Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.03.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински Виж цялата публикация

Решение 659 от Протокол № 53/11.03.2019 г. за избор на контрольор на „МБАЛ Мездра“ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Мездра

На основание чл.10, ал.1, т.3, чл.13, ал.1, т.5 и ал.2 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, чл.144 ал.3 от ТЗ  и Решение № 643 от Протокол № 51/31.01.2019 г.

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 11.03.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на Виж цялата публикация

О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

1. Основание

Дейността на общинските съвети като органи на местното самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република България, „Закон за местното самоуправление и местната администрация”, „Правилник Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.01.2019г.

П О К А Н А

Във връзка с чл.45, ал.7, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 20.12.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 07.12.2018г.

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.9, ал.1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и на основание искане от 1/3 от Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.11.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 13.11.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.4,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с Докладна записка с Вх. № 1760/12.11.2018г. от Кмета на община Мездра

С В И К В Виж цялата публикация