Решение 402 от Протокол №3/26.09.2017 г. за гласуване чрез подписка

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ № 3

от 26.09.2017 г.

от гласуване чрез „ПОДПИСКА” на Общински съвет – Мездра

Решение 402

Относно: Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2017/2018 година по чл. 11а от Наредба № 7 на МОН от 29 декември 2000 г. (обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

Докл.: Рени Влахова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

на основание чл. 11, ал. 5 и във връзка с чл. 64, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11а ал. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН (обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

РЕШИ:

На основание чл. 11а от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и в слети паралелки с по-малко от 10 ученика, както следва:

№ по ред Училище гр./с. Общ брой ученици Клас/

Паралелка

Брой ученици Недостиг до минималния брой
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 28 I – II 5 11
III – IV 7 9
V 7 11
VI – VII 9 9
ОБЩО: 28 40


Ивайло Тодоров

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

/МЙ