Протокол № 25/29.06.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №25/29.06.2017 г.

Решение 350

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 42 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра Общински съвет – Мездра реши:

1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода                                                                                                                           11493677 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения № № 1, 1а, 2, 3/

1.2. По разхода                                                                                                                            11493677 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения № № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:

2.1. По прихода                                                                                                                           10663678лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/

2.2. По разхода                                                                                                                            10663678 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т.ч. и целеви средства в Приложения №№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

3. Приема отчета на капиталовите разходи през 2016 г. /Приложение № 8/;

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г. /Приложение № 15/

5. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /Приложение № 11/;

6. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” /Приложение № 12/;

7. Приема отчета на сметките за средства от други международни програми. /Приложение № 13/;

Решение 351

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества Общински съвет – Мездра реши:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – гр. Мездра за 2016 г.
 2. Не освобождава от отговорност Божидар Цолов Червеняшки – управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.
 3. Загубата в размер на 17 292 лева на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2016 г. да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 352

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества Общински съвет – Мездра реши:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „Транс – Авто – 2015” ЕООД – гр. Мездра за 2016 г.
 2. Освобождава от отговорност Божидар Цолов Червеняшки – управител на „Транс – Авто – 2015” ЕООД – гр. Мездра ЕООД.
 3. Печалбата в размер на 7 801 лева на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за 2016 г. да бъде внесена във фонд резервен на дружеството съгласно Закона.

Решение 353

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на решение 269 от Протокол №19/26.01.2017 г. и във връзка с решение 295 от Протокол № 21/30.03.2017 г. на ОбС – Мездра, Общински съвет – Мездра реши:

 1. Одобрява доклада на комисията назначена със Заповед № 362/12.05.2017 г. на Кмета на Община Мездра, за оценяване на постъпилите проектни предложения по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017”
 2. Всички документи, съпътстващи изготвянето на скици, разрешения за поставяне и други технически и строителни документи, изготвяни от Общинска администрация, да бъдат изработвани служебно;
 3. Възлага на Кмета да осъществи строителен и финансов контрол по изпълнение на проектите.
 4. След изтичане на срока на програмата Кмета да внесе в ОбС отчет за изпълнението им.

Решение 354

Общински съвет – Мездра в изпълнение на правомощията си регламентирани в чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 39 ал. 1 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

 1. Общински съвет – Мездра дава съгласието си Любомир Спасов Иванов, Божидар Викторов Иванов и Мирослав Николов Бойчев от гр. Мездра да придобият право на собственост върху дворното място, собственост на Община Мездра, тъй като същите, притежават право на собственост на законно построена двуетажна масивна жилищна сграда съгласно н.а. № 11, т. І, н.д. 15/2007г., н.а. № 4, т. ІІІ, н.д. № 1434/1997г. и договор за делба вписан в АВ с акт  № 85, т. І от 16.02.2007г. и удостоверение за търпимост № 412 от 07.09.2016 г. от гл. архитект на Община Мездра УПИ Х, пл. № 1287, кв. 86 по ЗРП-ПУП на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г. и Заповед № 230 от 04.04.2017г., на Кмета на Община Мездра, актуван с АОС № 3419 от 17.05.2017г. с площ от 474 кв.м. като заплатят сума в размер на 9 400 лв.(девет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.
 2. Кметът на общината да издаде заповед и сключи договор за продажба на земята съгласно чл. 40 от  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра

Решение 355

Общински съвет – Мездра реши в изпълнение на правомощията си регламентирани в чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 37 ал. 4 т. 4 от ЗОС и чл. 48 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра във връзка с чл. 62 ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ)

РЕШИ:

 1. Общински съвет – Мездра дава съгласието да се учреди право на строеж на „Щраусова компания” ЕООД с ЕИК 202778226 върху част от имот – общинска собственост за изграждане на фундамент (стъпка) за стомано-решетъчен стълб с площ от 4 кв.м. в поземлен имот № 000263, актуван с АОС № 2249 от 23.04.2014г. в землището на с. Горна Кремена, община Мездра за сумата в размер на 66,00 (шестдесет и шест) лв. (без ДДС);
 2. Кметът на общината да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяването на отстъпено право на строеж на „Щраусова компания” ЕООД с ЕИК 202778226 върху част от общинския имот, като всички разходи в изпълнение на решението са за сметка на заявителя.

Решение 356

Общински съвет – Мездра реши:

 1. Общински съвет – Мездра на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, дава предварително съгласие за учредяване на право на преминаване през п.и. 218009 в землище на с. Кален и през п.и. 035045 в землището на с. Горна Кремена за осигуряване на транспортен достъп.
 2. Общински съвет – Мездра възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на горното решение.

Решение 357

Общински съвет – Мездра реши:

I. На основание чл. 25 ал. 5 във връзка с чл. 25 ал. 3 т. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 29 ал. 1 и параграф 6а т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Общински съвет дава предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в границите на концесионната  площ, включваща площта на утвърдените запаси на находище „Голия връх“, участък „Запад“ разположено в землището на с. Върбешница и землището на с. Горна Кремена, община Мездра и необходимите площи за осъществяване на дейността, за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“, след влизане в сила на ПУП – ПЗ за следните имоти:

1. ПИ №000196 – земеделски имот в землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – изградено торище и площ от 1,506 дка, – частна общинска собственост, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2575/2009год.

2. ПИ №017092 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 2,654 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1043/2010 год.

3. ПИ №017098 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 1,299 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1047/2010 год.

4. ПИ №017167 – земеделски имот в местността „ Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 1,795 дка, с категория на земята при неполивни условия – Девета – частна  общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 1042/2010год.

5. ПИ №017173 – земеделски имот в местността „Манастира“,, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 2,119 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – публична общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 2844/17.08.2015год.

6. ПИ №171174 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 2,119 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2845/17.08.2015год.

7. ПИ №171175 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и площ от 0,148 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 2846/17.08.2017год.

8. ПИ №171176 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и площ от 0,498 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2847/17.08.2017год.

9. ПИ №017184 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –ливада и  площ от 5,018 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна  общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

10. ПИ №017186 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – ливада и площ от 1,277 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

11. ПИ №017187 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –използвана ливада и площ от 0,361 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

12. ПИ №017193 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –използвана ливада и площ от 4,602 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.

13. №011069 –земеделски имот в местността „Здравчов дол“, землище с.Върбешница, ЕКАТЕ 12704 с НТП – използвана ливада и площ от 6,099 дка, с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост №1039/2010г.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

II.            На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет разрешава на ЕТ „Алекс–КО–Александър Койчев“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ ул. „Шипченски проход“ № 7-11, бл. 228, вх. А, ет. 4, ап. 17 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на имотите описани в т. І от настоящето решение, находящи се в землището на с. Върбешница и в землището на с. Горна Кремена.

III.            На основание чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ с опорния план, като неразделна част от него, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

IV.            На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 2 във връзка с чл. 39 ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредбата за РПУРОбС и чл. 75 ал. 1 от Закона за подземните богатства, дава предварително съгласие за учредяване на вещни права в полза на ЕТ „Алекс–КО–Александър Койчев“, ЕИК 831304735 право на ползване на всички засегнати имоти, общинска собственост за срока на действие на концесионния договор.

V.            Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора ЕТ „Алекс –КО –Александър Койчев“, ЕИК 831304735 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17 ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и извърши процедурите по промяна на предназначението им.

VI.            При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

VII.            Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца  и Министерство на  земеделието и храните –„Държавно лесничейство“ и по реда на чл. 127 ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128 ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

VIII.            Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 358

Общински съвет – Мездра реши:

 1. Общински съвет – Мездра на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ, разрешава на Иванка Ненкова Павлова-управител на „ДЕНИ СТОУН 09“ ЕООД, да възложи изработването на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура) за подземна кабелна линия 20 кV извън границите на урбанизираната територия с дължина на трасето в имот 1071 (полски път) 1,5 м и дължина на трасето в урбанизирана територия (улица.) 46.5 м точка на присъединяване нов стомано-решетъчен стълб със стъпка 1.70 х 1.70 м вграден в оста на ВЕ „Вола“ 20 кV непосредствено до съществуващ стоманено бетонов стълб т. 302 в п.и. 1071 от КВС – полски път до нов трафопост, който ще бъде разположен в имот УПИ VII, пл. 1229, кв. 112 по плана на гр. Мездра и ще захранва с електрическа енергия съществуващите електрически съоръжения в имота, както и съществуващите електрически съоръжения в УПИ V, пл. №1229, кв. 112 по плана на гр. Мездра.
 2. Общински съвет – Мездра на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 30 ал. 3 от ППЗОЗЗ дава съгласие за изграждането на трасета на техническата инфраструктура за прокарване на електропровод през общински поземлен имот с идентификатор №1071 (полски път) землище на гр.Мездра и по вътрешно квартална улица между УПИ ХII и УПИ V и УПИ VII, кв. 112 по плана на гр. Мездра.
 3. Общински съвет – Мездра на основание чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.
 4. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.
 5. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127 ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128 ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 359

На основание чл. 32 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Общински съвет – Мездра реши:

Избира за председател на постоянната комисия по „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция КАТЯ АНГЕЛОВА ЙОТОВА.

Решение 360

На основание чл. 24 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Общински съвет – Мездра реши:

Избира за заместник-председател на Общински съвет – Мездра ИВАЙЛО ТОШЕВ ТОДОРОВ.

ПРОТОКОЛЧИК:             (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова)                                                                                        (Яна Нинова)

ЯН/МЙ