Протокол № 51/29.09.2011 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ 51/29.09.2011 г.

РЕШЕНИЕ 658

На основание на чл.11,ал.1,т.2 от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава за учебната 2011/2012 г. изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в следните общински училища

1.

№ по

ред

Училище гр.с. общ брой

ученици

Клас /

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до минимал

ния брой

Разходен

стандарт

Доп.средства

По чл.11,ал.2

Източник

на финан-

сиране

1. СОУ “ Иван

Вазов” Мездра

427

VІІІ – б

12

6

1342 лв.

1610.40 лв.

Съгласно

Чл.11,ал.6

2. СОУ “ Св.Кл.

Охридски “

Зверино

247

ІІІ – клас

ІV – клас

Х – клас

15

15

16

1

1

2

1342 лв.

1342 лв.

1342 лв.

268,40 лв.

268,40 лв.

536,80 лв.

Съгласно

Чл.11,ал6

Чл.11,ал.6

Чл.11,ал.6

3. ОУ “Хр.Ботев”

Мездра

428

VІ –“ в” клас

16

2

1342 лв.

536,80 лв.

Съгласно

Чл.11,ал.6

4. ОУ “Св.Св.

К.и Методий”

Мездра

392

VІІІ –“б” клас

16

2

1342 лв.

536,80 лв.

Съгласно

Чл.11,ал.6

1.1.На основание на чл.11,ал.6 от Наредба № 7 на МОМН СОУ “ Иван Вазов “ – Мездра, СОУ “ Св.Климент Охридски” – Зверино, ОУ “ Христо Ботев “ – Мездра и ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – Мездра не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителни разходи.

2.На основание чл.11-а от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученика в следните общински училища:

№ по

ред

Училище гр.с. общ брой

ученици

Клас /

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до минимал

ния брой

Разходен

стандарт

Доп.средства

По чл.11,ал.2

Източник

на финан-

сиране

1.

ОУ”Хаджи

Димитър “

Елисейна

53

І – клас

ІІ – клас

ІІІ – клас

ІV – клас

V – клас

VІ – клас

VІІ – клас

VІІІ – клас

7

6

6

4

7

9

6

9

9

10

10

12

11

9

12

9

1342 лв.

1342 лв.

1342 лв.

1342 лв.

1342 лв.

1342 лв.

1342 лв.

1342 лв.

2415,60 лв.

2684 лв.

2684 лв.

3220,80 лв.

2952,40 лв.

2415,60 лв.

3220,80 лв.

2415,60 лв.

общо:

22 008,80 лв.

Община

Мездра

2.

ОУ “ Васил

Кънчов “

Моравица

48

І – клас

ІІ – клас

ІІІ – клас

ІV – клас

V – клас

VІ – клас

VІІ – клас

VІІІ – клас

10

9

4

5

0

7

9

4

6

7

12

11

0

11

9

14

1342 лв.

1610,40 лв.

1878,80 лв.

3220,80 лв.

2952,40 лв.

0

2952,40 лв.

2415,60 лв.

3756,60 лв.

общо:

19 056,00 лв.

Община

Мездра

РЕШЕНИЕ 659

Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства пред Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Министерство на земеделието, Държавен фонд “ Земеделие “, с проект по Мярка 223 “ Първоначално залесяване на неземеделските земи” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

РЕШЕНИЕ 660

Общински съвет – Мездра взема следното решение: Дейностите на Проект

” Първоначално залесяване на неземеделските земи ” по мярка 223 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Мездра.

РЕШЕНИЕ 661

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА  отменя Решение № 646 на Общински съвет – Мездра    прието с протокол   № 50 от 01.09.2011 година.

РЕШЕНИЕ 662

1.На основание чл.36, ал.1, т.4 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2011 година – общински имоти в землището на с.Горна Кремена, община Мездра, както следва:

1.1.имот № 016082 от 37,323 дка в м.” Тихова глава “ , землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1147/02.08.2011 г.

1.2. имот № 016215 от 45,669 дка в м.”Бубарника”, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС №990/02.07.2010 г.

1.3.имот № 015087 от 2,610 дка в м.” Тихова глава “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1140/29.07.2011 г.

1.4.имот № 015094 от 5,278 дка в м.” Тихова глава”, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС 1141/29.07.2011 г.

1.5.имот № 016160 от 2,877 дка в м.” Брестака “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС  № 1143/29.07.2011 г.

1.6.имот № 016168 от 3,400 дка в м.” Тихова глава”,землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1146/29.07.2011 г.

1.7.имот № 016219 от 41,547 дка в м.” Тихова глава”, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1129/20.06.2011 г.

1.8.имот № 016028 от 2,752 дка в м.” Тихова глава”,землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1142/29.07.2011 г.

1.9.имот № 016164 от 1,834 дка в м. “ Тихова глава “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1144/29.07.2011 г.

1.10. имот №016161 от 0,397 дка в м. “ Брестака “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1145/29.07.2011 г.

2.На основание чл.39,ал.3 от ЗОС, чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства и чл.47 от Наредбата за РПУРОбИ, Общински съвет – Мездра дава съгласието си да се учреди възмездно вещно право на ползване на

” Дионисомарбле – България “ ЕООД, гр. София за срок от 10 години за следните имоти при цени, както следва:

2.1.имот № 016082 от 37,323 дка в м.” Тихова глава “ , землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1147/02.08.2011 г. – 43 450 лева;

2.2. имот № 016215 от 45,669 дка в м.”Бубарника”, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС №990/02.07.2010 г. – 53 170 лева;

2.3.имот № 015087 от 2,610 дка в м.” Тихова глава “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1140/29.07.2011 г. – 3 160 лева;                                                            2.4.имот № 015094 от 5,278 дка в м.” Тихова глава”, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС 1141/29.07.2011 г. – 6 140 лева;

2.5.имот № 016160 от 2,877 дка в м.” Брестака “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС  № 1143/29.07.2011 г. – 3 350 лева;

2.6.имот № 016168 от 3,400 дка в м.” Тихова глава”,землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1146/29.07.2011 г. – 3 960 лева;

2.7.имот № 016219 от 41,547 дка в м.” Тихова глава”, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1129/20.06.2011 г. – 48 370 лева;

2.8.имот № 016028 от 2,752 дка в м.” Тихова глава”,землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1142/29.07.2011 г. – 3 200 лева.

2.9.имот № 016164 от 1,834 дка в м. “ Тихова глава “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1144/29.07.2011 г. – 2 140 лева.

2.10. имот №016161 от 0,397 дка в м. “ Брестака “, землището на с.Горна Кремена, съгласно АОС № 1145/29.07.2011 г. – 460 лева.

3.Възлага на кмета на общината да сключи договори за учредяване право на ползване.

РЕШЕНИЕ 663

Не удовлетворява молбата за отпускане на финансова помощ на Йонка Кръстева Маджарска от с.Старо село, община Мездра.

РЕШЕНИЕ 664

Не избира за временно  изпълняващ длъжността кмет на  община Мездра инж. Генади Събков Събков.

РЕШЕНИЕ 665

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Оселна, община Мездра – Илияна Александрова Луканова.

РЕШЕНИЕ 666

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Боденец, община Мездра – Яничка Методиева Бебева. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 667

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Горна Кремена, община Мездра – Нели Ивайлова Минева. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 668

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Долна Кремена, община Мездра – Анюта Борисова Маньовска. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 669

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Елисейна, община Мездра – Стефка Пеева Петкова. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 670

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство  Зверино, община Мездра – Василка Митова Димитрова. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 671

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство  Лик, община Мездра – Гена Цветкова Кръстева. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 672

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно  изпълняващ длъжността  кмет на кметство Моравица, община Мездра – Светлана Йорданова Стоева. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 673

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Царевец, община Мездра – Анелия Младенова Манчева. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

РЕШЕНИЕ 674

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Игнатица, община Мездра – Гина Здравкова Луканова. Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

Протоколчик : / п /                                     Председател :  / п /

/ Т.Митева /                                              / инж.Д.Дамяновски /