Протокол № 30/30.11.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №30/30.11.2017 г.

Решение 419

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № ПО – 07 – 23/09.11.2017 г. на областния управител на област Враца

РЕШИ:

Отменя Решение 412 от Протокол №29/31.10.2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 420

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № ПО – 07 – 23/09.11.2017 г. на областния управител на област Враца

РЕШИ:

Отменя Решение 413 от Протокол №29/31.10.2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 421

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 124б ал. 5 от Закона за устройство на територията

РЕШИ:

Отказва на заявителя да уважи предложението му за изменение на подробен устройствен план, тъй като дружеството не се явява „заинтересовано лице” по смисъла на чл. 131 ал. 1 от Закона за устройство на територията да възлага градоустройствена разработка касаеща публична общинска собственост и територия в обхват 3 (три) квартала в централна градска част на гр. Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 422

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 136 от ЗУТ, чл. 103, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, предвид изложените в приложените към заявление вх. № 1170 от 18.09.2017 г. фактически основания

РЕШИ:

1. Разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост в кв. 64 по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. на Общински Народен Съвет, с обхват на подробния устройствен план – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

1.1. Териториален обхват – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

1.2.  Цел и задачи на проекта – да се изработи ПУП – план за регулация и застрояване за кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост, публична общинска собственост и частна собственост на граждани и организации

1.3. Вид на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване.

2. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост, публична общинска собственост и частна собственост на граждани и организации в кв. 64 по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989г. на Общински Народен Съвет, с обхват на подробния устройствен план – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 423

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 16 и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг

РЕШИ:

1. Разрешава на община Мездра да кандидатства пред Министерство на финансите за нов безлихвен заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер  от заем предоставен през 2015 г. при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга 1 689 000 лв.
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – краткосрочен;
 • Срок на погасяване до 31.12.2018 г.;
 • Източници на погасяване – заем от кредитна институция. Върху бюджета на общината ще окажат влияние погасителните вноски и разходите по обслужване на дълга за съответните години съгласно погасителен план.

2. Възлага на Кмета на Община Мездра да подготви мотивирано искане до Министъра на финансите

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 424

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема информацията за готовността на община Мездра за есенно-зимния сезон 2017 – 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 425

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 13 ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра

РЕШИ:

1. В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2018 год. могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците на имоти подават до Кмета на общината заявление /по приложения образец/ в срок до 30 декември 2017 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2018 година.

2. Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2018 година, както следва:

2.1. Търговски обект – за 1 кв.м. полезна площ:

 • гр. Мездра – 40 кг. хартия
 • село Зверино – 30 кг. хартия

2.2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място:

 • гр. Мездра – 30 кг. хартия
 • село Зверино – 20 кг. хартия

2.3. Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота:

 • гр.Мездра – 70 кг. хартия
 • село Зверино – 50 кг. хартия

2.4. Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала:

 • гр. Мездра – 60 кг. Хартия
 • село Зверино – 40 кг. хартия

2.5. Производствени площадки – за 1 дка. площ:

 • гр. Мездра – 3 т. хартия
 • село Зверино – 1 т. хартия

3. Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни и цветни метали, пластмаса, оловни акумулатори, алуминиеви капачки. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договори с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 30 декември 2017 година.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 426

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а ал. 2 от Закона за народните читалища

РЕШИ:

Приема План за дейността на Народните читалища от община Мездра за 2018 година, както следва:

 1. Народно читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра
 2. Народно читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково
 3. Народно читалище “ФАР – 1927” село Люти дол
 4. Народно читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец
 5. Народно читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна
 6. Народно читалище “Факел 1926” село Зверино
 7. Народно читалище “Съзнание 1899” село Типченица
 8. Народно читалище “Просвета 1897” село Долна Кремена
 9. Народно читалище “Никола Вапцаров – 1919” село Игнатица
 10. Народно читалище “Подем – 1926” – село Дърманци
 11. Народно читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” село Горна Кремена
 12. Народно читалище “Просвета – 1928 – Царевец” село Царевец
 13. Народно читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” село Елисейна
 14. Народно читалище “Светлина 1926” село Моравица
 15. Народно читалище “Подем – Руска бяла –1928” село Руска бяла
 16. Народно читалище “Наука – 1919” село Лик
 17. Народно читалище “Колката” село Люти брод
 18. Народно читалище “Светлина – 2007” село Крапец
 19. 19. Народно читалище “Светлина – 1931” село Брусен
 20. 20. Народно читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” село Върбешница
 21. Народно читалище „Фар – 1927” село Лютидол.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 427

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и мотиви описани в докладна записка на кмета на община Мездра с вх. № 1232/10.11.2017 г.

РЕШИ:

Одобрява партньорството на Община Мездра с Фондация „Проект Северозапад” за изготвяне на проект на по Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” и участие в процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.009 «Открий ме» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020, с водеща организация Фондация «Проект Северозапад» и партньор Община Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 428

ОБЩИНСКИ СЪВЕТМЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

РЕШИ:

1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество, с кандидата: Фондация „Проект Северозапад“ и партньора по проекта: Община Мездра, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.

2. Предоставя следните общински сгради за срока на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, както следва:

2.1.   За създаване на перално стопанство – помещенията на бившия Домашен социален патронаж, находящи се на партерен етаж от ЖБ „Септемврийци“ в гр. Мездра, ул. “Александър Стамболийски“, кв. 70, УПИ  V, съгласно АПОС №499/13.07.2005 г.

2.2.   За създаване на Социален кетъринг – сградата на бившата детска градина в с. Лютиброд, кв. 33, УПИ III, пл. № 268, съгласно АПОС №1388/20.09.2012г.

3. За създаване на самостоятелен склад за хранително банкиране – сградата на бившия склад към Детска градина с. Лютиброд, кв.33, УПИ IV, пл. № 268, съгласно АПОС №1387/20.09.2012г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 429

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 13 ал. 1 т. 11 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Разрешава отпускането на безлихвен кредит от Община Мездра в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева за срок от 2 години за покриване на просрочени задължения на „МБАЛ – Мездра” ЕООД.
 2. Възлага на кмета на Община Мездра сумата да бъде включена в Бюджета на община Мездра за 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 430

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 16, т. 9 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

Възлага на управителя на дружеството да потърси възможност за оценка и продажба на инсталацията за изгаряне на опасни болнични отпадъци в срок от 6 (шест) месеца.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!


Решение 431

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 ал. 1 т. 13 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Не разрешава на управителя на „МБАЛ – Мездра” ЕООД да подпише предложения проект на споразумение с „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД София.
 2. Възлага на управителя на МБАЛ – Мездра” ЕООД да проведе преговори с представители на „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД София за постигане на по-добри параметри и условия на разсроченото погасяване на задълженията.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 432

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 т. 9 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

1. Разрешава осъществяването на продажбата чрез търг с тайно наддаване на следните дълготрайни материални активи:

1.1. Лек автомобил „Хюндай”, модел „Аксент”, седан с рег. № ВР 46 05 АР, при начална тъжна цена 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лева без ДДС.

1.2. Лек автомобил «Рено», модел «Еспейс» с рег. № ВР 17 45 ВК при начална тръжна цена 1 900,00 (хиляда и деветстотин) лева без ДДС.

1.3. Специален автомобил «Уаз», модел 452 с рег. № ВР 34 31 АН при начална тръжна цена 1 500 (хиляда и петстотин) лева без ДДС.

1.4. Товарен автомобил «Форд», модел «Ескорд» с рег. № ВР 24 70 АК при начална тръжна цена 400,00 (четиристотин) лева без ДДС.

2. Цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева без ДДС.

3. Възлага на управителя на лечебното заведение да изготви документите за търга, да проведе тръжната процедура. След провеждане на тръжната процедура на следващото заседание на ОбС – Мездра, управителя на «МБАЛ – Мездра» ЕООД да внесе отчет за изпълнението на настоящето решение.

4. При невъзможна продажба по реда на търговете същите да бъдат бракувани и ликвидирани.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 433

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 4 т. 4 от Договора за управление на „Екопроект” ООД

РЕШИ:

Приема информацията за дейността на „Екопроект” ООД за третото тримесечие на 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!


Решение 434

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §27 ал. 2 т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45ж ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

РЕШИ:

Предоставя следния земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици, установил границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 001619 от 2,028 дка, из. ливада в м. „Пенчова падина” по КВС на с. Оселна, образуван от имот № 000318 ;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Василов Илиев б.ж. на с. Оселна.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 435

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §27 ал. 2 т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45ж ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

РЕШИ:

Предоставя следния земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици, установил границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 027069 от 1,256 дка, нива в м. „Муратова круша” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 027030;
 2. Имот № 027068 от 1,576 дка, нива в м.”Белия камък” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 027030

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Йончев Павлов б.ж. на с. Ослен Криводол.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 436

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §27 ал. 2 т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45ж ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

РЕШИ:

Предоставя следния земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца) на собственици, установил границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 009568 от 1,841 дка, посевна площ в м. „Св. Илия” по КВС на с. Лик, образуван от имот № 009317;
 2. Имот № 011673 от 1,145 дка, из. ливада в м. „Изворище” по КВС на с. Лик, образуван от имот № 011661;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците Цоло Йотов Сапунски б.ж. на с. Лик

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 437

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 36 ал. 1 т. 1 и чл.38 ал. 1 и чл. 52 т. 1 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 година общински имот, представляващ:  УПИ ХХ, пл.№ 1078, кв. 76 с площ от 319 кв.м. ведно с двуетажна масивна сграда, със ЗП-54 кв.м. и РЗП – 108 кв.м. с административен адрес гр. Мездра, ул. „Ст. Караджа” № 1а, актуван с АЧОС № 3446 от 27.09.2017г.

2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на :

 • УПИ ХХ, пл. № 1078, кв. 76 с площ от 319 кв.м. ведно с двуетажна масивна сграда, със ЗП – 54 кв.м. и РЗП – 108 кв.м. с административен адрес гр.Мездра, ул. „Ст. Караджа” № 1а, актуван с АЧОС № 3446 от 27.09.2017 г.с начална тръжна цена в размер на 41 210,00 лв. (четиридесет и една хиляди и двеста и десет лева) без ДДС.

3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 438

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38 ал. 2 от ЗОС и чл. 47б ал. 1 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

 1. Учредява на Владимир Георгиев Иванов (в качеството му на собственик на източната част на двуетажна жилищна сграда-близнак съгласно н.а. № 129, т. ІV, н.д. № 350/2016 г.), построена в УПИ VІІ-227, кв. 9, находяща се в гр. Мездра, ул. „Г. Кирков” № 49, по плана на гр. Мездра право на пристрояване на двуетажна пристройка към жилищна сграда със ЗП от 8,50 кв.м. и РЗП-17,00 кв.м. за сумата от 550,00 лв. без ДДС.
 2. Кметът на общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на право на пристрояване на двуетажна пристройка към жилищна сграда със ЗП от 8,50 кв.м. и РЗП от 17,00 кв.м. съгласно чл. 47б, ал. 2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 439

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и подадена молба с вх. № 1215/25.1048.2017 г. от Десислава Иванова Маньовска, и в изпълнение на Решение 269 по Протокол 19/26.01.2017 г. т. 4.3

РЕШИ:

Отпуска финансова помощ на Сияна Станиславова Маньовска в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!

Решение 440

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 13, ал.1, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Удължава срока на съществуващия договор за управление от 06.06.2017 г. на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД гр. Мездра с Божидар Цветков Вълчев до провежда не на конкурс, но не повече от 6 (шест) месеца.
 2. Възлага на кмета на община Мездра да подпише анекс към договора за управление от 06.06.2017 г. на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД с Божидар Цветков Вълчев за удължаване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брои гласове и не беше приет!

Решение 441

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 13, ал.1, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Удължава срока на съществуващия договор за управление от 06.06.2017 г. на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД гр. Мездра с Божидар Цветков Вълчев с 6 (шест) месеца.
 2. Възлага на кмета на община Мездра да подпише анекс към договора за управление от 06.06.2017 г. на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД с Божидар Цветков Вълчев за удължаване с 6 (шест) месеца.

След проведеното гласуване предложения проект за решение е приет!


Решение 442

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 38 ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ, чл. 7 ал. 2 изр. второ от ЗОС, чл. 39 ал. 3 от ЗОС, чл.25 ал. 3 т. 5 ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 75 ал. 1 от Закона за подземните богатства и чл.36,ал.1, т.4 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

I. Дава съгласие да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. следните общински имоти в землището на с. Горна Кремена, а именно:

1. ПИ № 000376 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – друга селскостопанска територия и площ от 2,510 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – частна общинска собственост, за който е съставен АЧОС № 3333/17.02.2017 г.

2. ПИ № 035116 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – друга селскостопанска територия и площ от 30,912 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – частна общинска собственост за който е съставен АЧОС № 3334/17.02.2017 г.

3. ПИ № 035037 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада и площ от 8,356 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – частна общинска собственост, за който е съставен АЧОС № 3335/17.02.2017 г.

4. ПИ № 035039 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище с храсти и площ от 29,811 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 3336/17.02.2017 г.

5. ПИ № 035114 – земеделски имот в местността „Попов пчелин“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 2,009 дка., с категория на земята при неполивни условия – шеста – публична общинска собственост за който е съставен АПОС № 3337/17.02.2017 г.

6. ПИ № 035115 – земеделски имот в местността „Попов пчелин“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 1,314 дка., с категория на земята при неполивни условия – шеста – публична общинска собственост за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3338/17.02.2017 г.

II. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване на концесионера „КОПРИВЛЕН МРАМОР“ ЕООД, с адрес: с. Копривлен, общ. Хаджидимово и ЕИК 811141501 за срок до 25.07.2033г. за следните имоти при цени както следва:

1. ПИ № 000376 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – друга селскостопанска територия и площ от 2,510 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – частна общинска собственост, за който е съставен АЧОС № 3333/17.02.2017год. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра – 4 493,00 лв.;.

2. ПИ № 035116 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – друга селскостопанска територия и площ от 30,912 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – частна общинска собственост за който е съставен АЧОС № 3334/17.02.2017год. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра – 55 332,00 лв.;.

3. ПИ № 035037 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада и площ от 8,356 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – частна общинска собственост, за който е съставен АЧОС № 3335/17.02.2017г. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра - 9 975 лв.;

4. ПИ № 035039 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище с храсти и площ от 29,811 дка., с категория на земята при неполивни условия – десета – публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 3336/17.02.2017г. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра – 32 584,00 лв.;

5. ПИ № 035114 – земеделски имот в местността „Попов пчелин“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 2,009 дка., с категория на земята при неполивни условия – шеста – публична общинска собственост за който е съставен АПОС № 3337/17.02.2017год. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра – 2 439,00 лв.;

6. ПИ № 035115 – земеделски имот в местността „Попов пчелин“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 1,314 дка., с категория на земята при неполивни условия – шеста – публична общинска собственост за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3338/17.02.2017г. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра – 1 377,00 лв.;

III. Упълномощава кмета на Община Мездра да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на вещни права – право на ползване с концесионера „КОПРИВЛЕН МРАМОР“ ЕООД със срок до 25.07.2033 г. за земите общинска собственост.

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова) (Яна Нинова)

ЯН/МЙ