Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.08.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Виж цялата публикация

Доклад и Протокол № 2 от изслушване на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Мездра

Виж цялата публикация

Протокол № 59/25.07.2019 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ

№ 59

гр. Мездра, 25.07.2019 г.

Днес, 25.07.2019 година от 16:00 часа в залата на Общината се проведе заседание на Общински съвет – Мездра.

Присъстваха: 10 от 21 общински съветника, а именно: И. Тодоров, Г. Петрова, Д. Костова, Я. Нинова, В. Кръстев, М. Мирчев, М. Лечева, Н. Христова, Н. Йорданова, А. Йорданов,

Отсъстващи: Виж цялата публикация

ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2018г.

1364 Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018г.

2180 Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра Виж цялата публикация

ПРОТОКОЛ От заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

ПРОТОКОЛ

От заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

Днес 18.07.2019 г. от 17:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Мездра се проведе заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.07.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.06.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински Виж цялата публикация

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора, по Решение 717 от ПРОТОКОЛ № 57/05.06.2019 г. на ОбС Мездра

Уважаеми съграждани,

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

В тази връзка е необходимо представянето на свидетелство за съдимост.

Във връзка с множество запитвания на кандидати за съдебни заседатели за РС – Мездра относно Виж цялата публикация

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ № 57/05.06.2019 г.

Решение 717

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 05.06.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински Виж цялата публикация