Протокол № 42/23.12.2010 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 499

Приема Информация за икономическата ситуация и състоянието на безработицата на територията на община Мездра.

Решение 500

1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра през 2011 година

2.Приема План за работата през 2011 година на следните читалища :

1.Читалище “Просвета” – гр.Мездра

2.Читалище “Съзнание – 1899 ” – с.Типченица

3.Читалище “Факел” – с.Зверино

4.Читалище “Просвета – 1925 – Ребърково” – с.Ребърково

5.Читалище “Подем – 1926 “ – с.Дърманци

6.Читалище “Колката” – с.Люти брод

7.Читалище “Искър” – с.Зли дол

8.Читалище “Фар – 1927” – с.Люти дол

9.Читалище “Просвета – Оселна” – с.Оселна

10.Читалище “Пробуда – 1929” –с.Върбешница

11.Читалище “Просвета – Боденец” – с.Боденец

12.Читалище “Светлина” – с.Моравица

13.Читалище “Никола Йонков Вапцаров – 1919” – с.Игнатица

14.Читалище “Светлина – 2007” – с.Крапец

15.Читалище “Подем” – с.Руска Бяла

16.Читалище “Христо Ботев” – с.Елисейна

17.Читалище “Просвета – 1897” – с.Долна Кремена

18.Читалище “Наука” – с.Лик

19.Читалище “Просвета” – с.Горна Кремена

20.Читалище “Просвета – 1928” – с.Царевец

21.Читалище  “Светлина” – с.Брусен

Решение 501

На основание чл.45 , ал.4 и ал.9 от ЗМСМА :

Отменя т.3 и т.4 на  решение №492 на Общински съвет – Мездра прието с Протокол №41 от 25.11.2010 година.

Решение 502

1.На основание чл.25, ал.3, т.1, т.2, т.4, ал.4, ал.5 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава предварителното си съгласие на “Нови енергии“ ООД, гр.София за промяна на предназначението на следните имоти:

1.1.имот № 000954 от 0,944 дка в м. “ Селището “ землището на с. Ребърково, съгласно, АОС № 1005/28.09.2010 г.

1.2.имот № 000542 от 4,015 дка в м.” Край село” замлището на с.Ребърково, съгласно АОС №1006/28.09.2010 г.

1.3.имот №013024 в землището на с.Люти брод, м.Под слога “ от 3,930 дка, съгласно АОС №1004/27.09.2010 г.

1.4.имот № 013036 в землището на с. Люти брод, м.” Под слога” от 13,926 дка, съгласно АОС № 1014/04.10.2010 г.

2.Срокът на предвари-телното съгласие за промяна на предназначението на земите е една година.

3.За имотите по т.1 да се учреди възмездно право на ползване при цена 1 лев на квадратен метър за срока на действие обекта на инвестицията.

4.Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване на правата върху имотите.

Решение 503

На основание чл.53, ал.2 и ал.4 от Закона за горите :

Дава съгласие за добив на дървесина – общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища при начални цени, както следва:

1.За с.Долна Кремена отдел 393, подотдел “ С “ за 210 пространствени куб.м. дървесина – общо 4 200 лева.

2. За с.Кален в отдел 189, подотдел “ У “:

2.1. за 213 куб.м. пространствени –  цер, клен, габър- общо 5 325 лева;

2.2. за  180 куб.м. пространствени – върба – общо 3 600 лева.

3. За с. Кален в  отдел 194, подотдел “ а “ 200 пространствени куб.м. – общо 5 000 лева.

4.За с.Типченица в отдел 125, подотдел “ А 2 “ за 626 пространствени куб.м. дървесина- общо 14 398 лева.

Решение 504

На основание чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52 , т.3 от Наредбата за РПУРОбИ и

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ :

1.Да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2010 година, в точка първа – продажби – общински имоти: имот № 080075 от 0,295 дка в м. “Ливаде” в землището на с.Царевец – нива, съгласно АОС №972/19.02.2010 година и имот №000195 от 6,246 дка в м.”Ливаде” в землището на с.Старо село, гора в земеделска земя, съгласно АОС №977/25.02.2010 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти:

1.имот № 080075 от 0,295 дка в м. “Ливаде” в землището на с.Царевец, съгласно АОС №972/19.02.2010 година с начална тръжна цена – 295 лева.

2.имот №000195 от 6,246 дка в м.”Ливаде” в землището на с.Старо село, гора в земеделска земя, съгласно АОС №977/25.02.2010 година с начална тръжна цена 6 246 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имоти.

Решение 505

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА:

1. Дава съгласие за изготвянето на парцеларен план за трасето и съоръже-нията на “ Колектор до пречиствателна станция за отпадни води – Мездра и парцеларен план  за изграждане елемент на транспортната инфраструкту-ра  – “ Временен път за достъп до пречиствателна станция за отпадни води – Мездра: участък 1 от км.0+000 до км.0+578.46 и участък 2 от км.0+000 до км.0+381.20 преминаващ през имоти в землището на с.Брусен и землището на гр.Мездра.

2.Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия във връзка с възлагане изработването на ПУП – ПП за трасетата на горните обекти.

Решение 506

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.44,  ал.1, т.13 от ЗМСМА:

Дава съгласие за възлагане на изменение на подробния устройствен план на гр.Мездра за ПИ № 1225, кв.99 и създаването на план за регулация и план за застрояване за трафопост от ЧЕЗ “ Разпределение България “ АД.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката :

Дава съгласие да се учреди в полза на ЧЕЗ “ Разпределе-ние България “ АД възмездно право на строеж за БКТП след влизане в сила на Плана за регулация и застрояване по точка от настоящето решение и в съответствие с изготвен и одобрен инвестиционен проект.

3. Кмета на Община Мездра да извърши всички правни  и фактически действие във връзка с разрешаване изменението на ПУП – ПРЗ за ПИ № 1225, кв.99 по плана на гр. Мездра и учредяването на правото на строеж по т.2, включително възлагане изготвянето на пазарна оценка на независим лицензиран оценител съгласно изисква-нията на чл.62, ал.2 от ЗЕ.

Решение 507

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура “ Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на Община Мездра – от разклонителна муфа на пътя Рашково до Базова станция в с. Зверино”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, преминаващ през следните подземни имоти:

* в землището на с. Игнатица: № 001445 – път ІV клас, № 001446 – урбанизирана територия на с. Игнатица, № 001578 и № 001580 представляващи полски пътища – публична общинска собственост  № 107100, 110100, 111100 и 112100 в местност “ Пелин“ представляващи залесени горски територии.

* в землището на с.Зверино: № 015200 – води и водни площи – държавна собственост,

№ 015104 и № 038800 представляващи горски територии.

Решение 508

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64,ал.2,т.2 от Закона за енергетиката:

1.Дава предварително съгласие да се учреди в полза на “ Турбоген “ООД  възмездно право  на строеж за стъпките върху имотите общинска собственост по представения идеен ситуационен проект, както следва:

а/ В имот № 000238 – право на строеж на две стъпки по 9 кв.м  или общо 18 кв.м.

б/  В имот № 000058 – право на строеж на една стъпка от 9 кв.м.

с/ В имот № 000215 – право на строеж на една стъпка  от 9 кв.м. и право на прокарване на ВЛ 20 кV за присъединяване на МВЕЦ “ Струпец” към електрическата мрежа с уредбата на ВЕЦ

“Долна Бешовица”

2.Предварителното съгласие е със срок на валидност до 31.12.2015 година.

3.Във връзка с горното, Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяването на правото на строеж и сервитута по т.1, включително възлагане изготвянето на пазарна оценка на независим лицензиран оценител съгласно изискванията на чл.62, ал.2 от ЗЕ за правото на строеж и пазарна оценка на комисията по чл.210 от ЗУТ и издаване  на Заповед за учредяване възмездно право на прокарване на въздушния електропровод по чл.193 от ЗУТ, след приемане на ПУП – ПП за горния електропровод от Областния експертен съвет и преди одобряването му от Областния управител /указателно писмо № СТ-651.03-987/08.06.2010 г. на ДНСК – София/.

Решение 509

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64, ал.2, т.2 от Закона за енергетиката :

1.Дава предварително съгласие да се учреди в полза на

“ ТУРБОГЕН “ ООД възмездно право на строеж за стъпката върху имотът общинска собственост по представения идеен ситуационен проект, както следва:

В имот № 000040 – право на строеж на една стъпка от 25 кв.м. и право на прокарване на ВЛ 20 кV за присъединяване на МВЕЦ” Поповица” към електрическата мрежа с уредбата на ВЕЦ “ Струпец”.

2.Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяването на правото на строеж и сервитута по т.1, включително възлагане изготвянето на пазарна оценка на  независим лицензиран оценител съгласно  изискванията на чл.62 , ал.2 от ЗЕ за  правото на строеж и пазарна оценка на комисията по чл.210 от ЗУТ и издаване на Заповед за учредяване възмездно право на прокарване на въздушния електропровод по чл.193 от ЗУТ, след приемане на ПУП – ПП за горния електропровод от Областния експертен съвет и преди одобряването му от Областния управител / указателно писмо № СТ-651-03-987/08.06.2010 година на ДНСК – София/.

Решение 510

1.Отменя т.2.9 на Решение №492, Протокол №41/25.11.2010 година на Общински съвет – Мездра със следното съдържание : т.2.9 “имот №000963 от 2,000 дка в м.”Селището” в землището на с.Ребърково, съгласно АОС №1013/04.10.2010 година  – цена 2 000 лева.”

2.На основание чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.43 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2010 година, в точка първа – продажби имот №000963 от 3, 001 дка в м. “Селището” в землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1062/22.12.2010 г. При цена 3 001 лева.

3.Упълномощава кмета на община Мездра да сключи договор за продажба на имота.

Решение 511

Приема План за заседанията на Общински съвет – Мездра за І – во тримесечие на 2011 година, както следва:

м.януари

1.Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Отчет за изпълнение на бюджета на община Мездра за 2010 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

3.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

4.Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за ІІ- ро полугодие на 2010 година.

Докл.: председателя на ОбС

м.февруари

1.Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общинския съвет.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Приемане бюджет на община Мездра за 2011 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

м.март

1.Отчет за изпълнение на Общински план за развитие на община Мездра за периода 2007-2013 година.

Докл.:Група за наблюдение

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /