Протокол №45/31.03.2011 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 537

Приема Годишен доклад за 2010 година на групата за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Мездра 2007 – 2013 година.

Решение 538

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с настъпилите промени в ЗСПЗЗ изменя Глава десета от Наредбата за РПУРОбИ -  Управление на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ , както следва:

Чл.92 /1/ Земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/- частна общинска собственост могат да се отдават под наем или аренда на български физически и юридически лица при следните условия: влязло в сила решение  от ОбС “ Земеделие “ за възстановено право на собственост, актуална скица и съставен акт за общинска собственост. Земите от ОПФ се управляват от кмета на общината. Заявленията за отдаване под наем и разпореждане със земеделски земи се съгласуват с кмета / кметския наместник/ на населеното място.

Началният размер на наемната и арендна цена на декар земя от ОПФ по чл.2,  се определя от общинския съвет съгласно приета тарифа – приложение №2, прието от Общински съвет Мездра на 30.10.2008 г., изм. и допълнение Решение №412/ 29.04.2010 година.

/2/ Отдаването на свободни земи частна общинска собственост от ОПФ под наем се извършва чрез публичен търг или публичен оповестен конкурс. Срокът на договора за наем е определен м чл.24а, ал.4 на ЗСПЗЗ – до 10/ десет / стопански години.

/3/ Разпореждането със земи от ОПФ, свързано с продажба  и замяна се осъществява от Общински съвет – Мездра по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Чл.93.Общинският съвет упълномощава кмета на общината да отдава под наем за една година стопанска година, без търг или конкурс маломерни земи на основание чл.24 а, ал.5,6 от ЗСПЗЗ – имоти с площ до 10 дка.

Чл.94. В срок до 30 септември Общинската администрация обявява публично, предстоящи-те за отдаване под наем земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, както и имотите по чл.93.

/1/ Обявлението по чл.94, съдържа най-малко следната информация:

1.Местонахождение на предвидените за отдаване под наем земи – землище и местност;

2.Категория и площ на земите;

3.Място и срок за подаване на необходимите документи.

/2/ За наемане на маломерни имоти, гражданите подават заявление чрез кметовете на населените места до кмета на общината, придружено със скица на имота.

/3/ Към общината се изгражда комисия, която разглежда постъпилите молби за наемане на маломерни земи от ОПФ, проверява състоянието на наличния общински позамлен фонд.В работата на комисията задължително участва и кмета на населеното място.За дейността си, комисията се отчета пред кмета на общината.След разглеждане на молбите комисията прави предложения по тях, за което се съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината.

/4/ Публичния търг или публично оповестен конкурс се провежда по реда на глава Осма от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мездра.

/5/ Земи с начин на трайно ползване  “Овощна градина”, ”Лозе” от ОПФ, на които се отглеждат трайни насаждения се отдават под наем, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс на собствениците на трайните насаждения.

/6/ Земи от ОПФ с начин на трайно ползване “Ерозирана нива”, “Изоставена нива”,

”Наводнена нива” и имоти, които не са били използвани две или повече стопански години се отдават под наем, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс след получаване на съгласие и справка от кмета на отделното населено място.

Чл.95. Мерите и пасищата – общинска собственост се отдават под наем съгласно изискванията по чл.37” и “– 37 “ о “ от  ЗСПЗЗ след решение на Общински съвет – Мездра.

Решение 539

Приема Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2011 – 2015 година.

Решение 540

Приема Годишен план за действие по изпълнението на общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2011 – 2015 година.

Решение 541

Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Решение 542

Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с Проект по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Приоритетна ос 1:”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за безвъзмездна финансова помощ:

ВG 161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституциона-лизация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” , като декларира че:

1.Поема ангажимент да създаде съответните социални услуги – 2 броя – Центрове за настаняване от семеен тип и 2 броя Защитени жилища.

2.До приключване на строителните работи по изпълнението на настоящия проект, да стартира създаването на услугите.

3.Услугите да бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им.

4.Предназначението на сградите, обект на инвестициите по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък  от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

5.Сградите, обект наинвестициите по проекта ще бъдат използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не по – малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

6.Децата ще бъдат прехвърлени в новосъздаде-ните услуги в срок до 3 месеца след приключване на дейностите по проекта.

Решение 543

1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.37 “о” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие за предоставяне на 26 890,740 дка мери и пасища, от които 7 681,911 дка за общо ползване и 19 208,829 дка за индивидуално ползване. Приема:

- списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни

/ Приложение №2 /

- данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища по населени места

/ Приложение №3/

-  карти за използването на мерите и пасищата по физически блокове по населени места

/ Приложение №4 /

2.На основание чл.25, ал.1 и Заповед №РД 09-116/21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, възлага на кмета на общината да организира публично оповестени търгове за отдаване под наем или аренда за индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд при начална цена съгласно Приложение № 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, но не по-ниска от началната тръжна цена за отдаване под наем или под аренда на мерите и пасищата от ДПФ.

3.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на селскостопански животни с адресна регистрация на територията на общината е безвъзмездно.

4.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на ОбМП, въз основа на проведени търгове.

5.В договора за индивидуално ползване на ОбМП се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

- поддържане на пасищата в добро земеделско и еколо-гично състояние;

-  осигуряване на противопожарна безопастност;

- заплащане на таксата за ползване на ОбМП в срок 14 дни от датата на подписване на договора;

- да не се променя  предназначението на ОбМП ;

-  да не се ползват ОбМП за неземеделски нужди ;

- да не се допуска замърсяването на ОбМП с битови, строителни и други отпадъци;

- осигуряване на прокари за преминаване на тревопасни животни, отглеждани в съответното населено място;

- да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора;

- общината да предоставя периодично информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия за поддържане и опазване на мерите и пасищата.

Решение 544

На основание § 14 от Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег :

- дневна тарифа-0.90 лв/км.

- нощна тарифа- 1.00 лв./км.

Решение 545

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ :

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект по първостепенно значение “ Път до пречиствателна станция за отпадни води – гр.Мездра” в следния обхват: ПИ № 022005, ПИ № 022006, ПИ  № 022009, ПИ № 022010, ПИ №022013, ПИ № 022018, ПИ № 022022,ПИ № 024006, ПИ № 024007,ПИ №024046, ПИ № 024047, ПИ № 024049, ПИ № 024051, ПИ № 024054, ПИ № 024056, ПИ №024060, ПИ № 024061, ПИ №024062, ПИ № 024070, ПИ №024074, ПИ № 024075, ПИ № 024076, ПИ №024078 в землището на с. Брусен, община Мездра.

Планът е на разположение на заинтересованите лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от обнародва-нето му в “ Държавен вестник “ .

Решение 546

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ :

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно значение “ Колектор до пречиствателна станция за отпадни води – гр.Мездра “ в следния обхват: в землището на гр.Мездра ПИ № 009011, №009012, №009027, №009029; в землището на с. Брусен – ПИ № 000071, № 000072, № 024005.

Планът е на разположение на заинтересованите лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от обнародванeто му в “Държавен вестник”.

Решение 547

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно значение “ Допълнително водоснабдяване на гр.Мездра от района на с.Брусен – с.Долна Кремена “ в следния обхват:

1.В землището на с.Долна Кремена – ПИ №000093, ПИ №000164, ПИ №000273, ПИ №143285, ПИ №143289, ПИ №143290, ПИ №700001, ПИ №700021, ПИ №700022,  ПИ №700036.

2. В землището на с.Брусен – ПИ №000006, ПИ №000007, ПИ №000009, ПИ №000046,

ПИ №001063, ПИ №001068, ПИ №001069, ПИ №001070,  ПИ №002039, ПИ №002044,

ПИ №003016, ПИ №003019, ПИ №003025, ПИ №004009, ПИ №004011, ПИ №004022,

ПИ №004032, ПИ №004036, ПИ №004052, ПИ №011035, ПИ №101001, ПИ №101002,

ПИ №101003, ПИ №101004, ПИ №102004, ПИ №102006, ПИ №102007, ПИ №102008,

ПИ №102009, ПИ №103005, ПИ №106001, ПИ №106002, ПИ №106003;

3.Урбанизираната територия на гр.Мездра.

Планът е на разположение на заинтересованите лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересoваните лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от обнародванe-то му в “Държавен вестник”.

Решение 548

На основание чл.12, ал.1 и ал.3 от ППЗНП и чл.21, ал.1,  т.8 от ЗМСМА:

1.Предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да преобразува ПГ по МСС – Мездра от държвано в общинско училище от учебната 2011 – 2012 година.

2.Финансирането на ПГ по МСС – гр.Мездра ще се извършва чрез бюджета на Община Мездра.

Решение 549

1.Дава мандат на упълномощения представител на община Мездра Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие на инж.Генади Събков Събков  – зам.кмет на общината да гласува по предложения проект за дневен ред на Общото събрание на акционерите на МБАЛ “ Христо Ботев” АД – гр.Враца за 2011 година:

По т.1 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2010 година.

По т.2 от дневния ред да гласува “ЗА” одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител.

По т.3 от дневния ред да гласува “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “ за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 година.

По т.4 от дневния ред да гласува “ ЗА “ освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 година

По т.5 от дневния ред да гласува “ЗА” освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

По т.6 от дневния ред да гласува “ЗА” избиране и назначаване на предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2010 година.

По т.7 от дневния ред да гласува “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “ по предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

По т.8 от дневния ред да гласува “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т.9 от дневния ред “РАЗНИ” няма право да гласува по въпроси от дневния ред, включени по реда на чл.231, ал.1 от ТЗ.

2.Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев“АД – гр.Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 550

На основание чл.36, ал.1, т.1,чл.38,ал.1 и чл.52,т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с. Брусен, представляващ не застроен парцел УПИ VІ, кв.3 по плана на с. Брусен с площ от 850 кв.м., съгласно АОС № 999/07.09.2010 г. с начална тръжна цена от 4 140 лева.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 551

На основание чл.36, ал.1 ,т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година, в точка първа – продажби – общински имот: № 040084 от 1,951 дка представлявана нива, трета категория м.”Полето” землището на с.Дърманци, съгласно АОС № 1066 от 10.02.2011 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на земя частна общинска собственост в землището на с.Дърманци, представляваща имот № 040084 от 1,951 дка, нива, трета категория в м.”Полето“ съгласно АОС №1066 от 10.02.2011 година с начална тръжна цена от 5 450 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 552

На основание чл.33 от ЗС и чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗОС :

Отказва изкупуването на 150 кв.м. – идеална част от УПИ V,пл.№ 28, кв.6 целият от 500 кв.м.  в с. Руска Бяла, съгласно приложен Нот.акт №134, том.ІV, дело № 814 /2007 г. на МРС и скица № 36 от 18.01.2011 година на Община Мездра.

Решение 553

1.На основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот №000344, местност “Кошарите” в землището на с.Върбешница. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 година.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора Динко Валериев Динков да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

3.Всички такси и разноски по изпълнение на действията по т.2 да са за сметка на инвеститора.

4.Упълномощава кмета на община Мездра да извърши всички последващи действия по обявяване имота за частна общинска собственост и извършване на разпоредителни сделки с него.

Решение 554

Общински съвет – Мездра приема направеното дарение от “ Компания за инженеринг и развитие “ АД гр.Мездра.

Решение 555

Не предоставя  поземлен имот с  номер 016220 в землището на с. Горна Кремена  ЕКТТЕ 16256, с площ от 3.175 дка ,9 категория находящ се в местността “Тихова Глава“  образуван от имот № 016219, съгласно скица – проект № ф01646/08.09.2010 г. на наследниците на Цеко Стоянов Рашковски.

Решение 556

Не предоставя  поземлени имоти с  номера 103002 в землището на с. Типченица  с ЕКТТЕ 72432 с площ от 8.601 дка находящ се в местността “ Мерджовец”   , съгласно скица ф01975/25.01.2011 г  и 128018 с ЕКТТЕ 44759 с площ от 9.339 дка  в землището на Люти дол находящ се в местността „Лиздица ”, съгласно скица № 01408/ 25.01.2011 г. на наследниците на Нецо Йорданов Нецов.

Решение 557

Не предоставя  поземлен имот  с номер 000735 в землището на  с.Оселна с ЕКТТЕ № 54047 с площ от 2.705 дка  находящ се  в местността “Сипея“ съгласно скица  ф00302/18.11.2010 г. на наследниците на Никола Коцев Кръстанов.

Решение 558

Не предоставя   поземлен имот с номер 001044  в землището на с. Оселна с  с ЕКТТЕ 54047

с площ от 0.245 дка находящ се в местността “Ковачева падина“ образуван от  № 001042,

съгласно скица– проект №ф00309/ 03.02.2011г. на наследниците на Богдан Георгиев Павлов.

Решение 559

Не предоставя  поземлени имоти с  номера: 078013 в землището на с. Царевец с              ЕКТТЕ 78135, с  площ от 0.299 дка, находящ се в местността “Красиловец”,  съгласно скица

ф02711/ 10.09.2010 г., имот 010905 в землището на с.Царевец с ЕКТТЕ 78135 от 1.354 дка, находящ се в местността “ Лисица”  образуван от имот № 010365, съгласно скица  – проект

№ ф02708/10.09.2010 г., имот 051096 в  землището на с.Царевец с ЕКТТЕ 78135 с  площ от

5.899 дка, находящ се в местността “Ливадище“, образуван от имот 051093  съгласно скица – проект №ф02712/ 10.09.2010 г., имот 080185 в землището на с.Царевец с ЕКТТЕ   78135 от

3.163 дка находящ се в местността “ Ливаде” , съгласно скица – проект №ф02713/  10.09.2010 г. и 082210  в землището  на с.Царевец с ЕКТТЕ 78135 от 0.124 дка находящ се   в местността  “Станков дол“  образуван от имотите №№082051 и 082050, сгласно скица   – проект

№ ф02710/10.09.2010 г.  на наследниците на Гена Младенова Христова.

Решение 560

Не предоставя  поземлени имоти с номера: 016178 в землището на с.Горна Кремена с ЕКТТЕ 16256 с площ от 4.667 дка, находящ се в  местността “Тихова глава” съгласно скица –

проект № ф01650/10.09.2010 г. и 016223 в землището на с. Горна Кремена с ЕКТТЕ 16256 с площ  от 1.524 дка, находящ се  в местността “Тихова глава”,  образуван от имот 016219 съгласно скица – проект  №ф01651/10.09.2010 г. на наследниците на Тодор Митов Влаховски.

Решение 561

Отпуска на Николай Ивайлов Цветков от с.Зверино, община Мездра финансова помощ в размер на 2000 лева за частично покриване на направени разходи за операции.

Решение 562

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на наложена глоба на Венцислав Александров Йосифов, с.Люти брод, община Мездра.

Решение 563

Отказва отпускането на финансова помощ на Зефир Панталеев Димитров, с.Типченица, община Мездра.

Решение 564

Приема план за работата на Общински съвет – Мездра през ІІ – ро тримсечие на 2011 година, както следва:

м.април

1.Приемане отчети за дейността на общинските търговски дружества за 2010 година.

Докл.:д-р Ил.Михайлова,

Д.Моновски,

инж.Ст.Стаменов

2.Приемане Отчет – анализ за дейността на РПУ – Мездра за 2010 година .

Докл.:Началник РПУ – Мездра

м.май

1.Анализ за участието на община Мездра в търговски дружества с под 50 % общинско участие.

Докл.:Иван Аспарухов

2.Отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта.

Докл.:Иван Аспарухов

3.Отчет на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Мездра.

Докл.:Иван Аспарухов

м.юни

1.Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на община Мездра.

Докл.:Иван Аспарухов

2.Отчет за изпълнението на актовете на общинския съвет /съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/

Докл.:Иван Аспарухов

Решение 565

На основание чл.15, ал.2 от ЗДС и чл.6, ал.2 от ППЗДС:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие община Мездра да придобие безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост, представляващ УПИ ІІ, пл.№1531 в кв.”Калето”, управлява от  министъра на културата за период от 7 години необходим във връзка с кандидатстване на община Мездра по Оперативна програма „Регионално развитие” с проект „Историята, културата и природата – туристическите атракции на Община Мездра с водеща атракция Антична и средновековна крепост „КАЛЕТО” – Мездра.

2.Възлага изпълнението на настоящето решение на кмета на община Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /