ПРОТОКОЛ №12/ 28.07.2016 г. на Общински съвет -Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №12/ 28.07.2016 г.

Решение 161

1.Не приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за първото полугодие на 2016 г. по прихода и разхода в размер на 4 309 058 лв. /Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6/;

2.Не приема информацията за състоянието на общинския дълг към

30.06.2016 г. /Приложение №10/;

3.Не приема информацията за изпълнението на капиталовата програма на община Мездра към 30.06.2016 г. /Приложение №9/;

4.Не приема информацията по прихода и разхода на сметките за средствата от Европейския съюз на бенифициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2016 г. /Приложение 11/;

5.Не приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенифициентите на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” към 30.06.2016 г. /Приложение №15/.

Решение 162

Не приема Годишна програма за развитие на туризма в община Мездра за 2016 година.

Решение 163

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра.

Решение 164

Приема текущ отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2016 – 31.05.2016 г. на територията на Община Мездра.

Решение 165

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта в Община Мездра през 2015 година.

Решение 166

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Мездра през 2015 година.

Решение 167

Приема Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода  м.януари 2016г. – м.  април 2016 година.

Решение 168

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за периода 09.11.2015 г. – 30.06.2016 година.

Решение 169

1.Упълномощава Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра , а в нейно отсъствие Гергана Петрова – председател на ПК”УТООСИ” на ОбС – Мездра да представлява Община Мездра в извъндредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Враца на 29.07.2016 година и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА”

Общински съвет – Мездра Съгласува Бизнес плана за развитието и дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца за периода 2017-2021 г. , в съответствие с разпоредбите на чл.10 от ЗРВКУ и чл.6.4 от Договор за стопанисване и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в извънредното заседание на Общото  събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 170

1.Общински съвет – Мездра отменя Решение № 538 от Протокол № 32 от 24.04.2014 г..

2.На основание чл.8, ал.1, т.2 от наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на недвижим имот в с. Лик, община Мездра, съгласно АПДС № 2897 / 19.05.2011 г., находящ се в УПИ XIV, пл. №243 от кв.15 по плана за регулация на с. Лик, одобрен със Заповед №774 / 09.06.1966 г., ул. „Ал. Стамболийски” №16 с площ от 9050 кв.м., заедно с построените в имота сгради:

– учебен блок №1 със застроена площ 206 кв.м., на 2 етажа, масивна конструкция, построен 1967 г.;

– учебен блок №2 със застроена площ 471 кв.м., на 2 етажа, масивна конструкция, построен 1967 г.;

– учебен блок №3 със застроена площ 334 кв.м., на 1 етаж, масивна конструкция, построен 1967 година.

Решение 171

1. Отменя Решение № 149 от Протокол  №10 от 26.05.2016 година.

2.Общински съвет Мездра дава съгласието си за отстъпване безвъзмездно и безсрочно право на ползване на сграда – Православна Църква „Св. Архангел Михаил” в село Руска Бела, община Мездра на Врачанска митрополия, представлявана от Врачански митрополит Калиник на недвижим имот, представляващ:

– Сграда – Православна Църква „Св. Архангел Михаил” с масивна, монолитна стоманобетонна кострукция със застроена площ (ЗП) – 92 кв. м., находяща се в УПИ I, пл.№ 112(общ.), кв. 24 по плана на с. Руска Бела, одобрен със Заповед № 1063/02.12.1992г.

3.Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за отстъпване на безвъзмездно и безсрочно право на ползване на имота.

Решение 172

Приема Договор за сътрудничество между община Булкиза, република Албания и община Мездра.

Решение 173

Приема Договор за сътрудничество между община Либрадж, република Албания и община Мездра.

Решение 174

1.Подкрепя кандидатстването на „Народно Читалище Просвета -1897” – с.Долна Кремена, община Мездра, обл.Враца по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

2.Дава съгласието си за реализация на проект „Обновяване и модернизация на „Народно Читалище Просвета -1897” – с.Долна Кремена по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

3.Дейностите по проекта съответствуват на приоритетите та Общински план за развитие на Община Мездра през програмния период 2014 -2020 година.

Решение 175

1.Подкрепя кандидатстването на НЧ „Подем – Руска Бела 1928” – с. Руска Бела, община Мездра , област Враца с проект „Обновяване и модернизация на НЧ „Подем – Руска Бела 1928”, по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

2.Дава съгласието си за реализация на проект „Обновяване и модернизация на НЧ „Подем – Руска Бела 1928” в с.Руска Бела, община Мездра, област Враца , по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

3.Дейностите по проекта съответствуват на приоритетите та Общински план за развитие на Община Мездра през програмния период 2014 -2020 година.

Решение 176

На основание чл.43 и чл.45 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества:

Продължава Договора за управление на Божидар Червеняшки – управител на „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД за срок от 1 /една / година / , считано от 28.08.2016 година.

Решение 177

Възлага на Божидар Червеняшки – управител на „Мездра – Автотранспорт 2003”  ЕООД да представи в Общински съвет – Мездра в срок до 30.ІХ.2016 г.  Оздравителен план на  дружеството.

Решение 178

Да се проведе процедура за отстраняване на явна фактическа грешка от ОС”Земеделие” – гр.Мездра със съдействието на изпълнителя на техническите дейности по поддръжката на картата на възстановената собственост /КВС/ при отразяване на границите на имоти с №00155  и №000156 по картата на възстановената собственост в землището на с.Зли дол, община Мездра съгласно действащото законодателство , като се запазят площите и собствеността, съгласно приложената скица – проект .

Решение 179

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 година общински имот, представляващ незастроен парцел УПИ VIII общ. в кв. 12, по ПУП – ЗРП на с. Старо село, одобрен със Заповед № 579/20.09.1991 г. , изм. със Заповед № 737/07.12.2009 г. актуван с АОС № 3164 от 20.04.2016 година.

2. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на незстроения парцел  -  УПИ VIII общ.  кв. 12, актуван с АОС № 3164 от 20.04.2016 г. с площ от 450 кв. м с начална тръжна цена  в размер на 1 070, 00  лв. (хиляда и седемдесет лева) без ДДС;

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната  процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет – Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Решение 180

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и   чл.36, ал.1,т.1,  чл.38, ал.1 и  чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 година общински имот, представляващ: поземлен имот № 16.10, с НТП-трайни насаждения от 2,606 дка, общинска собственост  по КВС на с.Зверино, м. „Лепин дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м.”Лепин дол” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3089 от 24.03.2016 г. и АОС № 3187 от 26.05.2016 година.

2.Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 16.10, с НТП-трайни насаждения от 2,606 дка, общинска собственост  по КВС на с.Зверино, м. „Лепин дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м.”Лепин дол” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3089 от 24.03.2016 г. и АОС № 3187 от 26.05.2016 г. - с начална тръжна цена  в размер на 3 120,00лв.(три хиляди сто и двадесет лева) без ДДС.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр.Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Решение 181

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1,т.1,  чл.38, ал.1 и  чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 година общински имот, представляващ: поземлен имот № 000454, в м.”Томарев дол”, с НТП-друга селскостопанска територия, Х категория, с площ от 17,973 дка  по КВС на с.Царевец, актуван с АОС № 3211 от 20.04.2016 година.

2.Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 000454, в м.”Томарев дол”, с НТП-друга селскостопанска територия, Х категория, с площ от 17,973 дка  по КВС на с.Царевец, актуван с АОС № 3211 от 20.04.2016г. при начална тръжна цена в

размер на 18 800,00лв.(осемнадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет -Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Решение 182

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и   чл.36, ал.1,т.1,  чл.38, ал.1 и  чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 година общински имот, представляващ: поземлен имот № 301.14, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,276 дка, общинска собственост по КВС на с.Долна Кремена,  м. „Байчиновец”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Байчиновец” по §4 от ЗСПЗЗ , актуван с АОС № 3027 от 09.03.2016 година.

2.Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 301.14, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,276 дка, общинска собственост  по КВС на с.Долна Кремена, м. „Байчиновец”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Байчиновец” по §4 от ЗСПЗЗ , актуван с АОС № 3027 от 09.03.2016г. – начална тръжна цена 390,00лв.(триста и деветдесет  лева) без ДДС.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр.Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Решение 183

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и   чл.36, ал.1,т.1,  чл.38, ал.1 и  чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 година общински имот, представляващ: недовършена сграда, застроена за административни нужди на бившето ТКЗС със ЗП – 115 кв.м. и недовършена сграда /навес/ със ЗП – 30 кв.м. , разположени в имот

№ 115010 по КВС на с.Ослен Криводол, актувани с АОС № 836 от 15.10.2008 г..

2.Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на недовършена сграда, застроена за административни нужди на бившето ТКЗС със ЗП – 115 кв.м. и недовършена сграда /навес/ със ЗП – 30 кв.м. , разположени в имот № 115010 по КВС на с.Ослен Криводол, актувани с АОС № 836 от 15.10.2008 г. при начална тръжна цена  4 500,00 /четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр.Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Решение 184

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1. Имот № 037090 от 3,484 дка, изоставена нива, в м.”Деянец” по КВС на с.Старо село, образуван от имот № 037085;

2. Имот № 125183 от 2,162 дка, изоставена нива, в м.”Дреняка” по КВС на с.Старо село, образуван от имот № 125157;

3. Имот № 129212 от 1,780 дка, използвана ливада, в м.”Герана” по КВС на с.Старо село, образуван от имот № 129203;

4. Имот № 037066 от 3,009 дка,  нива, в м.”Крековище” по КВС на с.Старо село;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Санко Миков Левашки б.ж. на с.Старо село.

Решение 185

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

1.Имот № 017185 от 8,026 дка, използвана ливада, в м.”Ламбова туфа” по КВС на с.Горна Кремена, образуван от имот  № 017001;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Найден Коцев Данов б.ж. на с.Горна Кремена.

Решение 186

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА Общински съвет – Мездра избира Тошко Стоянов Стоянов за член на ПК „Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”.

Решение 187

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА Общински съвет – Мездра избира Тошко Стоянов Стоянов за член на ПК„ Стопански дейности, общинска собственост европейска интеграция” .

Решение 188

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА Общински съвет – Мездра избира Тошко Стоянов Стоянов за член на ПК”Здравеопазване и социална политика” .

Решение 189

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА Общински съвет – Мездра избира Наталия Иванова Луканова за член на ПК”Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

Решение 190

1.Общински съвет – Мездра допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинската собственост за 2016 г. при приета с Решение №26 от Протокол №4/22.12.2016 г. с  Раздел V

Придобиване на имоти :

1.Придобиване на поземлен имот – ЧДС с идентификатор 83017.506.153 в гр.Шабла , община Шабла ,област Добрич.

2.Придобиване на Дом на железничаря в гр.Мездра.

2.На основание чл.21, ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС, чл.8 , ал.1,т.3 НРУРОС и във връзка със Заповед РД49-290/22.07.2016 г. на Министъра на земеделието и храните:

2.1. Общински съвет Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г. поземлен имот с идентификатор 83017.506.153 в гр.Шабла , община Шабла ,област Добрич.

2.2. Разрешава на Община Мездра да закупи недвижим имот частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 83017.506.153 в гр.Шабла , община Шабла ,област Добрич по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед – РД – 18 – 25 /29.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14 – 08 – 1039/26.08.2008 г. на Началника на СГКК – Добрич с площ 5924 кв. М., номер по предходен план 153, квартал 4, парцел 1, съсед: 83017.506.146, 83017.506.568, 83017.506.267, 83017.506.124 съгласно скица № 241499 от 07.06.2016 г. издадена от служба Геодезия, картография и кадастър – гр. Добрич, както следва:

– Цена на закупуване на имота

211 119,00 лв. /двеста и единадесет хиляди сто и деветнадесет лева/;

– Режийни разноски в размер на 2% от цената на имота в размер на 4 222,38лв. /четири хиляди двеста двадесет и два лева и 38 ст./.

2.3. Упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия по сключването на Договора за продажба.

Решение 191

1.Възлага на Общинска администрация – Мездра да поиска информация от компетентните органи  с цел спиране популацията на белокрилката.

2.Общинска администрация – Мездра да направи запитване до НСОРБ за съществуването на този проблем в други общини и начините за решаването му.

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р.Дамянова /                                              / Яна Нинова /