Решение 403 от Протокол №4/26.09.2017 г. за гласуване чрез подписка

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ № 4

от 26.09.2017 г.

от гласуване чрез „ПОДПИСКА” на Общински съвет – Мездра

Решение 403

Относно: Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2017/2018 година по чл. 11а от Наредба № 7 на МОН от 29 декември 2000 г. (обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

Докл.: Рени Влахова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

на основание чл. 11, ал. 5 и във връзка с чл. 64, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11 ал. 2-6 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН (обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

РЕШИ:

На основание чл. 11 ал. 3 т. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, осигурява допълнително финансиране на ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица в размер на 45 960,00 лв.

№ по ред Училище гр./с. Общ брой ученици Клас/Пара-лелка Брой ученици Недостиг до минималния брой Разходен стандарт

60%

Доп. средства по чл. 11а Източник на финансиране
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 28 I – II 5 11 1 149,00 12 639,00 Община Мездра
III – IV 7 9 1 149,00 10 341,00
V 7 11 1 149,00 12 639,00
VI – VII 9 9 1 149,00 10 341,00
ОБЩО: 28 40 45 960,00

Ивайло Тодоров

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

/МЙ