Протокол № 27/31.08.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №27/31.08.2017 г.

Решение 375

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

РЕШИ:

 1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра  за първото полугодие на 2017 г. по прихода и разхода в размер на 5 742 152 лв. /Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6/;
 2. Приема информацията за състоянието  на общинския дълг към 30.06.2017 г. /Приложение № 10/ ;
 3. Приема информацията за изпълнението на капиталовата програма на община Мездра към 30.06.2017 г. /Приложение № 9/
 4. Приема информацията по прихода и разхода на  сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на  Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2017 г. /Приложение № 11/;
 5. Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” към 30.06.2017 г. /Приложение № 11“а“/;
 6. Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от други европейски програми към 30.06.2017 г. /Приложение № 11“б“/;

Решение 376

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 62 ал. 10 от ЗУТ

РЕШИ:

 1. Отменя Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра приета с Решение 417 от Протокол № 13/02.09.2008 г.
 2. Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра

Решение 377

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 20а от Закона за закрила на детето и чл. 6 ал. 2 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Решение 378

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и съгласно чл. 4 т. 4 от Договора за управление на „Екопроект” ООД

РЕШИ:

Приема информацията за дейността на „Екопроект” ООД за второто тримесечие на 2017 г.

Решение 379

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 53 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШИ:

Предлага на Министерство на образованието и науката при актуализиране  Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018г. да бъде включено и Средно училище „Св. Климент Охридски” с. Зверино, община Мездра, област Враца.

Решение 380

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 53 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШИ:

Предлага на Министерство на образованието и науката при актуализиране  Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018 г. да бъде включено и Средно училище „Иван Вазов” гр. Мездра, община Мездра, област Враца.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

Решение 381

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 53 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШИ:

Предлага на Министерство на образованието и науката при актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018г. да бъде включено и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Решение 382

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 53 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШИ:

Предлага на Министерство на образованието и науката при актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018г. да бъде включено и Основно училище „Христо Ботев“ гр.Мездра, община Мездра, област Враца.


Решение 383

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 53 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШИ:

Предлага на Министерство на образованието и науката при актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018г. да бъде включена Детска градина “Детелина” гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Решение 384

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 53 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 23.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШИ:

Предлага на Министерство на образованието и науката при актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018г. да бъде включена Детска градина “Мир” гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Решение 385

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 53 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШИ:

Предлага на Министерство на образованието и науката при актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018г. да бъде включена Детска градина “Звездичка” с. Зверино, община Мездра, област Враца.

Решение 386

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 3 от същия, чл. 54 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с Постановление № 121 на МС от 23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища на условия и ред за тяхното допълнително финансиране Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Предлагаме СУ „Св. Климент Охридски“с. Зверино да бъде определено като защитено училище.


Решение 387

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 1059/10.07.2017 г. от Димитър Тронков – кмет на кметство Дърманци

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се поставят 2 изкуствени неравности за ограночаване на скоростта на ул. „Г. Димитров” в с. Дърманци
 2. Възлага на общинска администрация в срок до 30.09.2017 г. да предприеме всички законови дейстия по изпълнение на решението

Решение 388

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и подадена молба с вх. № 1110/04.08.2017 г. от Велислава Иванчева Христова, и в изпълнение на Решение 269 по Протокол 19/26.01.2017 г. т. 4.3.

РЕШИ:

Отпуска финансова помощ на Велислава Иванчева Христова в размер на 2 000 (две хиляди) лева.

Решение 389

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Докладна записка от кмета на общината с вх. № 1153/28.08.2017 г., и в изпълнение на Решение 269 по Протокол 19/26.01.2017 г. т. 4.3.

РЕШИ:

Отпуска финансова помощ на Страхил Милков Стефанов в размер на 350,00 (Триста и петдесет) лева.

Решение 390

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и с чл. 16 т. 13 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Разрешава на кмета на община Мездра да предостави временна финансова помощ от общинския бюджет на „Мездра-Автотранспорт – 2003” ЕООД в размер на 10 000 лева, с която да се покрият задълженията на „ТРАНС – АВТО – 2015” ЕООД към НАП и други просрочени задължения.
 2. Управителят на „Мездра-Автотранспорт – 2003” ЕООД да внесе в общински съвет оздравителен план за „ТРАНС – АВТО – 2015” ЕООД в срок до 30.09.2017 г.

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова) (Яна Нинова)

ЯН/МЙ