Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.06.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински Виж цялата публикация

ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора, по Решение 717 от ПРОТОКОЛ № 57/05.06.2019 г. на ОбС Мездра

Уважаеми съграждани,

Във връзка с множество запитвания на кандидати за съдебни заседатели за РС – Мездра относно изискване, посочено  в т. III на  публикуваното на сайта на община Мездра, раздел „Общински съвет“ обявление, а именно:

„ – документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на Виж цялата публикация

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ № 57/05.06.2019 г.

Решение 717

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 05.06.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.05.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.04.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на Виж цялата публикация

Декларация в подкрепа на традиционното провеждане на Национален фолклорен събор „Де е българското“ в комплекс „Дядо Йоцо гледа“, с. Очин Дол

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

групите общински съветници в Общински съвет Мездра –

КС „Народен съюз“, ПП „АБВ“ и ПП „ГЕРБ“ и Катя Йотова – независим общ. съветник

В подкрепа на традиционното провеждане на Национален фолклорен събор „ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“ в комплекс Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.03.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински Виж цялата публикация

Решение 659 от Протокол № 53/11.03.2019 г. за избор на контрольор на „МБАЛ Мездра“ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Мездра

На основание чл.10, ал.1, т.3, чл.13, ал.1, т.5 и ал.2 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, чл.144 ал.3 от ТЗ  и Решение № 643 от Протокол № 51/31.01.2019 г.

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 11.03.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на Виж цялата публикация