Отменени нормативни актове

Правилник за устройството и дейноста на ОП „Чистота“ към Община Мездра, публикувано на 12.04.2024 г.
СТАТУТ на символите и отличията на община Мездра ,публикувано на 09.02.2024 г.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023,публикувано на 28.01.2022 г.
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Мездра
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра
ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра, публикувана на 04.01.2022г.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023, публикувано на 28.01.2022г.
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра, публикувана на 04.01.2022г.
НАРЕДБА за реда за упражняване на правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, публикувана на 09.09.2021г.
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра, публикувана на 09.09.2021г.
НАРЕДБА за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите
НАРЕДБА за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
НАРЕДБА за съставянето, изпълнието и отчитането на общинския бюджет
НАРЕДБА за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра
НАРЕДБА за пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на общината
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Мездра
НАРЕДБА за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения общинска собственост
НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Мездра
ПОДОбСНКВОбА мандат 2015-2019
НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра
НAРЕДБА за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра
Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Мездра
Решение 258 на АдмС Враца
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Мездра
НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. Избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по ЗОД
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цена на услуги в Община Мездра
ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година – раздел „ Лечебни растения “, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Мездра за периода 2016-2020 година, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на община Мездра 2016-2020 година, публикувано на 17.08.2021г.