Протокол № 32/28.12.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №32/28.12.2017 г.

Решение 446

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основаниечл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закон за нормативните актове

РЕШИ:

§1. Отменя чл. 11, ал. 5 В случаи на необходимост и спешност от решаване на неотложни въпроси от компетентността на ОбС, решенията се вземат чрез „подписка”.

§2. Отменя чл. 21, ал. 1, т. 5 При вземане на решения чрез “подписка” на общинските съветници не се дължи възнаграждение.

§3. Отменя чл. 64, ал. 6 т. 1, 2 Вземането на решение може да се извърши и чрез „подписка”, която се изготвя от Председателя на Общинския съвет и може да се организира извън редовните заседания на съвета.

  1. За целта на гласуването се изгорвя протокол по образец (Приложение 1), в който собственоръчно всеки общински съветник полага подписа си пред упълномощено от Председателя на Общинския съвет лице. Подписът се полага срещу една от трите възможности – „за”, „против” или „въздържал се”.
  2. За достоверност и обективност, общинския съветник подписва декларация по образец (Приложение 2), с която декларира, че е запознат с предложението и проекто-решението.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 447

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 33 ал. 71 /във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

РЕШИ:

1. Приема Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020г. /Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата докладна записка/.

2. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 448

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66 ал. 3 т. 2 от Закона за местните данъци и такси

РЕШИ:

1. Одобрява план-сметките на разходите за услугите , свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Общината за 2018 г. в размер на 1 286 287лв. в това число:

1.1. Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер на 368 871 лева.

1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 495 436 лева.

1.3. Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 421 980 лева.

2. Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията за такса битови отпадъци и други общински приходи.

3. Определя такса битови отпадъци за 2018 година според количеството на отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб. и кофа от 110 литра за сметосъбиране,  сметоизвозване и обезвреждане на БО както следва:

-         за 1 бр. ”Бобър” с обем 1.1куб.                 2189.60 лева годишно

-         за 1 бр. кофа от 110 литра                           218.96 лева годишно

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 449

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

  1. Дава съгласие община Мездра да поиска удължаване на срока на договор за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост сключен на 16.09.2011 г., за имот –публична държавна собственост Археологическа недвижима културна ценност „Антична и средновековна крепост „Калето“ с категория „национално значение“ с обща площ на територията 2560 кв. м, обхващаща урегулиран поземлен имот  № II, пл. № 1531, кв. „Калето“ по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г., представляващ териториален обхват на недвижимата културна ценност при граници: река Искър; жп линия и УПИ № I-1533 в кв. „Калето“
  2. Възлага на кмета на община Мездра да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение решението на общински съвет Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 450

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Възлага на кмета на община Мездра да продължи процедурата по чл. 195 от Закона за устройство на територията, след което да запознае ОбС с конструктивното становище в срок до 10.01.2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 451

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение 266 от Протокол 18/22.12.2016 г.

РЕШИ:

Приема наименованието на доброволното формирование да бъде „ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ – МЕЗДРА”

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 452

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Възлага на кмета на община Мездра да кандидатства по различни програми за външно финансиране за изграждане на многофункционална спортна площадка в Средно училище „Свети Климент Охридски” с. Зверино, а при отказ от външно финансиране да се заложи в капиталовата програма на община Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 453

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията

РЕШИ:

Разрешава на ЕТ „Алекс – КО – Александър Койчев“ със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ ул.“ Шипченски проход“ № 7-11, бл. 228, вх. А, ет. 4, ап. 17 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на следните имоти попадащи в обхвата на концесионната площ:

-         новопроектиран имот №017189 (част от П.И. №000197),местност „Ламбова туфа“ в землището на с. Горна Кремена ЕКАТЕ 16256 с НТП – дървопроизводителна горска площ и площ 43,841 дка (част от 48,674 дка) държавна частна собственост.

-         новопроектиран имот №052016 (част от ПИ№000202), местност „Гарванска падина“ в землището на с. Горна Кремена ЕКАТЕ 16256 с НТП – дървопроизводителна  горска  площ и площ 3,925 дка (част от 99,075 дка) държавна частна собственост.

-         новопроектиран имот №052017 (част от ПИ№000202), местност „Гарванска падина“ в землището на с. Горна Кремена ЕКАТЕ 16256 с НТП – дървопроизводителна  горска  площ и площ 4,761 дка (част от 99,075 дка) държавна частна собственост, находящи се в землището на с. Върбешница и в землището на  с. Горна Кремена.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127 ал. 2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128 ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 454

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията

РЕШИ:

Разрешава на „Йотовстоун“ – ЕООД,, ЕИК: 106509076, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, община Враца ул. „Раковска” № 8 представлявано от Димчо Динов Йотов, да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – проект за подробен устройствен план (план за застрояване) /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлени имоти – п.и. № 018094,местност „Равнището“, п.и. № 018157, местност „Равнището“, п.и. 018222, местност „Манастира“, п.и.019166, местност „Полето „п.и. № 060046, местност „“Гераня“, п.и. № 060047, местност „Гераня“, п.и. 076010, местност „Ламброва туфа“, п.и. 077001, местност „Погрешки връх“ в землището на с. Горна Кремена и п.и. № 011070 местност „Здравчов дол“ в землището на с. Върбешница за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на концесионната площ за „Изграждане на депо за съхранение на скални блокове от врачански варовик“.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (Мария Йотова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Яна Нинова)

ЯН/МЙ