Протокол №39/30.09.2010 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 468

1.На основание Наредба № 7 на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена / ДВ бр.70 от 08.08.2008 г./ утвърждава предложенията на директорите за самостоятелни паралелки под допустимия минимум за учебната 2010/2011 година, както следва:

№по

ред

Училище Класове
I клас II клас III клас IV клас V клас VI клас VII клас VIII клас
Уч-ци П-ки Уч-ци П-ки Уч-ци П-ки Уч-ци П-ки Уч-ци П-ки Уч-ци П-ки Уч-ци П-ки Уч-ци П-ки
1 ОУ ”Х.Димитър”

Елисейна

8 1 6 1 7 1 8 1 10 1 7 1 7 1 9 1
2 ОУ “ В.Кънчов”

Моравица

6 1 8 1 5 1 - - 8 1 11 1 6 1 7 1
3 СОУ“Ив.Вазов“           Мездра 17 1

8а клас

4 ОУ”Хр.Ботев”

Мездра

54 3
5 СОУ“Св.Кл.

Охридски” – Зверино

15 1 15 1

2.Общински съвет – Мездра дава съгласие горепосочените училища да се дофинансират в съответствие с чл.11, ал.2 от Наредба № 7 на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

3.Общински съвет – Мездра дава съгласие профилираната паралелка в ХІ- г клас / Профил: “ Спорт-Футбол “ / на СОУ “ Иван Вазов “ – гр.Мездра обща численост от 15 ученика да остане самостоятелна и да се дофинансира за учебната 2010/2011 г.

Решение 469

Във връзка с писмо на МОМН изх.№ 9110-13 от 11.08.2010 г., Общински съвет – Мездра  дава съгласие за включване на община Мездра в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година.

Решение 470

Приема отчет на общинска програма за превенции на рисковото поведение сред  подрастващите и промоции за здраве.

Решение 471

На основание чл. 39, във връзка с чл. 3, чл. 8, чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 11, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 14, ал. 1, чл. 15, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от Закона за концесиите, чл. 4а, чл. 47, ал. 6 и чл. 50 в от Закона за физическото възпитание и спорта:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия, с предмет частично изграждане на Многофункционална спортна зала, гр. Мездра и прилежащ към нея паркинг и управление и поддържане на обекта на концесия, след въвеждането му в експлоатация, на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията.

2. Обект на концесията е Многофункционална спортна зала, гр. Мездра и прилежащ към нея паркинг, които ще бъдат изградени със средства и на риск на концесионера.

3. Обектът на концесия включва:

3.1. концесионна територия, представляваща публична общинска собственост, съгласно АОС № 986 от 03.06.2010 г. – УПИ VІІ (седми), пл. №№ 1269, 1270 (хиляда двеста шестдесет и девет и хиляда двеста и седемдесет), кв. 99 (деветдесет и девети) по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 11 от 20.02.1989 г., изменен със Заповед № 151 от 16.04.2010 г. на Кмета на Община Мездра, с площ 6 850 кв.м. (шест хиляди осемстотин и петдесет квадратни метра), при граници, както следва:

а) от север – ул. „Алексанъдр Стамболийски” – южно платно;

б) от изток – обслужваща улица;

в) от юг и югозапад – корекция на река Моравишка;

г) от северозапад – паркинги.

3.2. изпълнените към момента на откриване на процедурата за предоставяне на концесия строително – монтажни  работи (СМР) на територията по т. 3.1.;

3.3. изградената върху територията по т. 3.1 със средства и на риск на концесионера и въведена в експлоатация Многофункционална спортна зала, гр. Мездра;

3.4. изградената със средства на концесионера прилежаща инфраструктура и принадлежности към обекта на концесия.

4. Максималният срок на концесията е 35 години.

5. Начална дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

6. Условия за влизане в сила на концесионния договор:

6.1. представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за обезпечаване въвеждането на обекта в експлоатация в размер на 275 000 лв. (двеста седемдесет и пет хиляди) лева, със срок на валидност не по-малко от 6 (шест) месеца след изтичането на срока за въвеждане в експлоатация;

6.2. представяне на доказателства за осигурено финансиране на строителството, съгласно документацията за участие и концесионния договор;

6.3. представяне на всички застрахователни полици, съгласно настоящото решение и документацията за участие в процедурата, необходими към момента на влизане в сила на концесионния договор;

6.4. предаване, от страна на концедента, на концесионната територия, ведно с извършените СМР до момента и прилежащата инфраструктура, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

6.5. в случай че концесионерът не изпълни условията по т. 6.1 – 6.3., до датата на влизане в сила на концесионния договор, посочена в него, гаранцията за участие в процедурата се задържа.

7. Стопански дейности, които могат да се осъществяват с обекта на концесията:

7.1. За целия срок на концесията, концесионерът се задължава да предоставя най-малко следните спортни услуги, свързани с предоставяне на обекта за спортни занимания:

7.1.1. предоставяне на спортните съоръжения и терени за определен период от време (час);

7.1.2. спортно – тренировъчни дейности – създаване на групи по възраст и ниво на подготовка за провеждане на тренировъчни занимания;

7.1.3. състезателни дейности – организиране на професионални и любителски състезания и турнири по хандбал, баскетбол, волейбол, художествена гимнастика, лека атлетика;

7.1.4. тренировъчни лагери на спортни клубове с възможност за платен достъп до изградените игрища, спортни салони и лекоатлетическа писта;

7.2. За целия срок на концесията, концесионерът осигурява възможности за практикуване най-малко на следните видове спорт в обекта:

7.2.1.  хандбал (олимпийски спорт);

7.2.2. баскетбол (олимпийски спорт);

7.2.3. волейбол (олимпийски спорт);

7.2.4. художествена гимнастика (олимпийски спорт);

7.2.5. гладко бягане.

7.3. В обособени части от обекта на концесия концесионерът има право да извършва спомагателни дейности, както следва:

7.3.1. дейности, посочени в документацията за участие в процедурата и офертата на концесионера;

7.3.2. други дейности – след изрично писмено съгласие от страна на кмета на община Мездра, по ред и при условия, определени в концесионния договор съгласно разрешителното за ползване.

7.4. Концесионерът не може да възлага дейностите по предоставяне на спортни услуги на подизпълнители.

8. Условия за осъществяване на концесията:

8.1. Концесионерът няма право:

8.1.1. да изменя предназначението на обекта на концесия.

8.1.2. да прехвърля, обременява или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесия, включително с отделни негови елементи;

8.1.3. да обременява или прехвърля свързаните с концесията права.

8.2. Концесионерът е длъжен при осъществяването на правата по концесията да спазва изискванията, свързани с опазването на околната среда и водите, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

8.3. Условия, свързани с изграждането на обекта на концесия:

8.3.1. осигуряване от страна на концесионера на строителен надзор на обекта, съгласно изискванията на действащото законодателство;

8.3.2. извършване на строителството на обекта, при спазване на одобрения технически проект и количествени сметки, издаденото разрешение за строеж и изискванията на компетентните органи в Република България;

8.3.3. поддържане на валидна застраховка „Всички рискове на изпълнителя”, при условията и по реда на договора за концесия – през целия период до въвеждане на обекта в експлоатация;

8.3.4. въвеждане на обекта в експлоатация по реда на действащото законодателство, не по-късно от една година, считано от влизане в сила на договора за концесия;

8.3.5. прилагане изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по неговото прилагане при възлагане на дейности по изграждането на обекта на подизпълнители, при спазване на изискванията на действащото законодателство и офертата за участие в процедурата

8.3.6. създаване на техническо и финансово досие на изградения обект, съгласно изискванията на Документацията за участие в процедурата.

8.4. Условия, свързани с експлоатацията на обекта:

8.4.1. поддържане на валидни застраховки за обекта, за всички покрити рискове, през целия срок на договора за концесия;

8.4.2. предоставяне най-малко определените в т. 7.1. и 7.2. спортни услуги през целия срок на концесията;

8.4.3. предоставяне на квоти за ползване на обекта на други физически или юридически лица за тренировъчна или състезателна дейност;

8.4.4. предоставяне на квоти за ползване на обекта на лицензираните спортни организации и техните членове, ученически и студентски спортни организации, Националната спортна академия „Васил Левски“ и хората с увреждания – при облекчени финансови условия;

8.4.5. предоставяне на безплатен достъп на спортистите с увреждания за тренировки и организиране на състезания;

8.4.6. предоставяне на части от обекта и/или съоръжения за ползване от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него;

8.4.7. съгласуване предварително с концедента отдаването на части от обекта на концесия под наем за извършване на спомагателни дейности.

9. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на Закона за концесиите.

10. Основни права и задължения на страните:

10.1. Концедентът има право:

10.1.1. да получава дължимото концесионно плащане при условията и в сроковете, определени в настоящото решение и концесионния договор;

10.1.2. да изисква изпълнение на задълженията на концесионера, поети с договора за концесия и офертата за участие в процедурата;

10.1.3. да се ползва в съответствие с договора за концесия от паричните и/или банкови гаранции, дадени от концесионера;

10.1.4. да осъществява контрол върху изпълнението на задълженията по договора за концесия, включително чрез право на достъп до обекта по всяко време и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

10.1.5. да получава от концесионера доклади за изпълнение на договора за концесия, при условия и по ред, определени в договора за концесия;

10.1.6. да прекрати едностранно договора за концесия, при условия и по ред, определени в договора;

10.1.7. да получи обратно обекта на концесия след прекратяване на договора за концесия.

10.2. Концедентът се задължава:

10.2.1. да предаде на концесионера обекта на концесия, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

10.2.2. да оказва възможното и оправдано съдействие на концесионера при осъществяване на предоставените му права по концесията;

10.2.3. при изтичане на срока на концесията да заплати на концесионера обезщетение за направените предварително

съгласувани с концедента подобрения върху обекта на концесия при условия, определени в концесионния договор;

10.2.4. да представи на концесионера наличната техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация, както и други данни и информация, притежавани от него, които се изискват за целите на концесията, както и да уведомява концесионера за всички промени или допълнения, свързани с нaличната информация.

10.2.5. да не препятства концесионера при осъществяване на правата му по концесията.

10.3. Концесионерът има право:

10.3.1. да ползва обекта на концесия като предоставя срещу заплащане спортни услуги и извършва спомагателни дейности, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

10.3.2. да определя цените за услугите, които предоставя и да събира приходите в своя полза;

10.3.3. да получи и ползва за срока на договора съществуващата до момента на подписване на концесионния договор техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация за обекта на концесия;

10.3.4. при прекратяване на концесионния договор да получи обезщетение за направените, предварително одобрени от концедента подобрения върху обекта на концесията при условия, определени в концесионния договор;

10.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор, при условията и по ред, определени в него;

10.4. Концесионерът се задължава:

10.4.1. да изпълнява през целия срок на концесията, условията на концесията, посочени в настоящото решение;

10.4.2. да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания, при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

10.4.3. да експлоатира и поддържа обекта на концесия в съответствие с добрата инженерна и експлоатационна практика, като добър търговец и в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

10.4.4. да извършва спортните услуги през целия срок на договора, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

10.4.5. да извърши инвестиции за рехабилитация и поддържане на обекта на концесията, във вид и размер, в съответствие с одобрените от концедента Годишни инвестиционни програми и концесионния договор, но не по-малко от 800 000 (осемстотин хиляди лева);

10.4.6. да застрахова обекта на концесия за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

10.4.7. да съгласува предварително с концедента извършването на подобрения в обекта на концесия, които не са предвидени в годишните инвестиционни програми, извън текущите ремонти;

10.4.8. да извършва и финансира всички действия, необходими за осигуряване на изискванията за опазване на околната среда и водите, здравословни и безопасни условия на труд и за обучение на персонала, зает с дейностите по осъществяване на предмета на концесията;

10.4.9. да отговаря за всички щети, причинени на околната среда и водите, поради осъществяваната дейност, настъпили след влизане в сила на концесионния договор;

10.4.10. да осигурява по всяко време достъп до обекта на концесия на представителите на концедента, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

10.4.11. да предоставя на концедента доклади, документи и информация, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

10.4.12. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;

10.4.13. при преобразуване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление, да представи на концедента официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната в регистъра;

10.4.14. да уведомява незабавно концедента и компетентните ведомства за обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения

ред, за околната среда и водите, както и за защитени със закон територии и обекти по ред, определен в концесионния договор;

10.4.15. да води отделна счетоводна отчетност по дейностите, свързани с концесията, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

11. При желание от страна на концесионера, същият може да възлага дейности по изграждане на обекта на подизпълнители, при условия и по ред, определени в действащото законодателство и концесионния договор.

12. Концесионерът има право да отдава части от обекта на концесия под наем на трети лица, само с предварителното съгласие на концедента, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

13. Определя следните гаранции и обезпечения във връзка с концесията:

13.1. Гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия, в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди) лв., без ДДС – банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на Община Мездра, както следва:

BG82STSA93003325414500      BIC  STSABGSF

Банка „ДСК” ЕАД клон Мездра

13.2. Концесионерът се задължава да представя и поддържа за целия срок на концесионния договор потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банка, определена по съгласие на страните или парична сума, както следва:

13.2.1. гаранция в размер на  275 000 (двеста седемдесет и пет хиляди) лева, без ДДС – за изпълнение на задължението за въвеждане на обекта в експлоатация;

13.2.2. гаранция в размер на 100 000 лв. (сто хиляди) лева, без ДДС – за изпълнението на концесионния договор, включително задължението за извършване на концесионно плащане, за изпълнение на годишните инвестиционни програми,

задължението за плащане на лихви и неустойки, определени в концесионния договор.

14. Определя следните условия за извършване на концесионно плащане:

14.1. След изтичане на третата година от влизане в сила на концесионния договор до неговото прекратяване, концесионерът дължи на концедента годишни концесионни плащания, в размер, съгласно предложението на концесионера, но не по-малко от 2 400 лв. (две хиляди и четиристотин) лева годишно, без ДДС.

14.2. Годишното концесионно плащане е платимо през годината, следваща годината, за която е дължимо, в срок до 31 март;

14.3. Размерът на годишното концесионно плащане се актуализира ежегодно, за текущата година, с размера на инфлационния индекс за страната.

14.4. Определя максимален гратисен период по отношение на концесионното плащане – три години, считано от датата на влизане в сила на концесионния договор.

15. Критериите за комплексна оценка на офертите и техните тежести са, както следва:

15.1. Размер на предвижданата инвестиция за ремонт и реновиране на спортната зала заедно с план – график за инвестицията – минимум 800 000 лв. (осемстотин хиляди лева) инвестиции през периода на експлоатацията. Относителна тежест на критерия в комплексната оценка – 15%;

15.2. Бизнес план за управлението и поддръжката на спортната зала, включващ най-малко предложения относно организацията на управлението, маркетингова стратегия, социална програма, програма за безопасност и сигурност и екологична програма. Относителна тежест на критерия в комплексната оценка – 30%;

15.3. Срок за въвеждане в експлоатация на спортната зала – максимум 12 (дванадесет) месеца. Относителна тежест на критерия в комплексната оценка – 20%;

15.4. Финансова обезпеченост на инвестицията. Относителна тежест на критерия в комплексната оценка – 20%.

15.5. Размер на годишното концесионно плащане – минимум 2 400 /две хиляди и четиристотин лева/.

Относителна тежест на критерия в комплексната оценка – 15%.

16. Методиката за оценка на отделните критерии и конкретните изисквания по тях се определят в документацията за участие в процедурата.

17. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

18. Споровете между страните, свързани с концесията, се решават от компетентния български съд.

19. Възлага на кмета на Община Мездра да организира и проведе процедурата за предоставяне на концесия, в съответствие с правомощията му, съгласно Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Решение 472

Във връзка с изпълнение на приета годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  и на основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите:

1.Парцели за жилищно строителство в с. Брусен:

1.1.УПИ V в кв.17 по плана на с. Брусен от 640 кв.м. АОС 623/2006 г. при начална тръжна цена  от 2 080 лв.

1.2.УПИ VІ в кв.17 по плана на с. Брусен от 640 кв.м. АОС 624/2006 г. при начална тръжна цена от 2 870 лв.

1.3.УПИ VІІ в кв.17 по плана на с. Брусен от 940 кв.м. АОС 624/2006 г. при начална тръжна цена от 2 950 лв.

1.4 УПИ І в кв.1 по плана на с. Брусен от 870 кв.м.АОС 867/2009г. при начална тръжна цена от 2 870 лв.

1.5.УПИ ІІ в кв.1 по плана на с.Брусен от 820 кв.м.АОС 868/2009 г. при начална тръжна  цена от 2 670 лв.

1.6.УПИ ІІІ в кв.1 по плана на с.Брусен от 800 кв.м. АОС 869/2009 г.при начална тръжна цена от 2 620 лв.

1.7.УПИ ІV в кв.1 по плана на с.Брусен от 740 кв.м.АОС 870/2009г. при начална тръжна цена от 2 350 лв.

1.8.УПИ V в кв.1 по плана на с. Брусен от 790 кв.м.АОС 871/2009 г.при начална тръжна цена от 2 480 лв.

1.9.УПИ VІ в кв.1 по плана на с.Брусен от 845 кв.м. АОС872/2009г.при начална тръжна цена от 2640 лв.

1.10.УПИ VІІ в кв.1 по плана на с.Брусен ат 750 кв.м. АОС 873/2009г. при начална тръжна цена от 2 370 лв.

1.11.УПИ VІІІ в кв.1 по плана на с.Брусен от 745 кв.м.АОС 875/2009г. при начална тръжна цена от 2 370 лв.

1.12.УПИ ІХ в кв.1 по плана на с.Брусен от 940 кв.м. АОС 876/2009 г. при начална тръжна цена от 2 950 лв.

1.13.УПИ Х в кв.1 по плана на с.Брусен от 885 кв.м. АОС 877/2009 г. при начална тръжна цена 2 740 лв.

1.14.УПИ ХІ в кв.1 по плана на с.Брусен от 760 кв.м. АОС 879/2009 г. при начална тръжна цена от 2 400 лв.

1.15.УПИ ХІІ в кв.1 по плана на с.Брусен от 830 кв.м.АОС 880/2009 г. при начална тръжна цена 2 690 лв.

1.16.УПИ ХІІІ в кв.1 по плана на с. Брусен от 750 кв.м. АОС 882/2009 г. при начална тръжна цена от 2 370 лв.

1.17.УПИ ІV в кв.1 по плана на с.Брусен от 835 кв.м. АОС 883/2009 г. при начална тръжна цена от 2 700 лв.

1.18.УПИ ХV в кв.1 по плана на с.Брусен от 770 кв.м. АОС 884/2009 г.при начална тръжна цена от 2 430 лв.

2.Парцели за жилищно строителство в с.Царевец.

2.1.УПИ VІІІ в кв.24 по плана на с.Царевец от 1 115 кв.м. АОС 463/2005 г. при начална тръжна  цена от 2960 лв.

2.2.УПИ ІХ в кв.24 по плана на с.Царевец от 1 070 кв.м. АОС 464/2005 г. при начална тръжна  цена  от 2 850 лв.

2.3.УПИ Х в кв.24 по плана на с.Царевец от 950 кв.м. АОС 465/2005 г. при начална тръжна цена от 2 570 лв.

2.4.УПИ ХІ в кв.24 по плана на с. Царевец от 920 кв.м. АОС 466/2005 г. при начална тръжна цена от 2 500 лв.

2.5.УПИ ХІІ в кв.24 по плана на с.Царевец от 830 кв.м. АОС 467/2005 г. при начална тръжна  цена от 2 290 лв.

2.6.УПИ ХІ в кв.33 по плана на с.Царевец от 1 240 кв.м. АОС 947/2009 г. при начална тръжна цена от 3 250 лв.

2.7.УПИ Х в кв.33 по плана на с.Царевец от 1 170 кв.м. АОС 948/2009 г. при начална тръжна цена от 3 100 лв.

3.Възлага на кмета на община Мездра да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 473

1.В групата за отдаване под наем ако не се продадат чрез търг до края на 2010 г. да се включат и жилищата, както следва:

1.1.Ул.” Д.Петров” № 10 ет.1, съгласно АОС 145/10.09.2001 г. и изготвена оценка от м.04.2010 г. с начална тръжна цена 84 900 лева.

1.2.Ул.” Левски “ № 1, бл.Левски,  Вх.Б, ет.4, Ап.40, съгласно АОС № 80/06.03.2000 г. и изготвена от м.04.2010 г. с начална тръжна цена 71 100 лева.

2.В групата за отдаване под наем да се включат и следните жилища:

2.1.Ул.” Сердика” №2, ет.4, ап.404.

2.2.Ул.”Сердика” №2, ет.4, ап.410.

2.3.Ул.”Св.Св.П.Евтимий“ 29, бл.Косматица, вх.А, Ет.4, Ап.10.

2.4.Ул.”Св.Св.П.Евтимий“ 29, бл.Косматица, вх.А, Ет.4, Ап.12.

Решение 474

На основание чл.36, ал.1, т.1,чл.38,ал.1 и чл.72 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се проведе публичен конкурс за продажба на имот стопанска сграда – Тракторен стан / бивш бикарник /, реализиран в имот № 000369 – стопански двор в близост до регулацията на с. Руска бяла, м.  ”Садината“ със застроена площ от 206 кв.м., съгласно АОС № 771 от 29.02.2008 г. с начална тръжна цена  от 24 200 лева при запазване предназначението на обекта.

2.Кметът на общината да организира провеждането на конкурсната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 475

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.64, ал.2, т.2 и ал.5 от Закона  за енергетиката, чл.7, ал.2, изр.2, чл.8 и чл.34, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.5  от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 128, ал.12 и чл.193 от ЗУТ:

1.Съгласува Подробен устройствен план – парцеларен план за осъществяване на инвестиционното намерение касаещо Реконструкция на съществуваща ВЛ 20 кV

“Миланово” за 2х3хАС – 95 на нова стълбовна линия от МВЕЦ “Оплетня” до “Възел Елисейна” и нови електропроводни отклонения 20 кV – 1х3хАС – 95 за присъединяване на МВЕЦ “ Габровница” и МВЕЦ “Левище” към Електроразпределителната мрежа.

2.Дава предварително съгласие да се учреди в полза на ”ВЕЦ Своге” ООД възмездно право на строеж за стъпките и право на прокарване на въздушен електропровод 20 кV за присъединяване към Електроразпределителната мрежа на МВЕЦ “ Габровница” и МВЕЦ “ Левище” за имотите общинска собственост по парцеларния план, както следва:

а/ Пасища и мери (публична общинска собственост ) – ПИ № 001206 в землището на с. Очин дол.

б/ Земи по чл.19 – ПИ

№ 000705, № 000721, № 000726, № 000736, № 000808, № 000809, № 000940, № 000942, всички в землището на с. Елисейна.

с/ Полски пътища – ПИ

№ 000778, № 000764, № 000765, в землището на с. Елисейна и ПИ № 001220 в землището на с. Очин дол;

d/ Път ІV клас – ПИ № 000735 в землището на с. Елисейна;

е/ Други територии заети от селско стопанство – ПИ №000588 в землището на с. Елисейна;

f/ Зелени околоводни площи – ПИ № 973001 и ПИ № 973003;

g/Урбанизираната територия на с. Елисейна – ПИ № 000709.

Предварителното съгласие е със срок на  валидност до  30.06.2015 година.

3.Във връзка с горното, Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяването на правото на строеж и сервитута по т.2 от настоящето решение, включително възлагане изготвянето на пазарна оценка на независим лицензиран оценител съгласно изискванията на чл.62, ал.2 от ЗЕ за правото на строеж и пазарна оценка на комисията по чл.210 от ЗУТ и издаване на Заповед за учредяване възмездно право на прокарване на въздушния електропровод по чл.193 от ЗУТ, след одобряване на ПУП – ПП от Министъра на РРБ и в срока по т.2 от настоящето решение.

4.Общинска администрация – Мездра да извърши действията по съобщаване на проекта съгласно чл.128, ал.12 от ЗУТ, след разглеждането му от Националния експертен съвет по устройство на територията.

Решение 476

Удостоява със званието “Почетен гражданин на  Община Мездра”  Дано Кръстев Стоев.

Решение 477

Приема план за заседанията на Общински съвет – Мездра за ІV – то тримесечие на 2010 година, както следва:

м.октомври

1.Информация за готовността на община Мездра за работата през    есенно-зимния сезон.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Информация за текущото изпълнение на Програмата за    осигуряване на стабилност на водоснабдяването в община  Мездра.

Докл.: Ив.Аспарухов

3.Информация за дейността на ОбКОРС и актуализация на състава й.

Докл.:В.Данкова

м.ноември

1.Отчет за изпълнение на Програмата за осигуряване на достъп на    лица в неравностойно положение до обществените, държавни и      здравни учреждения на територията на община Мездра.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Одобряване на план-сметките на разходите за дейностите по  “ Чистота ” за 2010 г. на община Мездра и определяне размера на    такса битови отпадъци според количеството на битовите  отпадъци.

Докл.: Ив.Аспарухов

м.декември

1.Информация за икономическата ситуация и състоянието на   безработицата на територията на община Мездра.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра през 2011 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /