Програми


Краткосрочна ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2023-2025 г.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 г.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общ. собственост за 2022г
ПРОГРАМА за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2021-2030г.
ПРОГРАМА за енергийна ефективност на община Мездра /за период 2005 – 2007 г./
ПРОГРАМА за работа с младежта в община Мездра
ПРОГРАМА за развитие на физическото възпитание , спорта и социалния туризъм в община Мездра за периода 2016-2019 г.
ПРОГРАМА за развитието на туризма в община Мездра 2012-2015 година
ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2021-2027 година, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на община Мездра 2021-2027 година, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Мездра за периода 2021-2027 година, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Мездра за периода 2021-2027 година – раздел „ Лечебни растения “, публикувано на 17.08.2021г.
ПРОГРАМА за осигуряване на стабилност на водоснабдяването в община Мездра
Краткосрочна ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2014
ПРОГРАМА за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2012 – 2020
ПРОГРАМА за управление на утайките от ПСОВ град Мездра
ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
ПРОГРАМА за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2020 – 2022 г.
Програма за енергийна ефективност на Община Мездра за периода 2021-2024г