Протокол №8/28.04.2016 г. на Общински Съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №8 / 28.04.2016 г.

Решение 108

Общински съвет  – Мездра приема  изменения и допълнения  в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги приета с Решение  №440/Протокол №27/28.11.2013 година, както следва:

І.В Глава първа Общи положения

Чл.2 се изменя и допълва:

Чл. 2./1/  На територията на община Мездра се събират следните местни такси:

1.за битови отпадъци;

2.за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3.за ползване на детски ясли, детски кухни,  детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

4.за технически услуги;

5.за административни услуги;

6.за откупуване на гробни места;

7.за притежаване на куче;

8.други местни такси, определени със закон.

9.за дейности по отглеждане и възпитание в задължително преучилищно образование, за ползване на детска градина или училище извън финансираните от държавата дейности /в сила от 01.08.2016 година/.

/2/За всички услуги и права, включително по ал.3, предоставени от общината, с изключение на ал.1 , общинският съвет определя цена.

/3/Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се определя с наредбата.

Глава І  Раздел І  Определяне размера на общинските такси и услуги

В Чл.8 думата „граждани” се заменя с думата „лица”.

Чл.8.Общинският съвет, с приемането на бюджета на общината, може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, като в този случай разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси и услуги.

ІІ.Глава втора

Раздел І  Такса за битови отпадъци

В чл.21, ал.6 отдел „Местни приходи” се променя на отдел „Местни данъци и такси”.

Раздел II Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна чл.25 се изменя:

Чл.25./1/ За ползването на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна общинска собственост се заплаща такса както следва:

1.За ползване на пазари с цел търговия, таксата се определя:

1.1.на квадратен метър                                                 – на ден   2.00 лв.

1.2.за продажба с лек автомобил                                 - на ден   6.00 лв.

1.3.за продажба с товарен автомобил                 - на ден 15.00 лв.

1.4.за продажба на леки автомобили                   - 6.00 лв. на ден / на брой

2.За запазване на определено търговско място – 12 лв. на месец

3.За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на:

а/ първа зона на града                                 -  2.00лв.

б/ втора зона на града и с.Зверино            -  1.50 лв.

в/ останалите села                                       -  1.00 лв.

4.За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, се събира такса на квадратен метър на ден, както следва:

4.1.За продажба на стоки                                     -  5.00 лв.

4.2.За продажба на мартеници и саморъчно изработени произведения и стоки                                                                      -  2.00 лева.

5.За ползване на места, върху които са организирани сглобяеми съоръжения , атракциони, стрелбища, моторни люлки и дреги, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 1.00 лева.

6.За поставяне на маси за сервиране и консумация пред стационарни търговски обекти на месец:

а/ първа зона на града                                                                 – 4.50 лв. кв.м.

б/ втора зана на града и с. Зверино                                           – 3.00 лв. кв.м

в/ останалите села                                                                       – 2.50 лв. кв.м

7.За поставяне на „типов складов контейнер“ се заплаща такса за ползване на място в размер на:

  • за тип LC6\ LC8\ LC9X – 60 лева на година
  • за тип LC10\ LC15\ LC20X – 100 лева на година

Разрешението за ползване на място по т.7 се издава от кмета на Общината, след конкретизиране на мястото по одобрена схема от гл. архитект на Общината, заплащане на определената такса и представяне на служебна бележка на липса на задължения към Община Мездра.

/2/Таксата се заплаща от физическите и юридически лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените , посочени в ал.1.

/3/Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.

/4/Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него

период.

/5/При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 5 дни преди започване на месеца.

/6/При прекратяване на ползването на площите по ал.1, т.3 и т.6, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

/7/За ползване на тротоарното платно за складиране на строителни материали се събира такса на квадратен метър на месец в размер на 6.00 лв. при предоставяне на действащо разрешение за строеж и осигурено заграждение или контейнер.

/8/При продажба от товарни автомобили, минималната площ, която се таксува е 5 кв.м..

Раздел VІ Такси гробни места Чл.40 и чл.41 се изменят и допълват, както следва:

Чл.40./1/За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. до 15 години – 30 лв;

2. за вечни времена – 150 лв;

3. за придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място;

4.  за ползване на семейни гробни места:

а/  за 10 години  – 35,00 лв. ;

б/ за вечни времена – 175 лв.;

/2/  За урнов гроб с размери 1,2 х 1,2 м. се заплаща такса – 75 лв.

Чл.41.Таксите се събират от Общинска администрация – Мездра.

Раздел VІІ  Други местни такси, определени със закон  отпада „поземлен и”

Чл.42.Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския  горски фонд, както следва:

Раздел VІІ  Други местни такси, определени със закон  се създава нов член Чл.43 а , със следния текст:

Чл.43а. За предоставяне на физически лица на добита дървесина за лична употреба, без право на  продажба се заплаща следната такса за плътен кубичен метър дървесина:

Категория дървесина

Дървесен

вид

Дървесен

вид

Дървесен вид Дървесен вид
бк,гбр здб, бл, цр см, здгл бб,чб
1. ЕСД, трупи бичене над 30 см. 80,00 88,00 96,00 88,00
2. ЕСД, трупи бичене от 18 до 29 см. 72,00 80,00 88,00 72,00
3. ССД, тънки трупи от 15 до 17 см. 64,00 72,00 68,00 60,00
4. ССД, технологична дървесина 60,00 68,00 52,00 44,00
5. ДСД, технологична дървесина 65,00 74,00 48,00 40,00
6. Дърва за огрев 65,00 74,00
7. Дърва, технологична дървесина 40,00 40,00

ЛЕГЕНДА: ЕСД  – едра строителна дървесина

ССД – средна строителна дървесина

ДСД – дребна строителна дървесина

бк  – бук

гбр – габър

здб – зимен дъб

бл. – благун

цр – цер

см – смърч

здгл – зелена догласка /род ела/

бб – бял бор

чб – черен бор

Глава трета   Цени на неуредени със закони услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица:

Отпада Чл.59 /2/.

В Приложение №1 към чл.59 се правят следните изменения и допълнения:

В УСЛУГИ „Устройство на територията”  Направление „Градоустройство” т.20 се променя:

УСЛУГИ „Устройство на територията”
Направление Градоустройство
20 Разглеждане и одобряване на проект за преработка на инвестиционен проект и издаване на заповед по чл.154 от ЗУТ 20.00 лв. +  таксата по т.7

В УСЛУГИ „Устройство на територията”  Направление „Техническо обслужване” се променят текстовете на т.39,40 и точка 45 :

УСЛУГИ „Устройство на територията”
Направление Техническо обслужване
39 Издаване на удостоверение за извършено кадастрално заснемане по чл.54а, ал.3 от ЗКИР 20,00 лв.
40 Издаване на удостоверение и скица по Чл.13 от ППЗСПЗЗ 50,00 лв.
45 За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя, чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация, се събират еднократна такса :

-         за новоизграждани подземни и надземни съоръжения в обхвата на пътя ;

-         новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя:

-   до 5 кв.м.

-   над 5 кв.м

-         пресичане на път с прокопаване

-         пресичане на път с хоризонтален сондаж

1 лв./ м.линеен

120 лв./бр.

150 лв./бр.

200 лв.

40 лв.

В УСЛУГИ „Икономическо развитие, стопански и социални дейности”  се изменят точки 4, 5 , 6 и точка 7

УСЛУГИ „Икономическо развитие, стопански и социални дейности”
4 Цена за влизане и престой до 30 мин. В централната градска част за леки, лекотоварни и товарни коли за обслужване на търговските обекти 50,00 лв./годишно
5 Цена за паркиране в централната част на леки автомобили 80,00 лв./годишно
6 Цената за влизане и престой на МПС по ул.“Хр.Ботев“ в отсечка „кръгово движение – паркинг пред Общинска Администрация“ 1,00 лв. /за всеки започнат час престой/
7 Цена за влизане и престой на МПС, собственост на инвалиди по ул.“Хр .Ботев“ в отсечка „кръгово движение“ – паркинг пред Общинска администрация 1,50 лв. еднократно, при издаване на пропуска

В УСЛУГИ „Икономическо развитие, стопански и социални дейности”

Раздел Такси за технически услуги извън горският фонд, съгласно чл.131б от ППЗГ се изменя и допълва, както следва

Такси за технически услуги извън горският фонд, съгласно чл.131 „б“ от ППЗГ:
19 А. Маркиране и сортиментиране дървесина на корен:
- едра куб.м. 1,50 лв.
- средна куб.м. 1,50 лв.
- дребна куб.м. 1,60 лв.
- дърва пространствен кубик 2,00 лв.
20 Б. Измерване и кубиране на дървесина в лежащо
състояние:
- едра куб.м. 0,60 лв.
- средна куб.м. 0,70 лв.
- дребна куб.м. 0,80 лв.
- дърва пространствен кубик 0,50 лв.
21 В. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
- едра куб.м. 0,70 лв.
- средна куб.м. 0,80 лв.
- дребна куб.м. 0,90 лв.
- дърва пространствен кубик 0,70 лв.
22 Такса за идентификация на имот при добив на дървесина и издаване на  разрешително 25,00 лв.
23

нова

Цена за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в съответното землище. 30,00 лв. на декар
24

нова

Такса за добиване на дърва от извън горски територии – общински ливади, пасища и залесени ниви. 25,00 лв.

за 1 /един/ пространствен кубичен метър

25 Такса за ползване на общински мери и пасища се заплаща като годишна такса за животни, както следва:
Коза 1,00 лв./брой
Овца 1,00 лв./брой
Крава 3,00 лв./брой
Кон 3,00 лв./брой
Магаре 3,00 лв./брой
Катър 3,00 лв./брой
Свине / на свободна паша/ 2,00 лв./брой

В Други администативни услуги  се добавят нови точки 6 ,7 и точка 8, текстовете на т.6,7 и 8 съответно стават т.9,10 и точка 11.

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
1 Ползване зали общинска собственост
-   голяма зала 20,00 лв./час

неправителствени организации, регистрирани на територията на община Мездра заплащат 50% от таксата

-   малка зала 10,00 лв./час

неправителствени организации, регистрирани на територията на община Мездра заплащат 50% от таксата

2 Такса за ползване на мултимедиен проектор 10 лв.
3 Такса за ползване на екран 10 лв.
4 Сватбен ритуал /зала в общината/ 30,00 лв.
5 Изнесен сватбен ритуал 60,00 лв.
6 Ритуал „Именуване” 30,00 лв.
7 Такса за припознаване 5,00 лв.
8 Траурен ритуал 30,00 лв.
9 Платени съобщения по Радио Мездра 1,00лв. /мин.
10 Абонаментна такса за един месец на радиоточка 1,50 лв.
11 Такса за откриване на нова радиоточка 6,00 лв.
12 Такса за възстановяване на радиоточка 2,00 лв.
13 Ползване на помещения в училища и детски градини за образователни дейности:
- помещения до 20 кв.м. 1,25 лв / учебен час
- помещения над 20 кв.м. 2,50 лв./учебен час
14 Рекламна тарифа на Общински вестник „Мездра XXI век”
Първа страница 0,40 лв./кв.см
Вътрешна страница 0,20 лв./кв.см
Последна страница 0,30 лв./кв.см
За повече от две публикации 20% отстъпка

Услуги от ОбП „ Чистота” т.16 се изменя и допълва :

УСЛУГИ ОТ ОбП „ЧИСТОТА”
Услуги за погребения

- изкопаване и зариване на гробно място

- изкопаване и зариване при полагане на урна

50,68 лв.

25,40 лв.

* В направените изменения и допълнения към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги посочените цени са крайни.

Решение 109

На основание чл.26, ал.4 от Закона за народните читалища приема отчети за дейността и финансови отчети за 2015 година на  Читалищата от Община Мездра, както следва:

1.Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра

2.Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково

3.Народно Читалище “ФАР – 1927” село Люти дол

4.Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец

5.Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна

6.Народно Читалище “Искър 2004” село Зли дол

7.Народно Читалище “Факел 1926” село Зверино

8.Народно Читалище “Съзнание 1899” село Типченица

9.Народно Читалище “Просвета 1897” село Долна Кремена

10.Народно Читалище “Никола Въпцаров – 1919” село Игнатица

11.Народно Читалище “Подем – 1926” – село Дърманци

12.Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” село Г. Кремена

13.Народно Читалище “Просвета – 1928 – Царевец” село Царевец

14.Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” село Елисейна

15.Народно Читалище “Светлина 1926” село Моравица

16.Народно Читалище “Подем – Руска бяла –1928” село Руска бяла

17.Народно Читалище “Наука – 1919” село Лик

18.Народно Читалище “Колката” село Люти брод

19.Народно Читалище “Светлина – 2007” село Крапец

20.Народно Читалище “Светлина – 1931” село Брусен

Решение 110

На основание чл.26, ал.4 от Закона за народните читалища не приема отчет за дейността и финансов отчет за 2015 година на  Народно Читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” село Върбешница.

Решение 111

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2015 година.

2.Освобождава от отговорност управителя на “МБАЛ – Мездра” ЕООД  д-р Илиана Йорданова Михайлова.

3.Печалбата да бъде внесена  във фонд резервен на дружеството съгласно Закона.

Решение 112

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – град Мездра за 2015 година.

2.Не освобождава от отговорност управителя Божидар Цолов Червеняшки на  “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

3.Загубата в размер на  5 251,00 лева на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2015 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 113

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на „Транс – Авто – 2015” ЕООД – град Мездра за 2015 година.

2.Не освобождава от отговорност управителя Божидар Цолов Червеняшки на  „Транс – Авто – 2015” ЕООД.

3.Загубата в размер на  12 732,00 лева на „Транс – Авто – 2015” ЕООД за 2015 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 114

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.6, т.2 и чл.7, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност:

1.Определя годишната вноска за 2016 година в размер на 300 лева.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да внесе вноската по целевата банкова сметка на НСОРБ в срок до 30.04.2016 година.

Решение 115

1.Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мездра 2016 – 2020 година.

2.Приема годишен план за действие за 2017 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мездра 2016 – 2020 година.

Решение 116

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и   чл.36, ал.1, т.1, чл.3, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и  чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да  се включи  в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 година общински имот, представляващ незастроен парцел УПИ VІ общ. в кв.27, по ПУП – ЗРП на село Брусен, одобрен със Заповед №628 от 08.10.1990 година с площ от 800 кв.м. актуван с АОС №3002 от 24.02.2016 година.

2.Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на незастроени парцели:

  • УПИ ХIV общ, кв.1, актуван с АОС № 883 от 06.02.2009 година с площ от 835 кв.м. с начална тръжна цена размер на 2 750,00 лева без ДДС (две хиляди седемстотин и петдесет лева);
  • УПИ ІІІ общ, кв.1, актуван с АОС № 869 от 20.01.2009 година с площ от 800 кв.м. с начална тръжна цена в размер на 2 650,00 лева без ДДС (две хиляди шестотин и петдесет лева);
  • УПИ VІ общ, кв.27, актуван с АОС № 3002 от 24.02.2016 година с площ от 800 кв.м. с начална тръжна цена  в размер на 2 700,00 лева без ДДС (две хиляди и седемстотин лева);

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната      процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински Съвет – Мездра и сключи договори  за продажба на имотите.

Решение 117

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 013027 от 3,353 дка, посевна площ, в местност „Балагерица” по КВС на село Лик, образуван от имот № 013020;

2.Имот № 011670 от 2,445 дка, посевна площ, в местност „Изворище” по КВС на село Лик, образуван от имот № 011284;

3.Имот № 012169 от 3,192 дка, посевна площ, в местност „Ограден дел” по КВС на село Лик;

4.Имот № 013028 от 1,922 дка, изоставена нива, в местност „Ливадето” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012957;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Дано (Колов) Николов Данов, бивш жител на село Лик.

Решение 118

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 017180 от 5,694 дка, ливада, в местност „Равнището” по КВС на село Горна Кремена, образуван от имот № 017099;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Данко Христов Донов, бивш жител на село Горна Кремена.

Решение 119

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 013029 от 3,321 дка, посевна площ, в местност „Дилова поляна” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012709;

2.Имот № 011669 от 2,172 дка, ливада, в местност „Дейковец” по КВС на село Лик, образуван от имот № 011356;

3.Имот № 013026 от 4,448 дка, пасище,мера, в местност „Салатирето” по КВС на село Лик, образуван от имот № 013004;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Дано (Колов) Николов Данов, бивш жител на село Лик.

Решение 120

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 017183 от 5,577 дка, ливада, в местност „Ламбова туфа” по КВС на село Горна Кремена, образуван от имот № 017111;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Мицов Пешков, бивш жител на село Горна Кремена.

Решение 121

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 017179 от 8,863 дка, ливада, в местност „Ламбова туфа” по КВС на село Горна Кремена, образуван от имот № 017111;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Вълков Петков, бивш жител на село Горна Кремена.

Решение 122

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 017182 от 3,250 дка, ливада, в местност „Ламбова туфа” по КВС на село Горна Кремена, образуван от имот № 017111;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тихомир Данов Тонов, бивш жител на село Горна Кремена.

Решение 123

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 017181 от 1,467 дка, ливада, в местност „Ламбова туфа” по КВС на село Горна Кремена, образуван от имот № 017017;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кръстьо Цветков Нинов, бивш жител на село Горна Кремена.

Решение 124

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 042028 от 0,932 дка, нива, в местност „Острок” по КВС на село Люти брод, образуван от имот № 042020;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иванка Иванова Първанова, бивш жител на село Люти брод.

Решение 125

1.Общински съвет – Мездра отменя Решение № 658 от Протокол № 41 /18.12.2014 година.

2.На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

2.1.Имот №080182 от 1 500 дка, ливада, в местност „Ливаде” по КВС на село Царевец, образуван от имот №080178;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Васил Николов Левашки, бивш жител на село Старо село.

Решение 126

Приема промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Мездра както следва:

На мястото на г-жа Нелка Маринова Илиевска да бъде включена г-жа Валя Руменова Ивановска – младши експерт „Общинска собственост, икономика и транспорт”.

Решение 127

Общински Съвет – Мездра подкрепя предложението на Йорданка Димитрова – директор на СОУ „Св. Климент Охридски” село Зверино за определянето му за защитено училище.

Решение 128

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие за изграждане на паметна плоча, намираща се в зелената площ на линията на паметника на загиналите във войните от Община Мездра в основата, на която да бъде положена гилза от снаряд с пръст, донесена от военното гробище от град Харкан, Унгария в памет на загиналите военнослужещи от Община Мездра през 1945 година.

2.Средствата за обезпечаване и реализация на тази инициатива са за сметка на Общински съвет на ветераните от войните на България – град Мездра.

Решение 129

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ Общински Съвет – Мездра разрешава на Мартин Петков Милешки с адрес: град София, ж.к. „Младост” 2, бл.241, вх.1, ет.1, ап.1 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ),  за ПИ №044002, местност „Карчовото” в землището на село Кален заизграждане на обект „Кравеферма за 20 броя млекодайни крави и приплодните им”.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 130

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Мартин Петков Милешки с адрес: град София, ж.к. „Младост” 2, бл.241, вх.1, ет.1, ап.1, да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП ) за ЕЛ и ВиК захранване  на ПИ №044002, местност „Карчовото” в землището на село Кален, във връзка с изграждане на обект „Кравеферма за 20 броя млекодайни крави и приплодните им.”

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 131

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „Версол“ ЕООД с адрес на управление: село Лик, ул. „Вежен” №1, ЕИК 201486750 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за  застрояване (ПЗ) за №012993, местност „Койкина бара” в землището на село Лик за изграждане на оранжерия за зеленчукопроизводство и подправки, обслужваща сграда, външен резервоар и ограда, като втори етап на инвестиционно предложение за Модернизация на биологично земеделско стопанство „Версол“.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 132

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „Версол“ ЕООД с адрес на управление: село Лик, ул. „Вежен” №1, ЕИК 201486750 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцерален план (ПП) за захранване с вода на ПИ№012993, местност „Койкина бара” в землището на село Лик за изграждане на оранжерия за зеленчукопроизводство и подправки, обслужваща сграда и външен резервоар, като втори етап на инвестиционно предложение за Модернизация на биологично земеделско стопанство „Версол“.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 133

Утвърждава изплатените разходи за командировки за първо тримесечие на 2016 година на Яна Венелинова Нинова – Председател на Общински Съвет – Мездра в размер на 20 лева.

Решение 134

Общински съвет – Мездра не приема искането за прекратяване пълномощията на председателя на Общински съвет – Мездра – Яна Нинова.

Решение 135

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-жа Лилия Любенова Николова – за изключителни заслуги в областта на спортния живот и принос в популяризиране името на град Мездра.

Решение 136

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА удостоява посмъртно със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Цветко Тодоров Петков за заслуги и принос в развитието на местното самоуправление на Община Мездра.

Решение 137

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Красимир Стефанов Кирков за изключителен принос към културното и духовното развитие на Община Мездра и във връзка с неговия 70 – годишен юбилей”.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /