Протокол № 43/27.01.2011 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 512

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 и чл.42, ал.2 от Закона за общинските бюджети актуализира бюджета по прихода и разхода за 2010 година в делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности съгласно следните приложения:

Приложение № 1. Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2010 година на община Мездра.

Приложение № 2.Справка за вътрешни компенсирани промени между

разходните параграфи, функции и дейности на капиталови разходи 2010 година – целева субсидия към 31.12.2010 година.

Приложение № 3. Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и дейности на капиталови разходи 2010 година собствени средства към 31.12.2010 година.

Приложение № 4. Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и дейности на капиталови разходи 2010 година – преходен остатък към 31.12.2010 година.

Приложение № 5. Справка за вътрешни компенсирани промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталови разходи 2010 година от продажба на общински нефинансови активи § 40-00 към 31.12.2010 година.

Приложение № 6. Справка за направените корекции по бюджета на прихода и разхода към 31.12.2010 година по уточнен план за 2010 година, като се намалява прихода и разхода по бюджета в размер на 323 432 лева.

Решение 513

1.Приема Отчет за изпълнение на Годишна Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 година.

2.Приема  Годишна Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 година.

Решение 514

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  изменя и допълва на Наредба за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Мездра, както следва:

Изменя Раздел I  Данък върху недвижимите имоти както следва:

1.Чл.2 /1/ се изменя както следва:

Чл.2 (1) На територията на община Мездра се събират и постъпват в общинския

бюджет следните местни данъци:

1.данък върху недвижимите имоти

2.данък върху наследствата

3.данък върху даренията

4.данък при възмездно придобиване на имущество

5.данък върху превозните средства

6.патентен данък

7.туристически данък.

2.Чл.6 се изменя както следва:

Чл. 6. (1)Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за

лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския  процесуален кодекс.

(3)  В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат

правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината  по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.

(4) Служителите по ал.3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) Кметът на общината упражнява правомощия на решаващ орган по чл.152,ал.2

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община – на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) Ръководителят на звеното за местни данъци и такси издава методически указания по прилагането на наредбата.

(7) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 30 000 лв.  при условията  на Глава 22 от ДОПК е кметът на общината, над 30 000 лв. е общинският съвет.

3.Чл.7(4) отпада

4.Чл.8 се изменя както следва:

Чл.8 (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

(5) За имот – държавна или общинска собственост , данъчно задължено е лицето,на което имотът е предоставен за управление.

5.Чл.11 се изменя както следва:

Чл.11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на  две равни вноски

в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите  от 1 март до 30 април  за цялата година се прави отстъпка  от 5 на сто.

6.Чл.15 се изменя както следва:

Чл.15  Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и предприятия и на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка  на нежилищните имоти на предприятия.

7.Чл.20 се изменя както следва:

Чл.20./ в сила от 01.07.2011 г./ Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14  от Закона за местните данъци и такси.

Изменя Раздел IV  Данък върху превозните средства, както следва:

8.Чл. 41 (8) се изменя както следва:

Чл.41 (8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите,  е в размер от  120 лв.

9.Чл. 41 (12) се изменя както следва:

Чл. 41  (12) Данъкът за моторни шейни  и превозни средства  от категория  L 7 е по Закона за движение по пътищата в размер на 50 лева.

10.Чл. 46 (1) се изменя както следва:

Чл. 46. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март и до 30 юни и до 30 октомври  на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година  се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Изменя Раздел V Патентен данък, както следва:

11.Чл. 52 (1)  т.2 се изменя както следва:

Чл. 52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

т.2. физическите  лица, включително еднолични търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1-36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси , заплащат  патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

12. В приложение № 2 към чл.56 т.21

т.21 Отдаване на видеокасети под наем или записи на електронен носител –данъкът се определя според местонахождението на обекта:

13.В глава втора се създава нов

Раздел VI

Туристически данък

Чл. 57 (1) С туристически данък се об­лагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по

местонахождение на средствата за подслон и местата за нас­таняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва от­делно в документа, издаден от данъчно задъл­женото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 58 (1) Общинският съвет определя  размера на дължимия туристически данък за 2011 година, за всяка нощувка, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,30 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 0,40 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.

(2) Размерът на дължимия данък за ка­лендарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15 – о число на месеца, следващ месеца, през който са пре­доставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, не­зависимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по след­ната формула:

Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,

където:Р е разликата за внасяне;

РД – размерът на данъка по ал. 1;

ПК – пълният капацитет на броя на лег­лата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;

Д – брой дни в годината;

ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1 Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за под­слон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.

§2 Разпоредбата на чл.20 от Настоящата Наредба влиза в сила от 1 юли 2011 година.

Решение 515

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с изменението на Закона за местните данъци и такси изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра:

1.Изменя Глава първа  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  както следва:

В чл. 2(1) отпада т. 8 туристическа такса

2.Изменя  Глава втора МЕСТНИ ТАКСИ  Раздел І Такса за битови отпадъци, както следва:

- Чл.15 (1) се добавя  нова т.4, както следва:

4.От лицето, на което имотът е предоставен за управление.

-          Чл.16  се изменя както следва:

Чл. 16. т 3. Проучване , проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е  от Закона за управление на отпадъците.

- Чл.16 а (2 )  т.3 се изменя както следва:

Чл. 16 а. (2) т.3  За услугата чистота на териториите за общественоползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка.

- Чл.17 се изменя както следва:

Чл. 17. (1) Таксата се заплаща  на две равни вноски в следните срокове:

от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината , за която е дължима.

(2) На предплатилите  от  1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

3.Раздел ІІІ  Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги  се изменя както следва:

Чл.22(8) Децата, навършили 5 и 6-годишна възраст, посещаващи подготвителни групи в целодневни детски градини се освобождават от такса обучение. За отглеждане и възпитание се заплаща такса в размер на 20 лева. При посещение на детска градина в неучебно време се заплаща пълният размер на таксата, определена в чл.22, ал.1.

4.Раздел  IV.  Туристическа такса  -   отпада целия раздел

5.Раздел V.  Такси за добив за кариерни материали  -  отпада целия раздел

6.Раздел VI. Такси за технически услуги се изменя както следва:

- Отпада  в чл. 34,  т. 7. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

от I до IV категория   -  50.00 лв.

от V до VI категория  -  20.00 лв.

7.Променя Приложение 1  Списък с видовете услуги, права и цени за тях, към чл. 50 от Наредбата  както следва:

- Точка 20 а     набиране на текст  -  1.00 лв.

- Добавя се нова т. 28 б  – Такса за влизане и престой на МПС, собственост на инвалиди по ул.”Хр .Ботев” в отсечка „кръгово движение” – паркинг пред Общинска администрация  -   1.50 лв. – еднократно, при издаване на пропуска

- Точка 70. Оценка за съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите   – по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

-  III  категория    -    300 лв.

-  IV  категория    -     200 лв.

- Точка 88.  Одобряване на ПУП – ПРЗ

- в регулация  -  100.00 лв. за един имот при 2 и повече „плюс” 50% от

сумата за всеки допълнителен

- извън регулация  -  200.00 лв. за един имот при 2 и повече „плюс” 50%

от   сумата за всеки допълнителен

- Точка  92  Справка за реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост и издаване на удостоверение   -   10.00 лв.

- Точка 96  Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация    -   10.00 лв.

-  Точка 97 Издаване на настанителни заповеди за настаняване в общинско жилище    -   10.00 лв.

- Добавя нови:

- Точка 114   Вписване на данни в регистъра на сградите или отделни входове в режим на етажна собственост   -  10.00 лв.

-  Точка  115   Издаване удостоверение за установяване  жилищни нужди -  5.00 лв.            -  Точка  116  Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост     -   10.00  лв.

- Точка  117 Справки за извършени сделки с имоти общинска собственост- 10.00 лв.

Решение 516

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА:

1.Определя размера на таксата за отпадъци за жилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия и други собственици на такива имоти се определя в размер на 5.00 лева на 1000 лева:

1.1. За град Мездра и всички населени места на територията на общината:

1.1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 2.0 лева на 1000 лева;

1.1.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 1.1 лева на 1000 лева;

1.1.3.Чистотата на обществените територии за обществено ползване 1.9 лева на 1000 лева;

Приложение: справка 1 и 2

2.Размер на битови отпадъци на жилищни имоти на граждани и предприятия извън строителни граници и земя в размер на 3.0 лева на 1000 лева.

2.1.За град Мездра и всички населени места на територията на общината:

2.1.1.Обезвреждане на битови отпадъци 1.1 лева на 1000 лева;

2.1.2.Чистота на обществените територии за обществено ползване 1.9 лева на 1000 лева;

Приложение: справка 1 и 3

3.Размер на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност се определя в размер на 6.5 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

3.1.За град Мездра и всички населени места на територията на общината:

3.1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване     3.2 лева на 1000 лв;

3.1.2.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 1.4 лева на 1000 лева;

3.1.3.Чистота на обществените територии за обществено ползване 1.9 лева на 1000 лева.

Приложение: справка 1 и 2

4.Размер на такса битови отпадъци за нежилищни имоти извън строителни граници се определя в размер на 3.3 лева на 1000 лева:

4.1.За град Мездра и всички населени места на територията на общината.

4.1.1.Обезвреждане на битови отпадъци   1.4 лева на 1000 лева;

4.1.2.Честота на обществените територии за обществено ползване 1.9 лева на 1000 лева.

Приложение: справка 1 и 3

5.Размер на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност подали декларации за вида и броя на съдовете за битови отпадъци се определя в размер на 1,9 лева на хиляда върху данъчната оценка на имота.

5.1.За град Мездра и всички населени места на територията на общината:

5.1.1.Чистотата на обществените територии за обществено ползване

1.9 лева на 1000 лева .

6.Утвърждава разликата до фактическите разходи в размер на 112 144 лева.

в т.ч.

6.1.Сметосъбиране и сметоизвозване          91 035 лева.

6.2. Обезвреждане на битовите отпадъци   20 079 лева.

Приложение: справка 2 и 3

Решение 517

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24 от ЗМСМА  приема изменения и допълнения на Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Мездра съгласно чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията , както следва:

І.   В чл. 20 да се приеме нова т. 7 „Договор за ползване на общински имот”.

ІІ.  В чл.21, ал. 3 текста „чл.14, ал.1” се заменя с „чл.20”.

ІІІ. В чл.21, ал.4 се изменя както следва:

„Отмяната на разрешението за поставяне се извършва със Заповед на Кмета на Община Мездра при следните случаи:

1.При неспазване на клаузите, включени в разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия

2.При забавяне на плащанията на дължимата месечна такса за срок от 1 (един) месец или отказ за плащане на дължимата месечна такса.

3.При разполагане на обекта извън мястото по одобрената схема.

4.При изтичане на срока за поставяне, посочен в разрешителното.

5.При незаконни: поставяне, преустройство, промяна на предназначение, пристрояване и надстрояване на преместваеми обекти.

6.Не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията.

7.Не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗУТ.

8.При реализация на инвестиционни проекти осигуряващи достъпна транспортнокомуникативна среда .

9.При възникване на инвестиционна инициатива за застрояване на терена

ІV. чл. 22 се изменя както следва:

(1) Процедурата по демонтиране на преместваеми обекти започва със съставяне на констативен акт, установяващ обстоятелствата по чл. 21, ал. 4, от служители по контрол на строителството, в 7-дневен срок от констатиране на нарушението.

(2) Констативният акт се връчва на собствениците на обектите, които могат да направят възражение в 3-дневен срок от връчването му.

(3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт Кметът на Общината издава заповед за премахване на обекта.

(4) Когато собственикът на обект по ал. 2, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 кметът на Общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(5) Когато собственикът на обект по ал. 2, поставен в имот – общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта  в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

(6) В заповедта по ал. 3 Кметът на Общината определя срок за доброволно премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

(7) При неспазване на срока  за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително от Общината като за направените разходи се издава изпълнителен лист.

(8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията.

V. В чл.43, ал.2 текста „чл.20./16/” се заменя с „чл.22 от настоящата наредба”.

VІ.В чл.45, в ал.1, след текста „от настоящата наредба” се добавя „след сключване на договор за наем на заетата от съоръжението площ”.

VІІ. В чл.45 се създава нова ал.4.

ал.4. Върху сгради – етажна собственост, в които Общината е собственик на обособен обект, разрешението за поставяне на рекламно – информационни съоръжения  се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ.

Решение 518

На основание чл.2/1/ т.2 от Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища определя по групи общинските жилища, съгласно Приложение № 1.

Решение 519

1.На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

Да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година  следните имоти:

1.1.имот № 020023 от 1,745 дка в м. “ Иванов дол “ землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1057/22.12.2010 година;

1.2.имот № 014017 от 2,950 дка в м. “ Байна Крещ “ землището на  с.Върбешница, съгласно АОС № 1056 /22.12 2010 година ;

1.3.имот № 009001 от 1,191 дка в м. “Брестов дол “ землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1058 /22.12.2010 година ;

1.4.имот № 014023 от 1,179 дка в м. “ Байна Крещ “ землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1055/ 22.12.2010 година;

1.5.имот № 053004 от 45,077  дка в м.”Иванов дол” землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1059/22.12.2010година ;

1.6.имот № 054003 от 4,330 дка в м.”Иванов дол “ землището на с. Върбешница, съгласно АОС № 1060 /22.12.2010 година ;

1.7.имот № 053010 от 105,243 дка в м.” Иванов дол” землището на с.Върбешница, съгласно АОС №1061/ 22.12.2010 година .

2.На основание чл.39,ал.3 от ЗОС, чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства и чл.47 от Наредбата за РПУРОбИ да се учреди възмездно вещно право на ползване на “Дионисомарбле България “ ЕООД, гр.София  за срок до 03.07.2031 г.- срока на договора за концесия за следните имоти при цени, както следва:

2.1.имот № 020023 от 1,745 дка в м. “ Иванов дол “ землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1057/22.12.2010 година с цена 1 745 лева;

2.2.имот № 014017 от 2,950 дка в м. “Байна Крещ“ землището на  с.Върбешница, съгласно АОС № 1056 /22.12 2010 година с цена 2 950 лева;

2.3.имот № 009001 от 1,191 дка в м. “Брестов дол“ землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1058 /22.12.2010 година с цена 1 700 лева;

2.4.имот № 014023 от 1,179 дка в м. “Байна Крещ“ землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1055/ 22.12.2010 година с цена 1 179 лева;

3.Възлага на кмета на общината да сключи договори за учредяване право на ползване.

Решение 520

1.На основание чл.25,ал.3,т.4 и т.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  ОбС – Мездра дава съгласие за промяна на предназначението на имотите с № 5, 6 и 7 – от публична общинска собственост във частна и утвърждава цени за учредяване възмездно право на ползване след създаването на нови актове, както следва:

1.1.имот № 053004 от 45,077  дка в м.”Иванов дол” землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1059/22.12.2010година с цена 45 077 лева;

1.2.имот № 054003 от 4,330 дка в м.”Иванов дол“ землището на с. Върбешница, съгласно АОС № 1060 /22.12.2010 година с цена 4 330 лева;

1.3.имот № 053010 от 105,243 дка в м.”Иванов дол” землището на с.Върбешница, съгласно АОС №1061/ 22.12.2010 година с цена 105 243 лева.

2.Възлага на кмета на общината да сключи договори за учредяване право на ползване.

Решение 521

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ :

Одобрява  Подробен устройствен план /ПУП/ за разширение на концесионна площ на кариера за скално – облицовъчни материали на “Дионисомарбле България“ ЕООД обхващащ ПИ № 226083, № 226033, № 250009, № 244011, № 226084, № 226085, № 020030, № 244010, № 020017, № 020015, № 243031, № 226026, № 226039, № 226035 в местност “ Хъртовете “ в землището на с. Върбешница, Община Мездра, област Враца.

Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината.На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в “ Държавен вестник “.

Решение 522

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ : Одобрява  Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за“Малка фотоволтаична електроцентра-ла с мощност 100 кW “ в ПИ № 006003 в местност “ Лъката зад вадата “ в землището на с.Моравица, общ.Мездра, обл.Враца.

Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45,ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в “ Държавен вестник”.

Решение 523

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите  комисии за ІІ – ро полугодие на 2010 година .

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /