Протокол № 29/31.10.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №29/31.10.2017 г.

Решение 404

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 51 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема плана за заседанията на общински съвет – Мездра за предстоящото трето тримесечие на 2017 г., разпределен по заседания както следва:

План за заседанията на Общински съвет – Мездра

за IV – то тримесечие на 2017 година, както следва:

м. Октомври

1. Информация за готовността на община Мездра за работата през есенно – зимния сезон 2017 – 2018 година .

Докл.: Кмета на Общината

2. Текущи докладни

м. Ноември

1. Отчет за изпълнението на общинска програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017”

Докл.: Кмета на общината

2. Текущи докладни

м. Декември

1. Одобряване на План-сметките на разходите за дейностите по „Чистота” за 2018 година на община Мездра и определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци.

Докл.: Кмета на Общината

2. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра за 2018 година.

Докл.: Кмета на Общината

3. Текущи докладни

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 405

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнението на решенията на Общински съвет – Мездра за периода м. юли 2017 г. до м. септември 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 406

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра

РЕШИ:

Одобрява частичната актуализация в документацията на капиталовите разходи на община Мездра за 2017 г., и приема свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2017 г. съгласно следните приложения:

 1. Приложение № 1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2017 г. на община Мездра;
 2. Приложение № 2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите и дейностите на капиталовите разходи за 2017 г.
 3. Приложение № 3 – Справка за направените вътрешни компенсирани промени по разходните параграфи, дейностите и функциите на бюджета за 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 407

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 от Закона за общинския дълг

РЕШИ:

1. Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградата на общинската администрация в град Мездра”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“, схема – процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 219 828 лв. (двеста и деветнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем лева);
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

-         Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-         Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0088-C01/16.09.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства.

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:

-         Учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0088-C01/16.09.2016 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-         Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Мездра, по чл. 45 ал. 1 т. 1 букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Мездра по чл. 52 ал. 1 т. 1 букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. Ю

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 408

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от закона за местното самоуправление и местната администрация и Докладна записка с вх. № 1164/11.09.2017 г.

РЕШИ:

 1. Възлага на кмета на община Мездра да стартира процедура по съгласуване, проектиране и изграждане на изкуствени неравности за ограничаване скоростта по път II-16 в района на населените места Елисейна, Зверино, Лютиброд и Ребърково.
 2. В срок от 1 (един) месец да информира Общински съвет Мездра за хода на изпълнение на решението.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 409

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и докладна записка на кмета на община Мездра с вх. № 1168/12.09.2017 г.

РЕШИ:

Отменя Решение 357 от Протокол № 25/29.06.2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 410

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

На основание чл. 25 ал. 5 във връзка с чл. 25 ал. 3 т. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 29 ал. 1 и параграф 6а т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) дава  предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в границите на концесионната площ, включваща площта на утвърдените запаси на находище „Голия връх“, участък „Запад“ разположено в землището на с. Върбешница и землището на с. Горна Кремена, община Мездра и необходимите площи за осъществяване на дейността, за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“, след влизане в сила на ПУП – ПЗ за следните имоти:

1. ПИ №000196 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – изградено торище и площ от 1,506 дка,– частна общинска собственост , за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2575/2009 год.

2. ПИ №017092 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 2,654 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1043/2010 год.

3. ПИ №017098 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 1,299 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1047/2010 год.

4. ПИ №017167 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 1,795 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна  общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 1042/2010год.

5. ПИ №017173 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 2,119 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 2844/17.08.2015 год.

6. ПИ №017174 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и площ от 0,938 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2845/17.08.2015 год.

7. ПИ №017175 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и площ от 0,148 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 2846/17.08.2017год.

8. ПИ №017176 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и площ от 0,498 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2847/17.08.2017год.

9. ПИ №017184 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и  площ от 5,018 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна  общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

10. ПИ №017186 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и площ от 1,277 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета –частна  общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

11. ПИ №017187 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –използвана ливада и площ от 0,361 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

12. ПИ №017193 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада и площ от 10,275 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

13. №011069 –земеделски имот в местността „Здравчов дол“, землище с. Върбешница, ЕКАТЕ 12704 с НТП – използвана ливада и площ от 6,099 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост №1039/2010г.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

II.            На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет разрешава на ЕТ „Алекс–КО–Александър Койчев“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ ул. „Шипченски проход“ № 7-11, бл. 228, вх. А, ет. 4, ап. 17 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на имотите описани в т. І от настоящето решение, находящи се в землището на с. Върбешница и в землището на с. Горна Кремена.

III.            На основание чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ с опорния план, като неразделна част от него, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

IV.            На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 2 във връзка с чл. 39 ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредбата за РПУРОбС и чл. 75 ал. 1 от Закона за подземните богатства, дава предварително съгласие за учредяване на вещни права в полза на ЕТ „Алекс–КО–Александър Койчев“, ЕИК 831304735 право на ползване на всички засегнати имоти, общинска собственост за срока на действие на концесионния договор.

V.            Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора ЕТ „Алекс – КО –Александър Койчев“, ЕИК 831304735 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17 ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и извърши процедурите по промяна на предназначението им.

VI.            При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

VII.            Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца  и Министерство на  земеделието и храните –„Държавно лесничейство“ и по реда на чл. 127 ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128 ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

VIII.            Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 411

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на територията

РЕШИ:

Разрешава на Иван Сотиров Кацилов, в качеството му на управител на „КОПРИВЛЕН  МРАМОР“ ЕООД, да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за застрояване) за промяна предназначението на п.и. № 035638, местност „Шумака“ в землището на с. Горна Кремена за изграждане на гараж за моторни превозни средства.

На основание чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127 ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128 ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 412

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 136 от ЗУТ, чл. 103, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, предвид изложените в приложените към заявление вх. № 1170 от 18.09.2017 г. фактически основания

РЕШИ:

 1. Разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост в кв. 64 по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. на Общински Народен Съвет, с обхват на подробния устройствен план – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

1.1.            Териториален обхват – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

1.2.            Цел и задачи на проекта – да се изработи ПУП – план за регулация и застрояване за кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост, публична общинска собственост и частна собственост на граждани и организации

1.3.            Вид на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване.

2. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост, публична общинска собственост и частна собственост на граждани и организации в кв. 64 по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989г. на Общински Народен Съвет, с обхват на подробния устройствен план – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

3. Проектът по т. 1 да се изработи в съответствие е одобреното задание, графично представеното предложение за изменение на ПУП в обхват кв.64, кв.65 и кв.66 по плана на гр. Мездра и нормативните изисквания.

4. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана. Да се публикува на интернет страницата на Общински съвет – Мездра, както и в един местен вестник.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 413

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Отказва на заявителя да уважи предложението му за изменение на подробен устройствен план, тъй като дружеството не се явява „заинтересовано лице” по смисъла на чл. 131 ал. 1 от Закона за устройство на територията да възлага градоустройствена разработка касаеща публична общинска собственост и територия в обхват 3 (три) квартала в централна градска част на гр. Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 414

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §27 ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следния земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 017115 от 3,930 дка, ливада, в м. „Крайщето” по КВС на с. Горна Кремена,

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тошко Панчев Цолов б.ж. на с. Типченица.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 415

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 32 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Избира за председател на постоянната комисия по „Финанси и бюджет” ДЕСИСЛАВА ЦВЕТОМИРОВА КОСТОВА.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 416

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14 ал. 7 от Закона за Общинската собственост

РЕШИ:

 1. Дава съгласието си за отдаване под наем чрез конкурс на партерен етаж (столова) с площ от  209 кв. м. находяща се в ПИ № 000026 в землището на с. Крета за извършване на социални услуги – социален патронаж и хранително банкиране.
 2. Да се проведе конкурс за отдаване под наем на: Партерен етаж в сграда находяща се в ПИ № 000026 в землището на с. Крета с площ 209 кв. м. при цена от 50,00 лева за цялата площ.
 3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на конкурса по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра и сключи договор за наем на имота.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 417

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 34, ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 34а, ал. 5 от Закона за държавната собственост

РЕШИ:

 1. Във връзка с изграждането на обект: Модернизация на участък от път I-1 (E 79) „Мездра – Ботевград” от км 161+367 до км 194+164,89, променя характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на части от имоти намиращи се в землищата на гр. Мездра, с. Лютидол, с. Типченица, с. Крета, с. Дърманци и с. Ребърково, в съответствие с одобрения със Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – парцеларен план, съгласно Приложение № 1;

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 418

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 34, ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 34а, ал. 5 от Закона за държавната собственост

РЕШИ:

2. В изпълнение на чл. 34а ал. 5 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и във връзка с чл. 43б, изречение „второ” от ЗДС, дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на държавата – Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) на всички засегнати части от имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Мездра, с. Люти дол, с. Типченица, с. Крета, с. Дърманци и с. Ребърково, в съответствие с одобрения със Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – парцеларен план, съгласно Приложение № 2;

3. Възлага на кмета на Община Мездра, в изпълнение на настоящото решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имотите в полза на държавата – АПИ.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

ПРОТОКОЛЧИК:  (П) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П)

(Мария Йотова) (Яна Нинова)

ЯН/МЙ