Протокол №7/31.03.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №7 / 31.03.2016 г.

Решение 87

Приема годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Мездра през 2015 година.

Решение 88

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра и във връзка с РМС 56/28.01.2016 година за бюджетната процедура за 2017 година и указания дадени от МФ с писмо БЮ 1/10.02.2016 година за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017 – 2019 година Общински Съвет – Мездра:

1.Приема средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на Община Мездра за периода 2017 – 2019 година по Приложение 8;

2.Приема прогнозата за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017 – 2019 година по Приложение 6 „б”;

3.Приема прогнозата на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори на заеми и намерения  за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017 – 2019 година по Приложение 6 „в”.

Решение 89

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински Съвет – Мездра приема следните изменения и допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мездра:

Чл.5 се изменя и допълва:

Било  Чл.5 Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от техни законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник”.

Става Чл.5 (1) Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от техни законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник”.

(2)Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

Чл.7 (1) се допълва:

Било Чл.7 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията.

Става Чл.7 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Член 11 (1) се изменя така:

Било Член 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Става Член 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2)На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл.40 се изменя изцяло:

Било Чл.40 Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

Става Чл.40 Придобитите  превозни средства се декларират по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.46 (1) се изменя така:

Било Чл.46 (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Става Чл.46 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

2.Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 1 януари 2016 година.

Решение 90

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра прави следните допълнения и изменения на Наредба за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в Община Мездра:

Било:Чл.3.(1) Финансовото стимулиране е обособено в стипендии.

1.Годишни

2.Месечни

3.Еднократно парично стимулиране.

Става:Чл.3.(1) Финансовото стимулиране е обособено в годишни стипендии.

Било:Чл.4.(1) В съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба Кмета на Общината определя Комисия .

Става:Чл.4.(1) В съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба Кмета на общината определя Комисия по стипендиите.

Било:Чл.5.(1) Комисията по чл.4 е в състав не по-малко от 5 и не повече от 7 души.

(2)Комисията има право да привлича за становище различни специалисти, директори на училища и ДГ, експерти.

(3)Комисията може да заседава при наличието на обикновен кворум.

(4)Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си.

(5)Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване и оценяване за стипендии по чл.3.

Става:Чл.5.(1) Комисията по чл.4 е в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 души, от които двама общински съветници.

(2)Комисията има право да привлича за становище различни специалисти, директори на училища и ДГ, експерти.

(3)Комисията може да заседава при наличието на обикновен кворум.

(4)Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си.

(5)Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване и оценяване за стипендии по чл.3.

(6)Комисията представя протоколите от работата си на Кмета, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.

(7)Комисията води и съхранява дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила.

(8)До 10–то число на тримесечието, данните вписани в дневника се предоставят на Дирекция „Социално подпомагане” за включване в информационната система.

Решение 91

Приема годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Мездра, област Враца за периода 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.

Решение 92

Приема стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Мездра за периода 2016 – 2018 година.

Решение 93

1.Отменя Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мездра, приета с Решение №541 от Протокол №45 / 31.03.2011 година на Общински Съвет – Мездра.

2.Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мездра.

Решение 94

Приема план за противодействие на тероризма на територията на Община Мездра.

Решение 95

Приема отчет анализ за дейността на Районно управление – Мездра през 2015 година.

Решение 96

Приема информация за извършената дейност през 2015 година на ОбКОРС и план за работата на комисията през 2016 година.

Решение 97

Приема информация за дейността на Общинско предприятие „Чистота” през 2015 година.

Решение 98

Приема отчет на Програмата за околна среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Мездра за 2015 година.

Решение 99

1.Упълномощава инж. Генади Събков –  Кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „Екопроект” ООД – град Враца на 07.04.2016 г. /втора дата 08.04.2016 година / и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване отчета на управителя за дейността на дружеството през 2015 година.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване годишния финансов отчет и баланса на „Екопроект” ООД – град Враца за 2015 година.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА”  вземане решение реализираната за 2015 година печалба в размер на 6 038,58 лева да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на дружеството.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА”  освобождаване управителя на дружеството г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността му през 2015 година.

По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА”  приемане и одобряване доклада за дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително на „Екопроект” ООД – град Враца.

По т.6 от дневния ред да гласува „ЗА”  избиране за управител на „Екопроект” ООД – град Враца инж. Начко Кръстев Найденов с ЕГН: 6511271889, определя възнаграждението му, одобрява предложеният проект на договор за управление и упълномощава участващите в общото събрание представители на съдружниците да подпишат същия от страна на дружеството, като Възложител.

По т.7 от дневния ред да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – град Враца на следващото заседание на Общинския Съвет да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 100

1.Общински Съвет – Мездра отменя свое Решение №765 от Протокол №49 / 25.06.2015 година относно изразено принципно съгласие за закупуване на сграда „Дом на железничаря”.

2.Общински Съвет – Мездра отказва да приеме направеното предложение от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за закупуване на сграда „Дом на железничаря” – град Мездра, основаващо се на чл.66, ал.1 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността.

Решение 101

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §15, ал.3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. – ДВ, бр.61 / 2015 г.) Общински Съвет – Мездра възлага на Кмета на Община Мездра да прекрати договори с ползватели (сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 година), които нямат регистрирани животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ.

2.Възлага на Кмета да сключи анекс с ползватели (сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 година), които имат регистрирани животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ в размер по  – малък от полагащата се площ на една животинска единица съобразно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Решение 102

В резултат на гласуването цитирания по – долу проект за решение не беше приет.

Проект за решение:

1.Възлага на Кмета на Община Мездра да изплати на ХК „Локомотив” Мездра сумата от 3 802,00 лева, дължима по протокол от 23.03.2015 година до 01.05.2016 година, като от тази сума бъде удържана сумата от 1 856,00 лева за неразплатени транспортни разходи за 2015 година към ОбП „Чистота”.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра сумата от 35 000 лева, заложена по бюджет 2016 година и разпределена на база „Критерии за подпомагане на спортните клубове”, направеното финансово разпределение и мероприятията заложени в държавния спортен календар, да бъде преведена по банковата сметка на спортните клубове на две части (през първото и второто полугодие на 2016 година), след подадено писмено заявление от Председателите на СК.

Решение 103

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.2, т.2 и ал.3 и чл.46, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти:

1.Да се прекрати съсобствеността върху общия урегулиран поземлен имот УПИ VII, пл.№392 в кв.6 по плана на село Оселна, чрез изплащане дела на Община Мездра за общинския имот с площ от 235,00 кв.м., актуван с АЧОС №3025 / 09.03.2016 година при цена, определена с пазарна оценка на стойност 570,00 лева (петстотин и седемдесет лева) с Църковно настоятелство при църква „СВЕТИ ДУХ” село Оселна, община Мездра, собственик на ПИ №392 с площ от 1090,00 кв.м., представляващ част от УПИ VII, пл.№392 в кв.6 по действащия ПУП – ПРЗ на село Оселна, община Мездра, съгласно нот. акт №143, том I, нот. дело №260 / 30.06.1981 година.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за прекратяване на съсобственост при спазване на изискванията на чл.46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти, приета от Общински Съвет – Мездра.

Решение 104

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.2, т.2 и ал.3 и чл.46, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти:

1.Да се прекрати съсобствеността върху общия урегулиран поземлен имот УПИ II, в кв.95 по плана на село Зверино, чрез изплащане дела на Община Мездра за целия общински имот ПИ №842 с площ от 1 100,00 кв.м., актуван с АЧОС №3026 / 09.03.2016 година при цена, определена с пазарна оценка на стойност 5 500,00 лева (пет хиляди и петстотин лева) с „АЖМ – ГРУП” ЕООД – град Враца, собственик на ПИ №823с площ от 401,00 кв.м., представляващ част от УПИ II в кв.95 по действащия ПУП – ПРЗ на село Зверино, община Мездра, съгласно нотариален акт №185, том II, рег. №2092, нот. дело №299 / 12.07.2011 година.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за прекратяване на съсобственост при спазване на изискванията на чл.46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти, приета от Общински Съвет – Мездра.

Решение 105

Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за II-ро тримесечие на 2016 година както следва:

м. Април

1.Приемане Отчети за дейността на общинските търговски дружества за 2015 година.

Докл.: д-р Илиана Михайлова

Б. Червеняшки

2.Приемане Отчети за дейността и финансов отчет за 2015 г. на читалищата от община Мездра.

Докл.: инж. Генади Събков

м. Май

1.Анализ за участието на община Мездра в търговски дружества с под 50% общинско участие.

Докл.: инж. Генади Събков

2.Приемане отчет за изпълнение на бюджета на Община Мездра за 2015 година.

Докл.: инж. Генади Събков

м. Юни

1.Отчет за изпълнение на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Мездра през 2015 година.

Докл.: инж. Генади Събков

2.Отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта през 2015 година.

Докл.: инж. Генади Събков

3.Текущ отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост.

Докл.: инж. Генади Събков

Решение 106

Променя т.4,т.6 и т.12 от Решение №815, прието с Протокол №51 / 27.08.2015 година на Общински Съвет – Мездра както следва:

Било т.4.Определя за представител на Община Мездра в местното партньорство по т.3 – Николинка Владимирова Кътовска, ЕГН: 6201211897 – Кмет на Община Мездра.

Става т.4.: 4.Определя за представител на Община Мездра в местното партньорство по т.3 – инж. Генади Събков Събков, ЕГН: 6206161926 – Кмет на Община Мездра.

Било т.6.Определя Водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта да бъде: Община Мездра, булстат: 000193371, България, област Враца, община Мездра, град Мездра, пощенски код: 3100, ул. „Христо Ботев” №27, представлявана от Николинка Кътовска – Кмет.

Става т.6. Определя Водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта да бъде: Община Мездра, булстат: 000193371, България, област Враца, община Мездра, град Мездра, пощенски код: 3100, ул. „Христо Ботев” №27, представлявана от инж. Генади Събков – Кмет.

Било т.12.Като офис за целите на проекта, съгласно изискванията на Наредба №16 да бъде ползвано помещение на „Народно Читалище Просвета 1925 – Мездра”, ул. „Просвета” №2, ет.2 – град Мездра. Разрешението по настоящата точка важи за период не по – малко от 5 (пет) години, като периодът може да бъде удължен с ново Решение на Общински Съвет – Мездра.

Става т.12.Като офис за целите на проекта, съгласно изискванията на Наредба №16 да бъде използвана стая 402 в сградата на общинска администрация – град Мездра, ул. „Христо Ботев” №27. Разрешението по настоящата точка важи за период не по – малко от 5 (пет) години, като периодът може да бъде удължен с ново Решение на Общински Съвет – Мездра.

Решение 107

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет – Мездра реши да се извърши спешно ремонт на военен паметник „Св. Георги Победоносец” в град Мездра.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да организира извършването на всички необходими фактически действия по ремонта на паметника.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /