Протокол №14/ 21.09.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №14/ 21.09.2016 г.

Решение 211

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.42,ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра :

1.Приема уточнения план на бюджета за 2015 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

1.1.По прихода                 15138957 лв.

/разпределени по параграфи ,съгласно Приложения №1,1а,2,3/

1.2.По разхода                15138957 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения №1 а, 4, 4а,5,5 а, 6, 6а, 7/

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г. , както следва:

2.1.По  прихода                13067956 лв.

/разпределени по параграфи ,съгласно Приложения №1,1а,2,3/

2.2.По разхода                 13067956 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения №1 а, 4, 4а,5,5 а, 6, 6а, 7/

3.Прима отчета за капиталовите разходи през 2015 г. /Приложение №8/;

4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 г. /Приложение №10/;

5.Приема отчета на сметките за средства от ЕС на беницифиенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /Приложене №11/;

6.Приема отчета на сметките за средства от ЕС на бенифициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” /Приложение №12/.

Решение 212

1.Общински съвет – Мездра, на основание чл.11, ал.1, т.2 т Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, утвърждава за учебната 2016/2017г. изключения  от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в следните общински училища:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Паралелка

Брой ученици Недостиг до минималния брой Разходен стандарт

20%

Доп.  средства по чл.11, ал.2 и ал.3 Източник на финансира-не
1. СУ „Иван  Вазов“ гр.Мездра 425 11 в 13 5 315,40 1577,00 Съгласно

Чл.11, ал.4

2. СУ „Св. Климент Охридски“ с.Зверино 196 I

V

VI

VIII

15

15

14

16

14

1

3

4

2

4

Общо: 14

315,40

315,40

315,40

315,40

315,40

315,40

946,20

1 261,60

630,80

1 261,60

4 415,60

Съгласно

Чл.11, ал.4

3. ПГ по МСС гр.Мездра 73 XI 15 3 470,00 1 410,00 Съгласно

Чл.11, ал.4

2.На  основание чл.11, ал.4 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, СУ „Иван Вазов“-гр. Мездра, СУ „Св. Климент Охридски“ – с.Зверино и ПГ по МСС – гр. Мездра не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителните разходи.

3.На основание чл.11 а от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни /или в слети/ паралелки с по-малко от 10 ученика, както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Паралелка

Брой ученици Недостиг до минималния брой Разходен стандарт

20%

Доп.  средства по чл.11, ал.2  ал.3 Източник на финансира-не
1.

ОУ „Хаджи Димитър“ с. Елисейна

19

I – III

II – IV

V – VII

VI – VIII

4

2

6

7

12

14

12

11

Общо: 49

60%

946,20

946,20

946,20

946,20

946,20

11 354,40

13 246,80

11 354,40

10 408,20

46 363,80

Община Мездра
2.

ОУ „Васил Кънчов“ с.Моравица

40

I – II

III-IV

V –VI

VII – VIII

11

10

11

8

5

6

7

10

Общо: 28

60%

946,20

946,20

946,20

946,20

946,20

4 731,00

5 677,20

6 623,40

9 462,00

26 493,60

Община Мездра
3.

СУ „Св. Климент Охридски“ с.Зверино

ІІІ

9

7

20%

315,40

2 207,80

Община Мездра
4.На основание чл.11, ал.3, т.1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН,

осигурява допълнително финансиране на ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Елисейна в

размер на 46 363,80 лв..

5.На основание чл.11, ал.3, т.1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, осигурява допълнително финансиране на ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица в размер на 26 493,60 лв..

6.На основание чл.11, ал.3, т.1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН, осигурява допълнително финансиране на СУ „Св.Климент Охридски“ – с. Зверино в размер на 2 207,80 лв..

Решение 213

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация :

1.Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра” за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7:”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г..

2.Потвърждава, че заложените приоритети и цели в горепосочените проектни предложения съвпадат с Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 година , Приоритет №3.8. „Подобряване на физическата  и селищната среда” и Приоритет №3.1. „Подобряване на транспортната инфраструктура” от Стратегическа цел 3: „Устойчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура , околната и селищната среда”.

3.Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на община Мездра – инж.Генади Събков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и окомплектуването на проектни предложения и инвестиционните проекти, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

Решение 214

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА:

1.Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоражения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на Община Мездра” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020година.

2.Потвърждава, че заложените приоритети и цели в горепосочените проектни предложения съвпадат с Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 година , Приоритет №3.2. „Доизграждане и модернизация на водностопанската инфраструктура” от Стратегическа цел 3: „Устойчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура , околната и селищната среда”.

3.Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на община Мездра – инж.Генади Събков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и окомплектуването на проектни предложения и инвестиционните проекти, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

4.Кандидатът Община Мездра се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

Решение 215

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация :

1.Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища VRC 1148 и VRC 3097” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7:”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г..

2.Потвърждава, че заложените приоритети и цели в горепосочените проектни предложения съвпадат с Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 година , Приоритет №3.1. „Подобряване на транспортната инфраструктура” от Стратегическа цел 3: „Устойчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура , околната и селищната среда”.

3.Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на община Мездра – инж.Генади Събков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и окомплектуването на проектни предложения и инвестиционните проекти, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

Решение 216

1.Подкрепя кандидатстването на Народно Читалище „Просвета 1925” – гр. Мездра, по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

2.Дава съгласието си за реализация на проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на НЧ”Просвета 1925 – гр.Мездра” по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

3.Дейностите по проекта съответствуват на приоритетите на Общински план за развитие на Община Мездра през програмния период 2014 – 2020 година.

Решение  217

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.24, от Наредба №7 /19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията , изискани при депониране на отпадъците на МОСВ :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по  чл.64 от Закона за управление на отпадъци за закупуване на сметосъбиращ автомобил за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в населените места на община Мездра в размер до 100 000 лв..

2.Упълномощава кмета на община Мездра да предприеме последващи действия за изразходване на необходимите средства натрупани в РИОСВ – Враца.

Решение  218

1.Подкрепя кандидатстването на Народно Читалище „ПРОСВЕТА – 1897” – с. Горна Кремена, община Мездра  по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

2.Дава съгласието си за реализация на проект „Обновяване и модернизация на НЧ”ПРОСВЕТА – 1897” – с.Горна Кремена” по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

3.Дейностите по проекта съответствуват на приоритетите на Общински план за развитие на Община Мездра през програмния период 2014 – 2020 година.

Решение  219

1.Упълномощава Венелин Димитров Кръстев – член на ПК”УТООСИ” на Общински съвет – Мездра , а в негово отсъствие Десислава Цветомирова Костова– член на ПК”УТООСИ” на ОбС – Мездра да представлява Община Мездра в извъндредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Враца на 07.10.2016 година и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

2.Дава мандат на упълномощения представител на община Мездра по т.1 от дневния ред да гласува „ЗА”:

Общински съвет – Мездра Съгласува план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците /включително утайките/ , свързани с предоставянето на услугите , съгласно чл.5.5 буква „а” от Договор за стопанидване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

3.Възлага на представителя на Община Мездра в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение  220

Възлага на кмета на община  Мездра да прекрати Договор за наем №135 от 01.06.2012 г. сключен между Община Мездра и лаборатория „Медирс-Медико-Диагностична лаборатория” ЕООД и предприеме всички последващи законосъобразни действия.

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р.Дамянова /                                                            / Яна Нинова /