Протокол № 22/27.04.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №22/27.04.2017 г.

Решение 310

На основание чл. 51, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА Общински съвет – Мездра приема План за заседанията на ОбС – Мездра за предстоящото II-ро тримесечие на 2017 г. разпределен по заседания, както следва:

м. Април

1. Приемане Отчети за дейността на общинските търговски дружества за 2016 г.

Докл.: Д-р Илиана Михайлова

Б. Червеняшки

Н. Несторов

2. Отчет-анализ за дейността на РУ на МВР – Мездра за 2016 г.

Докл.: Ц. Драгановски

3. Приемане на отчети за дейността и финансови отчети за 2016 г. на читалищата от община Мездра.

Докл.: инж. Г. Събков

4. Отчет за изпълнението на актовете приети от Общински съвет – Мездра за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 г.

Докл.: инж. Г. Събков

м. Май

2. Анализ за участието на община Мездра в търговски дружества с под 50% общинско участие.

Докл.: инж. Г. Събков

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Мездра за 2016 г.

Докл.: инж. Г. Събков

м. Юни

1. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на Община Мездра през 2016 г.

Докл.: инж. Г. Събков

2. Отчет за изпълнение на програмата за работа с младежта през 2016 г.

Докл.: инж. Г. Събков

3. Текущ отчет за изпълнение на Програмта за управление и разпореждане с общинска собственост.

Докл.: инж. Г. Събков

Решение 311

Приема анализ за дейността на Районно управление – Мездра през 2016 година.

Решение 312

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за народните читалища приема отчети за дейността и финансови отчети за 2016 година на Читалищата от Община Мездра, както следва:

 1. Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра
 2. Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец
 3. Народно Читалище “Светлина – 1931” село Брусен
 4. Народно Читалище „Пробуда 1928“ село Върбешница
 5. Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” село Г. Кремена
 6. Народно Читалище “Просвета 1897” село Долна Кремена
 7. Народно Читалище “Подем – 1926” – село Дърманци
 8. Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” село Елисейна
 9. Народно Читалище “Факел 1926” село Зверино
 10. Народно Читалище “Искър 2004” село Зли дол
 11. Народно Читалище “Никола Йонков Вапцаров – 1919” село Игнатица
 12. Народно Читалище “Светлина – 2007” село Крапец
 13. Народно Читалище “Наука – 1919” село Лик
 14. Народно Читалище “Колката” село Люти брод
 15. Народно Читалище “ФАР – 1927” село Люти дол
 16. Народно Читалище “Светлина 1926” село Моравица
 17. Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна
 18. Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково
 19. Народно Читалище “Подем – Руска бела –1928” село Руска бела
 20. Народно Читалище “Съзнание 1899” село Типченица
 21. Народно Читалище “Просвета – 1928” село Царевец

Решение 313

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Покана с вх. № 945/12.04.2017 г. за извънредно общо събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД гр. Враца, насрочено за 12.05.2017 г. и мотиви, изложени в докладната записка

 1. Упълномощава инж. Генади Събков – кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра да представлява община Мездра в извънредно общо събрание на дружеството на 12.05.2017 г. от 11:00 ч., в административната сграда на „Екопроект” ООД гр. Враца – Регионално депо за твърди битови отпадъци в м. „Пискавец” и гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Отчет на управителя за дейността на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема Отчет на управителя за дейността на „Екопроект” ООД, гр.Враца през 2012 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 2 от дневния ред: Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема Годишния финансов отчет и баланса на „Екопроект” ООД, гр.Враца за 2012 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците взема решение реализираната за 2012 г. печалба в размер на 133,55 лв. да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на „Екопроект” ООД, гр.Враца – да гласува „ЗА”.

По т. 4 от дневния ред: Освобождаване на управлявалите дружеството през 2012 г. двама управители (починалият г-н Стефан Чокойски и г-н Начко Найденов) от отговорност за дейността им.

Проект за решение: ОС на съдружниците освобождава управителите на дружеството починалия г-н Стефан Георгиев Чокойски и г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността им през 2012 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 5 от дневния ред: Разни – „НЕ ГЛАСУВА”

2. На следващо заседание на Общински съвет – Мездра упълномощеният представител да информира Общинския съвет за начина на протичане на събранието и взетите решения.

Решение 314

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Покана с вх. № 946/12.04.2017 г. за Общо събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – Враца, насрочено за 11.05.2017 г. и мотиви, изложени в докладната записка

Упълномощава инж. Генади Събков – кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра да представлява община Мездра в редовно общо събрание на дружеството на 11.05.2017 г. от 11:00 ч., в административната сграда на „Екопроект” ООД гр. Враца – Регионално депо за твърди битови отпадъци в м. „Пискавец” и гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Отчет на управителя за дейността на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема Отчет на управителя за дейността на „Екопроект” ООД, гр.Враца през 2014 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 2 от дневния ред: Приемане и одобряване на годишния финансов отчет  и баланса на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема Годишния финансов отчет и баланса на „Екопроект” ООД, гр.Враца за 2014 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2014 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците взема решение реализираната за 2014 г. печалба в размер на 3 427,34 лв. да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на „Екопроект” ООД, гр.Враца – да гласува „ЗА”.

По т. 4 от дневния ред: Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците освобождава управителя на дружеството г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността му през 2014 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 5 от дневния ред: Представяне на годишен доклад за дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема доклада за дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на „Екопроект” ООД, гр.Враца. – да гласува „ЗА”.

По т. 6 от дневния ред: Разни – „НЕ ГЛАСУВА”.

2. На следващо заседание на Общински съвет – Мездра упълномощеният представител да информира Общинския съвет за начина на протичане на събранието и взетите решения.

Решение 315

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Покана с вх. № 947/12.04.2017 г. за Общо събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – Враца, насрочено за 10.05.2017 г. и мотиви, изложени в докладната записка

Упълномощава инж. Генади Събков – кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра да представлява община Мездра в редовно общо събрание на дружеството на 10.05.2017 г. от 11:00 ч., в административната сграда на „Екопроект” ООД гр. Враца – Регионално депо за твърди битови отпадъци в м. „Пискавец” и гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Отчет на управителя за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема Отчет на управителя за дейността на „Екопроект” ООД, гр.Враца през 2016 г . – да гласува „ЗА”.

По т. 2 от дневния ред: Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема Годишния финансов отчет и баланса на „Екопроект” ООД, гр.Враца за 2016 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците взема решение реализираната за 2016 г. печалба в размер на 6 285,32 лв. да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на „Екопроект” ООД, гр.Враца – да гласува „Против”.

Предложение на проект за решение: ОС на съдружниците взема решение реализираната за 2016 г. печалба в размер на 6 285,32 лв. да се разпредели като дивидент.

По т. 4 от дневния ред: Освобождаване на управителя от отговорност за дейността му през 2016 г.

Проект за решение: ОС на съдружниците освобождава управителя на дружеството г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността му през 2016 г. – да гласува „ЗА”.

По т. 5 от дневния ред: Представяне на годишен доклад за дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

Проект за решение: ОС на съдружниците одобрява и приема доклада за дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на „Екопроект” ООД, гр.Враца. – да гласува „ЗА”.

По т. 6 от дневния ред: Разни – „НЕ ГЛАСУВА”.

2. На следващо заседание на Общински съвет – Мездра упълномощеният представител да информира Общинския съвет за начина на протичане на събранието и взетите решения.

Решение 316

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу проект за решение не беше приет:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „МБАЛ – Мездра” за 2016 г.
 2. Освобождава от отговорност управителя на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД д-р Илиана Йорданова Михайлова.
 3. Печалбата за 2016 г. да бъде внесена във фонд резервен на дружеството съгласно Закона.

Решение 317

Приема информацията за дейността на ОбП „Чистота” за 2016 г.

Решение 318

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу проект за решение не беше приет:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на проходите и разходите и счетоводния баланс ма „Транс – Авто – 2015” ЕООД – гр. Мездра за 2016 г.
 2. Освобождава от отговорност управителя на „Транс – Авто – 2015” ЕООД – гр. Мездра ЕООД Божидар Цолов Червеняшки.
 3. Печалбата в размер на 7 801 лева на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за 2016 г. да бъде внесена във фонд резервен на дружеството съгласно Закона.

Решение 319

 1. Управителят на дружеството да представи в срок до 31.05.2017 г. програма за управление за срок от три години.

Решение 320

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу проект за решение не беше приет:

2. Да се актуализира договора за управление на дружеството, като се обвърже възнаграждението на управителя с постигнатите резултати;

Решение 321

3. Да се възложи извършването на финансов одит на дружеството.

Решение 322

В резултат на проведеното гласуване цитирания по-долу проект за решение не беше приет:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на проходите и разходите и счетоводния баланс ма „Мездра – Автотрансорт – 2003” ЕООД – гр. Мездра за 2016 г.
 2. Не освобождава от отговорност управителя Божидар Цолов Червеняшки на „Мездра – Автотрансорт – 2003” ЕООД.
 3. Загубата в размер на 17 292 лева на „Мездра – Автотрансорт – 2003” ЕООД за 2016 г. да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 323

 1. Да се възложи извършването на финансов одит на дружеството в срок до 31.05.2017 г.

Решение 324

2. Да се направи правен анализ на дружеството в срок до 31.05.2017 г.

Решение 325

3. Общински съвет да обсъди резулататите от одита и анализа и вземе решение за бъдещето на дружеството.

Решение 326

Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Мездра за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 година

Решение 327

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Мездра да взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Изменя и допълва раздел VIII от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра, както следва:

1. Чл. 49, ал. 2, т. 6 става:

кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

2. Създава се нова т. 7 към ал. 2:

кучета с поставен регистрационен микрочип, за първата година от регистрацията им, съгласно чл.39 от Закона за защита на животните.

Решение 328

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Мездра да взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

приема допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Приложение № 1 към чл. 59 – Списък на видовете услуги и цените за тях – в частта на АК „Калето”:

т. 10 Стрелба с лък /10 стрели/                                                     4 лв.

Решение 329

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 312, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет – Мездра взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 312, ал. 1 от ЗПУО предлага на Министъра на образованието и науката да закрие ОУ „Хаджи Димитър“ с. Елисейна, община Мездра, област Враца, считано от учебната 2017/2018 година.

Решение 330

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане Общински съвет – Мездра взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Мездра приема Годишен план за действие за 2018 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мездра 2016-2020 година.

Решение 331

Общински съвет – Мездра предлага на Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на името на Ванина Цветомирова Петкова, живуща в гр. Мездра, ул. “Св. Патриарх Евтимий“ № 27, вх. „А”, ет. 2, ап. 5, съгласно чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Решение 332

Общински съвет Мездра на основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 3 от Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава общинска транспортна схема съгласно Приложение № 1 и маршрутни разписания съгласно Приложение № 2

Решение 333

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16 „в” от Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на превоз на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и информационните технологии, Общински съвет Мездра дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии  от общинската и областната  транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно Приложение № 1;
 2. Определя срак за изпълнение на обществената поръчка – 4 години
 3. Делегира изпълнението на функциите си, относно провеждането на процедура по реда на Закона за обществените поръчки и сключването на договори на Кмета на община Мездра;
 4. Възлага на Кмета да извърши всички правни и фактически действия по провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки.

Решение 334

 1. ОбС гр. Мездра на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект с работно наименование: „Welcome to the middle ages” (Добре дошли в Средновековието) по трета покана на Оперативна програма ТГС Румъния – Българи мярка 2.1 с партньор гр. Добрословени, Румъния.
 2. Упълномощава Кмета на Община Мездра да извърши всички фактически и правни действия по подготовката на проектното предложение и представянето му пред Оперативна програма ТГС Румъния-България.

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Мария Йотова/                                                                                                                              /Яна Нинова/

ЯН/МЙ