Протокол № 21/30.03.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №21/30.03.2017 г.

Решение 294

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра:

 1. Отменя Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет с решение № 8 от Протокол № 3/26.11.2015 г.
 2. Приема Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение 295

Общински съвет – Мездра приема „Условия, ред, критерии и правила за кандидастване по общинска програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017”.

Решение 296

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за  местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра и във връзка с РМС 37/19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и указания дадени от МФ с писмо БЮ 1/08.02.2017 г. за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 предлагам Общински съвет Мездра да вземе следните РЕШЕНИЯ:

 1. Приема средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община Мездра за периода 2018-2020 г. по Приложение 8;
 2. Приема  прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 -2020 г.  по Приложение 1 „а”.
 3. Приема  прогнозата за общинския дълг (включително и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г.  по Приложение    6 „г”;

Решение 297

Общински съвет – Мездра приема Годишната програма за развитие на туризма в Община Мездра за 2017 г.

Решение 298

Общински съвет – Мездра приема Отчета на Програмата за околна среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Мездра за 2016 г.

Решение 299

Общински съвет – Мездра приема плана на Общинската комисия за обществен ред и сигурност за 2017 г.

Решение 300

Общински съвет – Мездра допълва Наредбата за пожарна безопасност на територията на Община Мездра както следва:

Към чл. 25 добавя нова алинея „(3) Извършеното почистване на комините на многофамилните жилищни сгради се удостоверява с протокол”.

Решение 301

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общинска съвет Мездра дава съгласие за изработване на проект за частично изменение на действащия ПУП на гр. Мездра, община Мездра в обхват: План за регулация и застрояване за УПИ XIобщ., кв.76 по плана на гр.Мездра, предвиждащ разделянето му на два новоурегулирани имота – УПИ XIобщ. и УПИ XX, пл. №1078 в кв.76 по плана на гр. Мездра при условията на чл.135, ал. 3 от ЗУТ.
 2. След приключване процедурата по изменение на плана и влизането му в сила, да се изготви пазарна оценка на новообразувания недвижим имот УПИ XX, кв.76 по плана на гр. Мездра – общинска собственост, която да се внесе за приемане от Общински съвет, като Общински съвет – гр. Мездра вземе решение за включването на новообразувания недвижим имот – общинска собственост в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 год.
 3. След приключване на процедурите по предходните решения да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  новообразувания недвижим имот УПИ XX, кв.76 по плана на гр. Мездра – общинска собственост.
 4. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения, както и да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – гр. Мездра и да сключи договор за  продажба на имота.

Решение 302

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, дава съгласие за изработване на частично изменение на действащия ПУП на с. Боденец, община Мездра в обхват: план за регулация за УПИ I в кв. 35 по плана на с. Боденец, общ. Мездра чрез изменение на южната улична регулационна граница на имота, при условията на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ.

Решение 303

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, дава съгласие за изработване на проект за частично изменение на действащия ПУП на гр. Мездра, община Мездра в обхват: План за регулация и план за застрояване за УПИ I , УПИ III и УПИ IV в кв. 85 по плана на гр. Мездра, общ. Мездра чрез изменение на уличните регулациони граници на имота и определяне на застрояване, при условията на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ.

Решение 304

 1. I. На основание чл. 25, ал.5, във връзка с чл.25, ал.3, т.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) чл.29, ал.1 и параграф 6а, т.4  от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) Общински съвет дава  предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в границите на концесионната  площ, включваща  площта на утвърдените запаси на находище „ИРМА“ и необходимите площи за осъществяване на дейността в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, за „Кариера за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1,т.6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“, след влизане в сила на ПУП – ПЗ за следните имоти:

1.   ПИ №2180011 – земеделски имот в местността „ Дедово Христово кладенче“, землище с. Кален, ЕКАТЕ 35314 с НТП – пасище, мера и площ от 30,778 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Пета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3321/15.02.2017год.

2.   ПИ №218012 – земеделски имот в местността „Дедово Христово кладенче“, землище с. Кален, ЕКАТЕ 35314 с НТП – пасище, мера и площ от 411,819 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Пета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3323/15.02.2017год.

3.   ПИ №035122 – земеделски имот в местността „ Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 53,421 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3322/16.02.2017год.

4.   ПИ №035042 – земеделски имот в местността „ Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище с храсти и площ от 120,000 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – публична  общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3324/16.02.2017год.

5.   ПИ №035043 – земеделски имот в местността „ Шумака“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 31,125 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3325/16.02.2017год.

6.   ПИ №035044 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –пасище, мера и площ от 4,517 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3326/16.02.2017год.

7.   ПИ №035045 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –пасище, мера и площ от 17,440 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3327/16.02.2017год.

8.   ПИ №035046 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –пасище, мера и площ от 29,586 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3328/16.02.2017год.

9.   ПИ №035120 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –друга селскостопанска територия и  площ от 6,638 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна  общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3329/16.02.2017год.

10. ПИ №035121 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –друга селскостопанска територия и площ от 0,674 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета –частна  общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3330/16.02.2017год.

11. ПИ №035003 – земеделски имот в местността „Плочата“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –използвана ливада и площ от 2,325 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3331/16.02.2017год.

12. ПИ №035028 – земеделски имот в местността „Шумака“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП –използвана ливада и площ от 4,602 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3332/16.02.2017год.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

 1. На основание 21, ал. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет разрешава на „Конструктинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Екзарх Йосиф“ № 11, ет. 4, ап. 10 да възложи изработването  на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на  имотите описани в т. І от настоящето решение, находящи се в землището на с. Кален и в землището на  с. Горна Кремена.
 2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ с опорния план, като неразделна част от него, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредбата за РПУРОбС и чл. 75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, дава предварително съгласие за учредяване на вещни права в полза на „Конструктинг“ ЕООД,  право на ползване на всички засегнати имоти, общинска собственост за срока на действие на концесионния договор.
 4. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Конструктинг“ ЕООД, ЕИК 831746881 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и извърши процедурите по промяна на предназначението им.
 5. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

VII.  Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца  по реда на чл. 127, ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 305

І. На основание чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 29, ал. 1 и параграф 6а, т. 4  от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) Общински съвет дава  предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в границите на концесионна площ с размер 76 573,40 кв.м., включваща  площта на утвърдените запаси на находище „ПЛОЧАТА“ и необходимите площи за осъществяване на дейността в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“, след влизане в сила на ПУП – ПЗ за следните имоти:

1.   ПИ №000376 – земеделски имот в местността „ Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – друга селскостопанска територия и площ от 2,510 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3333/17.02.2017год.  – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра.

2.   ПИ №035116 – земеделски имот в местността „ Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – друга селскостопанска територия и площ от 30,912 дка., с категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3334/17.02.2017год.  – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра.

3.   ПИ №035037 – земеделски имот в местността „ Плочата“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада и площ от 8,356 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Десета – частна общинска собственост – придобит на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3335/17.02.2017год.  – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра.

4.   ПИ №035039 – земеделски имот в местността „ Шумака“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище с храсти и площ от 29,811 дка., с категория на земята при неполивни условия – Десета – публична  общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3336/17.02.2017год. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра.

5.   ПИ №035114 – земеделски имот в местността „ Попов пчелин“, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 2,009 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Шеста – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3337/17.02.2017год. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра.

6.   ПИ №035115 – земеделски имот в местността „ Попов пчелин“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – пасище, мера и площ от 1,314 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Шеста – публична общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3338/17.02.2017год. – вписан в Службата по вписванията гр. Мездра.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

 1. На основание 21, ал. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет разрешава на „Копривлен мрамор“ ЕООД, с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград да възложи изработването  на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на имотите описани в т. І от настоящето решение, находящи се в землището на с. Горна Кремена.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ с опорния план, като неразделна част от него, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.
 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал. 2, във връзка с чл. 39,ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредбата за РПУРОбС и чл.75, ал. 1 от Закона за подземните богатства, дава предварително съгласие за учредяване на вещни права в полза на „Копривлен мрамор“ ЕООД,  право на ползване на всички засегнати имоти, общинска собственост за срока на действие на концесионния договор.
 4. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Копривлен мрамор“ ЕООД, ЕИК 811141501 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и извърши процедурите по промяна на предназначението им.
 5. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.
 6. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.
 7. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 306

Общински съвет – Мездра отпуска 300 лв. (Триста лева) за изграждане на Мемориален комплекс на гроба на кан Кубрат „Към завета – Кубрат – 105”.

Решение 307

 1. На основание чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Мездра, дава съгласие за поставяне на  „Бюст-паметник на ген. Николай Лихтанский”.
 2. Общински съвет – Мездра дава съгласие за осъществяване на инициатива върху общинска публична собственост, съобразно схема по чл. 9 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Мездра.
 3. Средствата за обезпечаване и реализация на инициативата за сметка на „Инициативен комитет за издигане на бюст-паметник на ген. Николай Лихтанский”.

Решение 308

Общински съвет – Мездра отпуска финансова помощ на Славчо Весков Горанов от гр. Мездра за закупени медикаменти в размер на 415 лв. (Четиристотин и петднадесет лева).

Решение 309

Общински съвет – Мездра

1. Упълномощава инж. Генади Събков – кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра да представлява община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Враца, което ще се проведе на 20.04.2017 г. от 11:00 в Учебния център на дружеството, намиращ се в гр. Вършец, ул. „Арх. Нешев” № 3 и гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. Отчет на Управителя за дейността на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване: „ЗА”

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и Отчет за доходите на „В и К” ООД – гр. Враца за 2016 г.

Начин на гласуване: „ЗА”

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно действащите нармативни документи.

Начин на гласуване: „ЗА”

4.  Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и заверка на Годишния финансов отчет за 2017 г.

Начин на гласуване: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

5. Продължаване срока на договора на управителя на „В и К” ООД – гр. Враца за възлагане на управлението на дружеството за срок от 3 (три) години.

Начин на гласуване: „ЗА”

6. Разни

Начин на гласуване: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

2. На следващо заседание на Общински съвет – Мездра упълномощеният представител да информира Общинския съвет за начина на протичане на събранието и взетите решения.

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Мария Йотова/ /Яна Нинова/

ЯН/МЙ