Протокол №11/30.06.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №11/ 30.06.2016 г.

Решение 154

1.Общински съвет – Мездра подкрепя кандидатстването на „Народно Читалище Просвета – 1923 – Боденец” с. Боденец, община Мездра, област Враца с проект „Обновяване и модернизация на Народно Читалище Просвета – 1923 – Боденец”, по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестици в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2.Дава съгласието си за реализация на проект „Обновяване и модернизация на Народно Читалище Просвета – 1923 – Боденец” в с. Боденец, община Мездра, област Враца, по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестици в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

3. Дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Мездра през програмния период 2014 – 2020 г. / съгласно приложен и заверен препис – извлечение/.

Решение 155

1.Общински съвет – Мездра подкрепя кандидатстването на „Народно Читалище Светлина – 1931” – с. Брусен, община Мездра, област Враца с проект „Обновяване и модернизация на Народно Читалище Светлина – 1931 – с. Брусен”, по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестици в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2.Дава съгласието си за реализация на проект „Обновяване и модернизация на Народно Читалище Светлина – 1931 – с. Брусен в с. Брусен, община Мездра, област Враца, по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестици в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

3.Дейностите по проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Мездра през програмния период 2014 – 2020 г. / съгласно приложен и заверен препис – извлечение/.

Решение 156

На основание чл. 61 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра одобрява споразумение за общинско сътрудничество по проект „Многообразие без граници за децата в община Мездра” между Целодневна детска градина № 2 и партньорите: Обединено детско заведение № 1 ”МИР”, Обединено детско заведение № 2, Целодневна детска градина № 1, Обединено детско заведение – Зверино, Сдружение „Нов път” – Сдружение в обществена полза, Община Мездра.

Решение 157

1.Упълномощава инж. Генади Събков Събков – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие Яна Венелинова Нинова – председател на Общински съвет – Мездра да представлява община Мездра в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К”ООД – Враца на 13.07.2016 г.  и да гласува по предложения проект за дневен ред , както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА”  Общински съвет – Мездра приема решение за изразяване на съгласие с изпълнението на проект ”Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца – ІІ фаза” на Община Враца, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проект за изграждане на В и К инфраструктура , чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.”, и поемане на задължение за сапазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договори, с които Асоциацията по В и К – Враца възлага извършването на В и К услугата и екслоатацията и поддръжката на В и К активи на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Враца.

По 2 т. от дневния ред да гласува „ЗА” Примане препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по В и К за 2017 г.

2.Възлага на представителя на община Мездра в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от  „В и К” ООД – Враца на следващо заседание на Общински съвет – Мездра да запознае общинските съветници  с протичането на заседанието и взетите решения.

Решение 158

Общински съвет – Мездра дава съгласие за побратимяване на Община Мездра с община Булкиза, Република Албания.

Решение 159

Общински съвет – Мездра дава съгласие за побратимяване на Община Мездра с община Либрадж, Република Албания.

Решение 160

Приема План за заседанията на Общински  – Мездра за ІІІ –то тримесечие на 2016 година, както следва:

м.юли

1.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Мездра за първо шестмесечие на 2016 година.

Докл.: инж. Генади Събков

2.Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през I – во полугодие на 2016  година.

Докл.: Яна Нинова

3. Отчет за изпълнение бюджета на община Мездра за 2015 година.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мездра.

Докл.: инж. Генади Събков

м.август

1.Информация за състоянието на общинските дружества със 100% общински капитал през I-во полугодие на 2016 година.

Докл.: инж. Генади Събков

Д-р Илиана Михайлова

Божидар Червеняшки

2. Текущи докладни.

Докл.: инж. Генади Събков

м.септември

1.Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2016/2017 година.

Докл.: инж. Генади Събков

2.Текущи докладни.

Докл.: инж. Генади Събков

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р.Дамянова /                                              / Яна Нинова /