Протокол № 36/29.03.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №36/29.03.2018 г.

Решение 482

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра и във връзка с РМС 51/31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и указания дадени от МФ с писмо БЮ 1/12.02.2018 г. за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021

РЕШИ:

 1. Приема средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община Мездра за периода 2019-2021 г. по Приложение 8;
 2. Приема прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019 -2021 г. по Приложение 1 „а”.
 3. Приема прогнозата за общинския дълг (включително и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. по Приложение 6 „г”;

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 483

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11 ал. 1 и чл. 12 ал. 1 от Закона за туризма

РЕШИ:

Приема годишна Програма за развитие на туризма в община Мездра за 2018 година.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 484

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.25, ал.1, и чл. 24а, ал. 6, т.4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

РЕШИ:

1. Определя и дава съгласие за предоставяне на 49 206,038 дка  мери и пасища, пасища с храсти и ливади от които 5 183,968 дка за общо ползване и 44 022,07 дка за индивидуално ползване за 2018г.

2. Приема:

 • Годишен план за паша на територията на Община Мездра;
 • Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни;
 • Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Мездра;
 • Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади по населени места ;
 • Карти за използването на мерите, пасищата и ливадите по населени места;

3. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем по реда на чл. 37и ал. 1, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, в размер на 10,00 лв./дка годишно. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до шеста категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от седма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

4. Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно.

5. Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпредели имотите за всяко землище. Въз основа на протоколите на комисиите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключи договори за наем. Срок на договорите е 5 стопански години. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдадат под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

6. В договора за индивидуално ползване на общински мери, пасища и ливади се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

 • поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
 • обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на Общата селскостопанска политика;
 • солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;
 • осигуряване на противопожарна безопасност;
 • заплащане на наема за ползване на общинските мери, пасища и ливади при подписване на договора;
 • да не се променя начина на трайно ползване  на мерите и пасищата и ливадите;
 • да не се ползват мерите, пасищата и ливадите за неземеделски нужди;
 • да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата и ливадите с битови, строителни и други отпадъци;
 • да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в населеното място;
 • да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 485

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема информацията за дейността на ОбП „Чистота” през 2017 година.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 486

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на Решение 140 от Протокол № 10/26.05.2016 г. на ОбС – Мездра

РЕШИ:

Приема отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и отчет на програмата за управление на отпадъците за 2017 година.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 487

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 017204 от 2,235 дка, използв. ливада, в м. „Лицето” по КВС на с. Горна Кремена образуван от имот № 017150;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Евстрати Иванов Вълков б.ж. на с. Горна Кремена.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 488

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 000116 от 1,001 дка, пасище, мера, в м. „Меторица” по КВС на с. Царевец

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стоян Ценов Цондашки б.ж. на с. Царевец.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 489

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 042028 от 0,932 дка, нива, в м. „Острок” по КВС на с. Лютиброд образуван от имот № 042021;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иванка Иванова Първанова б.ж. на с. Лютиброд.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 490

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на т. 4.4.7. от решение 461 от Протокол № 34/29.01.2018 г. и подадено заявление с вх. № 1423/12.03.2018 г. от президента на ХК „Локомотив” Мездра

РЕШИ:

Отпуска целева финансова помощ на ХК „Локомотив” Мездра в размер на 4410.00 лева за участие на отбора на М16 в открито световно клубно първенство по хандбал „Световна купа на Интерамния 2018” в Терамо, Италия, които средства не са за сметка на полагащата се клубна годишна субсидия.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 491

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства в срок до 23.04.2018 г. в качеството си на допустим бенефициент за привличане на финансови средства по втората покана по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ–СЪРБИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия № 2014TC16I5CB007-2015-1 с проектно предложение STARWORLD/ЗВЕЗДЕН СВЯТ по приоритетна ос 2 „Младежи”на Програмата, с партньор от Р Сърбия и НПО от Р България.
 2. Oдобрява и дава съгласие Кмета на Община Мездра да сключи споразумение за партньорство с Община Червен Кръст от РСърбия и НПО «Следваща стъпка» от РБългария, във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение по втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. и дава съгласие Кмета на Община Мездра да подпише заедно с Апликационната форма, необходимите приложения и изискуеми документи към проекта.
 3. Възлага на Кмета на Община Мездра да подпише декларация, с която да гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите му от Програмата.
 4. Дава съгласие Община Мездра да поддържа активите, придобити по проекта за срок не по-малък от 5 години след приключване на проектните дейности.
 5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в стратегически документи за развитието на Община Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 492

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства в срок до 23.04.2018 г. в качеството си на допустим бенефициент за привличане на финансови средства по втората покана по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ–СЪРБИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия № 2014TC16I5CB007-2015-1 с проектно предложение по приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм” на Програмата, с водещ партньор от Р Сърбия.
 2. Oдобрява и дава съгласие Кмета на Община Мездра да сключи споразумение за партньорство с Община Нишка Баня от Р Сърбия – водещ партньор, във връзка с кандидатстване с проектно предложение по втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. и дава съгласие Кмета на Община Мездра да подпише необходимите приложения и изискуеми документи към проекта.
 3. Възлага на Кмета на Община Мездра да подпише декларация, с която да гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите му от Програмата.
 4. Дава съгласие Община Мездра да поддържа активите, придобити по проекта за срок не по-малък от 5 години след приключване на проектните дейности.
 5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в стратегически документи за развитието на Община Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова)                                                                                                           (Яна Нинова)

ЯН/МЙ                                                                                     Вярно с оригинала!

Протоколчик: