Наредби


Наредба за финансиране на спортните клубове на територията на община Мездра, публикувано на 20.02.2024 г.
Наредба за символиката и отличията на община Мездра, публикувано на 09.02.2024 г.
Наредба за организацията и управлението на общинските пазари
НАРЕДБА 1 на ОбС – Мездра за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра
Наредба за реда, за престой и паркиране на ППС на територията на община Мездра, публикувана на 09.09.2021г.
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Мездра
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в община Мездра
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мездра
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
НАРЕДБА за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
НАРЕДБА за реда за упражняване на правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, публикувана на 09.09.2021г.
Наредба за управление на пътищата общинска собственост
НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за изчисление на потребителска такса за социални услуги в Община Мездра
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Мездра
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
НАРЕДБА за управление на общинските горски територии собственост на община Мездра
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Мездра
НАРЕДБА за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Mездра
НАРЕДБА за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Мездра
НАРЕДБА за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в община Мездра
НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Мездра
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. Избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по ЗОД
НАРЕДБА за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на Община Мездра
НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Мездра
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Мездра и издаване на сертификат клас В
Сертификат за инвестиция клас В
Заявление към Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение – образец
Наредба за създаването управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра