Протокол № 46/28.04.2011 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ 46/28.04.2011 г.

Решение 566

Приема  Отчет – анализ за дейността на РПУ – Мездра за 2010 година.

Решение 567

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “МБАЛ – Мездра “ ЕООД за 2010 година.

2.Не освобождава  от отговорност управителя на “МБАЛ – Мездра “ ЕООД

д-р Илиана Михайлова.

3.Загубата  в размер на 169 000 лева на “МБАЛ – Мездра“ ЕООД за 2010 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди .

Решение 568

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Бизнес инкубатор- Мездра” ЕООД  за 2010 година.

2.Освобождава  от отговорност управителя на “Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД- гр. Мездра  – Деян Тодоров Моновски .

3.Печалбата в размер на 1752,61 лева да бъде внесен във фонд „резервен” на дружеството съгласно закона.

Решение 569

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД  за 2010 година.

2.Не освобождава  от отговорност управителя на “Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД – инж Стефан Стаменов  .

3.Загубата  в размер на   19 054 лева  на „Мездра – Автотранспорт -2003” ЕООД за 2010 година  да се покрие с приходи от бъдещи периоди .

Решение 570

Приема Годишен план за действие за 2012 г. по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги за развитие в община Мездра 2011-2015 година.

Решение 571

Общински съвет – Мездра дава съгласие община Мездра да участва като партньор по SeR Проект – Солидарност към трудовата заетост на ромите.

Решение 572

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да предприеме действия по подготовка на проектно предложение : „     Изграждане и доставка на оборудване за трудотерапевтична работилница към Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – град Мездра” с който да кандидатства  за безвъзмездна финансова помощ от правителството на Япония, пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България – администратор на помощта за България . За ръководител и финансово отговорно лице на проекта определя инж.Николинка Владимирова Кътовска на длъжност директор на дирекция „УПИТУ” в Общинска администрация – Мездра и Цеца Димитрова Костова на длъжност директор на дирекция „Обща администрация – Мездра”.

2.Общински съвет – Мездра декларира, че обекта на интервенция по проект “Изграждане и доставка на оборудване за трудотерапевтична работилница към Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – град Мездра “ е общинска собственост, и че нейното предназначение няма да бъде променяно за периода на изпълнение на дейностите по проекта, както и за срок от 2 / две /години, след приключването на проекта.

3.Общински съвет – Мездра упълномощава кмета на Община Мездра да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проекта, за получаване на средства от безвъзмездна финансова помощ предоставена от правителството на Япония за икономическото и социално развитие на Република България.

Решение 573

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да предприеме действия по подготовка на проектно предложение : „Подобряване на градската среда и достъпност  чрез реконструкция на два обществени паркинга в централната градска част на град Мездра”  с който да кандидатства  за безвъзмездна финансова помощ от правителството на Япония, пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България – администратор на помощта за България . За ръководител и финансово отговорно лице на проекта определя инж.Николинка Владимирова Кътовска на длъжност директор на дирекция „УПИТУ” в Общинска администрация – Мездра и Цеца Димитрова Костова на длъжност директор на дирекция „Обща администрация – Мездра”.

2.Общински съвет – Мездра декларира, че обекта на интервенция по проект “Подобряване на градската среда и достъпност  чрез реконструкция на два обществени паркинга в централната градска част на град Мездра. “ е общинска собственост, и че нейното предназначение няма да бъде променяно за периода на изпълнение на дейностите по проектите, както  и за срок от 2 / две /години, след приключването на проекта.

3.Общински съвет – Мездра упълномощава кмета на Община Мездра да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проекта, за получаване на средства от безвъзмездна финансова помощ предоставена от правителството на Япония за икономическото и социално развитие на Република България.

Решение 574

1.На основание чл.25,ал.5, във връзка с чл.25,ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет

– Мездра дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 45 дка. от поземлен имот № 021236, местност “ Мрамора” в землището на с.Типченица представляващ

“пасище, мера” с площ от 94,858 дка, актуван с АОС № 377/30.06.2004 година за изграждане на обект на техническата инфраструктура – фотоволтаична електроцентрала. Определя срок на валидност на предварително съгласие – 1 година.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора “ ВЕРСОЛ “ ЕООД с.Лик, ЕИК 201486750 да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

3.Всички такси и разноски по изпълнение на действията по т.2 да са за сметка на инвеститора.

4.Упълномощава кмета на община Мездра да извърши всички последващи действия по обявяване имота за частна общинска собственост и извършване на разпоредителни сделки с него.

Решение 575

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие за отдаване под наем на Ведомствен бюфет в сградата на  Община Мездра.

2.Упълномощава кмета на общината да организира публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекта и да сключи наемен договор.

Решение 576

Отлага разглеждането на молбата на  ФК “Локомотив 1929 “ – гр.Мездра за следващо заседание на Общински съвет – Мездра .

Решение 577

Не предоставя  поземлен имот с  номер 000487 в землището на с. Царевец с ЕКТТЕ 78135, с площ от 0.623 дка 9 категория находящ се в местността “Торишка рудина“  образуван от имот № 000482,   съгласно  скица  –  проект №  ф02789/15.02.2011г.  и имот с номер 000449 в землището на с. Царевец с ЕКТТЕ 78135, с площ 0,800 дка 10 категория находящ се в местността “Красиловец”   образуван от имот № 000446, съгласно скица – проект № ф02818/29.03.2011 г. на наследниците на Петър Цеков Манчев.

Решение 578

Не предоставя  поземлен имот с  номер 003158 в землището на с. Лик с ЕКТТЕ 43654, с площ от 3.307 дка 6 категория находящ се в местността “ Калугерски рътли “  образуван от имот № 003101, съгласно скица – проект №  ф01546/29.03.2011 г. и имот с номер 006094 в землището на с.Лик с ЕКТТЕ 43654, с площ 5.252 дка 5 категория находящ се в м. “Кошарата“ образуван от 006080 , съгласно скица – проект № ф01545 /29.03.2011 г. на наследниците на Иван Александров Пеловски.

Решение 579

Не дава предварително съгласие  да се учреди в полза на “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД възмездно право на строеж и право на прокарване за  “Подземна кабелна линия 20/30 кV за присъединяване на ветроенергиен парк ” Веслец” в землището на с.Цаконица и с.Горна Бешовица, община Мездра към възлова станция, находяща се в ПИ № 006058 в землището на с. Горна Бешовица .

Решение 580

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент техническа инфраструктура – “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на Община Мездра  от разклонителна муфа на пътя Рашково до базова станция в с.Зверино“ като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, преминаващ през следния подземлен имот  в землището на с.Игнатица   ПИ № 001579.

Решение 581

Приема Годишни  доклади за читалищната дейност  и изразходваните средства  от бюджета на читалищата в община Мездра през 2010 година, както следва:

1.Читалище “Просвета” – гр.Мездра

2.Читалище “Съзнание – 1899 ” – с.Типченица

3.Читалище “Факел” – с.Зверино

4.Читалище “Просвета – 1925 – Ребърково” – с.Ребърково

5.Читалище “Подем – 1926 “ – с.Дърманци

6.Читалище “Колката” – с.Люти брод

7.Читалище “Искър” – с.Зли дол

8.Читалище “Фар – 1927” – с.Люти дол

9.Читалище “Просвета 1929 – Оселна” – с.Оселна

10.Читалище “Пробуда – 1928” –с.Върбешница

11.Читалище “Просвета – Боденец” – с.Боденец

12.Читалище “Светлина 1926” – с.Моравица

13.Читалище “Никола Йонков Вапцаров – 1919” – с.Игнатица

14.Читалище “Светлина – 2007” – с.Крапец

15.Читалище “Подем – Руска Бяла 1928” – с.Руска Бяла

16.Читалище “Христо Ботев” – с.Елисейна

17.Читалище “Просвета – 1897” – с.Долна Кремена

18.Читалище “Наука – 1919” – с.Лик

19.Читалище “Просвета” – с.Горна Кремена

20.Читалище “Просвета – 1928” – с.Царевец

21.Читалище  “Светлина” – с.Брусен

Решение 582

На основание чл21, ал.1, т.15 от ЗМСМА:

Дава съгласие за включване на община Мездра в “Сдружение местно развитие – Искърско дефиле”.

Решение 583

На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА прави следните промени в Статута на символите и отличията на община Мездра:

1.В раздел Отличия – Почетен гражданин на Община Мездра в т.3  отпада текста “ като се изисква писменото съгласие на номинирания”.

2. В раздел Отличия – Почетен гражданин на Община Мездра  т.4 придобива следния вид: „Удостояването със званието  се извършва  от Общински съвет на закрито заседание по решение прието с мнозинство от 2/3 от общинските съветници в отсъствието на номинирания”.

Решение 584

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА :

Удостоява със званието “Почетен гражданин на община Мездра” д-р Радоил Иванов Попов.

Решение 585

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА :

Удостоява със званието “Почетен гражданин на община Мездра” негово Високо Преосвещенство Врачански Митрополит Калиник.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /