Протокол №10/26.05.2016 година на Общински Съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №10 / 26.05.2016 г.

Решение 139

1.Отменя Наредба за провеждане на търговска дейност на територията на Община Мездра, приета с Решение №218 по Протокол №18 от 18.12.2008 година на Общински Съвет – Мездра.

2.Приема Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Мездра.

Решение 140

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.79 от Закона за опазване на околната среда:

1.Приема общинска програма за опазване на околната среда на Община Мездра за периода 2016 – 2020 година.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра ежегодно да внася пред Общински Съвет – Мездра отчет за изпълнение на програмата.

Решение 141

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.24 от Наредба №7/19.12.2013 година за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци на МОСВ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за разплащане на направени разходи по изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците 2016 – 2020 година на Община Мездра в размер на 4 800 лева.

2.Упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме последващи действия за изразходване на необходимите финансови средства за разплащане на направените разходи по изготвянето й, натрупани в РИОСВ – Враца.

Решение 142

Приема анализ на финансовите резултати за стопанската 2015 година на „В и К” ООД – Враца.

Решение 143

Приема анализ на финансовите резултати за стопанската 2015 година на МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца.

Решение 144

Приема анализ на финансовите резултати за стопанската 2015 година на „Екопроект” ООД – Враца.

Решение 145

Приема анализ на финансовите резултати за стопанската 2015 година на „Нови енергии” ООД.

Решение 146

1.Упълномощава инж. Генади Събков Събков – Кмет на Община Мездра да представлява и подпише Протокола от общо събрание на съдружниците в „Нови енергии” ООД.

2.На основание чл.9, ал.2 от Дружествения договор на Дружеството Общински Съвет – Мездра дава изрично съгласие по т.1 от дневния ред Общото събрание да вземе решенията по този протокол неприсъствено чрез циркулярен документ, като този протокол може да се състои от повече от един еднообразни екземпляра, всеки един от които може да е подписан от един или повече съдружници.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане представения от управителите на Дружеството годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане предложението на управителите на Дружеството загубата от дейността на Дружеството през 2015 година да бъде покрита с бъдеща, реализирана от Дружеството печалба.

Решение 147

Приема отчет за дейността на „Екопроект” ООД за първо тримесечие на 2016 година.

Решение 148

1.Упълномощава инж. Генади Събков Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Венелинова Нинова – Председател на Общински Съвет – Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД – град Враца на 30.05.2016 година /резервна дата 17.06.2016 година/ и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 година.

По т.2 от дневния ред да гласува “ЗА” одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година, заверен от регистрирания одитор.

По т.3 от дневния ред да гласува “ ЗА” освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

По т.4 от дневния ред да гласува “ЗА” избор и назначаване на предложения регистриран одитор за 2016 година.

По т.5 от дневния ред да гласува “ЗА” промяна в състава на Съвета на директорите.

По т.6 от дневния ред да гласува “ЗА” определяне на тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите.

По т.7 от дневния ред да гласува “ЗА” по предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По т.8 от дневния ред да гласува “ЗА” промяна в капитала на дружеството.

По т.9 от дневния ред да гласува “ЗА” промяна в Устава на дружеството.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – град Враца на следващото заседание на ОбС да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 149

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието си за отстъпване безвъзмездно и безсрочно право на ползване на сграда – Православна църква „Св. Архангел Михаил” в село Руска Бела на Врачанска митрополия, представлявана от Врачански митрополит Калиник на недвижим имот, представляващ:

  • Сграда – Православна църква „Св. Архангел Михаил” с масивна, монолитна стоманобетонна конструкция със застроена площ (ЗП) – 76 кв.м., находяща се в УПИ I, пл. №112 (общ.), кв.24 по плана на село Руска Бела, одобрен със Заповед № 1063 / 02.12.1992 година.

2.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за отстъпване на безвъзмездно и безсрочно право на ползване на имота.

Решение 150

Приема промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане – град Мездра, както следва:

1.Наталия Димитрова Христова – Горанова – директор на Общински център за социални услуги и дейности – Мездра

2.Елена Веселинова Нанова – директор на Дирекция „Икономика, социални дейности и заетост”

3.Камелия Вескова Петкова – председател на Дружество на инвалидите „Надежда” – Мездра

4.Капка Митова Нецова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Мездра

5.Катя Павлинова Мудрова – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Мездра

6.д-р Митка Георгиева Лечева – Председател на ПК „ЗСП”

7.Каролина Симеонова Кьолер – зам. председател на ОбС – Мездра

8.Павлинка Дилова Йорданова – Председател на клуба на пенсионера „Мездрея”

9.Марин Събков Събков – Председател на пенсионерски клуб „Железничар”

Решение 151

Приема промяна в състава на ОбКОРС, както следва:

Председател: 1.Ивайло Цолов Тошев – общински съветник

Членове: 2.инж. Генади Събков Събков – кмет на община Мездра

3.Огнян Христов Петров – общински съветник

4.Данаил Стефчов Димитров – общински съветник

5.Коца Иванова Гьошева – обществен възпитател към МКБППМН

6.Силвия Петрова Петкова – мл. експерт „Медиатор”

7.Иво Ангелов Нецов – началник на РУ на МВР – Мездра

8.Ивайло Методиев Гешев – началник група „Охранителна полиция” при РУ „Полиция” – Мездра

9.Павел Петров – журналист във вестник „Мездра ХХI век”

10.Христо Иванов Христов – началник на сектор на ООРЖТ към ЗЖУ – Монтана

11.Светослав Зарчев Спасов – началник група ООРЖТ към ЗЖУ – Монтана

Решение 152

На основание чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража актуализира състава на наблюдателната комисия, създадена с Решение №172/02.10.2008 година на Общински Съвет – Мездра, както следва:

Председател:Гергана Руменова Петрова – председател на ПК „УТООСИ”

Членове:Ивайло Цолов Тошев – председател на ПК „СООРГП”

Ангел Борисов Йорданов – общински съветник

Добромир Александров Александров – гл. експерт „Сигурност, ОМП”

Капка Нецова – директор Дирекция „Соц. подпомагане” – Мездра

Иван Димитров – мл. експерт „Пробационно звено” – Мездра

Катя Мудрова – директор Дирекция „Бюро по труда” – Мездра

Емилия Гарванска – член на ИК на ОбКС на СБУ при КНСБ

Решение 153

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, чл.59, ал.1 от ЗУТ и чл.77, ал.1, т.3 от Закона за горите, във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „ТЕХКЕРАМИК – М” ООД, ЕИК 114118248, със седалище и адрес на управление: град Мездра, ул. „Боденско шосе”, представлявано от Васил Петков Христов с ЕГН: 64081519 от град Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №24, да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ №000355, местност „Боденска страна” в землището на село Долна Кремена за промяна на предназначението на имота на АГРС.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /