Протокол № 31/14.12.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №31/14.12.2017 г.

Решение 443

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията

РЕШИ:

  1. Общински съвет Мездра утвърждава решението на ЕСУТ, с което се приема Окончателен проект на Общ устройствен план на община Мездра
  2. ОДОБРЯВА Окончателен проект на Общ устройствен план на община Мездра, заедно с правилата и нормативите за неговото прилагане.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 444

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка чл. 29 ал. 4 от Закона за лечебните заведения

РЕШИ:

Определя г-жа Елена Веселинова Нанова – директор Дирекция „Социални и хуманитарни дейности” за представител на Община Мездра в Областна комисия за изработване на Областна здравна карта.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 445

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра

РЕШИ:

Одобрява частичната актуализация в документацията на капиталовите разходи на община Мездра за 2017 г., и приема свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2017 г. съгласно следните приложения:

  1. Приложение № 1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2017 г. на община Мездра;
  2. Приложение № 2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите и дейностите на капиталовите разходи за 2017 г.
  3. Приложение № 3 – Справка за направените вътрешни компенсирани промени по разходните параграфи, дейностите и функциите на бюджета за 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)

(Мария Йотова) (Яна Нинова)

ЯН/МЙ