Протокол № 40/28.10.2010 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 478

Приема Информация за готовността на Община Мездра за есенно – зимния сезон 2010 – 2011 година.

Решение 479

Приема Информация за текущото изпълнение на Програма за осигуряване и стабилност на водоснабдяването в община Мездра.

Решение 480

1.Приема Информация за дейността на ОбКОРС – гр.Мездра през 2010 година.

2.Освобождава от състава на ОбКОРС- гр.Мездра     Даниел Иванов Велчев – РУ “Полиция“  гр.Мездра, Блажо Костадинов Монов – РУ “Транспортна полиция”-  гр.Мездра и заличава поради смърт Любомир Тодоров Радовенски – ОбА- Мездра.

3.Избира за членове на ОбКОРС – гр.Мездра:

– Христо Иванов Христов –ВНД началник РУ”Транспортна полиция” – гр.Мездра

– Иво Манчев Иванов – Началник на РУ “Полиция” – Мездра

– Мирослав Богданов Гетов – редактор на вестник “ Мездра ХХІ век ”.

Решение 481

1.Община Мездра да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК по процедура : “ Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” по Приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.3. ”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, наименование на проектното предложение “Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни  политики за устойчиво развитие на община Мездра” .

2.Община Мездра да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК  по процедура “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” по Приоритетна ос ІІІ “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. ”Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, наименование на проектното предложение “Община Мездра в 21 – век – повишаване на качеството на управление на процесите, свързани с обслужване на населението – граждани и бизнес, в синхрон с изискванията на закона за Електронно управление”.

Решение 482

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите с начални тръжни цени утвърдени от Общински съвет – Мездра, както следва:

1.1.УПИ ІV в кв.120 по плана на гр. Мездра от 470 кв.м., АОС 142/2001 г. при начална цена от 2 880лева.

1.2.УПИ ІІІ по плана на гр. Мездра от 355 кв.м., АОС 143/2001 година при начална цена от 2 173 лева.

1.3.УПИ V в кв. 120 по плана на гр.Мездра от 425 кв.м., АОС 284/2003 година – при начална цена от 2 600 лева.

1.4.УПИ ІІ по плана на гр. Мездра от 405 кв.м., АОС 285/2003 година при начална цена 2 480 лева.

1.5.Парцел за жилищно строителство в с. Върбешница – т.29 от Програмата УПИ І в кв.6 от 1600 кв.м., АОС 933/2009 година при начална цена от 3 900 лева.

1.6.Парцел за жилищно строителство в с. Старо село – т.72 от Програмата УПИ ХІІІ в кв.29 от 470 кв.м., АОС 949/2009 година при начална цена от 1 340 лева

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 483

Решение 483

На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане на Община – Мездра имот от 1 090.00 кв.м., представляващ УПИ ХІІІ в кв. 49 по плана на с. Типченица, съгласувано АОС № 998/ 07.09.2010 г. на стойност 3 725 лева при ликвидиране на съсобственост с наследниците на Екатерина Благоева Павлова.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл. 46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 484

1. Не дава предварително съгласие  да се учреди в полза на “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД възмездно право на строеж и право на прокарване за  “Подземна кабелна линия 20/30 кV за присъединяване на ветроенергиен парк ” Веслец” в землището на с.Цаконица и с.Горна Бешовица, община Мездра към възлова станция, находяща се в ПИ № 006058 в землището на с. Горна Бешовица .

Решение 485

Предлага на Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 на Кодекс за социално осигуряване на името на Мариела Ванчова Кънчева, живуща в гр. Мездра, ул.” Принчовец” №1, съгласно чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Решение 486

Дава съгласие да се закупят част от учебници и учебни помагала /които не са и предоставени/ за 8- ми клас – паралелка Пеене за учебната 2010 / 2011 година на Нелина Мариусова Петкова от с.Върбешница, община Мездра.

Решение 487

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2010 година, в точка първа – продажби – общински имоти, както следва:

1.1.Имот с идентификатор №27317.937.3 от 1905 кв.м. в с.Елисейна, м.”Аршино” , съгласно АОС №1000/15.09.2010 г.;

1.2. Имот с идентификатор №27317.937.1 от 1955 кв.м. в с.Елисейна, м.”Аршино” , съгласно АОС №1001/15.09.2010 г.;

1.3. Имот с идентификатор №000754 от 5,500 дка  в землището на с.Елисейна,  съгласно АОС 1016/15.09.2010 г..

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти:

2.1.Имот с идентификатор №27317.937.3 от 1905 кв.м. в с.Елисейна, м.”Аршино” , съгласно АОС №1000/15.09.2010 г. с начална цена 15 600лева;

2.2. Имот с идентификатор №27317.937.1 от 1955 кв.м. в с.Елисейна, м.”Аршино” , съгласно АОС 1001/15.09.2010 г. с начална цена 16 000 лева;

2.3. Имот с идентификатор №000754 от 5,500 дка  в землището на с.Елисейна,  съгласно АОС №1016/15.09.2010 г.  с начална цена 3 300 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имотите.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /