Правилници


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023,публикувано на 28.01.2022 г.
Правилник за устройството и дейноста на ОП „Чистота“ към Община Мездра
Правилник за реда, начина и условията за за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от община Мездра по решение на ОбС, публикуван на 09.07.2021г.
ПРАВИЛНИК за достъп и информационно отразяване на заседанията на Общински съвет – Мездра и на неговите постоянни и временни комисии от представителите на средствата за масова комуникация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Мездра
ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра
ПРАВИЛНИК за работата на Наблюдателна комисия съгласно чл. 170 от ЗИНЗС /Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража/ към Общински съвет-Мездра