Протокол № 44/22.02.2011 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ 44/22.02.2011 г.

Решение 524

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Мездра:

1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2010 година по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

1.1.По прихода 11 906 197 лева / разпределен по параграфи, съгласно Приложения №1,1а,2,3/

1.2.По разхода 11 906 167 лева /разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №1а, 4, 4а, 5, 5а 6, 6а, 7/

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община

Мездра за 2010 година както следва:

2.1.По прихода 10 141 476 лева / разпределен по параграфи, съгласно Приложения №1,1а,2,3/

2.2.По разхода 10 141 476 лева / разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

3.Приема окончателен годишен план и отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година, съгласно Приложение № 10.

4.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2010 година, съгласно Приложение № 11.

5.Приема отчета на капиталовите разходи за 2010 година, съгласно Приложение № 8.

Решение 525

На основание чл.21, ал.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, ал.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година, ПМС от 29.12.2010 г. :

1.Приема бюджета на община Мездра за 2011 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 11 604330лв. / разпределени съгласно единната бюджетна класификация Приложение  № 1,2/в т.ч.:

1.1.1.Приходи  за делегирани от държавата дейности в размер на 6 325 754 лв.,

в т.ч. :

1.1.1.1. Обща  субсидия в размер на                        6 077 611 лв.;

1.1.1.2.Преходен остатък от 2010 година в размер на  237 240 лв.;

1.1.1.3. Приходи от наем имущество                             10 903 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на          5 278 576лв.

в т.ч.:

1.1.2.1. Имуществени  и други данъци в размер на       607 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                   3 716 870 лв.;

1.1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ в размер на              1 650 500 лв.;

в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери 1 284 100 лв.;

1.1.2.3.2.Целева субсидия за капиталови разходи-             366 400лв;

1.1.2.4.Възстановяване на вр.безлихвени земи -               -372 500 лв.;

1.1.2.5. Заеми от други банки в страната            -            -349 992 лв.;

1.1.2.6. Преходен остатък в размер                                    26 698 лв.;

1.2. Приема разпределението на   преходния остатък от 2010 година в размер на 263 938 лв.,/разпределен за ДД и МД,съгласно Приложение №9/

1.3.  Приема бюджета на общината по разходната част в размер 11 604 330 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложения № 3,

в т.ч. :

1.3.1.  За делегирани от държавата дейности в размер на    6 325 754 лв.;

1.3.2. Местни  дейности в размер на                                    4 401 247 лв.;

1.3.3.  За доф. на делегираните от държавата дейности          877 329 лв.;

1.4. Утвърждава бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по приложение № 12 на Министерство на финансите – приложение 8 на общината.

1.5. Инвенстационна програма за 2011 година

1.5.1. Целева субсидия за капиталови разходи      366 400 лв.;

1.5.2. Собсвени средства                                      110 600 лв.;

1.5.3. Финансиране чрез § 40-00 Постъпления от Продажба на общински нефинансови активи                                                      193 885 лв.;

1.5.4. Преходен остатък от образоване                     7 890 лв.;

1.5.5. ИБФ и  ИБС                                                 197 092 лв.

1.6. Одобрява разпределението на средствата за целева субсидия за финансиране на капиталови разходи, определени с чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. в размер на 366 400 лв. за местни дейности, съгласно Приложение № 4.

2.Определя 109  щатни бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.:

2.1.        74 щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 664 128 лв. за сметка на трансфери по единен разходен стандарт, в т.ч за кмет на община  и 27 броя  в кметства/ 23 кметове, 4 кметски наместници/. бр.;

2.2.        35 дофинансирани щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 194 508 лв.за сметка на общински приходи, в т.ч за кметства – 21 бр.

3. Определя  за 2011 г. средства за работни заплати  в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единни разходни стандарти за 2011 г., с изключение на общинските училища, детски градини и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение 5.

4. Определя числеността на персонала и  средствата за работни заплати в местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности , за сметка  на приходите с общински характер, съгласно приложение № 5.

5. Приема план-сметки на извънбюджетни сметки и фондове, съответствие с приложение № 10 към § 33 от ЗДБРБ за 2011 г./Приложение № 6/

5.1. По прихода                                    539 937 лв.

5.1.1. Преходен остатък                               818 лв.

5.1.2. Възстановяване на заеми              372 500 лв.

5.1.3.Временни безлихвени заеми          206 619 лв.

5.1.4. Предоставени трансфери              - 40 000 лв.

5.2. По разхода в размер на                   197 092 лв.

5.3. Остатък на 31.12.2011 г.                342 845 лв.

5.4. Приема заложените в Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по § 63-02 „Предоставени трансфери” средства в размер на 40 000 лв. за съфинансиране на проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ на гр.Мездра по  ОПОС 2007 – 2013”

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. Определя средства за социално-битово  и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности и звена в размер на 3 на сто от начислените трудови възнаграждения;

6.2.Второстепенните ръководители на бюджетни звена, включително и тия на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

6.3.Определя лимит за представителни разходи в размер на 14 300лв.

6.3.1. на кмета на общината                                 6 000 лв.

6.3.2 председател на общински съвет                   3 200 лв.;

6.3.3.кмет кметство Зверино                                   300 лв.;

6.3.4. кметове на кметства     22 бр.по 200 лв.=    4 400 лв.;

6.3.5. кметски наместници          4 бр.по 100 лв.=    400 лв.

7.1. Утвърждава списък на длъжностите, за които ще се плащат транспортни разходи в полза на работещите от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и за които според изискванията за длъжността няма кандидати от съответното населено място, както следва:

- в общинска администрация и бюджетни звена -  директор, експерт, специалист;

- в учебните заведения и целодневни детски градини – директор, помощник – директор, учител, възпитател, счетоводител, ЗАТС.;

- в социално заведение – директор, социален работник, счетоводител, касиер, домакин, медицински работник, възпитател;

7.2. Определя средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване в размер на 85 % от стойността на транспортните разходи на служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 %  на пътуващи по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

Когато пътуващите служители ползват собствен транспорт на бюджетното звено заплащат 50 % от разхода за горивото и смазочните материали на МПС, на база присъствените дни през съответния месец. Средствата се внасят в касата на бюджетното звено и ползват за други услуги.;

7.3. Утвърждава  поименен  списък   на лицата с право на транспортни разходи във функция „Образование”, Приложение 7.

8. Приема  разчет за целеви разходи:

8.1. Разходи за членски внос и уч.в нетърг.организации   3 200 лв.

8.2.Помощи                                                                            80  800 лв.

8.2.1. Помощи за погребения                                          1 000 лв.

в т.ч. ковчег и надгробен кръст –                                        45.00 лв.

превоз на покойника                                                  19.30 лв.

изкопаване и зариване на гроб                                   47.40 лв.

Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни,  безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите по социално подпомагане лица, както и на ветераните от войните.

8.2.2.Помощи по решение на Общински съвет в размер на 79 000 лева

/ 37 800 лв. просрочени задължения от 2010 г./  за еднократна помощ в размер на 350 лева за всяко дете родено след  31.12.2010 година в община Мездра, както и на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес към 01.01.2011 година на територията на община Мездра.

8.3. Утвърждава разходи в размер до  15 000 лв. от местни приходи за решаването на проблемите, свързани с опазването на гражданите от бездомни кучета и ограничаване на тяхната популация.;

8.4. Определя средства за ученически игри  в размер на 14 200 лв.  и субсидии  за подпомагане на спортни клубове в размер на 36 000 лв.;

8.5.Допълнително финансиране на маломерни паралелки в училищата в размер на 39 186 лв.;

  • ОУ „Хаджи Димитър”  – Елисейна   20 935 лв.;
  • ОУ „Васил Кънчов” – Моравица      18 251 лв.

9. Възлага на  кмета на общината  да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци и по второстепенни разпоредители в рамките на приетия обем на бюджета по функции и дейности/ по приложение № 3/;

10. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за „местни дейности” да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.

11. При спазване на общия размер по бюджета и разделянето му на държавни и местни дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2011 година/чл.27ал.1 от ЗОБ/:

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една  дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер и без да изменя общия й размер в частта на местните дейности;

11.3.  Да кандидатства за средства от Европейските  и национални фондове както и от определените със ЗДБРБ за 2011 г.  източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

11.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

12. Възлага на кмета :

12.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

12.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните  и субсидирани дейности  при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина , Системата за финансово управление и контрол и Системата за качество по ISO 9001:2008;

12.3. Да отразява служебно промените по общински бюджет с размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

13. Дава съгласие временния недостиг на средства по банковата извънбюджетна сметка на общината като бенифициент на средства от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд  да се покриват с временен заем от специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи.

14. Утвърждава разплащането на просрочени задължения  от минали години в размер на 950 365 лева в бюджет 2011година и просрочени вземания от 268 лв.

15. Делегира права на директорите на училищата, детските градини в общината да реализират собствени приходи, включително и приходи от собственост, като за промените по плана на приходите и разходите по бюджета си, при преизпълнение на първоначално разчетени приходи, уведомяват кмета на общината.

16. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се извършва в рамките на постъпилите държавни трансфери, а за местните дейно-сти – до размера на постъпилите средства за местни дейности.

Решение 526

1.На основание чл.8, ал.3 от Наредба № 2 утвърждава общинска схема /Приложение № 1/ и групирането на автобусните линии /Приложение № 2/.

2.На основание чл.17, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 да се проведе конкурс за възлагане на превозите на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска, областна и републиканска от квотата на община Мездра.

3.На основание чл.22, ал.3,т.3 от Наредба № 2 утвърждава “ Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към превозните средства “ – Приложение № 3.

4.На основание чл.18, ал.2, т.”г” утвърждава линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудно подвижни лица – Приложение № 4.

5.На основание чл.19 от Наредба № 2 утвърждава “ Критерии и начин за оценка на кандидатите “ – Приложение № 5.

6.На основание чл.22, ал.1 и ал.3, т.5 утвърждава проект на договор за възлагане обществен превоз на пътници–Приложение № 6.

7.Утвърждава “ Предложение за участие в конкурс за възлагане обществен превоз на пътници ” – Образец №1.

8.Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – седем години.

9.Възлага на Кмета на общината да организира подготовката и проведе конкурса по възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми, в съответствие с изискванията на Закона за автомобил-

ните превози и Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

10.Определя комисия за провеждане на конкурса, разглеждане на постъпилите предложения и класиране на кандидатите, в състав:

Председател – представител на ОбА – Мездра

Членове: – правоспособен юрист

- представител на ОбА – Мездра

- представител на ОбА – Мездра

- представител на ОбС – Мездра

- представител на ИА”АА “ Враца

- представител на “Пътен контрол“ – РУ Мездра

- представител на НАП

- представител на браншова орга-низация в областта на автотранспорта.

11.Общинския съвет приема правото на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си нарочна комисия, във връзка с установяване техническо състояние на предлаганите автобуси, сервизна база и гаражна площ и други въпроси, за които е необходимо допълнително изясняване.

12.Общинския съвет упълномощава кмета на общината през времето на действие на новите договори във връзка със съществени изменения в пътникопотока, да извършва с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

Решение 527

На основание чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласува Стратегически и Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Мездра за 2011 г., със следното допълнение:

В Годишен план – раздел ІІ Дейности на ЗВО за постигане на стратегическите цели   се допълва :

1.Одит на финансово бюджетната дейност на ОбП ”Чистота” за периода от 01.01.2008 година до 31.12.2010 година.

Решение 528

Приема Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2010 година.

Решение 529

Приема Наредба за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Мездра , със следните допълнения:

1.В чл.12 ,т.1 след края на абзаца се добавя: „и бюджета на учебното заведение за текущата година”.

2. В чл.14, ал.1  след края на абзаца се добавя: ”и пред Общинския съвет.”

3.Отменя §2 .

Решение 530

Приема отчет на Програмата за околна среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Мездра за 2010 година.

Решение 531

Дава съгласие Община Мездра да кандидатства по ОП “ Регионално развитие “2007 – 2013, приоритетна ос 1: “ Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1“ Социална инфраструктура “, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001 /1.1 – 10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” с проект “ Free Fest : Магията на Мездра“ и декларира поемането на съфинансиране по проекта в размер на 5  % от стойността, както и провеждане на съответното събитие в период до 1 година след приключване на дейностите по проекта.

Решение 532

Приема отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Мездра съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА за периода юни 2010 –декември 2010 година.

Решение 533

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява ПУП / Подробен устройствен план/ – ПРЗ / План за регулация и застрояване / за “ Разширение на плувен комплекс “ Оазис “ за ПИ № 015015 и ПИ № 015071 в местност “Колов рат“ в землището на с. Зверино, община Мездра, обл.Враца.

Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в “ Държавен вестник ”.

Решение 534

1.Дава разрешение за  поставянето на  две ветроизмервателни устройства на ТД “ЕКО ЕНЕРГИЯ 07“ ООД – гр. София  в землището на с.Игнатица , община Мездра за изучаване на ветропотенциала в района.

2.Възлага на кмета на община Мездра след конкретизация на точките за поставяне на устройствата да сключи договор за наем.

Решение 535

Отлага разглеждането на точки от 12 до точка 17 от дневния ред на заседанието относно Предоставяне на земеделски земи от ОПФ за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал.2  от ПЗР на ЗСПЗЗ за следващото заседание на Общински съвет – Мездра.

Решение 536

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Оперативна програма “ Регионално развитие 2007-2013 година “  Приоритет ос 3:

“ Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.1. “ Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура “ с проект “ Историята, културата и природата – туристическите атракции на Община Мездра ” и декларира, че предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключването на дейностите по проекта, няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически и юридически лица, както и че ще бъде осигурено съфинансиране по проекта в минимален размер от 5 % собствен принос.

2.Общински съвет  – Мездра дава съгласието си средствата от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините да бъдат използвани за мостово финансиране на разходите по подготовката и реализацията на проекта до тяхното възстановяване, както и за финансиране на собствения принос на общината, ако проект “ Историята, културата и природата – туристическите атракции на Община Мездра “ бъде финансиран по Оперативна програма “ Регионално развитие “.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                                 /инж. Делян Дамяновски /