Протокол № 50/01.09.2011 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 642

Приема Информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2011/ 2012 година.

Решение 643

Приема информация за дейността през второ тримесечие и първо полугодие на 2011 г. на “МБАЛ – Мездра “ ЕООД.

Решение 644

Приема информацията за дейността на “Бизнес инкубатор – Мездра“ ЕООД – гр.Мездра за първо шестмесечие на 2011 година.

Решение 645

Приема информацията за дейността на “ Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за първо шестмесечие на 2011 година.

Решение 646

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1 , ал.2, т.1, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.28, ал.2 и чл.32, ал.2 от ЗПСК :

1.Включва в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК, на общинското участие в капитала на търговските дружества, което ще се обявява за приватизация, на 100% от дяловете, собственост на община Мездра, в капитала на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД, ЕИК 106577045, седалище и адрес на управление Република България, област Враца, община Мездра, гр.Мездра 3100, ул.”Христо Ботев” №104.

2.Открива процедура за приватизация на 100% от дяловете в „Мездра – Автотранспорт- 2003” ЕООД – гр.Мездра.

3.Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения , освен с разрешение на Общинския съвет.

4.Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на обекта.

Решение 647

1.Поради изтичане срока на договора за възлагане управлението на инж.Стефан Стаменов като управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003”ЕООД  определя за временно изпълняващ длъжността управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД Валентин Любенов Йотов.

2.Не освобождава от отговорност инж.Стефан Стаменов като управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003 „ЕООД.

Решение 648

1.Определя по групи общинските жилища, съгласно Приложение № 1.

2.На основание чл.28, ал.1, т.2 при изпълнение изискванията на чл.30 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища да се извърши продажба на следното жилище:

2.1. Ул. “ П.Яворов “ № 6, бл.5, вх.В, ет.1, ап.32, съгласно АОС № 129/06.06.2001 г. и изготвена оценка от м.7.2011 г. в размер на 20 900 лева.

3.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за продажба на жилищният  имот.

Решение 649

1.На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ    Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление  и разпореждане с общинско имущество за 2011 година, в точка – първа продажби имот  –  частна общинска собственост № 001044 в землището на гр. Мездра, м.” Шавара “ с площ от 4.001 дка, съгласно АОС № 1115/10.06.2011 г. с предложена цена от 4 000 лева.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 001044 в землището на гр.Мездра, м. “Шавара” с площ от 4.001 дка с начална тръжна цена 4 000 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 650

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:      1.Общински съвет – Мездра дава съгласие  да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година, в точка първа – продажби – общински имот: № 140002 с площ от 6.761 дка в м. “Край село“ в землището на с.Върбешница, съгласно АОС № 1086 от 22.03.2011 г.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на земя частна общинска собственост в землището на с.Върбешница, представляваща имот № 140002 с площ от 6.761 дка , шеста категория с начална  цена от 6 900 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 651

Не предоставя  поземлен имот на ОС “Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от  общински поземлен фонд / включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

- имот № 012956 от 5,248 дка, изоставена нива в м.” Ливадето “, образуван от имот № 012368   с .Лик;

-  имот № 012955 с площ от 2,916 дка,  изоставена нива в м.”Ливадето” образуван от имот № 012368   с.Лик;

-  имот № 007125 с площ от 8,129 дка, изоставена нива в м. Брестака, образуван от имот № 007031, по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Косто Кинов Пелов б.ж. на с.Лик .

Решение 652

Не предоставя  поземлен имот на ОС “Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от  общински поземлен фонд / включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

- имот № 046006 с площ от 1,744 дка, изоставена нива в м.” Глава” с.Ослен Криводол;

- имот № 046009 с площ от 2,042 дка, изоставена нива в м.”Глава”, образуван от имот № 046007 с.Ослен Криводол;

- имот № 043098 с площ от 6,069 дка, изоставени тр. нас. в м.” Страната”, образуван от имот № 000150 с.Ослен Криводол;

- имот № 025005 с площ от 1,116 дка, пасище мера, м. “ Край село” по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Петков Вълчов б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 653

Не предоставя  поземлен имот на ОбС “Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от  общински поземлен фонд / включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на  землищата в община Мездра , одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 година на  Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ гр.Враца/ за обезщетяване на собственици,  установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както  следва на:

- имот № 001212 от 5,709 дка, ливада в м.”Ж.Бърдо” образуван от обединяването на имоти с № 010888 и № 010908 по КВС на с.Царевец за  постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ваца Георгиева Ценова б.ж. на с.Царевец.

Решение 654

Не предоставя  поземлен имот  на  ОС “Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от  общински поземлен фонд / включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

- имот №049029 с площ от 1,386 дка, нива в м. “Хумата”, образуван от имот № 000164  с.Ослен Криводол;

- имот №007037 с площ от 2,000 дка, нива в   м” Кочомърша “ по КВС на с. Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване  правото на собственост на наследниците на Герго Йончев Павлов б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение  655

Не предоставя  поземлен имот на ОС “Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от  общински поземлен фонд / включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

- имот № 032029 с площ от 5,952 дка, нива в м.”Чончовец”, образуван от имот №032023 по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Марин Георгиев Мишев б.ж. на с. Ослен Криводол.

Решение 656

Не предоставя  поземлен имот на ОС “Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от  общински поземлен фонд / включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

- имот № 011521 с площ от 3,087 дка, посевна площ в м.” Чапая” по КВС на с.Лик за     постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цветко Иванов Дачков б.ж. на с.Лик.

Решение 657

Общински съвет – Мездра не дава разрешение за започване на процедура за изменение на ПУП на площад “България “- гр.Мездра по заявление от “Роял“ ООД – гр.Мездра, поради законова недопустимост.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /