Протокол №13 /25.08.2016 г. на Общински съвет -Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №13/ 25.08.2016 г.

Решение 192

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , във връзка с чл.35 , ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра актуализира бюджета на община Мездра за 2016 г. по прихода и разхода в увеличение с 233 106 лева по съответните приходни и разходни  параграфи , съгласно Приложение 1.

2.При наличие на остатък на средствата  от § 1901 след покриване на всички разходи по сделката , същите да се прехрълят в бюджета  в частта му по точка ”Помощи по решение на Общински съвет ”.

Решение 193

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , във връзка с чл.35 , ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра Общински съвет – Мездра допълва Програмата за капиталови разходи на община Мездра за 2016 година , в частта му за финансиране със собствени средства с нов Поземлен имот с идентификатор 83017.506.153 в гр.Шабла , община Шабла , както следва:

І.СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА било става
183 000 349 119
Сметосъбиращ автомобил 180 000 180 000
Храсторези 2 броя 3 000 3 000
Поземлен имот с идентификатор 83017.506.153 в гр.Шабла , община

Шабла

0 211 119

Решение 194

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с публикувания Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ДВ 43/07.06.2016 г.):

Общински съвет – Мездра приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра.

1.В чл. 18, ал. 2 се  изменения така:

„(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или на акт на Министерски съвет”

2.В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

- Алинея 2 се отменя.

- Създават се алинея 5 и 6

„(5) Ако Общината е в процедура по финансово оздравяване Кмета изпраща проекта на бюджет за съответната година за съгласуване с министъра на финансите.

(6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред определен от Общинския съвет. /Приложение № 1/.  За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

3.В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

-  В алинея 3, т. 1 числото „5” се заменя с числото „15”;

-  В алинея 3, т. 2 числото „30” се заменя с числото „50”.

- Създава се нова алинея 5: „(5) При разглеждането на бюджета от общинския съвет, ако общината е в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на общинския бюджет”

-  Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

4.Добавя се нов раздел VІІІ „а”:

раздел VІІІ „а”

Откриване на процедура по финансово оздравяване

Чл. 41а(1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 към края на предходната година.

(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:

1.    открива процедурата за финансово оздравяване;

2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване съгласно разпоредбите на чл. 130е от Закона за публичните финанси  и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3.  определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.

(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

5. В чл. 42 се правят следните изменения:

-  Алинея 1 се изменя така:”(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата финансов одит на годишния отчет на общината, кметът внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет”

-     В алинея 5 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”

6. В Приложение 1 към чл. 26, ал. 2 и чл. 42, ал. 4 се правят следните изменения:

-  В  І. т. 4 се изменя така: „ Срокът за провеждане на публичното обсъждане на окончателния проект на бюджета на общината, е в рамките на срока по чл. 26 ал. 4

-     В ІІ. т. 8 текста „31 декември” се заменя с „30 септември”.

7. В Приложение 2 към чл. 34, ал. 5 се правят следните изменения:

-   В т. 8 числото „30” се заменя с числото”50”

Решение 195

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Мездра, приета с решение № 37 от протокол №5/28.02.2008 година, допълнена и изменена с Решение № 239 от Протокол № 19 от 29.01.2009 г., Решение № 358 от Протокол № 30 от 22.12.2009 г., Решение № 514 от Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение № 460 от Протокол № 28 от 19.12.2013 г., Решение № 627 от Протокол № 40 от 27.11.2014 г. и Решение № 89 от Протокол № 7 от 31.03.2016 г. , както следва:

1. В чл. 2, ал.1 се създава нова т.8:

т.8. данък върху таксиметров превоз на пътници ”

2. Създава се „РАЗДЕЛ СЕДМИ”:

Раздел VII

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61. (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е  в размер на 400 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на  община Мездра , за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП х БМ , където

12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61, ал.1

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = П ГДТПП х БМ ,   където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

П ГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65.  Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

3. Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата се допълват по следния начин:

създава се нов §3, както следва:

§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра влиза  в сила от 1 януари 2017 г.

Наредбата за изменение  и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци и такси на територията на община Мездра е приета с Решение №195  , взето с протокол   № 13 от 25.08.2016 година.

Решение 196

Приема отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и счетоводен  баланс на „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД за първо полугодие на 2016 година.

Решение 197

Приема отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за първо полугодие на 2016 година.

Решение 198

Приема отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс на „МБАЛ – Мездра” ЕООД – град Мездра за  първо полугодие на 2016 година.

Решение 199

Приема отчета за дейността на „Екопроект” ООД за второто тримесечие на 2016 година.

Решение 200

Приема отчета за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра за първото шестмесечие на 2016 година.

Решение 201

1.Подкрепя кандидатстването на „Народно Читалище Н.Й.Вапцаров -1919” – с.Игнатица, община Мездра, обл.Враца по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

2.Дава съгласието си за реализация на проект „Обновяване и модернизация на „Народно Читалище Н.Й.Вапцаров -1919” – с.Игнатица, по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

3.Дейностите по проекта съответствуват на приоритетите на Общински план за развитие на Община Мездра през програмния период 2014 -2020 година.

Решение 202

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.1, ал.3 от Закона за аренда в земеделието (ЗАЗ), чл.24а, ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и  чл.92, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се отдадат под аренда за срок от 25 години за създаване на овошна градина, чрез засаждане на трайни насъждения в следните поземлени имоти в землището на с.Лик, община Мездра:

- Поземлен имот  № 011672 с площ от 23,961 дка, в м.”Изворище”, VІ категория по КВС с.Лик, актуван с АОС № 3265 от 15.08.2016г.;

- Поземлен имот № 011233 с площ от 43,779 дка в м.”Топлика”, VІ категория по КВС на  землището на с.Лик, актуван с АОС № 1118 от 14.06.2011г..

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда съгласно реда и условията на Глава осма от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр.Мездра при начална тръжна цена в размер на 30,00 лв./на декар за година.

3.Кметът на Община Мездра да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра и да сключи договор за отдаването под аренда на имотите за срок от 25 години на  имотите.

Решение 203

Общински съвет – Мездра отказва предоставянето на средства за подпомагане на проект „НЕзабравимата България” за създаването на художествено – документален филм „Българин да се наричам”.

Решение 204

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.3 от ЗОС и  чл.39, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие Детелина Петрова Тоткова от с.Върбешница, общ.Мездра, ул.”Юри Гагарин” № 3, собственик на двуетажна масивна жилищна сграда, съгласно нотариален акт № 27, т.ІІ, рег. № 1087, н.д.112/2016г. да придобие право на собственост върху УПИ ІV, пл.№ 1, кв.1 по ЗРП-ПУП на с.Върбешница, одобрен със Заповед № 6 от 05.01.1995г. актуван с АОС № 3236 от 05.07.2016г. с площ от 2 600 кв.м. като заплати сума в размер на 6 530,00лв. /шест хиляди петстотин и тридесет лева/ без ДДС.

2.Кметът на общината да издаде заповед и сключи договор за продажба на земята съгласно чл.40 от  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра.

Решение 205

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 , Чл.38, ал.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Включва в Програмата за управление и разпореждане с общинско

имущество за 2016 година общински имот,  представляващ: поземлен имот № 17.303, с НТП – друга селскостопанска територия от 3,622 дка, общинска собственост  по КВС на гр.Мездра, м. „Мишковото”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м.”Мишковото” по §4 от ЗСПЗЗ,  актуван с АОС № 3245 от 13.07.2016 г.  – обща пазарна стойност в размер на  9 780,00лв.(девет хиляди седемстотин и осемдесет лева);

2.Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на: поземлен имот № 17.303, с НТП – друга селскостопанска територия от 3,622 дка, общинска собственост  по КВС на гр.Мездра, м. „Мишковото”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м.”Мишковото” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3245 от 13.07.2016г. при начална тръжна цена в размер на  9 780,00лв. /девет хиляди седемстотин и осемдесет лева/.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Решение 206

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ОбС – Мездра разрешава изработването на подробен устройствен план за частично изменение на ПУП /ПРЗ в обхват:  план за регулация /ПР/за УПИ ІІ , пл.№398  в кв.20 с разделянето му на два новообразувани уреголирани поземлени имоти: УПИ ІІ и УПИ ІІІ по плана на гр.Мездра с цел отреждането на новообразуван УПИ ІІІ, пл. №398 , кв.20 за „Детска площадка” при условията на чл.135, ал.5 от ЗУТ.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпалнение на решението.

Решение 207

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА разрешава изработването на частично изменение на действащия ПУП на с.Типченица, община Мездра в обхват: план за регулация за УПИ VІІ, пл.№158 и УПИ ІХ общ.пл.№114 в кв.14. с промяна на регулационната граница между двата урегулирани поземлени имоти, при условията на чл.135, ал.5 от ЗУТ.

2.След приключване процедурата по изменение на плана и влизането му  в сила, да се изготви пазарна оценка на частта общинска собстгвеност в границите на новообразувания урегулиран поземлен имот , която да се внесе за приемане от ОбС – Мездра и се вземе решение за ликвидиране на съсобственост.

3.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на решението.

Решение 208

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава на Татяна Николова Кръстева с адрес гр.Мездра, ул.”Георги Кирков” №19, да възложи изработването на подробен устройствен план на проект за подробен устройствен план /парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за електрозахранване на п.и.000074, местност „Сенека” , землището на с .Брусен, община Мездра , с ЕКАТТЕ 06598.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ дава предварително съгласие за изграждането на трасе за техническата инфраструктура за прокарване на електропоровод през общински поземлен имот с идентификатор №013017  местност „Стенка”, землището на с.Брусен, община Мездра – за захранване на п.и.000074 с ЕКАТТЕ 06598, местност „Стенка”, землището на с.Брусен, община Мездра.

3.На оснавание чл.124 б, ал.1 от ЗУТ , одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и територията му на обхват.

4.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и имат приложение по отношение на съответната територия.

5.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план заинтересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните  контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128 , ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124 б , ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124 б , ал.4 от ЗУТ , настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 209

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ,

Общински съвет – гр. Мездра разрешава на „БТК“ ЕАД  /„Виваком“/ със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, бул.“ Цариградско шосе“ № 115и да възложи изработването на ПУП – ПП за „Оптично кабелно захранване на базова станция VZ6040 на „БТК“ ЕАД  /„Виваком“/, в обхват:  ПИ № 000200 и ПИ № 000201 – улична мрежа в урабнизираната територия на с. Люти дол, и през ПИ №000004, местност „При кръста“ – „Стопански двор“, ПИ №000010 – пътища III клас, ПИ № 000105 – полски пътища и ПИ № 122028, местност „Кръста“ -  пасище, мера в землището на с. Люти дол, общ. Мездра.

1.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна тръбна мрежа за осигуряване на оптична свързаност на базова станция VZ 6040, разположена на територията на стопански двор на с. Люти дол, общ. Мездра, съгласно изготвен парцеларен план през следните имоти общинска собственост:ПИ №000105 и ПИ №0122028  в землището на с. Люти дол и през имоти ПИ №000200 и  ПИ № 000201 в урбанизираната територия на с. Люти дол, община Мездра.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.В изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със заинтересуваните централи и териториални администрации, а при необходимот – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 210

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната утвърждава изплатените разходи за командировки в размер на 20.00 лева за първото шестмесечие на 2016 г. на инж.Генади Събков – кмет на община Мездра.

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р.Дамянова /                                              / Яна Нинова /