Протокол № 20/28.02.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №20/28.02.2017 г.

Решение 282

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015 – 2019 г.

Решение 283

Избира д-р Митка Георгиева Лечева за заместник-председател на Общински съвет – Мездра

Решение 284

Избира Наталия Христова Цветкова за председател на ПК по „Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности

Решение 285

Променя състава на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права” като включва като член Яна Венелинова Нинова.

Решение 286

Приема отчета за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на територията на Община Мездра, за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.

Решение 287

Приема Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Мездра през 2016 г.

Решение 288

Приема Доклад за дейността на „Екопроект“ ЕООД Враца през четвъртото тримесечие на 2016 г.

Решение 289

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост(ЗОС) във връзка с чл.25, ал.1, и чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и, ал.1,ал.3, чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Реши:

 1. Определя и дава съгласие за предоставяне на 49 918,770 дка мери и пасища, пасища с храсти и ливади от които 5 183,968 дка за общо ползване и 44 734,802 дка за индивидуално ползване за 2017г.
 2. Приема:
  • Годишен план за паша на територията на Община Мездра;
  • Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни;
  • Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Мездра;
  • Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади по населени места ;
  • Карти за използването на мерите, пасищата и ливадите по населени места;
 1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем по реда на чл. 37и ал.1, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до шеста категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от седма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
 2. Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно.
 3. Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпредели имотите за всяко землище. Въз основа на протоколите на комисиите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключи договори за наем. Срок на договорите е 5 стопански години. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдадат под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

 1. В договора за индивидуално ползване на общински мери, пасища и ливади се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:
 • поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
 • обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на Общата селскостопанска политика;
 • солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;
 • осигуряване на противопожарна безопасност;
 • заплащане на наема за ползване на общинските мери, пасища и ливади при подписване на договора;
 • да не се променя начина на трайно ползване на мерите и пасищата и ливадите;
 • да не се ползват мерите, пасищата и ливадите за неземеделски нужди;
 • да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата и ливадите с битови, строителни и други отпадъци;
 • да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в населеното място;
 • да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора.;

Решение 290

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 от Наредба № 7/19,12,2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци на МОСВ и при мотиви, изложени в докладната записка предлагам на Общински съвет – Мездра да вземе следните решения:

 1. Общински съвет – Мездра дава съгласие за целево използване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на мултифункцинален камион и контейнери за отпадъци с обем 4 м3 за нуждите на населените места в община Мездра в размер до 180 000 лв.
 2. Упълноващава Кмета на Община Мездра да предприеме последващи действия за изразходване на необходимите финансови средства, натрупани в РИОСВ – Враца.

Решение 291

 1. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Нинова – Председател на Общински съвет – Мездра да представява Община Мездра на редовнот заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца на 06.03.2017 г. и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Приема на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената тритория, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2017 г.“ – да гласува „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: „Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената тритория, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2016 г.“ – да гласува „ЗА“

По т. 3 от дневния ред: „Приема Отчета за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената тритория, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2016 г.“ – да гласува „ЗА“

По т. 4 от днвения ред: Приема Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената тритория, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2016 г.“ – да гласува „ЗА“.

 1. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра предстаивтеля да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание

Решение 292

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА и чл. 124а,ал. 1 от ЗУТ, общински съвет – Мездра:

Разрешава на Анна Александрова Данкова, да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии) за промяна предназначението на п.и. 17.303 съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Мишковото по §4 от КВС на гр. Мездра за изграждане на три броя еднофамилни жилищни сгради.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват. При изработването на Плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съотетната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните териториални и централни администрации, а при необходимост и контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ , преди внасянето му за проемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 293

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а,ал. 1 от ЗУТ, общински съвет – Мездра:

Разрешава на „ДИОНИСОМАРБЛЕ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД представлявано от Георгиос Диамантопулос, да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии) за промяна предназначението на замеделски имоти – п.и. № 015017, №016174, п.и. № 016175, п.и. №016176, п.и. №016178, п.и. №016179, п.и. №016180, п.и. №016098, п.и. №016099, п.и. №016206, п.и. №016208 и п.и. №016214 находящи се в м. „Тихова глава” и п.и. №016227 и п.и. №016228 находящи се в м. „Бубарника” в землището на с. Горна Кремена, община Мездра за „Изграждането на депо за съхранение на скални блокове от врачански варовик”.

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на Плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съотетната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните териториални и централни администрации, а при необходимост и контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ , преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: /п/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Мария Йотова/                                          /Яна Нинова/

ЯН/МЙ