Решение 374 от Протокол №2/23.08.2017 г. за гласуване чрез подписка

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

Решение 374

Отворена процедура BG06RDNP001-19.001 – Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. подбор на стратегии за ВОМР и Местни инициативни групи /МИГ/

Докл.: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

на основание чл. 11, ал. 5 и във връзка с чл. 64, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА осигурява финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР в размер на 23 000 (Двадесет и три хиляди) лв.

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА