Отменени нормативни актове

НАРЕДБА за реда за упражняване на правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, публикувана на 09.09.2021г.
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра, публикувана на 09.09.2021г.
НАРЕДБА за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите
НАРЕДБА за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
НАРЕДБА за съставянето, изпълнието и отчитането на общинския бюджет
НАРЕДБА за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра
НАРЕДБА за пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на общината
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Мездра
НАРЕДБА за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения общинска собственост
НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Мездра
ПОДОбСНКВОбА мандат 2015-2019
НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра
НAРЕДБА за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра
Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Мездра
Решение 258 на АдмС Враца
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Мездра
НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. Избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по ЗОД
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цена на услуги в Община Мездра
ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2016-2020 година – раздел „ Лечебни растения “, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Мездра за периода 2016-2020 година, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на община Мездра 2016-2020 година, публикувано на 17.08.2021г.