Протокол № 37/26.04.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №37/26.04.2018 г.

Решение 493

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема План на Общинска комисия за обществен ред и сигурност (ОбКОРС) на община Мездра през 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 494

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

РЕШИ:

Приема Годишен план за действие за 2019 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мездра 2016-2020 година.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 495

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 т. 1 и изпълнение на чл. 3 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 496

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 61ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуален кодекс.

РЕШИ:

I.     Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра, приета с решение № 37 от протокол №5/28.02.2008 година, допълнена и изменена с Решение № 239 от Протокол № 19 от 29.01.2009 г., Решение № 358 от Протокол № 30 от 22.12.2009 г., Решение № 514 от Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение № 460 от Протокол № 28 от 19.12.2013 г., Решение № 627 от Протокол № 40 от 27.11.2014 г. и Решение № 89 от Протокол № 7 от 31.03.2016 г.и Решение № 195 от Протокол № 13 от 28.08.2016 г., както следва:

§1. В чл. 2, ал.1 се създава нова т. 9:

т. 9. други местни данъци, определени със закон

§2. чл. 8 ал. 4 се изменя, както следва:

При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

§3. В чл. 41 се изменят и допълват, както следва:

ал. 4 Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по нататък „Регламент (EC) № 168/2013” на база общо тегло е както следва:

ал. 8 Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер на 120 лева.

ал. 9 Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер на 100 лева.

ал. 12 Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени от „Регламент (EC) № 168/2013” в размер на 50 лева.

§4. В чл. 46 се добавя нова ал.3

ал. 3 Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед н превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

т. 1 Проверка чрез автоматизирания обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и :

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или

б) системата за администриране на местни данъци и такси на община Мездра, или т. 2 Представяне на издаден или заверен от община Мездра документ.

§5. чл. 58 ал. 4 се отменя (обявена за противоконституционна)

§6. чл. 64. се изменя, както следва:

ал. 1 Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

, където

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61, ал. 1

БМ е броят на месеците от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

ал. 2 Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

, където

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ- броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници.

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра влиза в сила от 1 януари 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 497

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на §18, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО

РЕШИ:

I. Дава съгласие Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Мездра да извършва дейности и за:

 1. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;
 2. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

II. Кметът на Община Мездра да определи със заповед дейността по чл. 49, ал. 1 от ЗПУО, която ще извършва ЦПЛР-гр. Мездра, съгласно т. І от настоящото решение.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 498

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия, Постановление на Министерски съвет № 246 от 02.11.2017 г. и последвалите изменения в чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и §11 от Преходните и заключителните разпореди на ППЗСП

РЕШИ:

Приема да бъде направена промяна на наименованието и целевата група на разкритата социална услуга с решение № 752 от протокол № 48/28.05.2015 г. на Общински съвет – Мездра и Заповед № РД 01 1023/23.06.2015г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ гр. Мездра, ул. „Димитър Благоев“ № 15 в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Мездра, ул. „Димитър Благоев“ № 15, с капацитет 8 места.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 499

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнението на решенията на Общински съвет – Мездра за периода м. януари – м. март 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 500

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища

РЕШИ:

I. Приема отчетите за дейността и за изразходваните от бюджета средства за 2017 година на Читалищата от Община Мездра, както следва:

1. Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра

2. Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец

3. Народно Читалище “Светлина – 1931” село Брусен

4. Народно Читалище „Пробуда 1928“ село Върбешница

5. Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” село Г. Кремена

6. Народно Читалище “Просвета 1897” село Долна Кремена

7. Народно Читалище “Подем – 1926” – село Дърманци

8. Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” село Елисейна

9. Народно Читалище “Факел 1926” село Зверино

10. Народно Читалище “Искър 2004” село Зли дол

11. Народно Читалище “Никола Йонков Вапцаров – 1919” село Игнатица

12. Народно Читалище “Светлина – 2007” село Крапец

13. Народно Читалище “Наука – 1919” село Лик

14. Народно Читалище “Колката” село Люти брод

15. Народно Читалище “Светлина 1926” село Моравица

16. Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна

17. Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково

18. Народно Читалище “Подем – Руска бела –1928” село Руска бела

19. Народно Читалище “Съзнание 1899” село Типченица

20. Народно Читалище “Просвета – 1928” село Царевец

II. Не приема отчета за дейността и за изразходваните от бюджета средства за 2017 година на Народно Читалище “ФАР – 1927” село Лютидол.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 501

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема отчета за дейността и финансовия отчет за 2017 г. на „Екопроект” ООД гр. Враца.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 502

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и покана с вх. № 1454/05.04.2018 г. за редовно общо събрание на дружеството

РЕШИ:

I. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Сашо Илиев – заместник кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра на редовно Общото събрание на съдружниците, което ще се проведе на 10.05.2018 г. от 11:00 часа в седалището в административната сграда на „Екопроект” ООС на адрес на управление – Регионално депо за твърди битови отпадъци в м. „Пискавец”, и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. Отчет на управителя за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците приема и одобрява отчета на управителя за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин на гласуване: „ЗА”

2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците приема и одобрява годишния финансов отчет и баланса на „Екопроект” ООД, гр. Враца за 2017 г.

Начин на гласуване: „ЗА”

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 год.

Проект за решение: ОС на съдружниците взема решение реализираната за 2017 год. печалба в размер на 3 605.46 лв. да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на дружеството.

Начин на гласуване: „ЗА”

4. Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му през2017 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците освобождава управителя на дружеството г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността му през 2017 г.

Начин на гласуване: „ЗА”

5. Представяне на годишен доклад за дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.

Проект за решение: ОС на съдружниците приема и одобрява доклада за дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително на „Екопроект” ООД, гр. Враца.

Начин на гласуване: „ЗА”

6. Разни.

Начин на гласуване: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

II. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра представителя да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 503

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и и покана с вх. 1429/20.03.2018 г.

РЕШИ:

1. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Сашо Илиев – заместник кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра на редовно годишно Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев” гр. Враца, което ще се проведе на 30.04.2018 г. от 13:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори юни” № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3) и резервна дата 18.05.2018 г., и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г „.

Начин на гласуване: „ЗА“.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от регистриран одитор

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор. ”

Начин на гласуване: „ЗА“.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект на Решение: „ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г. ”

Начин на гласуване: „ЗА“.

4. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г. ”

Начин на гласуване: „ЗА“.

5. Промяна в състава на съвета на директорите

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Валери Антов Симеонов, Димитър Тодоров Цветков и Орлин Веселинов Цветков и избира нов тричленен съвет на директорите в състав: Валери Антов Симеонов, Димитър Тодоров Цветков и Красимир Стоянов Пандев. ”

Начин на гласуване: „ЗА“.

6. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. ”

Начин на гласуване: „ЗА“.

6. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт. ”

Начин на гласуване: „ЗА“.

7. Промяна в капитала на дружеството

Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. ”

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“.

8. Промяна в Устава на дружеството

Проект на Решение: „ Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. ”

Начин на гласуване: „ЗА“.

2. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра представителя да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 504

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „МБАЛ – Мездра” ЕООД – гр. Мездра за 2017 г.
 2. Не освобождава от отговорност д-р Илиана Михайлова – управител на „МБАЛ – Мездра” ЕООД – гр. Мездра.
 3. Загубата на МБАЛ – Мездра” ЕООД – гр. Мездра за 2017 г. да се покрие с печалба от бъдещи периоди.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 505

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – гр. Мездра за 2017 г.
 2. Не освобождава от отговорност Божидар Цветков Вълчев – управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.
 3. Загубата на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2017 г. да се покрие с печалба от бъдещи периоди.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 506

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „Транс – Авто – 2015” ЕООД – гр. Мездра за 2017 г.
 2. Не освобождава от отговорност Божидар Цветков Вълчев – управител на „Транс – Авто – 2015” ЕООД – гр. Мездра ЕООД.
 3. 3. Загубата на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за 2017 г. да се покрие с печалба от бъдещи периоди.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 507

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 ал. 1 т. 4 от Закона за културното наследство (ДВ, бр. 54 от 15.07.2011 г.)

РЕШИ:

 1. Дава съгласие община Мездра да сключи договор с Министъра на културата за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост – УПИ II, пл. № 1531, кв. „Калето” по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. „Антична и средновековна крепост „Калето” с категория национална ценност с обща площ 2560 кв. м. за срок от 10 години, считано от 22.07.2018 г. до 22.07.2028 г.
 2. Кметът на общината да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението на Общински съвет – Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 508

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

I. Приема и одобрява направените инвестиции, както следва:

 1. напорен водопровод с.Кален – от ПС“Кален“ към резервоар – 979 лин.м. – на стойност 29 993,96лв.;
 2. водопроводно отклонение по ул.“Христо Ботев“, гр.Мездра – 114 лин.м. – на стойност 662,72лв.;
 3. водопровод Султанкино равнище, от нов водоем към къщи от с. Зверино и с. Игнатица – 588 лин.м. – на стойност 3 479,95лв.;
 4. външен водопровод – от водоем до началото на с.Върбешница – 211 лин.м. – на стойност 5 360,66лв.;
 5. хидроизолация водоем „Оданът“, с. Зверино – на стойност 29 138,19лв.;
 6. хидроизолация водоем „При дървото“, с. Зверино – на стойност 27 412,82лв.;
 7. хидроизолация водоем „Живо дърво“, с. Царевец – на стойност 47 335,70лв.;
 8. хидроизолация водоем, с. Елисейна – на стойност 46 224,09лв.;
 9. водомер DN 100 – монтиран в сухата камера на напорен водоем, с. Горна Кремена – на стойност 505,00лв.;
 10. вентил редукционен Cla Val NG1E-50, монтиран на напорен водпровод с. Кален; – на стойност 1 110,00лв.;
 11. редуцир вентил Cla Val %, монтиран в ПС“Старо село“ – на стойност 850,00лв..

Направените инвестиции находящи се на територията на Община Мездра са на обща стойност 192 073,09лв. без ДДС.

II. Общински съвет-Мездра възлага на Кмета на Община Мездра да подпише приемно- предавателен протокол с „ВиК“ООД-Враца и след получаване на данъчен документ (фактура) да ги заведе в баланса на Общината като дълготрайни материални активи, след което активите да преминат в управление на асоциацията по ВиК и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ООД гр.Враца, чрез допълване и/или актуализиране на приложение №1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 509

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,

РЕШИ:

 1. Разрешава на „БЪЛГАРИЯ СТОУН“ ЕООД представлявано от Красимир Петков Кръстев, да възложи изработването на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за електрозахранване на 06598.13.74 по кадастралната карта, м. «Стенка» землище на с. Брусен, община Мездра.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ дава предварително съгласие за изграждането на трасе на техническата инфраструктура за прокарване на електропровод през общински поземлен имот с идентификатор №06598.13.17, местност «Стенка», землище на с. Брусен, община Мездра – за захранване на п.и. № 06598.13.74 по кадастралната карта на м. «Стенка» землище на с. Брусен, община Мездра.
 3. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.
 4. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.
 5. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 510

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за находище „Равнище – 2″, участъци „Централен“ и „Източен“, разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Върбешница, община Мездра в обхвата на концесионната площ.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 511

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 3 от Закона за аренда в земеделието(ЗАЗ), чл. 24а, ал. 5 от Закона за общинската собственост(ЗОС) и чл. 92, ал. 1 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 година следния имот:

 • Поземлен имот № 63450.46.49 с площ от 22,807 дка, в м. „Под крайще”, VІІ категория с НТП-нива по кадастрална картата и кадастрални регистри, одобрена със Заповед № РД-18-932/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК на землището на с. Руска Бела, община Мездра, актуван с АЧОС №3488/13.03.2018г. с цел отдаването под аренда за срок от 25 години за създаване на овощна градина и засаждане на трайни насаждения в зеделския имот.

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда съгласно реда и условията на Глава осма от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр.Мездра при начална тръжна цена в размер на 30,00 лв./на декар за година.

3. Кметът на Община Мездра да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и да сключи договор за отдаването под аренда на имота за срок от 25 години на имота.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 512

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 • Имот № 007101 от 3,190 дка, използв. ливада, в м. „Крайна ливада” по КВС на с. Горна Кремена ;
 • Имот № 019177 от 2,828 дка, използв. ливада, в м. „Краварника” по КВС на с. Горна Кремена ;
 • Имот № 015042 от 2,685 дка, нива, в м. „Тихова глава” по КВС на с. Горна Кремена ;
 • Имот № 016106 от 2,172 дка, използв. ливада, в м. „Брестака” по КВС на с. Горна Кремена ;
 • Имот № 017202 от 1,419 дка, използв. ливада, в м. „Ведна страна” по КВС на с. Горна Кремена образуван от имот № 017156 ;
 • Имот № 013018 от 2,619 дка, използв. ливада, в м. „Диненица” по КВС на с. Горна Кремена ;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Евстрати Иванов Вълков б.ж. на с. Горна Кремена.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 513

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 45, ал. 3, т. 2 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Цено Христов Ценов, притежаващ право на собственост върху УПИ VІ, пл. № 994, кв. 70 съгласно нотариален акт № 29, т.VІ, н.д. № 188/2009г. да ликвидира съсобственост с Община Мездра като изкупи дела на общината от 38 кв.м. ид.ч. от УПИ VІ, пл. № 994, кв. 70 по ЗРП-ПУП на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г. на Кмета на Община Мездра, изменен със Заповед №711 от 08.06.1999г. и със Заповед № 843/20.11.2017 г на Кмета на Община Мездра, актуван с АОС № 3460 от 05.02.2018 г. като заплати сума в размер на 1490,00 лв. (Хиляда четиристотин и деветдесет лева) без ДДС.
 2. Кметът на общината да издаде заповед и сключи договор за ликвидиране на съсобствеността съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 514

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС, чл. 7, ал. 2, изр. второ от ЗОС, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл. 25, ал. 3, т. 5, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства и чл. 36, ал. 1, т. 4 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

I. Дава съгласие да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. описаните по горе общински имоти в землището на с. Горна Кремена и с Кален.

II.  Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване на концесионера „КОНСТРУКТИНГ” ЕООД, с адрес: с. Копривлен, общ. Хаджидимово и ЕИК 831746881 за срок до 13.01.2052 г. на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в границите на концесионната площ, включваща площта на утвърдените запаси на находище „ИРМА“ и необходимите площи за осъществяване на дейността в землищата на с. Кален и на с. Горна Кремена, общ. Мездра, за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ за следните имоти при цени както следва:

 1. ПИ №2180011 – земеделски имот в местността „Дедово Христово кладенче“, землище с. Кален, ЕКАТЕ 35314 с НТП – пасище, мера и площ от 30,778 дка., с категория на земята при неполивни условия – Пета – публична общинска собственост  за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3321/15.02.2017год. пазарната стойност на имота възлиза на 39 520,00 лв. (Тридесет и девет хиляди петстотин и двадесет лв.)
 2. ПИ №035122 – земеделски имот в местността „ Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 53,421 дка., с категория на земята при неполивни условия – Десета – публична общинска собственост, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3322/16.02.2017 год. пазарната стойност на имота възлиза на 71 600,00 лв. (Седемдесет и една хиляди и шестотин лв.)
 3. ПИ №035042 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище с храсти и площ от 120,000 дка., с категория на земята при неполивни условия – Десета – публична общинска собственост, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3324/16.02.2017 год. пазарната стойност на имота възлиза на 167 800,00 лв. (Сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин лв.).
 4. ПИ №035120 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –друга селскостопанска територия и площ от 6,638 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3329/16.02.2017 год. пазарната стойност на имота възлиза на 12 140,00 лв. (Дванадесет хиляди сто и четиридесет лв.).
 5. ПИ №035003 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –използвана ливада и площ от 2,325 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3331/16.02.2017 год. пазарната стойност на имота възлиза на 2830,00 лв. (Две хиляди осемстотин и тридесет  лв.).
 6. ПИ №035028 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –използвана ливада и площ от 4,602 дка., с категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3332/16.02.2017 год. пазарната стойност на имота възлиза на 5 610,00 лв. (Пет хиляди шестстотин и десет лв.)

III. Упълномощава кмета на Община Мездра да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на вещни права – право на ползване с концесионера „КОНСТРУКТИНГ” ЕООД със срок до 13.01.2052 г. за земите общинска собственост.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 515

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал.1 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците и при мотиви, подробно изложени в докладната записка:

РЕШИ:

1. Дава съгласието си Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в партньорство с Община Враца с проектно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“

2. Дава съгласие Община Враца да бъде водеща община, която да подаде от името на кандидатстващите общини проектното предложение и да отговаря за неговото управление, като попълва, комплектува и подава искания за плащане, доклади за напредък, както и всички искания, уведомления, доклади, отчети, декларации и всички други документи по АДБФП; да възстановява на общината-партньор извършените от нея разходи със средства по АДБФП, постъпващи по нейна банкова сметка и да получава цялата кореспонденция с Управляващия орган по АДБФП и информира своевременно за нея партньора по процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по ОПОС 2014-2020 г.

3. Одобрява проекта на споразумението за партньорство между Община Враца и Община Мездра и дава съгласието, същото да бъде подписано от Кмета на Община Мездра, съгласно Приложението.

4. Приема анализите, обосновките и доказателствата за определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци (на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО) и за разпределение на задълженията на общините Враца и Мездра за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО, изготвени съгласно Приложение № 11 към насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

5. Дава съгласието Община Мездра да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата.

6. Дава съгласие изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска собственост, а дяловете на съсобственост да бъдат разпределени пропорционално между общините, участващи в сдружението.

7. Декларира, че няма да се прехвърля на трети лица собствеността на изградената със средства по процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане със средствата за проекта по настоящата процедура.

8. Приема изготвения анализ и обосновка за избор на централизиран метод – изграждане на единствена обща инсталация за компостиране, като част от системата на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Регион Враца.

9. Дава съгласие:

9.1. Необходимите финансови средства за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., и за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци и/или средства от „Фонд за органите на местното самоуправление в България” – ФЛАГ ЕАД, (след включване в бюджетната прогноза на Община Мездра за периода 2019 – 2021 г. и при осигурено съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси).

9.2. Необходимите финансови средства за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта, да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци и/или със средства от „Фонд за органите на местно самоуправление в България“ – ФЛАГ ЕАД, (след включване в Бюджетната прогноза на Община Мездра за периода 2019 – 2021 г. и при осигурено съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси) и/или други източници, посочени в насоките за кандидатстване по процедура BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

10. Дава съгласие възлагането на експлоатацията на всяка от изградените в изпълнение на ПРОЕКТА инсталации за компостиране да се извършва от двете общини – Община Враца и Община Мездра, като съсобственици на дадената инсталация, чиито отпадъци се третират в нея.

11. Оправомощава Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими действия по изпълнение на предходните точки от настоящето решение.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 516

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и покана с вх. № 1505/24.04.2018 г. за редовно общо събрание на дружеството

РЕШИ:

I. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Сашо Илиев – заместник кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра на Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр.Враца, което ще се проведе на 10.05.2018г. от 11:00 часа в Учебния център на дружеството, намиращ се в гр. Вършец, ул. „Арх. Нешев” № 3, и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. Отчет на Управителя за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин на гласуване: „ЗА”

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и Отчет за доходите на “В и К” ООД – гр.Враца за 2017г.

Начин на гласуване: „ЗА”

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017г., съгласно действащите нормативни документи.

Начин на гласуване: „ЗА”

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на Годишния финансов отчет за 2018 г.

Начин на гласуване: „ЗА”

5. Продължаване срока на договора за възлагане на контрола на Николай Хинков Рашев – контрольор на „В и К” ООД-гр.Враца за срок от 3 (три) години.

Начин на гласуване: „ЗА”

6. Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на контрола на дружеството във връзка с решението по т. 5.

Начин на гласуване: „ЗА”

7. Разни

Начин на гласуване: „Въздържал се”

II. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра представителя да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 517

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 32 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

1. Освобождава Катя Ангелова Йотова от председател на постоянната комисия по „Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция”.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 518

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 32 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

2. Избира за председател на постоянната комисия по „Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция” ИВАЙЛО ТОШЕВ ТОДОРОВ.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 519

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Николай Ангелов Кучков – за безспорният му принос за развитието на изкуството и в популяризиране името на град Мездра и във връзка със неговия 70-годишен юбилей.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 520

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Тошко Димитров Кирков – за принос за развитието на спорта, туризма и високия принос за издигане авторитета на България и Община Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 521

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Борис Митов Кръстев – за принос за популяризирането красотата на родния край, на местните обичаи и традиции и на Община Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова)                                                                                                           (Яна Нинова)

ЯН/МЙ                                                                                     Вярно с оригинала!

Протоколчик: