Протокол №6/25.02.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №6 / 25.02.2016 г.

Решение 65

Приема отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Мездра за 2015 година.

Решение 66

Приема отчет за дейността на „Екопроект” ООД за четвъртото тримесечие на 2015 година.

Решение 67

Приема отчет за дейността на „Екопроект” ООД за 2015 година.

Решение 68

Приема отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. юли 2015 година – м. декември 2015 година.

Решение 69

1.Отменя Решение №62, прието с Протокол №5 от 28.01.2016 година.

2.На основание чл.39, ал.4 от ЗОС Общински Съвет – Мездра дава съгласието си за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок до 3 (три) години на недвижим имот, част от източното крило от следния недвижим имот, общинска собственост – УПИ V, пл.№1300, кв.80 по плана на град Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №94, съгласно АЧОС №966 от 26.01.2010 година, включващо:

 • фоайе с коридор – 45,75 кв.м;
 • портиерна – 5,10 кв.м.;
 • столова – 89,80 кв.м.;
 • сервизни помещения от 8 кв.м.;

в полза на Сдружение „Спелеоклуб -Мездра” юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Национален регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове под №1-056-029 от 06.06.2013 година, представлявано от Ангел Велчов Цветков – председател на сдружението.

3.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за ползване на имота за 3 (три) години.

Решение 70

1.Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца на 29.02.2016 година и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2016 година.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2015 година.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане отчета за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2015 година.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” изразяване съгласие с изпълнението на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца” (втора фаза), по който участва Община Враца и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца за 2015 година.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца на следващото заседание на Общинския Съвет да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 71

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА при Община Мездра Общински съвет – Мездра избира Поля Феодорова Цветкова за член на ПК „ОКНСТМД”, „ЗСП” и „ПУКИ”.

Решение 72

Определя за представители на Общински Съвет – Мездра в Групата за наблюдение на Общински план за развитие на Община Мездра 2014 – 2020 година :

1.Наталия Иванова Луканова

2.Огнян Христов Петров

3.Гергана Руменова Петрова

4.Мирчо Маринов Мирчев

5.Десислава Цветомирова Костова

Решение 73

Общински Съвет – Мездра дава съгласие за включване в състава на ОбКОРС на Огнян Христов Петров – общински съветник.

Решение 74

В резултат на гласуването цитирания по – долу проект за решение не беше приет.

Проект за решение:

Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши актуализация на схемата за преместваеми съоръжения и да предприеме всички последващи действия с цел реализиране на инвестиционното намерение.

Решение 75

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Илия Николов Мишонов с адрес: село Върбешница, ул. „Райко Даскалов” №9 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за  застрояване (ПЗ) за ПИ №000346, местност „Буков дол” в землището на село Върбешница за изграждане на рибарник.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 76

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и чл.56, ал.1, т.2 от Закона за горите, Общински Съвет – Мездра разрешава на „Теленор България” ЕАД с адрес: град София, Бизнес парк „София”, сграда 6 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за  застрояване (ПЗ) за ПИ №034042, местност „Кошарен” в землището на село Зверино за изграждане на обект: „Базова станция на Globul №5538”.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 77

Подадено заявление от Пенка Антова Гешева

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 0011598 от 2,084 дка, посевна площ, в местност ”Бранището” по КВС на село Лик, образуван от имот № 011225;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Анто Луканов Гергов, бивш жител на село Лик;

Решение 78

Подадено заявление от Георгина Йолова Канова

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 001136 от 3,616 дка, ливада, в местност ”Андрек” по КВС на село Лик, образуван от имот 001029;

2.Имот № 005191 от 4,800 дка, посевна площ, в местност ”Бапките” по КВС на село Лик, образуван от имот №005057;

3.Имот № 005192 от 3,133 дка, посевна площ, в местност ”Бапките” по КВС на село Лик, образуван от имот № 005057;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йоло Георгиев Брешковски, бивш жител на село Лик;

Решение 79

Подадено заявление от Митко Цолов Николов

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 019013 от 13,271 дка, нива, в местност ”Стражица” по КВС на село Старо село, образуван от имот № 019009;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Маринов Кръстев, бивш жител на село Старо село;

Решение 80

Подадено заявление от Милка Георгиева Георгиева

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 000153 от 2,581 дка,  пасище, мера,  в местност ”Боденска страна” по КВС на село Долна Кремена;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мария Цветкова Димитрова,  бивш жител на град Мездра;

Решение 81

Подадено заявление от Светла Йорданова Венковска

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 012024 от 3,608 дка, пасище, мера  в местност ”Томарев дол” по КВС на село Царевец, образуван от имот № 012018;

2.Имот № 012025 от 28,812 дка, пасище, мера  в местност ”Томарев дол” по КВС на село Царевец, образуван от имот № 012019;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Сълко Николов Етугов, бивш жител на село Царевец;

Решение 82

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.25, ал.1, и чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и ,ал.1, ал.3, чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общински Съвет – Мездра определя и  дава съгласие за предоставяне на  38176,828 дка  мери и пасища и пасища с храсти, от които 5377,464 дка за общо ползване и 32799,364 дка за индивидуално ползване за 2016 година.  Приема:

1.Годишен план за паша на територията на Община Мездра (Приложение №1);

2.Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни  (Приложение № 2);

3.Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Мездра ( Приложение № 3);

4.Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади по населени места (Приложение № 4);

5.Карти за използването на мерите, пасищата и ливадите по населени места (Приложение № 5);

2.Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем по реда на чл.24а, ал.2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до шеста категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от седма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

3.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно.

4.Възлага на Кмета на общината да назначи комисия, която да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал.4 и разпредели имотите за всяко землище. Въз основа на протоколите на комисиите по чл.37и, ал.6 и ал.10  и след заплащане на наемната цена Кметът на Общината да сключи договори за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд да се отдадат под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

5.В договора за индивидуално ползване на общински мери, пасища и ливади се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

 • поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
 • обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на Общата селскостопанска политика;
 • солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;
 • осигуряване на противопожарна безопасност;
 • заплащане на наема за ползване на общинските мери, пасища и ливади при подписване на договора;
 • да не се променя начина на трайно ползване  на мерите и пасищата и ливадите;
 • да не се ползват мерите, пасищата  и ливадите за неземеделски нужди;
 • да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата и ливадите с битови, строителни и други отпадъци;
 • да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в населеното място;
 • да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора.;

Решение 83

1.На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост, Общински Съвет – Мездра предоставя за безвъзмездно ползване стадион „Локомотив” в град Мездра на спортни клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на Община Мездра, регистрирани в обществена полза.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ползване на общински спортен имот – стадион „Локомотив” с ФК „Локомотив 2012” град Мездра със срок до края на сезон 2016 / 2017 година.

Решение 84

Общински Съвет – Мездра отпуска 1000 лева за подпомагане създаването на художествен филм за Христо Ботев.

Решение 85

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.67, ал.1 от Закона за устройство на територията, във вр. с чл.193, ал.4  от Закона за устройство на територията и чл.287, ал.1 и чл.288, т.1 от Закона за електронните съобщения  – Общински Съвет – Мездра,  дава предварително съгласие  за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване в полза на „Михайлов ТВ” ООД, град София, през имоти публична общинска собственост в урбанизираните територии на село Люти брод и село Люти дол  за изграждане на обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „МИХАЙЛОВ ТВ” ООД на територията на област Враца”, за частта на трасето преминаващо през  територията на Община Мездра върху следните имоти – публична общинска собственост:

В регулацията  на село Люти брод, община Мездра:

Кад.№ Вид на територията Начин на ползване Засегната площ от сервитута (дка.) Име на собственика Вид собственост
улица о.т.19-о.т.73 Населени места Жилищни територии 0,908 село

Люти брод

Общинска публична
улица о.т.73-о.т.76 Населени места Жилищни територии 0,307 село

Люти брод

Общинска публична

Обща дължина на трасето 1278,00 м. и сервитутна площ 1278,00 кв.м.

В регулацията  на село Люти дол, община Мездра:

Кад.№ Вид на територията Начин на ползване Засегната площ от сервитута (дка.) Име на собственика Вид собственост
Улици

Съгласно приложена схема

Населени места Жилищни територии 0,1046 село

Люти дол

Общинска публична
1046

Обща дължина на трасето 1046,00м. и сервитутна площ 1046,00кв.м.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички последващи и необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходното решение за учредяване  на ограниченото вещно право – право на прокарване на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в полза на „Михайлов ТВ”  ООД град София, след представен одобрен от Областния управител на Област Враца – Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП- ПП) .

Решение 86

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.67, ал.1 от Закона за устройство на територията, във вр. с чл.193, ал.4  от Закона за устройство на територията и чл.287, ал.1 и чл.288, т.1 от Закона за електронните съобщения  – Общински Съвет – Мездра,  дава предварително съгласие  за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване в полза на „Атлантис сат” ООД, град Мездра, през имоти публична общинска собственост в землищата и урбанизираните територии на село Брусен, село Царевeц и село Старо село за изграждане на обект: „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни от село Брусен, община Мездра до град Роман, община Роман”, за частта на трасето преминаващо през  територията на Община Мездра върху следните имоти – публична общинска собственост:

Кад.№ Вид на територията Начин на ползване Обща площ на имота (дка.) Засегната площ от сервитута (дка.) Име на собственика Вид собственост
000001 Населени места Жилищни територии 321,978 0,413 село Брусен Съсобствена (смесена)
000005 Транспорт Пътища ІV клас 1,484 0,247 Община Мездра Общинска публична
000032 Транспорт Пътища ІV клас 5,441 0,508 Община Мездра Общинска публична
000033 Транспорт Пътища ІV клас 13,778 1,434 Община Мездра Общинска публична
000057 земеделска Полски пътища 0,681 0,025 Община Мездра Общинска публична
018077 земеделска Полски пътища 1,063 0,020 Община Мездра Общинска публична
018087 земеделска Полски пътища 5,441 0,013 Община Мездра Общинска публична
371,335 2684

В землище на село Царевец, община Мездра:

Кад.№ Вид на територията Начин на ползване Обща площ на имота (дка.) Засегната площ от сервитута (дка.) Име на собственика Вид собственост
000001 Населени места Жилищни територии 897,105 1,402 село Царевец Съсобствена (смесена)
000002 Транспорт Пътища ІV клас 40,779 2,627 Община Мездра Общинска публична
000016 Транспорт Пътища ІV клас 18,028 0,987 Община Мездра Общинска публична
955,912 5016

В землище на село Старо село, община Мездра:

Кад.№ Вид на територията Начин на ползване Обща площ на имота (дка.) Засегната площ от сервитута (дка.) Име на собственика Вид собственост
000001 Населени места Жилищни територии 574,009 1,087 село Старо село Съсобствена (смесена)
000002 Транспорт Пътища ІV клас 12,823 1,044 Община Мездра Общинска публична
00003 Транспорт Пътища ІV клас 50,88 2,566 Община Мездра Общинска публична
00026 Транспорт Местни пътища 27,748 0,944 Община Мездра Общинска публична
665,460 5,641

2. Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички последващи и необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходното решение за учредяване  на ограниченото вещно право – право на прокарване на подземна оптична кабелна мрежа за пренос на данни  в полза на „Атлантис сат” ООД град Мездра, след представен одобрен от Областния управител на Област Враца – Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП- ПП) .

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /