Протокол № 49/04.08.2011 г. на Общински съвет – Мездра


Решение 623

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА :

1.Приема информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2011 година по прихода и разхода в размер на 5 144 118 лв., съгласно Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

2.Приема информация по прихода и разхода на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 10 ;

3.Приема информация за състоянието на общинския дълг за шестмесечието на 2011 година, съгласно Приложение № 11 ;

4.Приема отчет за капиталовите разходи към 30.06.2011 г., съгласно Приложение№ 7.

Решение 624

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА:

Приема Изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

Изменя и допълва  Раздел І Общи положения от Наредбата за съставянето, изпълнението  и отчитането  на общинския бюджет на Община Мездра,  както следва:

1.Изменя чл. 2, ал.1, т.2 : документ за финансовата политика на общината;

2.Изменя чл.2, ал.2 Общинският бюджет  включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетни сметки на определените от общинския съвет второстепенни разпоредители.

3.Изменя  чл.3, ал.1

чл.3, ал.1  Приходите в общинския бюджет са:

1.собствени приходи от:

а) местни данъци при условия, по ред и граници , установени със закон;

б) местни такси по ред, установен със закон;

в) услуги и права, предоставени от общината;

г) общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

2.държавни трансфери за:

а) субсидии;

б) субвенции;

в) безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходите, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;

3.трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

Изменя и допълва Раздел ІІІ Съставяне на проект на общинския бюджет

4.Изменя чл.16, ал.1, т.2, както следва:

Чл.16 ал.1 т.2 сравнителен анализ  от общинската администрация на

местните данъци и такси, цени на предлаганите услуги, наеми и други, формиращи общинските приходи, както и предложение за тяхната актуализация;

5. чл. 16, ал.3 се отменя.

6. чл. 18,  ал. 1; ал.2 и ал.3 се отменят.

7.Нов чл. 18. Кметът на общината със заповеди  определя дейностите, отговорните длъжностни лица и срокове за изпълнението  на конкретните стъпки по разработването на проекта на общинския бюджет.

8.Изменя чл.19, ал.2 Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета.

9.Чл.20, ал.2  се отменя.

10.Изменя чл.22, ал.1 Кметът на общината съставя проекта на

текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл. 21,т.1 на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери(обща субсидия) за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната бюджетна класификация.

11.Изменя чл.23, ал.3, т.1 ,както следва:

чл.23, ал.3, т.1 прогнозата за местни данъчни приходи, съгласувани със Местни данъци и такси при община Мездра;

12.Създава нова ал.2 към чл.26

Чл.26 ал.2 Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

Изменя и допълва Раздел ІV Обсъждане  и приемане  на проекта на общинския бюджет

13. Изменя  чл. 27, ал.2 Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

14. Изменя чл.27, ал.3 Публичното обсъждане се провежда чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, фокус-групи и дискусионни форуми, с участието на граждани, граждански групи, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Мездра.

15.Създава нова ал.4 към чл.27

Чл.27 ал.4 В публичното обсъждане участват и членовете от ПК по бюджет и финанси към общинския съвет, председателите на ПК и общински съветници.

16.В чл. 27, ал.4 става ал.5

17. Изменя  чл.28, ал.1 Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с докладна записка и проект за решения в срок  до 30 работни дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на  Република България за съответната година.

18.Създава нова ал.2 към чл.28

Чл.28 ал.2 При неспазване на срока по ал. 1 за периода след изтичането на срока до внисането на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджета в общинския съвет.

19.Създава нова ал.3 към чл.28

Чл.28 ал.3 Проектът  на общинския бюджет се разпределя от председателя на общинския съвет за становища от всички постоянни комисии, като водеща е комисията „Финанси и бюджет”.

20. Изменя чл. 29  ,както следва:

Чл.29  ал.1 Когато кмета на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл.28,ал.1, общинския съвет приема бюджета на общината в срок  до 45 работни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответна година и в съответствие с единната бюджетна класификация.

21.Създава нова ал.2 към чл.29

Чл.29 ал.2 Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичането на срока по чл.28, ал.1, общинския  съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

22.Създава нова ал.3 към чл.29

Чл.29 ал. 3 При неспазване на срока по ал.1, съответно – по ал.2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинския съвет приеме бюджета на общината.

23.Изменя  чл.33, както следва:

Чл.33 Когато е приет законът за държавния бюджет на Република

България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършва месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

24. Изменя  чл.34 След внасяне на проекта за общински бюджет в

общинския съвет от кмета на общината разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условия на преходния член.

25. Чл. 35 се отменя.

Изменя и допълва Раздел V Изпълнение на общинския бюджет

26. Изменя и допълва чл. 38

Чл.38, ал.1.Общинския съвет определя второстепенните разпоредители с  бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение  на кмета на общината.

27.Създава нова ал.2 към чл.38

Чл.38 ал.2 В срок до 10 дни след приемането на общинския бюджет от общински съвет кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със заповед определя  правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

28. Изменя чл.39 Събирането на приходите от местни данъци и от

местни такси и цени на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра и в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на община Мездра.

29. Изменя   и допълва чл.48,ал.2

Чл.48 ал.2 Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:

  1. съгласно писма от МФ за промени на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ през бюджетната година по реда и условията на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;
  2. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
  3. разпределение на резервния бюджетен кредит (в случай, че общински съвет е упълномощил за това кмета на общината).

30. Създава нова ал.3 към чл.48.

Чл.48 ал.3 Промени в общинския бюджет през бюджетната година  се извършват от общинския съвет при спазване на следния ред и изисквания:

  • докладна записка с предложенията за решения за промени в общинския бюджет се внасят от кмета на общината чрез председателя на общинския съвет не по- малко от 10 дни преди заседанието на общинския съвет;
  • председателя на общинския съвет внася предложенията за промени в общинския бюджет  в постоянните комисии. При условията и реда, определени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мездра разглеждат предложенията за промени в общинския бюджет и дават становище по тях;
  • общинския съвет приема промените в общинския бюджет до 30 дни от внисането им от кмета на общината.

31.Създава нова ал.4 към чл.48

Чл.48 ал.4 Кметът на общината служебно отразява промените по приходната и разходната част в течение на изпълнението на бюджета с получените трансфери от министерства, агенции, ведомства и организации и преводи по сключени договори по донорски програми и проекти, за което не е необходима заповед на кмета на общината и не е необходимо решение на общинския съвет. Получените средства се отразяват като получен трансфер по съответните разходни параграфи и подпараграфи от единната бюджетна класификация за съответната година.

32.Създава нова ал.5 към чл.48

Чл.48 ал.5 В течение на изпълнението на бюджета, кметът на общината служебно отразява в общинския  бюджет компенсираните промени по плана за приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, извършени със заповеди от директорите на училищата и детските градини прилагащи системата на делегиран бюджет, за което не е необходима заповед на кмета и не е необходимо решение на общинския съвет.

Решение 625

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда :

1.Приема Общинска програма за опазване на околната среда /2011 – 2015 г./

2.Приема Актуализирана Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците /2011 – 2015 г./.

Решение 626

Общински съвет – Мездра упълномощава кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор BG161PO001/1.4 -06/2010/021 “Корекция на река Боденска бара – гр.Мездра”.

Решение 627

На основание чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише Конвентът на Кметовете, възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да отговаря за изпълнението на следните ангажименти:

1.Да надвиши целите, поставени от ЕС до 2020 г. за намаляване на СО2 емисиите на територията на община Мездра с поне 20 %;

2.Да предостави План за действие за устойчивата енергия, включително базов опис на емисиите, който очертава как ще бъдат постигнати целите до една година от датата на подписване на конвента;

3.Да предоставя доклад за изпълнение на всеки две години след предоставяне на Плана за действие за оценка, мониторинг или за целите на утвърждаване;

4.Да организира Енергийни дни, в сътрудничество с Европейската комисия и с други заинтересувани страни, позволявайки на гражданите пряко да извлекат ползи от възможностите и предимствата, предложени от по-интелигентна употреба на енергия , и постоянно да информира местните медии за развитието по отношение на Плана за действие;

5.Да присъства и допринася за годишната ЕС конференция на кметовете за Енергийно Устойчива Европа.

Решение  628

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да участва като партньор на местно нива в Проект №00071115 – Програма „Българските   библиотеки-място за достъп    до информация и комуникация за  всеки”.

2.Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

3.Упълномощава кмета на общината да подпише от името на общината споразумение за сътрудничество между общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и НЧ”Факел” с.Зверино.

4.Задължава кмета на общината да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

5.Възлага контрола по изпълнението на настоящото решение на ПК”Образование, култура, спорт, туризъм и младежки дейности” към Общински съвет – Мездра.

Решение  629

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА :

1.Дава съгласие за възлагане на изменение на подробния устройствен план на гр.Мездра за УПИ ХV, пл.№1398, кв.67 в части План за регулация и план за застрояване.

2.Във връзка с горното, Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия във връзка с разрешаване изменението на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV – 1398 в кв.67 по плана на гр.Мездра и одобряването на проекта.

Решение 630

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 и чл.43 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година, в точка първа – продажби следните имоти – частна общинска собственост:

1.1. имот № 013019 в м.”Душкова лъка“, землището на с. Ребърково с площ от 2.00 дка, съгласно АОС № 1024/14.10.2010 г.  с цена 3 400 лева.

1.2. имот № 013017 в м.”Душкова лъка”, землището на с.Ребърково с площ от 3.000 дка, съгласно АОС №1103/19.05.2011 г.  с цена 5 100 лева.

2.За имотите по т.1 да се организира процедурата съгласно чл.43 от Наредбата за РПУРОбИ.

3.Възлага на кмета на общината да сключи договори за продажба на имотите.

Решение  631

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година, в точка първа – продажби следните имоти – частна общинска собственост:

1.1. имот № 005042 в м. “Могиле”, землището на с.Царевец с площ от 2.069 дка, съгласно АОС № 1106/30.05.2011г. с предложена цена от 3 730 лева;

1.2. имот № 006041 в м.”Могиле “, землището на с.Царевец с площ от 1,756 дка, съгласно АОС № 1107/30.05.2011 г. с предложена цена от 3 170 лева;

1.3. имот № 006027 в м. “Могиле” , землището на с.Царевец с площ от 0.549 дка, съгласно АОС № 1108/31.05.2011 г с предложена  цена от 990 лева;

1.4. имот № 006026 в м.”Могиле“, землището на с.Царевец с площ от 0.653 дка, съгласно № 1109/31.05.2011 г.с предложена цена от 1 180 лева.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти:

2.1. имот №005042 в м.”Могиле”, землището на с.Царевец с площ от 2.069 дка, съгласно АОС № 1106/30.05.2011 г. с начална тръжна цена от 3 730 лева;

2.2. имот №006041 в м.”Могиле” , землището на с.Царевец с площ от 1.756 дка , съгласно АОС № 1107/30.05.2011 г. с начална тръжна цена от 3 170 лева;

2.3. имот № 006027 в м. “Могиле“, землището на с.Царевец с площ от 0.549 дка, съгласно АОС № 1108/31.05.2011 г. с начална тръжна цена от 990 лева;

2.4. имот № 006026 в м. “Могиле”, землището на с.Царевец с площ от 0.653 дка, съгласно АОС № 1109/31.05.2011 г. с начална тръжна цена от 1 180 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение  632

На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.ОбС – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра представляващ застроен поземлен имот УПИ ІІ в кв.17 по плана на гр.Мездра, изм.със Заповед № 255/18.05.2011 г. с площ от 630 кв.м., съгласно АОС № 1116/13.06.2011 г. на стойност 15 450 лева при ликвидиране на съсобственост с ЕТ” Амболатория за първична извънболнична помощ по дентална медицина Глобалдент – д-р Георги Илиев” собственик на сградата, съгласно договор за покупко – продажба с Община Мездра от 07.09.2010 година.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 633

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за І – во полугодие на 2011 година.

Решение 634

Не предоставя  поземлен имот с  номер 016220 в землището на с. Горна Кремена, община Мездра  ЕКТТЕ 16256 , с площ от 3, 175 дка ,ІХ категория находящ се в местността “Тихова глава“  образуван от имот № 016219, съгласно скица – проект № ф01646/08.09.2010 г. на наследниците на Цеко Стоянов Рашовски , тъй като предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот от 02.09.2010 г. е съставен в присъствието единствено на един представител на фирма СД „ Фалкор – Владимир Андонов и Александър Андонов СИЕ „ гр.София , за поддържане и осъвременяване на картата на възстановена собственост за съдебен район Мездра и на заявителя ; не са установени посочените граници на имота и няма присъствали съседи,  и такива не са описани в предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот, както и има съществена разлика в размера на площта в признатото право за възстановяване на собственост с решение №2577/06.02.1997 г. и идентифицирания имот.

Решение  635

Не предоставя  поземлен имот с  номер 103002 в землището на с. Типченица с ЕКТТЕ 72432, с площ от 8,601 дка ,  находящ се в местността “Мурджовец“ , съгласно скица – проект № ф01975/25.01.2011 г  и имот с номер 128018 , ЕКТТЕ 44759 с площ от 9.339 дка  в землището на Люти дол находящ се в местността „Лиздица”, съгласно скица № ф01408/25.01.2011 г. на наследниците на Нецо Йорданов Нецов, тъй като предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот от 25.11.2010 г. е съставен в присъствието единствено на един представител на фирма СД „ Фалкор – Владимир Андонов и Александър Андонов СИЕ „ гр.София , за поддържане и осъвременяване на картата на възстановена собственост за съдебен район Мездра и на заявителя ; не са установени посочените граници на имота и няма присъствали съседи,  и такива не са описани в предоставения протокол за идентификация, както и разлика в местностите на  признатото право за възстановяване на собственост с решение 2522/04.01.1996г.  и  идентифицираните имоти.

Решение 636

Не предоставя   поземлен имот с  номер 001044  в землището на с. Оселна с ЕКТТЕ 54047 с

площ от 0.245 дка находящ се в местността “Ковачева падина“ образуван от имот № 001042,

съгласно скица– проект №ф00309/03.02.2011 г. на наследниците на Богдан Георгиев Павлов   ,

тъй като предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот от 17.10.2010 г.е

съставен в присъствието единствено на един представител на фирма СД „ Фалкор – Владимир

Андонов и Александър Андонов СИЕ „ гр.София , за поддържане и осъвременяване на

картата на възстановена собственост за съдебен район Мездра и на заявителя ;

не са установени посочените граници на имота и няма присъствали съседи,  и такива не са

описани в предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот.

Решение  637

Не предоставя  поземлен имот имоти с  номера: 078013 в землището на с. Царевец с                                   ЕКТТЕ 78135, с  площ от 0.299 дка, находящ се в местността “Красиловец”,  съгласно скица   ф02711/ 10.09.2010 г., имот 010905 в землището на с.Царевец с ЕКТТЕ 78135 от                                   1.354 дка, находящ се в местността “ Лисица”   образуван от имот № 010365, съгласно скица                                   – проект № ф02708/10.09.2010 г., имот 051096 в  землището на с.Царевец с  ЕКТТЕ 78135

с  площ от 5.899 дка, находящ се  в местността “Ливадище“, образуван от имот    051093  съгласно скица – проект №ф02712/ 10.09.2010 г., имот 080185 в землището на с.Царевец с ЕКТТЕ   78135 от 3.163 дка  находящ се в местността “ Ливаде” , съгласно скица – проект №ф02713/  10.09.2010 г. ,  имот 082210  в землището  на с.Царевец с    ЕКТТЕ 78135 от 0.124 дка находящ се   в    местността  “Станков дол “  образуван от  имотите №№082051 и 082050, съгласно скица – проект

№  ф02710/10.09.2010г. на    наследниците на Гена Младенова Христова ,тъй като предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот от 02.09.2010 г.  е съставен в присъствието единствено на един представител на фирма СД „ Фалкор – Владимир Андонов и Александър Андонов СИЕ „ гр.София , за поддържане и осъвременяване на картата на възстановена

собственост за съдебен район Мездра и на заявителя ; не са установени посочените граници на имота и няма присъствали съседи,  и такива не са описани в предоставения протокол за идентифициране на  поземлен имот, както и съществена разлика в размера на площта в признатото право на собственост с решение №2538/28.03.1996 г. и идентифицираните имоти.

Решение  638

Общински съвет – Мездра дава съгласие за  опрощаване на публично  държавно вземане на Ренета Вескова Гатева, гр.Мездра, ул.” Ал.Стамболийски “ № 132.

Решение 639

Общински съвет – Мездра дава съгласие за  опрощаване на публично държавно вземане на Гълъбина Иванова Дочева, гр.Мездра ул.” Дунав” , бл. “Електрон”,  вх.В, ет.2, ап.14.

Решение  640

Не удовлетворява молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Илиев Иванов  от гр. Мездра.

Решение 641

Утвърждава изплатените разходи за командировки на инж.Делян Дамяновски – председател на Общински съвет – Мездра за първото тримесечие на 2011 година размер на  448, 00 лева.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /