Протокол № 19/26.01.2017 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №19/26.01.2017 г.

Решение 268

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет град Мездра приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година на Община Мездра.

Решение 269

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал. З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година , ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община, Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

1.Приема бюджета на община Мездра за 2017 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 13 272 165 лв., съгласно  Приложение № 1, в това число:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 277 869 лв., в това число :

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 940 776 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на 314 723 лв., определен съгласно Приложение №  3;

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер на 22 370 лв.;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 994 296 лв.; в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на 934 009 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  2 478 218 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 321 400 лв.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 789 100  лв.

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на 145 500 лв.;

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на 97 078 лв., в т. ч.

1.1.2.6.1. Трансфери между бюджетни сметки  /+/ 265 332 лв. възстановени отчисление по чл. 60 от ЗУО;

1.1.2.6.2. Трансфери между бюджетни сметки /-/ 168 254 лв. предоставени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

1.1.2.7. Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на  /-/1 552 339 лв., в т. ч.:

1.1.2.7.1. Временни безлихвени заеми от ЦБ  /-/1 689 000 лв.;

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми бюдж. и  с/ки за средства от ЕС  /+/ 136 661 лв.

1.1.2.8. Операции с финансови активи – /+/ 1 781 330 лв., в т. ч.:

1.1.2.8.1. Усвояване на дългосрочен заем от фонд „ФЛАГ”  /+/ 1 689 000 лв.;

1.1.2.8.2. Погашения на дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД /-/184 200 лв..

1.1.2.8.3. Временно съхраняване средства 12 655 лв. /-/;

1.1.3. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 289 185 лв. разпределен съгласно Приложение № 3;

1.2. По разходите в размер на 13 272 165 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, в това число:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 277 869 лв.,

1.2.2. Местни дейности в размер на 5 746 797 лв.

1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи  и от изравнителна субсидия в размер на  247 499 лв.

1.3.Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 543 714 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2017 г. , съгласно Приложение № 4.

2.1. Приема капиталовите разходи в размер на 1 394 235 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5;

2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 789 100 лв., съгласно Приложение № 5;

2.2. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани със собствени  средства  съгласно Приложение № 5;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по Приложение № 8

4. Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос в размер на 9 030 лв.

4.2. Помощи за погребения  в размер на 1000 лв., която включва ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, изкопаване и иззиждане на гроб. Помощ се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“.

4.3. Помощи по решение на Общински съвет в размер на  55 000 лв., в т.ч. за новородено 50 000 лв. и 5 000 лв. други помощи.

4.3.1. Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв.  за всяко второ родено дете, 100 лева за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2016 г. в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето, и дамата родители имат минимум средно образование.

4.3.2. При раждането на близнаци децата се третират еднакво.

4.3.3. При осиновяване на дете  важат същите правила като при раждане.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища в размер на 2 000 лв., за участие в национални и международни изяви.

4.4.2. За НЧ „Просвета” Мездра – 8 400 лв. за закупуване на родопски костюми за Преставителен танцов ансамбъл „Мездра”;

4.4.3. Спортните клубове в размер на 35 000 лв., за участие в спортния календар.

4.4.4. За целево подпомагане на спортните клубове за развитие на детско юношески спорт. – 9000 лв.

4.5. Упълномощава кмета на общината да определи условията за предоставянето и отчитането на целевите субсидии.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално – битови  в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

5.2. Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

5.3. Представителни разходи в размер на 5 250 лв.  от тях:

 • на кмета на общината                                    5 000 лв.
 • на председател на общински съвет                     250 лв.

5.4. Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 13 500 лв., по 500 лв. на населено място.

5.5. Определя разходи за поддръжка на обществените територии по кметствата в размер до 26 397 лв..

5.6. Определя 5 000 лв. за поддържка на реновираното имущество в детските градини финансирано със средства по  Проект BG 06-202  „Заедно можем повече” с източник на финансиране Финансовия механизъм на европейското икономическа пространство 2009-2014

5.5.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди правила за заявяване и отчитане на средствата.

5.6. Определя разходи за материали в размер до 50000 лв. за благоустрояване и поддръжка в населените места от общината.

5.6.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди условия за разпределение, съгласуване и отчитане на изразходените средства.

5.7. Определа средства в размер на 5 000 лв. за подпомагане строителството на църква „Св. Николай Чудотворец” в с. Ослен Криводол с материали.

5.8. Определя средства в размер до 29 758 лв. за ограничаване  популацията на бездомни кучета на територията на Общината.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и за която няма кандидати от съответното населено място, както следва:

-      в общинска администрация – директор, експерт;

- в социално заведение – социален работник, медицински работник, възпитател;

- в детска градина – медицинска сестра, учител, счетоводител

6.1. Определя средствата за компенсиране на от разходите за пътуване в размер на 100 %. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

6.2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименните списъци на пътуващите за 2017 г.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, РА към ДФ „Земеделие” и други програми съгласно Приложения №  7, 7”а”, 7 „б”.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017 г., 2018 г.,2019 г. Приложение № 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. както следва:

9.1. Кметство Зверино;

9.2. Общински център за социални услуги и дейности;

9.3. ОбП „Чистота”;

9.4. ОУ „Христо Ботев” Мездра;

9.5. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Мездра;

9.6. СУ „Иван Вазов” Мездра;

9.7. СУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино;

9.8. ОУ „Васил Кънчов” с. Моравица;

9.9. ОУ „Хаджи Димитър” с. Елисейна;

9.10. ПГ „Алеко Константинов” Мездра;

9.11. ПГ по МСС

9.12. ДГ „Детелина”;

9.13. ДГ „Роза”;

9.14. ДГ „Мир”;

9.15. ДГ „Слънчице”;

9.16. ДГ „Звездичка” с. Зверино;

9.17. Комплекс за социални услуги и дейности за лица с увреждания.

10. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6  какта следва:

10.1.  Максималния размер на новия общински дълг за 2017 г. – 1 689 000 лв.

10.2.  Максималния размер на общинския дълг към края на 2017 г. – 4 592 653 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно Приложение № 11.

12. Определя максимален размер на  ангажиментите, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 50 %  от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължение  от 2016 г., които ще бъдат разплатени през 2017 г. в размер на  61 403 лв., съгласно Приложение № 10;

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2. Да утвърди разпределението на получените по стандарт средства за звената прилагащи системата на делегиран бюджет във функция „Образование”, след утвърждавене на формулата за съответната дейност.

15.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината съобразява погасяването  на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

16.2. При предоставянето  на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет при временни касови разриви по общинския бюджет.

18. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2017 г. по Приложение № 12.

Решение 270

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 440, Протокол № 27/28.11.2013 г. както следва:

§1. Чл. 25 се изменя така:

«т. 6 става 6.1 и се добавя т. 6.2 както следва:

6.2. За поставяне и извършване на търговска дейност от самопродаващи преместваеми обекти от типа «вендинг – машина» на месец:

а/ първа зона на града – 30.00 лв./ брой машина

б/ втора зона на града и с. Зверино – 25.00лв./брой машина

в/ останалите села – 20.00 лв./брой машина

§2. В приложение № 1, включващо списъка с видовете услуги и цени за тях към чл. 59 от Наредбата, в раздел «Други административни услуги» се създава нова, 15-та точка, със следния текст:

15. Такса за позване на мобилна преместваема сцена – 350 лв./ден.

Решение 271

Приема наредба за изменение и допълнение на Наредбате за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра, както следва:

§1. Чл. 30, ал. 2 се изменя и става:

При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Решение 272

Приема отчета за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанмствените кучета на територията на община Мездра за второто шестмесечие на 2016 г.

Решение 273

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съобразно исискванията за кандидатстване в кампания – 2017 на Проект „Красива България” по Мярка М02 Общински съвет Мездра

РЕШИ:

 1. Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства по програма „Красива България” за бюджет 2017 г. по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение:

Проект „Текущ ремонт и изпълнение на СМР на обект „МБАЛ” Мездра по МЯРКА М02 – Подобряване на социалната инфраструктура на Проект „Красива България”

 1. Общински съвет – Мездра дава съ6гласие община Мездра да осигури необходимото съфинасиране по проекта в размер, на като следва:
 • Обща стойност на бюджета – 130 000 лв.
 • Стойност на съфинсирането н а кандидата Община Мездра – 78 000 лв.
 1. След изпълнение на планираните строително-рементни дейности, предназначението на обекта да не се променя за срок от минимум 5 години.
 2. Упълномощава Кмета на общината – инж. Генади Събков да предприеме всички необходими фактически и правни действия по подготовка на проекта и внасянето му за разглеждане от ПКБ.

Решение 274

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМАи чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра разрешава на „С. Т. Слънчев рай” ЕООД с адрес: гр. Мездра Главен път Е79, Комплекс „Долче вита” да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на имоти ПИ № 001203, ПИ № 001207 местност „Острога” и ПИ 011037, местност „Край Искъра” в землището на с. Дърманци за изграждане на „Басейн и паркинг за леки коли”, като разширение на Комплекс „Долче Вита”, с допълване обхвата на инвестиционно намерие, към ПИ № 011036 и ПИ № 001209, местност „Под корията: в землището на с. Дърманци, за които е разрешено изработването на ПУП – ПРЗ с Решение № 35/22.12.2015 г. на Общински съвет – Мездра.
 2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието на чл. 125 от ЗУТ с опорния план, като неразделна част от него, обосноваващо необходимимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.
 3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията, дава предварително съгласие за учредяване на ограничено вещно право – право на преминаване в полза на „С. Т. Слънчев рай” ЕООД, през имот публична общинска собственост в землището на с. Дърманци за изпълнение на инвестиционното предложение.
 4. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.
 5. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца и Агенция „Пътна инфраструктура” по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, в изпълнение на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Решение 275

 1. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие – Митка Лечева – Председател на постоянната комисия „Здравеопазване и стопанска политика” към Общински съвет – Мездра да представлява Община Мездра в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД – град Враца на 09.02.2017 година от 13.00 часа /резервна дата 24.02.2017 г. и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред да гласува “против” приемане на решение за увеличение на капитала на МБАЛ „Христо Ботев” АД – град Враца и отпадане правото на акционери по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

По т. 2 от дневния ред да гласува “въздържал се” приемане на решение за промяна Устава на МБАЛ „Христо Ботев” АД – град Враца

По т. 3 от дневния ред да гласува “за” приемане на решение за сключване на договор за банков кредит в размер не повече от 8 000 000.00 лв. (осем милиона лв.) и не по-малко от 5 000 000.00 (пет милиона лв.), който да бъде обезпечен със залог на ДМА и бъдещи вземания на лечебното заведение, покриващи 120% (сто и двадесет процента)

 1. Да запознае Общинския съвет на следващото заседание как е протекло общото събрание.

Решение 276

 1. Общински съвет – Мездра отменя Решение № 249 по Протокол № 16/24.11.2016 г.
 2. Общински съвет – Мездра възлага на Кмета на община Мездра да сключи едногодишни договори на основание чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ с ползватели, обработващи земеделски земи от ОПФ на територията на Община Мездра, които попадат в разпределените им масиви за ползване след заплащане на цени в размер на средното рентно плащане на съответното землище за стопанската 2016/2017 г.

Решение 277

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА приема Отчета за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии през II-то шестмесечие на 2016 г.

Решение 278

Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Мездра за периода м. Октомври – м. Декември  2016 година

Решение 279

Приема Плана за заседанията на Общински съвет – Мездра за І-во тримесечие на 2017 година.

Решение 280

Общински съвет – Мездра определя комисия по измение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация в състав: Надежда Йорданова, Десислава Костова, Гергана Петрова, Данаил Димитров, Митка Лечева, Ивайло Тошев, Венелин Кръстев, Каролина Кьолер, Николинка Кътовска, Георги Валентинов.

Решение 281

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМАСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в станата, Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Одобрява отчета за получените командировърни пари от Председателя на Общински съвет – Мездра – Яна Венелинова Нинова за второто шестмесечие на 2016 г. в размер на 30.00 лв. (Тридесет лева).

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: /п/                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Мария Йотова/                                      /Яна Нинова/