Протокол № 41/25.11.2010 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 488
Не дава предварително съгласие  да се учреди в полза на “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД възмездно право на строеж и право на прокарване за  “Подземна кабелна линия 20/30 кV за присъединяване на ветроенергиен парк ” Веслец” в землището на с.Цаконица и с.Горна Бешовица, община Мездра към възлова станция, находяща се в ПИ № 006058 в землището на с. Горна Бешовица .

Решение 489
На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра:
1.Одобрява план – сметките на разходите за услугите за 2011 година:
1.1.Сметосъбиране   и сметоизвозване по населени места в размер на 449 240лв., съгласно приложения № 3,4, 4-а, 4-б, 4-в;
1.2.Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 210 957 лв., съгласно приложение №5.
1.3.Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 287 513 лв., съгласно приложения № 6, 6-а, 6-б, 6-в.
2.Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията на такса битови отпадъци и други общински разходи.
3.Определя такса битови отпадъци за 2011 година според количеството на отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер с обем 4 кубика; ”Бобър” с обем 1.1 кубика; кофи от 110 литра както следва:
3.1.Сметосъбиране  и сметоизвозване в лева за годината за стандартен съд:
– за 1 брой контейнер с обем 4 кубика              -    1595.19 лв. годишно
– за 1 брой ”Бобър” с обем 1.1 кубика               -      403.78 лв. годишно
– за 1 брой кофа от 110 л.                                -        68.99 лв. годишно
3.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения според количеството в лева за годината за стандартен съд:
– за 1 брой контейнер с обем 4 кубика              -      698.85 лв. годишно
– за 1 брой “Бобър” с обем 1.1 кубика               -      244.57 лв. годишно
– за 1 брой кофа от 110 л                                 -        32.94 лв. годишно.

Решение 490
На основание чл.8, ал.3 от Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на Община Мездра :
1.В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2011 година могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град  Мездра и село Зверино. Собствениците на имотите подават до Кмета на Общината заявление / по приложения образец / в срок до
15 декември 2010 година. Участниците в системата ще ползват 30 % намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2011 година.
2.Минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2011 година са както следва:
2.1.Търговски обект – за 1 кв.м.полезна площ
– гр.Мездра – 40 кг.хартия                  
– село Зверино – 30 кг.хартия
2.2.Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място
– гр.Мездра – 30 кг.хартия                  
– село Зверино – 20 кг.хартия
2.3.Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота
– гр.Мездра – 70 кг.хартия                  
– село Зверино – 50 кг.хартия
2.4.Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала
– гр.Мездра – 60 кг.хартия                   
– село Зверино – 40 кг.хартия
2.5.Производствени площадки – за 1 дка площ
– гр.Мездра – 3 т.хартия         
– село Зверино – 1 т.хартия
Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – пластмаса, черни и цветни метали. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договорите с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 15 декември 2010 година.

Решение 491
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА:
1.Дава съгласие да изкупи имот №003050 с НТП – посевна площ в м.”Гробището”, с площ от 6.00 дка, VІІ категория – собственост на Станка Захариева Нaчева за сумата от 6 000.00 лева.
2.Имот № 003041 с НТП – посевна площ в м.”Дупен камък”, с площ от 4.40 дка, VІІ категория – собственост на наследници на Иван Мишонов Стаменов за сумата от 4 400.00 лева.
3.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договори за изкупуване на имотите, като всички дължими  данъци и такси за извършване на сделката са за сметка на общината.

Решение 492
На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 43 от Наредбата за РПУРОбИ :
1.Да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2010 година, в точка първа – продажби – описаните по- горе имоти от № 1 до № 14 включително.
2.Да се проведе процедура съгласно Наредбата за РПУРОбИ за продажба на следните имоти:
1.имот № 000952 от 11,386 дка в м. “Селището” землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1002/21.09.2010 г. – с цена 11 386 лева;
2.имот № 000951 от 15,882 дка в м. “ Селището” землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1003/27.09.2010 г. – с цена 15 882 лева;
3.имот № 013013 от 3,091 дка в м. “ Душкова лъка “ землището на с. Ребърково, съгласно АОС № 1007/29.09.2010г.с цена 3 091 лева;
4.имот № 014107 от 2,406 дка в м. “ Селището” землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1008/29.09.2010 г. – с цена 2 406 лева;
5.имот № 013018 от 3,992 дка в м. “ Душкова лъка “ землището на с. Ребърково, съгласно АОС № 1009/04.10.2010г. с цена 3 992 лева;
6.имот № 013020 от 2,496 дка в м. “ Душкова лъка “ землището на с. Ребърково, съгласно АОС № 1010/04.10.2010г.с цена 2 496 лева;
7.имот № 000957 от 2,000 дка в м. “ Селището” землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1011/04.10.2010 г. – с цена 2 000 лева;
8.имот № 014102 от 4,000 дка в м. “ Селището” землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1012/04.10.2010 г. – с цена 4 000 лева;
9.имот № 000963 от 2,000 дка в м. “ Селището” землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1013/04.10.2010 г. – с цена 2 000 лева;
10.имот № 000760 в землището на с. Люти брод м. “ Под слога” от 3,900 дка, съгласно АОС № 1015/05.10.2010 г. с цена 3 900 лева;
3.На основание чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет дава съгласието си за промяна предназначението на имотите от № 11 до № 14 от публична общинска собственост във частна и утвърждава цени за продажба на имотите след създаването на нови актове, както следва:
11.имот № 000954 от 0,944 дка в м. “ Селището” землището на с.Ребърково, съгласно АОС № 1005/28.09.2010 г. – с цена 944 лева;
12.имот № 000542 от 4,015 дка в м.” Край село “ землището на с.Ребърково, съгласно  АОС 1006/28.09.2010 г. с цена 4 015 лева;
13.имот № 013024 в землището на с. Люти брод м. “Под слога”от 3,930 дка, съгласно АОС № 1004/27.09.2010 г. с цена 3 930 лева;
14.имот № 013036 в землището на с. Люти брод м. “Под слога”от 13,926 дка, съгласно АОС № 1014/04.10.2010 г. с цена 13 926 лева;
4.За имотите по т.3 да се организира и проведе процедурата съгласно чл.43 от Наредбата за РПУРОбИ.
5.Възлага на кмета на общината да сключи договор за продажба на имотите.

Решение 493
1.Дава съгласие община Мездра да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма – “ Български библиотеки – място за достъп за информация и комуникация за всеки”.
2.Одобрява текста за Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 2.
3.Общинският съвет упълномощава кмета на община Мездра да подпише от името на общината съответните споразумения за сътрудничество за включване в Проекта на библиотеката при НЧ “ Светлина 1926 – Моравица” село Моравица.
4.Задължава кмета на общината да информира периодично Общински съвет за изпълнение на програмата на местно ниво.
5.Възлага контрола по изпълнение на настоящето решение ПК по “ОКСТМД“ към Общински съвет – Мездра.

Решение 494
Приема Отчет за изпълнение на Програма за осигуряване на достъп на лица в неравностойно положение до обществените, държавни и здравни учреждения на територията на община Мездра.

Решение 495
На основание чл.21,ал.1,т.18 от ЗМСМА:
1.Дава съгласие за изменение на действащия ПУП на гр. Мездра в обхвата на УПИ І, кв.17 по заявление № 54.00-199/28.10.2010 година от ЕТ “АПИПДМ Глобалдент Д-р Георги Илиев“ представляван от Георги Илийчов Илиев от гр. Мездра за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива / КПИИ/ по реда на чл.150, ал.1 от Закона за устройство на територията / ЗУТ/.
2.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички законови действия по административната преписка.

Решение 496
Общински съвет – Мездра не дава съгласие да  се произведе местен референдум в кметство Горна Бешовица, община Мездра    “  ЗА ИЛИ ПРОТИВ” изграждането на ветроенергиен парк “Веслец “ в землището на с. Горна Бешовица, община Мездра.

Решение 497
Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии по чл.92 на Кодекс за социално осигуряване на имената на Златко Момчилов Златков и Митко Момчилов Златков, живущи в с.Дърманци, ул.”Васил Коларов “ № 5, съгласно чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Решение 497
Утвърждава изплатените разходи за командировки на инж. Делян Василев Дамяновски – председател на ОбС – Мездра за ІІІ – то тримесечие на 2010 година в размер на 180 лева.

                        

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /
/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /