Протокол № 34/29.01.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №34/29.01.2018 г.

Решение 456

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 51 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема плана за заседанията на общински съвет – Мездра за предстоящото първо тримесечие на 2018 г., разпределен по заседания както следва:

ПЛАН

за заседанията на Общински съвет – Мездра

за I-во тримесечие на 2018 година

м. януари

1. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година.

Докл.: инж. Генади Събков

2. Приемане бюджет на Община Мездра за 2018 година.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Шестмесечен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

4. Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода 01.10.2017 – 31.12.2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

5. Текущи докладни.

м. февруари 2018 г.

1. Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Мездра за мандат 2015-2019 г.

Докл.: инж. Генади Събков

2. Текущи докладни.

м. март 2018 г.

1. Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2017 година.

Докл.: Управител на ОбП «Чистота»

2. Отчет – анализ за работата на РПУ – Мездра през 2017 година.

Докл.: Началник РПУ – Мездра

3. Информация за дейността  на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 2017 година.

Докл.: Председателя на ОбКОРС

4. Отчет за работата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра през 2017 година.

Докл.: Председателя на МКБППМН

5. Текущи докладни.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!


Решение 457

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС

РЕШИ:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. на Община Мездра

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 458

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 61 ал 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация

РЕШИ:

Прекратява разискванията точката за приемане на бюджета на община Мездра за 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 459

4.4.5. Спортните клубове в размер 64 000 лв., за участие в спортния календар.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 460

След точка 4.4.7. се добавя нова точка:

4.4.8. За целево подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „В помощ на животните в Мездра” за ограничаване на популацията на бездомните кучета на територията на община Мездра – до 12 000 лв.

5.8. Определя средства в размер до 23 124 лв. за ограничаване популацията на бездомните кучета на територията на Общината.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 461

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. З и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община, Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Мездра за 2018 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 14 992 146 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 431 319 лв., в това число:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 7 980 583 лв.;

1.1.1.2 Временно съхраняване средства 1 943 лв. /-/;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2017 година в размер на 430 696 лв., определен съгласно Приложение № 3;

1.1.1.4. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 20 040 лв.;

1.1.1.5. Преходен остатък валутна сметка 1 943 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 560 827 лв.; в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 884 018 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 780 042 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 369 500 лв.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 844 600 лв.

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на 176 500 лв.;

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 78 432 лв./-/, в т. ч.

1.1.2.6.1. Трансфери между бюджетни сметки /+/ 129 332 лв. възстановени отчисление по чл. 60 от ЗУО;

1.1.2.6.2. Трансфери между бюджетни сметки /-/ 195 464 лв. предоставени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

1.1.2.6.3. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки /-/ 12 300 лв.;

1.1.2.7. Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на /-/1 474 165 лв., в т. ч.:

1.1.2.7.1. Временни безлихвени заеми от ЦБ /-/1 689 000 лв.;

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми бюдж. и с/ки за средства от ЕС /+/ 214 835 лв.

1.1.2.8. Операции с финансови активи – /+/ 2058 764 лв., в т. ч.:

1.1.2.8.1 Предоставена възмездна финансова помощ – /-/ 90 000 лв.

1.1.2.8.2. Усвояване на дългосрочен заем /+/ 1 689 000 лв.;

1.1.2.8.3. Усвояване на краткосрочен заем от фонд „ФЛАГ” /+/ 219 828 лв.;

1.1.2.8.4. Погашения на краткосрочен заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД /-/219 828 лв.

1.1.2.8.5. Погашения на дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД /-/36 000 лв.

1.1.3. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 495764 лв. разпределен съгласно Приложение № 3;

1.2. По разходите в размер на 14 992 146 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, в това число :

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 431 319 лв.,

1.2.2. Местни дейности в размер на 6 373 616 лв.

1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 187 211 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа –придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема инвестиционната програма за 2018 г., съгласно Приложение № 4.

2.1. Приема капиталовите разходи в размер на 1 102 398 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5;

2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 844 600 лв., съгласно Приложение № 5;

2.3. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани със собствени средства в размер на 257 798 лв., в т. ч. 129 332 лв. от отчисления акумулирани в РИОСВ съгласно Приложение № 5;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по Приложение № 8

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос в размер на 9 030 лв.

4.2. Помощи за погребения в размер на 1000 лв., която включва ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, изкопаване и иззиждане на гроб. Помощ се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“.

4.3. Помощи по решение на Общински съвет в размер на 55 000 лв., в т.ч. за новородено 50 000 лв. и 5 000 лв. други помощи.

4.3.1. Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв. за всяко второ родено дете, 100 лева за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2017 г. в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето, и двамата родители имат минимум средно образование.

4.3.2. При раждането на близнаци децата се третират еднакво.

4.3.3. При осиновяване на дете важат същите правила като при раждане.

4.3.4. Средства за реализация на общинската програма за младежта в размер на 5000 лв.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища в размер на 2 000 лв., за участие в национални и международни изяви.

4.4.2. За НЧ „Факел 1926” Зверино – 20 000 лв. за ремонт на сградата ;

4.4.3. За НЧ „Наука 1919“ Лик – 3 555 лв. за обезщетения за пенсиониране;

4.4.4. За НЧ „Колката 1925“ Люти брод – 3965 лв. за обезщетения за пенсиониране;

4.4.5. Спортните клубове в размер на 35 000 лв., за участие в спортния календар;

4.4.6. За целево подпомагане на ОФК „Локомотив – Мездра“ – 20 000 лв.;

4.4.7. За целево подпомагане на спортните клубове за развитие на детско юношески спорт – 9000 лв.

4.4.8. За целево подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „В помощ на животните в Мездра” за ограничаване на популацията на бездомните кучета на територията на община Мездра – до 12 000 лв.

4.5. Упълномощава кмета на общината да определи условията за предоставянето и отчитането на целевите субсидии.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално – битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

5.2. Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

5.3. Представителни разходи в размер на 6 000 лв. от тях:

  • на кмета на общината                                                                  5 000 лв.
  • на председател на общински съвет                                      1 000 лв.

5.4. Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 13 500 лв., по 500 лв. на населено място.

5.5. Определя разходи за поддръжка на обществените територии по кметствата в размер до 27 401 лв.

5.5.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди правила за заявяване и отчитане на средствата.

5.6. Определя разходи за материали в размер до 65 000 лв. за благоустрояване и поддръжка в населените места от общината.

5.6.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди условия за разпределение, съгласуване и отчитане на изразходените средства.

5.7. Определя средства в размер на 5 000 лв. за подпомагане строителството на църква „Св. Николай Чудотворец” в с. Ослен Криводол с материали.

5.8. Определя средства в размер до 23 124 лв. за ограничаване популацията на бездомни кучета на територията на Общината.

5.9. Определя 5 000 лв. за поддържка на реновираното имущество в детските градини финансирано със средства по Проект BG 06-202 „Заедно можем повече” с източник на финансиране Финансовия механизъм на европейското икономическа пространство 2009-2014 г.

5.10. Определя 10 000 лв. временна възмездна финансова помощ за „Мездра-Автотранспорт 2003“ ЕООД за покриване на задължения към НАП на „Транс Авто 2015“ ЕООД.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и за която няма кандидати от съответното населено място, както следва:

–        в общинска администрация – директор, експерт;

–        в социално заведение – социален работник, медицински работник, възпитател;

–        в детска градина – медицинска сестра, учител, счетоводител

6.1. Определя средствата за компенсиране на разходите за пътуване в размер на 100%. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

6.2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименните списъци на пътуващите за 2018 г.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, РА към ДФ „Земеделие” и други програми съгласно (Приложения № 7, 7”а”, 7 „б”, 7 „в“)

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018 г., 2019 г.,2020 г. (Приложение № 9).

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. както следва:

9.1. Кмета на кметство Зверино;

9.2. Директора на Общински център за социални услуги и дейности;

9.3. Директора на ОбП „Чистота”;

9.4. Директора на ОУ „Христо Ботев” Мездра;

9.5. Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Мездра;

9.6. Директора на СУ „Иван Вазов” Мездра;

9.7. Директора на СУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино;

9.8. Директора на ОУ „Васил Кънчов” с. Моравица;

9.9. Директора на ПГ „Алеко Константинов” Мездра;

9.10. Директора на ПГ по МСС;

9.11. Директора на ДГ „Детелина”;

9.12. Директора на ДГ „Роза”;

9.13. Директора на ДГ „Мир“;

9.14. Директора на ДГ „Слънчице”;

9.15. Директора на ДГ „Звездичка” с. Зверино;

9.16. Директора на Комплекс за социални услуги и дейности за лица с увреждания.

10. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6 както следва:

10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2018 г. – 1 689 000 лв.

10.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2018 г. – 4 266 306 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължение от 2017 г., които ще бъдат разплатени през 2018 г. в размер на 82 654 лв., съгласно Приложение № 10;

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2. Да утвърди разпределението на получените по стандарти средства за звената прилагащи системата на делегиран бюджет във функция „Образование”, след утвърждаване на формулата за съответната дейност.

15.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината съобразява погасяването на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2018 г. по Приложение № 11.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 462

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнението на решенията на Общински съвет – Мездра за периода м. октомври 2017 г. до м. декември 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 463

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 27 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на Общински съвет – Мездра и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 464

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и т. 2 от Приложение 1 „План за действие за изпълнение на програмата” на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

РЕШИ:

Приема отчета на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра за второто шестмесечие на 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 465

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 4 т. 4 от Договора за управление на „Екопроект” ООД

РЕШИ:

Приема информацията за дейността на „Екопроект” ООД за четвъртото тримесечие на 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 466

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Мездра, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ: 000193371, идентификационен номер по ДДС № BG000193371, представлявана от инж. Генади Събков Събков – кмет на Община Мездра,

  1. Упълномощава кмета на Община Мездра да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 25 569,71 лв. (двадесет и пет хиляди, петстотин шестдесет и девет лева и 71 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра ”, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”.
  2. Възлага на кмета на Община Мездра да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 467

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следния земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установил границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

1. Имот № 021588 от 0,507 дка, пасище, мера в м. „Смильовец” по КВС на с. Типченица, образуван от имот № 021541

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Савчо Василев Илчов б.ж. на с.Типченица

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 468

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната

РЕШИ:

Утвърждава разходите за командировки на Кмета на община Мездра – инж. Генади Събков Събков за второто шестмесечие на 2017 г. в размер на 30.00 лв. (Тридесет) лева.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 469

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,

РЕШИ:

Утвърждава разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Мездра – Яна Венелинова Нинова за второто шестмесечие на 2017 г. в размер на 40.00 лв. (Четиридесет) лева.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова)                                                                                                           (Яна Нинова)