Протокол № 47/26.05.2011 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 586
Приема отчета за дейността на МБАЛ “Христо Ботев“ АД – Враца за 2010 година.

Решение 587

Приема отчета за дейността на “В и К” ООД – гр.Враца за 2010 година.

Решение 588

Приема отчета за дейността  на “ Екопроект “ ООД – Враца за 2010 година.

Решение 589

Приема отчета за дейността на “Нови Енергии “ ООД – София за 2010 година.

Решение 590

Приема отчета за дейността на “Дружество за заетост” ООД – Враца за

2010 година.

Решение 591

Приема Отчет за изпълнението на Общинска Програма за закрила на детето

2010 – 2013 година.

Решение 592

Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на физическото

възпитание, спорта и социалния туризъм в община Мездра за периода 2010 година.

Решение 593

Приема Отчет на Програмата за работа с младежта в община Мездра

за 2010 година.

Решение 594

Не подкрепя предложението за решение на общинският съветник от

ПП”Атака” – Николай Пауновски.

Решение 595

На основание изискванията на чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14 от Наредбата на

Общински  съвет – Мездра за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра предоставя безвъзмездно за управление на имоти

имоти общинска собственост на учебните заведения  както следва:

1.Акт № 434/30.11.2004 г. – ОУ “Св.св.Кирил и Методий “ гр.Мездра,

кв.87, парцел І, пл. № 1127.

2.Акт №439/22.12.2004 г. –  ОУ “ Христо Ботев “ , гр.Мездра, кв. 65, парцел І, пл.№ 961.

3.Акт № 443/11.01.2005 г. СОУ “ Иван Вазов “ гр.Мездра, кв.29, пл.№ 496.

4.Акт № 462/12.05.2005г. СОУ “ Св.Климент Охридски “, с.Зверино, кв.7, парцел ІV, пл. № 101.

5.Акт № 450/08.04.2005 г. ОУ“Васил Кънчов “ с.Моравица, кв. 27, парцел ІІ,

пл.№ 251.

6.Акт № 553/02.04.2005 г. ОУ “ Хаджи Димитър “ с.Елисейна, кв.26,

парцел ІV, пл. № 95.

7.Акт № 481 / 17.06.2005 г. – ОДЗ с.Зверино, кв.53, парцел ІV, пл. № 276 и

училищните имоти към база Зверино, както следва:

7.1. Акт № 571 / 14.09.2005 г. ЦДГ с. Елисейна, имот № 500728.

7.2.Акт № 572/14.09.2005 г. – ЦДГ с. Игнатица, кв.25, парцел VІІІ,

пл.№ 262/в същия имот е и училището/.

7.3.Акт № 608/2006 г.- ЦДГ с. Оселна , кв.9, парцел V, пл. № 76,77/ в същия

имот е и училището/.

8.Акт № 244/26.06.2003 г. – ОДЗ – 1, гр.Мездра, ул.”Св.св.Кирил и Методий“

№ 47, кв.118, парцел VІІ, пл.№ 129 и училищните имоти към база ОДЗ – 1

Мездра, както следва:

8.1.Акт № 438/15.12.2004 г. – ЦДГ с. Горна Кремена, кв.35, парцел VІІ.

8.2.Акт № 525/29.08.2005 г.-ЦДГ с.Долна Кремена, кв.69.

8.3. Акт № 575 /19.09.2005 г. ЦДГ с. Типченица, кв.13, парцел VІ,

пл.№ 114.

9.Акт № 243/26.09.2003 г. ОДЗ-2, гр.Мездра, ул.” Дунав “ №1, кв.5, парцел І, пл.№ 212 и училищните имоти към база ОДЗ  – 2  Мездра, както следва:

9.1.Акт № 437/09.12.2004 г.- ЦДГ с. Люти брод, кв.33, парцел ІІІ, пл. № 268.

9.2.Акт № 473 /30.05.2005 г. – ЦДГ с.Дърманци, кв.17, парцел ІX,

пл. № 119 / в същия имот е кметството, читалището и здравната служба/.

10.Акт № 242 / 26.06.2003 г. – ЦДГ – 1      гр.Мездра, ул.” Паисий “ № 2, кв.67,

парцел XV, пл.№ 1398 и училищните  имоти към база ЦДГ – 1 Мездра, както

следва:

10.1.Акт № 517 /09.08.2005 г. – ЦДГ с. Върбешница, кв.9, парцел VІІ.

10.2.Акт № 425 /06.10.2004 г. – ЦДГ с.Брусен , кв. 21, парцел X, пл. № 170.

10.3.Акт № 430 /10.11.2004 – ЦДГ с. Боденец, кв.33, парцел V, пл.№ 146.

11.Акт № 389/23.07.2004 г. ЦДГ – 2 , гр.Мездра, ул.” Г.Кирков “, № 2, кв.20,

парцел І / зад Детски комплекс / и  училищните имоти към база ЦДГ – 2

Мездра,  както следва:

11.1.Акт № 360/04.06.2004 г. – ЦДГ с.Царевец , кв.22, парцел VІ / заедно със  Здравна служба/.

11.2.Акт № 521 /17.08.2005 г. – ЦДГ с.Моравица, кв.1, парцел VІІ, пл. № 82.

12. ПГ по ТО “ Алеко Константинов “ – Мездра.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договори с ръководството на учебните и детски заведения.

Решение 596

В съответствие с чл.86,ал.3 от Правилника за приложение на Закона за горите:

Утвърждава годишен план за ползване на  дървесина през 2011 година в

гори собственост на Община Мездра по райони, както следва:

1.Отдел 393 т  - 110 м³,  прореждане / 15%/     с.Д.Кремена

2.Отдел 393 ц – 110 м³,   прореждане / 15%/    с.Д.Кремена

3.Отдел 393 ф -   70 м³ , прореждане  / 15%/   с.Д.Кремена

4.Отдел 174 е -    39 м³,  пробирка /25%/         с. Г.Кремена

5.Отдел 155 с -    60м³,   гола сеч    с.Моравица

6.Отдел 155 т -    60 м³,   гола сеч   с.Моравица

7.Отдел 143 х -  220 м³,   гола сеч   с.Дърманци

8.Отдел 182 п  -  10 м³,    гола сеч  с.Върбешница

9.Отдел 182 ц -   80 м³,    гола сеч  с.Върбешница

10.Отдел 182ч –120 м³,    гола сеч  с.Върбешница

11.Отдел 182 ш – 40 м³,    гола сеч с.Върбешница

12.Отдел 364 д  -160 м³,   гола сеч  гр.Мездра

13.Отдел 132 к1-  60 м³,   гола сеч  с.Типченица

14.Отдел 303 с – 210 м ³,  гола сеч  с.Ослен Криводол

15.Отдел 150 х -  70 м ³ ,  гола сеч  с.Крета

16.Отдел 285 а – 160 м ³,  гола сеч  с.Царевец

17.Отдел 285 в – 140 м ³, гола сеч   с.Царевец

Решение 597

На основание чл.39, ал.4, 5 и 6 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.4 от Наредбата за РПУРОбИ  и § 29 от Закона за държавния бюджет за 2011 година.

1.Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 10 години за нуждите на  Областна дирекция на МВР – Враца за Полицейски пункт в с.Зверино, общ.Мездра двуетажна масивна сграда с РЗП от 300 кв.м. заедно с право на строеж върху 227 кв.м. в парцел І ,кв.73 по плана на с.Зверино, съгласно АОС № 682/07.02.2007 г.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да сключи договор за предоставяне на правата.

Решение 598

На основание чл.36,ал.1,т.1,чл.38,ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие  да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година,  в точка първа – продажби –  следните имоти:

1.1.имот  № 012019 с площ от 53,740 дка в м. “Брусненски слог”, землището на с. Брусен,  съгласно АОС № 1077 от 07.03.2011 г.

1.2. имот № 012018 с площ от 16 дка в м. “ Брусненски  слог“, землището на с. Брусен, съгласно АОС   № 1076 от 07.03.2011 г.

2.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване   за продажба на два имота, частна общинска собственост в землището на с. Брусен с начални  цени, както следва:

2.1.имот № 012019 с площ от 53,740 дка в  м.” Брусненски слог ”, землището с.Брусен, съгласно  АОС № 1077 от 07.03.2011 г. начална цена от  61 260 лева;

2.2. имот № 012018 от 16 дка в м.” Брусненски слог“ , землището на с.Брусен,

съгласно АОС № 1076 от 07.03.2011 г. с начална цена от 18 240 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 599

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година, в точка първа

– продажби имот № 000432 в  м.”Ковачева падина”, землището на с. Оселна  с площ от 9,761 дка, използвана ливада, съгласно АОС № 1067/10.02.2011 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 000432 в м.

”Ковачева падина” , землището на с. Оселна, с площ от 9,761 дка, съгласно АОС № 1067 /

10.02.2011 г. с начална цена – 9 761лева.

3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 600

На основание чл.36, ал.1,т.1,чл.38, ал.1 и чл.52,т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление

и разпореждане  с общинско имущество за 2011 година, в точка първа – продажби имот №087001 с площ от 5, 985 дка в м. “Камъка”, землището на с.Боденец, община Мездра, съгласно АОС № 1087 от 26.04.2011 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 087001 с площ от 5, 985 дка в м. ” Камъка “, землището на с.Боденец, община Мездра, съгласно АОС № 1087 от 26.04.2011 г. с начална цена 5 985 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи

договор за продажба на имота.

Решение 601

1.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС дава съгласие да бъде продължен срока на договора за наем на язовир “ Крапец ” на Десислава Иванова Генова до 22.01.2020 година, при спазване на останалите условия.

2.Възлага на кмета на общината да сключи анекс за продължаване на

на договора за отдаване под наем.

Решение 602

1.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС дава съгласие да бъде продължен срока на

договора за наем на язовир “Под селото” на Евгени Колев Исаев – управител на

„Вето Маркет “ ЕООД   до 29.12.2019 година при спазване на останалите условия.

2.Възлага на кмета на общината да сключи анекс за  продължаване на договора

за отдаване под наем.

Решение 603

На основание § 27ал.2, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ :

1.Предоставя  поземлен имот с  номер 016062 в землището на с. Моравица с ЕКТТЕ

49031, с площ от 4.146 дка , 9 категория находящ се в местността “ Боганица “  образуван от имот № 016022, съгласно скица – проект №  ф01179/29.03.2011 г.  наследниците на Коно Иванов Шиндарски. Собствеността върху имота е установена със съдебно решение

№ 211/25.03.2002 г., по дело 130/2002 г. на РС – Мездра.

2.Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

Решение 604

Не удовлетворява молбата за отпускане на финансова помощ на Румен Тодоров Томов от с. Зверино, община Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                                /инж. Делян Дамяновски /