Протокол № 48/30.06.2011 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 605

Приема отчет за текущото изпълнение на програма за управление през мандат 2007 – 2011

година.

Решение 606

Приема  Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет – Мездра за периода м.януари –

м.май 2011 година.

Решение 607

На основание чл.60, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и чл.61 от Закона за концесиите във връзка с чл.85,

ал.2 от  Правилника за прилагане на закона за концесиите Общински съвет реши:

1.Прекратява процедурата за предоставяне на концесия, с предмет частично изграждане на

Многофункционална спортна зала гр.Мездра и прилежащ към нея паркинг и управление и поддържане на обекта на концесия, след въвеждането му в експлоатация.

2.Обявява нова процедура при условията на прекратената след влязло в сила

решение за прекратяване на първоначално обявената.

3.Възлага на кмета на Община Мездра да проведе процедура за избор на концесионер и

сключи договор.

Решение 608

1.На основание чл.17, ал.1, т.1 от Наредба № 2 да се проведе конкурс за възлагане на превози на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска, областна и републиканска от квотата на община Мездра, включени в пакет № 1 и пакет № 2, съгласно Решение №526 на ОбС – Мездра.

2.На основание чл.22, ал.3,т.3 от Наредба № 2 утвърждава “Изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства“ /Приложение № 3 /

3.Утвърждава линиите и курсовете които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудно подвижни лица – / Приложение № 4/.

4.На основание чл.19, ал.1 от Наредба № 2 утвърждава “Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите “ / Приложение № 5 /.

5.Утвърждава проект на договор за възлагане обществен превоз на пътници – /Приложение № 6/.

6.Утвърждава “ Предложение за участие в конкурс за възлагане обществен превоз на пътници по образец / Приложени № 7/.

7.Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – седем години.

8.Възлага на Кмета на общината да организира подготовката и проведе конкурс по възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми по пакети № 1 и

№ 2, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

9.Определя комисия за провеждане на конкурса, разглеждане на постъпилите предложения и класиране на кандидатите, в състав:

Председател – представител на ОбА – Мездра.

Членове:  – правоспособен юрист

- представител на ОбА – Мездра

- представител на ОбА – Мездра

- представител на ОбС – Мездра

- представител на ИА “ АА “ – Враца

- представител на “ Пътен контрол “ РУ – Мездра

- представител на ТД на НАП В.Търново – офис Враца

- представител на браншова организация в областта на  автотранспорта.

10.Общинският съвет приема правото на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си нарочна комисия във връзка с установяване техническото състояние на предлаганите автобуси, сервизна база, гаражна площ и други въпроси, за които е необходимо допълнително изясняване.

11.ОбС определя цена на тръжната документация за провеждане на конкурса в размер на 50/петдесет/ лева.

12.Общинският съвет упълномощава кмета на общината през времето на действие на новите договори във връзка със съществени изменения в пътникопотока, да извърша с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

Решение 609

Общински съвет – Мездра  дава съгласие със средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините в размер на 12 000 лева да бъдат доставени от Община Мездра 50 броя вътрешни врати по спецификация на Районно управление “ Полиция “ град Мездра.

Решение 610

Общински съвет – Мездра дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер до 16.000 лева за ремонт на тоалетни на един етаж  в ОУ “ Христо Ботев “ гр.Мездра.

Решение 611

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет  – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година, в точка първа – продажби следните имоти – частна общинска собственост.

1.1.имот № 000269 в м. “Малиновец” , землището на с.Царевец с площ от 2,460 дка, съгласно АОС № 1072/21.02.2011 г.

1.2.имот № 000268 в м.”Малиновец“, землището на с.Царевец с площ от 0,954 дка съгласно АОС № 1073/21.02.2011 г.

1.3.имот № 000267 в м.”Трохала”, землището на с.Царевец с площ от 3.600 дка, съгласно АОС № 1074/21.02.2011 г.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти:

2.1.имот № 000269 в м.”Малиновец“, землището на с.Царевец с площ от 2.460 дка, съгласно АОС № 1072/21.02.2011 год. с начална тръжна цена в размер на 4 520 лева.

2.2. имот № 000268 в м.”Малиновец“ землището на с.Царевец с площ от 0,954 дка, съгласно АОС № 1073/21.02.2011 г. с начална  тръжна цена в размер на 1 750 лева.

2.3. имот № 000267 в м.”Трохала“, землището на с.Царевец с площ от 3,600 дка, съгласно АОС 1074/21.02.2011 г. с начална тръжна цена в размер на 6 600 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 612

На основание на чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1. ОбС – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра представляващ имот от 2120 кв.м. УПИ І в кв.2 по плана на с.Царевец, съгласно АОС №1088/26.04.2011 г. на стойност 5 220 лева при ликвидиране на съсобственост с “Тошел – 92“ ЕООД, София собственици на сградата, съгласно н.а. № 104, т.VІІ, н.д. 1424/2008 г. на МРС.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 613

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост /изм.ДВ бр.15/18.02.2011 г. :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие за отдаване под наем обект “ Снек – бар “ в сградата на Община Мездра.

2.Упълномощава кмета на общината да организира публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на обекта и да сключи наемен договор.

Решение 614

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и т.11 от ЗМСМА, чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ и чл.6, ал.1 от ЗОС

І.Общински съвет дава предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Елисейна и с. Зли дол както следва:

1.ПИ № 000940, местност  “Искъра” в землището на с.Елисейна с площ от 21,003 дка и начин на трайно ползане ,, пасище, мера “ VІ категория.

2.ПИ № 000588, местност ,,Студеница“ в землището на с.Елисейна с площ от 0,956 дка и начин на трайно ползване ,”друга селскостопанска територия” – V категория.

3.ПИ № 000778 в землището на с. Елисейна с начин на трайно ползване ,,полски път” – публична общинска собственост.

4.ПИ № 000726, местност „Студеница“ в землището на с.Елисейна с площ от 30.922 дка и начин на трайно ползване „пасище, мера” – VІ категория.

5.ПИ № 000721, местност „Прадището“ в землището на с.Елисейна с площ от 45.933 дка и начин на трайно ползване ,, гора в земеделски земи “ – VІ категория.

6.ПИ №000158, местност „Студеница“ в землището на с. Елисейна с площ от 1.104 дка и начин на трайно ползване „ пасище, мера “ – VІ категория.

7.ПИ № 001005, местност „Бегалишки дол“ в землището на с.Зли дол с площ от 3,947 дка, и начин на трайно ползване ,, храсти “ – Х категория.

Определя срок на валидност на предварително съгласие – 2 години.

ІІ.Дава съгласие за изработване на ПУП за реализиране на обект на техническата инфраструктура – МВЕЦ „Елисейна – 2” за имотите описани в т.І от настоящето решение, находящи се в землищата на с.Елисейна и с.Зли дол.

ІІІ. Дава съгласие площта от имотите, описани в т.І от настоящето решение, за които ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти съгласно изработени скици – проекти и включването им в ПУП.

ІV.Дава съгласие за промяна характера на собствеността на новообразуваните по т.ІІІ от настоящото решение имоти – публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, след изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ и ЗОС изисквания.

V.Изработката на ПУП и процедурата по промяна на предназначението на земята да се финансира от “ЗЕРОН  РЕ“ ООД ЕИК 201018245.

VІ.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора “ЗЕРОН РЕ“ ООД, ЕИК 201018245 да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

VІІ.Упълномощава кмета на община Мездра да извърши всички последващи действия по обявяване новообразуваните имоти по т.ІІІ от настоящето решение за частна общинска собственост и извършване на разпоредителни сделки с тях.

Решение 615

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет  – гр.Мездра одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, парцеларен план с комуникационно – транспортна схема и ел.схема за изграждане на МВЕЦ “ Гара Елисейна “, обхващащ ПИ № 000754, ПИ № 000755, ПИ № 000777, ПИ № 27317.706.4, ПИ № 27317.706.50, ПИ № 27317.707.92, ПИ №27317.937.1, ПИ №27317.937.2, ПИ № 27317.937.3, местност „Аршино” в землището на с.Елисейна, Община Мездра, област Враца.

2.Допуска предварително изпълнение на решението.

Планът е на разположение на заинтересованите лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл. 45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник “.

Решение 616

На основание чл.112, ал.1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите, във връзка с решение № 596 на Общински съвет – Мездра обявява търг с явно наддаване за ползване на дървесина, както следва:

1.отдел 182, пототдел “ п “, землището на с.Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 35 плътни метра кубични едра дървесина, 7 метра кубични средна дървесина, 1 метър кубичен дребна и 7 метра кубични дърва за огрев, при начална тръжна цена 1831 лева.

2.отдел 182, пототдел “ч”, землището на с.Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 137 метра кубични едра дървесина, 17 метра кубични средна,

8 метра кубични дребна и 17 метра кубични дърва за огрев, при начална тръжна цена 6809 лева.

3.отдел 182,пототдел “ ц ”, землището на с.Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 142 плътни метра кубични едра дървесина, 10 метра кубични средна, 7 метра кубични дребна и 33 метра кубични дърва за огрев, при начална тръжна цена 6888 лева.

4.отдел 182, пототдел “ ш ”, землището на с.Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 92 метра кубични едра дървесина, 13 метра кубични средна дървесина, 2 метра кубични дребна дървесина и 2 метра кубични дърва за огрев, при начална тръжна цена 4429.

5.отдел 155, пототдел ” т ”, землището на с.Моравица в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 34 метра кубични едра дървесина, 2 метра кубични средна и 2 метра кубични дърва за огрев, при начална тръжна цена 1594 лева.

6.отдел 155, пототдел “ с “, землището на община Мездра в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 61 метра кубични едра дървесина, 3 метра кубични средна, 1 метър кубични дребна и 28 метра кубична дърва за огрев, при начална тръжна цена 3115 лева.

7.отдел 143, пототдел “ х “, землището на с. Дърманци в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 139 метра кубични едра  дървесина, 49 метра кубични средна, 9 метра кубични дребна и 30 метра кубични дърва за огрев, при начална тръжна цена 8633 лева.

8.отдел 364, пототдел “ д “, землището на гр.Мездра в което да се извърши гола сеч на топола и се добият 253 метра кубични едра дървесина, 28 метра кубични средна, 14 метра кубични дребна и 52 метра кубични дърва за огрев при начална тръжна цена 12 940 лева.

2.Упълномощава кмета на общината да организира тръжната процедура.

Решение 617

Общински съвет – Мездра не удовлетворява искането на “ РИСК ИНЖЕНЕРИНГ “ АД, гр. София относно промяна на условията в договора за продажба на общински имот от №000411 от 562,690 дка в землището на с.Долна Кремена  от 20.07.2007 година, сключен между община Мездра и РИСК ИНЖЕНЕРИНГ “ АД, гр. София.

Решение 618

Във връзка с прието решение №582/28.04.2011 г. на Общински съвет – Мездра:

1.Определя750 лева встъпителна вноска в “Сдружение местно развитие

– Искърско дефиле”.

2.Определя представител на Община Мездра  в Управителния съвет  на “Сдружение местно развитие – Искърско дефиле” – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности и икономическо развитие”       .

Решение 619

Не удовлетворява молбата за отпускане на финансова помощ на Мирослав Лозанов Иванов от  гр. Мездра,  ул.” Индустриална “ № 11.

Решение 620

Общински съвет – Мездра осъжда геноцида над българите в Османската империя /1396 -1913/ и обявява 17 май за ден на поклонение на жертвите на геноцида над българите в Османската империя /1396–1913г./

Решение 621

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието си да бъде осигурен собствен принос по проект Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Мездра“, с който община Мездра е кандидатствала пред Национален Доверителен Еко Фонд в рамките на Поканата за изразяване на интерес към Националната схема за зелени инвестиции, в размер на 15 % от допустимите разходи по проекта.

2.Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра  да предприеме всички необходими правни и фактически действия за довеждането до успешна реализация на проект

“Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Мездра в рамките на Поканата за изразяване на интерес към Националната схема за зелени инвестиции.

Решение 622

Не удостоява със званието  „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН  НА ОБЩИНА МЕЗДРА” Йордан Котов  от с.Долна Кремена, община  Мездра