Протокол № 35/22.02.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №35/22.02.2018 г.

Решение 470

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24, във връзка с чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение 48 от Протокол № 5/28.01.2016 г.

РЕШИ:

Приема годишен отчет – 2017 за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015 – 2019 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 471

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

РЕШИ:

Приема Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Мездра през 2017 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 472

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 4, буква „в” от ППЗСП и чл. чл. 18, ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП

РЕШИ:

Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Кризисен център” в община Мездра с доставчик Фондация „Бъдеще и надежда”, като делегирана от държавата дейност с капацитет на социалната услугата – 6 потребители, считано от 01.05. 2018 г.

Настоящето решение влиза в сила в законоустановения срок след обнародването му.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!


Решение 473

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества и покана с вх. Вх. № 1395/09.02.2018 г.

РЕШИ:

1. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – Председател на Общински съвет – Мездра да представлява Община Мездра на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца на 06.03.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – Враца, 6-ти етаж и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Приемане на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.“

Проект за решение: „Приема бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: „Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“

Проект за решение: Приема на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

По т. 3 от дневния ред: „Приемане на отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“

Проект за решение: „Приема отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

По т. 4 от дневния ред: „Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“

Проект за решение: „Приема Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“.

2. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра представителя да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 474

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198о от Закона за водите

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД Враца на строеж „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013“ с Договор № DIR-51011116-C038 от 17.08.2012г., ОП 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали, съгласно Приложение I-5.
 2. Общински съвет-Мездра възлага на Кмета на Община Мездра да предостави на „ВиК“ООД гр.Враца копия от документи, свързани с изграждането и собствеността на новоизградените ВиК системи и съоръжения – разрешения за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, протокол образец 16, строителни книжа и други необходими документи.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 475

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

I. Приема и одобрява направените инвестиции:

 1. напорен водопровод с. Цаконица – от ПС “Цаконица“ до напорен водоем – 1100 лин.м. – на стойност 9 958,62лв.;
 2. водопроводно отклонение по ул. “Лютомия“, с. Люти брод – 183 лин.м. – на стойност 543,81лв.;
 3. уличен водопровод по ул. “Малчика“, с. Оселна – 550 лин.м. – на стойност 7 080,00лв.;
 4. хидроизолация водоем (2×50м3), с. Оселна – на стойност 29 988,17лв.;
 5. уличен водопровод по ул. “Извор“, с. Брусен – 109 лин.м. – на стойност 945,13лв.;
 6. уличен водопровод по ул. “Христо Ботев“, гр. Мездра – от ул. “Баданец“ до вход за общежитията – 463 лин.м. – на стойност 8 828,43лв.;
 7. уличен водопровод по ул.“Дунав“, гр. Мездра – от ул. “Георги Кирков“ до ул. “Патриарх Евтимий“ – 377 лин.м. – на стойност 11 726,53лв.;
 8. напорен водопровод по ул. “Ангел Иванов-Анко“ и ул. “Васил Левски“, с. Игнатица –382 лин.м. – на стойност 4 586,42лв.;
 9. помпа TWI6.60-10-C, монтирана в ПС “Лютиброд“ – на стойност 4 276,22лв.;
 10. софстартер MCD200, монтирана в ПС “Лютиброд“ – на стойност 2 044,66лв.

Направените инвестиции находящи се на територията на Община Мездра са на обща стойност 79 977,99лв. без ДДС.

II. Общински съвет-Мездра възлага на Кмета на Община Мездра да подпише приемно-предавателен протокол с „ВиК“ООД-Враца и след получаване на данъчен документ (фактура) да ги заведе в баланса на Общината като дълготрайни материални активи, след което активите да преминат в управление на асоциацията по ВиК и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ООД гр.Враца, чрез допълване и/или актуализиране на приложение №1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 476

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 52 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за общински имот, представляващ: поземлен имот № 000269, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,947 дка, общинска собственост в едно с намиращата се в него сграда с друго предназначение от 47 кв.м в землището на с.Горна Бешовица, м. „Бачвар”, съгласно КВС

2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на:

 • Имот № 000269, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,947 дка, общинска собственост в едно с намиращата се в него сграда с друго предназначение от 47 кв.м в землището на с.Горна Бешовица, м. „Бачвар”, съгласно КВС, актуван с АОС № 3463 от 08.02.2018 г. с начална тръжна цена в размер на 4 100,00 лв. (четири хиляди и сто лв.).;

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 477

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 28 ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

РЕШИ:

 1. Дава съгласие, да се включи в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, жилищен имот находящ се в гр. Мездра, ул. „Пейо Яворов” № 6, бл. 5, вх. В, ет. 1, ап. 33.
 2. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с адрес гр. Мездра, ул. „Пейо Яворов” № 6, бл. 5, вх. В, ет. 1, ап. 33 представляващ апартамент със застроена площ 62,02 кв. м., ведно с 1,98 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, както и светла площ мазе № 3 с площ от 10,73 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 130/06.06.2001 г. на наемател Невелина Николаева Георгиева на пазарна цена в размер на 27 400 лв. (двадесет и седем хиляди и четиристотин) лева без ДДС.
 3. Упълномощава Кмета на Община Мездра да изпълни всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на горното решение.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 478

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

РЕШИ:

Разрешава на Здравко Тодоров Йотов, да възложи изработването на подробен устройствен план- проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на п.и. 095022 в землището на с. Боденец и п.и. 000158, местност „Полето“ в землището на с. Боденец и обединяването им в нов урегулиран поземлен имот за ниско жилищно строителство.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи  и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 479

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Възлага на кмета на общината да предприеме действия по изготвяне на оценка на предложените имоти.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 480

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 и свързания с него §2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗПКОНПИ

РЕШИ:

Утвърждава образец на декларация (Приложение 1), която да бъде предоставена на управителя на МБАЛ – Мездра за подпис, което се финансира от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 481

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното  самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ с проектно предложение: Изграждане на нов довеждащ водопровод в трасето на съществуващ водопровод от каптаж „Пещта“ до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца”.
 2. Проектът е в съответствие с Общинския план за развитие на община Мездра за периода 2014-2020 точка 4.2. ВОДНОСТОПАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА-Водоснабдяване. Общински съвет-Мездра изразява становище, че проектът е от първостепенно значение за населението, тъй като ще се намалят водозагубите, ще се осигури непрекъснатост на водоснабдяването и ще се подобри качеството на водата доставяна на населението.
 3. Упълномощава Кмета на общината – инж. Генади Събков да предприеме всички необходими фактически и правни действия по подготовка на проекта и внасянето му за разглеждане в ПУДООС.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова)                                                                                                           (Яна Нинова)

ЯН/МЙ                                         Вярно с оригинала!

Протоколчик: