Протокол № 26/20.07.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №26/20.07.2017 г.

Решение 361

ОБЩИНСКИ СЪВЕТМЕЗДРА

На основание чл. 51 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема плана за заседанията на общински съвет – Мездра за предстоящото трето тримесечие на 2017 г., разпределен по заседания както следва:

ПЛАН

за заседанията на Общински съвет – Мездра

за III-то тримесечие на 2017 г.

м. юли 2017 г.

 1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за първото шестмесечие на 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии през първо полугодие на 2017 г.

Докл.: Яна Нинова

 1. Отчет за изпълнение актовете по решение на общински съвет – Мездра за второто тримесечие на 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Текущи докладни

Докл.: инж. Генади Събков

м. август 2017 г.

 1. Информация за състоянието на общинските дружества с 100% общински капитал през I-во полугодие на 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков,

Д-р Илиана Михайлова,

Божидар Вълчев

 1. Текущи докладни

Докл.: инж. Генади Събков

м. септември 2017 г.

 1. Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2017/2018 година.

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Текущи докладни

Докл.: инж. Генади Събков

Решение 362

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 27 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на Общински съвет – Мездра и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2017 г.

Решение 363

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнението на решенията на Общински съвет – Мездра за периода м. април 2017 г. до м. юни 2017 г.

Решение 364

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу проект за решение не беше приет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на «НОВИ ЕНЕРГИИ» ООД за 2016 г.

Решение 365

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу проект за решение не беше приет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и т. 2 от Приложение 1 „План за действие за изпълнение на програмата” на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

РЕШИ:

Приема отчета на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра за първото шестмесечие на 2017 г

Решение 366

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и т. 19 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на община Мездра приета с Решение 440 от Протокол 27/28.11.2013 г., както следва:

§1. В Приложение 1 Списък с видовете услуги и цени за тях към чл. 59

№ по ред Вид услуга Цена
Услуги „Устройство на територията”
20 Разглеждане и одобряване на проект за преработка на инвестиционен проект и издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ 20,00 лв. + 50% от таксата по т. 7

Решение 367

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 54 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с Постановление №121 на Министерски съвет от 23.06.2017 г.

РЕШИ:

Предлага Детска група в с. Типченица към Детска градина „Мир” гр. Мездра да бъде включена в списъка на защитените детски градини.

Решение 368

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

1. Общински съвет – гр. Мездра на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFОP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.

2. Поема ангажимент за създаване на съответните социални услуги:

 • Нов Център за обществена подкрепа.
 • Нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

3. До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на съответните услуги.

4. Услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО.

5. Предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО.

6. Упълномощава кмета на общината да извърши всички фактически и правни действия свързани с подготовка и представяне на проектното предложение.

Решение 369

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, чл.198е ал.5 от Закона за водите и Покана с вх.№ 1047/30.06.2017 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца

РЕШИ:

 1. 1. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – Председател на Общински съвет – Мездра да представлява Община Мездра на извънредно общо събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Враца” на 31.07.2017 г. (понеделник) от 14:00 ч. в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала – етаж VІ и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Приемане на решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по В и К – Враца за 2018 г. – предложения в поканата проект за решение, а именно: 1. „Приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по В и К – Враца за 2018 г.” – да гласува „ЗА“

 1. 2. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра представителя да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание

Решение 370

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и §27, ал. 2 т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 002288 от 1,817 дка, изоставена нива, в м. “Язово стране” по КВС на с. Игнатица, образуван от имот № 001440;

Решение 371

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, дава съгласие за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП- ПР) на гр.Мездра, община Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989год., изменен със Заповед № 711/08.06.1999год.и Заповед № 303/28.06.2010год. в обхват: план за регулация за УПИ VI, пл. №994 и УПИ V, пл. №993общ. в кв. 70 и допускане на устройствена процедура по чл. 135 ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за частично изменение на действащия ПУП в искания обхват.
 2. След приключване процедурата по изменение на плана и влизането му в сила, да се изготви пазарна оценка на частта от имота общинска собственост в границите на новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ VI, пл. №994, която да се внесе за приемане от Общински съвет и вземане решение за ликвидиране на съсобственост.
 3. 3. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 372

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на Минко Петков Гасашки, да възложи изработването на подробен устройствен план- проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за обединяване на УПИ VIII – пл. №247, УПИ IХ, пл. №248, кв.26 по плана на с. Боденец и п.и. 000112, местност „Песъка“ в землището на с.Боденец  в нов урегулиран поземлен имот за изграждане на семеен хотел.

На основание чл. 124б ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 373

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 19 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 2 т. 1 и ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, предлага на Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Анатоли Пламенов Георгиев, живущ в гр. Мездра, ул.“Христо Ботев“ №115.

ПРОТОКОЛЧИК:(п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова) (Яна Нинова)

ЯН/МЙ