Протокол № 28/19.09.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №28/19.09.2017 г.

Решение 391

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН (обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

РЕШИ:

1. Утвърждава за учебната 2017/2018г. изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в следните общински училища:

№ по ред Училище, гр./с. Общ брой ученици Клас/Параелка Брой ученици Недостиг до минималния брой
1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Мездра 290 17 1
VIIа 17 1
2. ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра 400 IIIа 15 1
VIIа 16 2
3. СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино 195 II 15 1
IV 10 6
VII 15 3
VIII 16 2
Х 11 7
4. СУ „Иван Вазов“ гр.Мездра 432 IVб 14 2
VIIIв 11 7
IXв 13 5
XIIв 12 1
5. ПГ по МСС гр.Мездра 91 VIII 15 3
6. ПГ „Алеко Константинов“ гр.Мездра 96 VIII 15 3
IX 16 2
XI 16 2

2. На основание чл. 11 ал. 4 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Мездра, ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра, СУ „Иван Вазов“-гр. Мездра, СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино, ПГ по МСС – гр. Мездра и ПГ „Алеко Константинов“ гр. Мездра не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителните разходи.


Решение 392

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН (обн. ДВ бр.4 от 12.01.2001 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

РЕШИ:

1. На основание чл. 11а от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и в слети паралелки с по-малко от 10 ученика, както следва:

№ по ред Училище гр./с. Общ брой ученици Клас /Паралелка Брой ученици Недостиг до минималния брой Разходен стандарт

60%

Доп. средства по чл. 11а Източник на финансиране
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 28 I – II 5 11 1 149,00 12 639,00 Община Мездра
III – IV 7 9 1 149,00 10 341,00
V 7 11 1 149,00 12 639,00
VI – VII 9 9 1 149,00 10 341,00
ОБЩО: 28 40 45 960,00

2. На основание чл. 11 ал. 3 т. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, осигурява допълнително финансиране на ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица в размер на 45 960,00 лв.

Решение 393

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра

РЕШИ:

Одобрява частичната актуализация в документацията на капиталовите разходи на община Мездра за 2017 г., и приема свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2017 г. съгласно следните приложения:

 1. Приложение № 1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2017 г. на община Мездра;
 2. Приложение № 2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите и дейностите на капиталовите разходи за 2017 г.
 3. Приложение № 3 – Справка за направените вътрешни компенсирани промени по разходните параграфи, дейностите и функциите на бюджета за 2017 г.

Решение 394

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15 ал. 3 и чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 13 ал. 1 т. 9 от Закона за обществените поръчки

РЕШИ:

 1. Отменя Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Мездра, приета с Решение 371/14.06.2006 г. и допълнена с Решение 369/27.06.2013 г.
 2. Приема Наредба за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от ЗОД. Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник по ЗОД

Решение 395

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 ал. 4 от Закона за опазване на околната среда

РЕШИ:

Приема изготвената, съгласно чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух «Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра за периода 2017-2021 година».

Решение 396

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15 ал. 2  т. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Приема Информация за дейността и финансово-икономически анализ на МБАЛ – Мездра за първото полугодие на 2017 г.
 2. Възлага на управителя на МБАЛ – Мездра в едномесечен срок да изготви оздравителен план.

Решение 397

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15 ал. 2  т. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

Отказва отпускането на безлихвен кредит в размер на 150 000 лв.

Решение 398

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45ж ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 009561 от 3,805 дка, посевна площ, в м. „Край село” по КВС на с. Лик, образуван от имот № 009500;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Цонков Диков б. ж. на с. Лик

Решение 399

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 36 ал. 1 т. 1 и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 година общински имот, представляващ: поземлен имот № 501.162, с НТП-друга селскостопанска територия (за земеделски труд и отдих) от 0,216 дка, общинска собственост в землището на с. Върбешница, м. „Белчов дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3440 от 07.07.2017г.;
 2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на:
 • поземлен имот № 501.162, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,216 дка, общинска собственост по КВС на с. Върбешница, м. „Белчов дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3440 от 07.07.2017г. – с начална тръжна цена в размер на 600,00 лв. (шестстотин) лева

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Решение 400

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната адмимострация, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36 ал. 1 т. 1 и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017г. следните общински имоти, представляващи: – поземлен имот № 000120, с НТП-друга селскостопанска територия от 2,066 дка, общинска собственост по КВС на с. Дърманци м.„Край Искъра”, ІІІ категория, актуван с АОС № 3443 от 11.08.2017 г. и поземлен имот № 000038, с НТП – насип от 1,126 дка, общинска собственост по КВС на с. Дърманци, м.„Острога”, актуван с АОС № 3444 от 11.08.2017 г.
 2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на:
 • поземлен имот № 000120, с НТП-друга селскостопанска територия от 2.066 дка, общинска собственост по КВС на с. Дърманци м.„Край Искъра”, ІІІ категория, актуван с АОС № 3443 от 11.08.2017г, общинска собственост по КВС на с. Дърманци, с начална тръжна цена в размер на 9 400,00 лв.(девет хиляди и четиристотин лева).
 • поземлен имот № 000038, с НТП – насип от 1,126 дка, общинска собственост по КВС на с. Дърманци м.„Острога”, актуван с АОС № 3444 от 11.08.2017 г, общинска собственост по КВС на с. Дърманци, с начална тръжна цена в размер на 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева).

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мездра и сключи договор за продажба на имота

Решение 401

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 36 ал. 1 т. 1 и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 година общински имот, представляващ: поземлен имот № 025034, в м.„Средна река”, с НТП- зеленчукова градина, ІV категория, с площ от 8,647 дка  по КВС на с. Ослен Криводол, актуван с АОС № 3439 от 07.07.2017г.
 2. Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на:
 • поземлен имот № 025034, в м. „Средна река”, с НТП- зеленчукова градина, ІV категория, с площ от 8,647 дка по КВС на с. Ослен Криводол, актуван с АОС № 3439 от 07.07.2017 г. с начална тръжна цена в размер на 10 315,00лв. (десет хиляди триста и петнадесет лева);

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Мария Йотова) (Яна Нинова)

ЯН/МЙ