Протокол №18/ 22.12.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №18/ 22.12.2016 г.

Решение 253

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във  връзка  с  чл.35,  ал.4  от

Наредбата   за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра Общински съвет – Мездра:

Приема направените вътрешно компенсирани промени между приходните параграфи на бюджет 2016 г. , съгласно Приложение 1.

Решение 254

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра:

  1. 1. Одобрява план – сметките на разходите за услугите за 2017

година в размер на 1 230 905  лева, в това число:

1.1. Сметосъбиране и сметоизване по населени места в размер на

395 458  лева.

1.2. Обезвреждане на битовите отпадъци по  населени места в

размер на 459 595 лева.

1.3. Чистота на териториите за обществено ползване по населени

места в размер на 375 852 лева.

  1. 2. Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията

на такса битови отпадъци и други общински приходи.

  1. 3. Определя такса битови отпадъци за 2017 година според

количеството на отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер тип  „Бобър”  с обем 1.1 куб. и кофа от 110 литра, както следва:

3.1 За сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на БО:

- за 1 бр.  „Бобър”  с обем 1.1 куб.       -  2189.60 лева годишно

- за 1 бр. Кофа от 110 литра                 -    218.96 лева годишно.

Решение 255

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12 , ал.2 , чл.44, ал.4 от ЗМСМА и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Мездра приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Мездра.

Решение 256

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  Общински съвет – Мездра :

1.Одобрява споразумение за общинско сътрудничество , с кандидата  Фондация „Проект Северозапад” и партньора по проекта Община Мездра , съгласно чл.59 и сл. от ЗМСМА.

2.Предоставя следните общински сгради за срока на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, както следва:

2.1.За създаване на перално стопанство – помещенията на бившия Домашен социален патронаж, находящ се на партерен етаж на ЖБ”Септемврийци” в гр.Мездра, ул.”Ал.Стамболийски” №68, кв.70, парцел V.

2.2.За създаване на социален кетъринг – сградата на бившата Детска градина в с.Люти брод, ул.”Станке Димитров” №4.

2.3.За създаване на самостоятелен склад за хранително банкиране- сградата на бившия склад към Детска градина в с.Люти брод, ул.”Станке Димитров” №4.

Решение 257

Общински съвет – Мездра Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН – BG16RFOP001 – 2.001 – 0180 – C01, РД – 02 – 37 – 252 / 10. 11. 2016 година за проект  „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра”  в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма  „Региони в растеж” – Главна дирекция  „Градско и регионално развитие”  в размер на 335 441,65 лева / триста тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/, представляващи до 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ /100 %/ от ОПРР към Бенефициента.

Решение 258

Приема План за дейността на Народните читалища от община Мездра за 2017 година, както следва:

1.Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра

2.Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково

3.Народно Читалище “ФАР – 1927” село Люти дол

4.Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец

5.Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна

6.Народно Читалище “Искър 2004” село Зли дол

7.Народно Читалище “Факел 1926” село Зверино

8.Народно Читалище “Съзнание 1899” село Типченица

9.Народно Читалище “Просвета 1897” село Долна Кремена

10.Народно Читалище “Никола Въпцаров – 1919” село Игнатица

11.Народно Читалище “Подем – 1926” – село Дърманци

12.Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” село

Горна Кремена

13.Народно Читалище “Просвета – 1928 – Царевец” село Царевец

14.Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” село Елисейна

15.Народно Читалище “Светлина 1926” село Моравица

16.Народно Читалище “Подем – Руска бяла –1928” село Руска бяла

17.Народно Читалище “Наука – 1919” село Лик

18.Народно Читалище “Колката” село Люти брод

19.Народно Читалище “Светлина – 2007” село Крапец

20.Народно Читалище “Светлина – 1931” село Брусен

21.Народно Читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” село Върбешница.

Решение 259

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за оптично захранване на базова станция VZ 6040 на БТК ЕАД („Виваком”) в обхват: п. и. 000200, п. и. 000201, – улична мрежа в с. Люди  дол, и през п. и. 000004 местност „При кръста”- стопански двор, п.и. 000010 – път ІІІ клас , п.и. 000105 – полски път и п. и. 122028 – местност  „Кръста” – пасище, мера в землището на с. Люти дол, община Мездра.

2.Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на

Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване.

Решението да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215 , ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 260

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, разрешава на Венцислав Иванов Георгиев с адрес: ул. „Враца” № 9, с. Крапец, общ. Мездра, обл. Враца да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/, за ПИ №033019, местност „Голия връх” в землището на с. Крапец, при условията на Наредба № 19/25. 10. 2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението, за изграждане на обект „Стопанска сграда – овцеферма за отглеждане на 300 броя овце и сеновал”.

2.На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове, и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на 124 б , ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 261

На онование § 27, ал. 2, т. 1 от

ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следният земеделски имот от общински поземлен  фонд  (включен в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23. 03. 2009 г. на Директора на Областна дирекция  „Земеделие”  гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници,  както следва :

  1. 1. Имот № 045506 от 2,764 дка,

използвана ливада, в м.  „Тръна”  по КВС на с. Старо село, образуван от имот № 045465, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стефана Николова Дешкова б.ж. на с. Лик.

Решение 262

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за РПУРОбИ и чл. 33 във връзка с чл. 66 от ЗС приема следното решение:

  1. 1. Общински съвет – Мездра

отказва да изкупи постройка  „Павилион за кафе, закуски, цигари и алкохол”  със ЗП от 14,50 кв.м., находяща се в гр. Мездра, площад  „България”, ЖП район пред северната фасада на ЖП гара Мездра за предложената от собственика сума в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева).

Решение 263

Да се предвидят в бюджета на община Мездра за 2017 година средства в размер на 80 000 лева за изпълнение на „ПРОГРАМА МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ- МЕЗДРА 2017”.

Решение 264

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се изработи по служебен ред Подробен устройствен план за озеленени площи /ПУП/ с обхват: ПИ № 1420, кв.64 по плана на гр.Мездра.

2.Преместването на зелените площи да се извърши за сметка на заявителя.

Решение 265

Общинси съвет – Мездра отпуска финасова помощ за лечение на Радуил Асенов Александров от гр.Мездра в размер на 3 000 лева.

Решение 266

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.41 от Закон за защита при бедствия, чл. 4, чл. 5 и чл.8 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования /ДФ/ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отсраняване на последиците от тях Общински съвет – Мездра:

1.Възлага на Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия по създаване на общинско доброволно формирование (ОДФ ) към Община Мездра, съгласно ЗЗБ, Наредбата за създаване и организиране на дейността на ДФ за предотвратяване или овладяване на бедсдтвия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., обн. ДВ. бр. 50/03.07.2012 г., изм. ДВ бр. 60/22.07.2014 г., изм. и допл. ДВ. бр. 74/05.09.2014 г.

2.Определя численост и структура на ОДФ до максималния допустим и установен брой – 25 доброволци, съгласно стандартите за численост на доброволците за Община Мездра определени с решение на МС, съобразно броя на населението и на населените места в нея и отдалечеността й от местоположението на основните части на Единната спасителна система ЕСС.

3.Възлага на Кмета на Общината да обяви в средствата за масова информация и, или електронната страница на Общината обявление за набиране на доброволци .

4.Възлага на Кмета на Общината след набиране на максимално допустимия и установен брой доброволци да изпрати заявление за регистрация на ДФ в МВР – ГДПБЗН, както и да изпълни произтичащите действия уредени в Раздел III на ЗЗБ.

Решение 267

Приема Декларация за недопускане на територията на община Мездра на бежански лагери, центрове за настаняване , общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р.Дамянова /                                              / Яна Нинова /