Протокол № 33/12.01.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №33/12.01.2018 г.

Решение 455

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

РЕШИ:

1. Общински съвет – Мездра, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА дава съгласие Община Мездра да кандидатства по програма „Красива България за бюджет 2018 г. по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение:

Проект Текущ ремонт и изпълнение на СМР на обект „Районна поликлиника“ Мездра по МЯРКА М02- Подобряване на социалната инфраструктура на Проект  „Красива България“

2. Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на, както следва:

Обща стойност на бюджета                                                                       131 326,00 лева
Стойност на съфинансиране на кандидата Община Мездра                              72 230,00 лева
3. След изпълнение на планираните строително – ремонтни дейности, предназначението на обекта да не се променя за срок от минимум 5 години.

4. Упълномощава Кмета на общината – инж. Генади Събков да предприеме всички необходими фактически и правни действия по подготовка на проекта и внасянето му за разглеждане в ПКБ.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Мария Йотова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Яна Нинова)

ЯН/МЙ