Протокол №9/16.05.2016 година на Общински Съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №9 / 16.05.2016 г.

Решение 138

1. Упълномощава инж. Генади Събков Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Яна Венелинова Нинова – Председател на Общински Съвет – Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Враца на 20.05.2016 година и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане отчета на управителя за дейността на дружеството през 2015 година.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане годишния финансов отчет за 2015 година и отчета за доходите на „В и К” ООД – гр. Враца за 2015 година.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” разпределение на печалбата на дружеството за 2015 година в съответствие с разпореждане №2 на МС от 18.02.2016 година. Неразпределената печалба да се отнесе в сметка „Други резерви” на дружеството.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” избор на специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД град Варна за дипломиран експерт – счетоводител за текущи проверки и заверка на Годишния финансов отчет за 2016 година.

По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА”  предложеният от Управителя на „В и К” ООД  – гр. Враца състав на одитния комитет.

По т.6 от дневния ред да не гласува.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на съдружниците в „В и К” ООД – гр. Враца на следващото заседание на ОбС – Мездра да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /