Протокол №5/28.01.2016 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №5 / 28.01.2016 г.

Решение 48

Приема програма за управление на Община Мездра през мандат 2015 – 2019 година.

Решение 49

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с §10, ал.2 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията приета с ПМС №129 от 26 юни 2012 година, обнародвана в ДВ, бр.49 от 29.06.2012 година и във връзка с Решение №22 от Протокол №4/29.12.2011 година Общински Съвет – Мездра:

1.Отменя структурата на Общинска администрация – Мездра, приета с Решение №22 от Протокол №4/29.12.2011 година.

2.Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация на Община Мездра, считано от 01.02.2016 година съгласно Приложение №1, а именно:

РЪКОВОДСТВО

1.Кмет

2.Зам. кмет «Финанси, икономика, проекти и общинска собственост»

3.Зам. кмет «Устройство на територията, социални и хуманитарни дейности»

4.Секретар

ЗВЕНА ИЗВЪН ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

1.Главен архитект – 1 щ.бр.

2.Вътрешен одит – 1 щ.бр.

3.Финансов контрольор – 1 щ.бр.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 14 щ.бр.

1.Дирекция «Административно обслужване» – 14 щ.бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 37 щ.бр.

1.Дирекция «Финанси, икономика и проекти» – 19 щ.бр.

1.1.Директор на дирекция – 1 щ.бр.

1.2.Отдел «Местни данъци и такси» – 7 щ.бр.

1.3.Отдел «Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки» – 11 щ.бр.

2.Дирекция «Устройство на територията» – 9 щ.бр.

3.Дирекция «Социални и хуманитарни дейности» – 9 щ.бр.

Кметове на кметства и кметски наместници – 27 щ.бр.

Численост на администрацията – 55 щ.бр.

Обща численост – 85 щ.бр., в това число:

1.Делегирана от държавата дейност – 76 щ.бр.

2.Дофинансирани – 9 щ.бр.

Решение 50

Приема годишен културен календар на Община Мездра за 2016 година.

Решение 51

Приема спортно – туристически календар на Община Мездра за 2016 година.

Решение 52

Не приема да се предвиди сумата от 18 000 лева за Читалищата от Община Мездра за 2016 година.

Решение 53

Приема да се отпуснат до 6 000 лева за изграждане на озвучителна система в Заседателната зала на Община Мездра.

Решение 54

Общински Съвет – Мездра дава съгласие „ВиК” ООД – Враца да сключи Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – град Враца, за възлагане на дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите.

Решение 55

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380/29.12.2015 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Мездра, Общински съвет – Мездра:

1.Приема бюджета на Община Мездра за 2016 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 712 396 лв., съгласно  Приложение № 1, в това число:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 939 820 лв., в това число :

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 563 722 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2015 година в размер на 354 994 лв., определен съгласно Приложение №  3;

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер на 21 104 лв.;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 772 576 лв.; в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на

1 228 700 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  2 739 954 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 291 600 лв.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 714 100  лв.

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на 131 100 лв.;

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на 73 313 лв., в т. ч.

1.1.2.6.1. Трансфери между бюджетни сметки  /+/ 180 000 лв. възстановени отчисление по чл. 60 от ЗУО;

1.1.2.6.2. Трансфери между бюджетни сметки /-/ 127 764 лв. предоставени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

1.1.2.6.3. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки /+/ 78 694 лв. надвзето ДДС от МОСВ;

1.1.2.6.4. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки /-/ 57 617 лв. за съфинансиране на проекти.

1.1.2.7. Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на  /-/1 906 000 лв., в т. ч.:

1.1.2.7.1. Временни безлихвени заеми от ЦБ

/-/1 689 000 лв.;

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми от сметки за чужди средства /-/ 217 000 лв.

1.1.2.8. Операции с финансови активи – /-/ 534 192 лв., в т. ч.:

1.1.2.8.1. Погашения на дългосрочен заем в банка „ДСК” ЕАД  /-/ 349 992 лв.;

1.1.2.8.2. Погашения на дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД /-/184 200 лв..
1.1.3. Преходен остатък от 2015 година в размер на 34 001  лв. разпределен съгласно Приложение № 3;

1.2. По разходите в размер на 10 712 396 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, в това число :

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 939 820 лв.,

1.2.2. Местни дейности в размер на 3 444 949 лв.

1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности  със средства от собствени приходи  и от изравнителна субсидия в размер на  327 627 лв.

1.3.Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер  на 145 197 лв.

2.  Приема инвестиционната програма за 2015 година, съгласно Приложение № 4.

2.1. Приема капиталовите разходи в размер на 897 100 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5;

2.2.  Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на  714 100 лв., съгласно Приложение № 5;

2.2. Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани със собствени  средства  съгласно Приложение № 5;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по Приложение № 8

4. Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос в размер на 5 900 лв.

4.2. Помощи за погребения  в размер на 1000 лв., която включва ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, изкопаване и иззиждане на гроб. Помощ се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“.

4.3. Помощи по решение на Общински съвет в размер на  50 000 лв.

4.3.1. Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв.  за всяко второ родено дете, 100 лева за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2015 година в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето.

4.3.2. При раждането на близнаци децата се третират еднакво.

4.3.3. При осиновяване на дете  важат същите правила като при раждане.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища в размер на 2 000 лв., за участие в национални и международни изяви.

4.4.2. Спортните клубове в размер на 35 000 лв., за участие в спортния календар.

4.5. Упълномощава кмета на общината да определи условията за предоставянето и отчитането на целевите субсидии.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално – битови  в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

5.2. Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

5.3. Представителни разходи в размер на

9 400 лв.  от тях:

  • на кмета на общината                                       3 000 лв.
  • на председател на общински съвет                    1 000 лв.
  • кмет и кметски наместник /27х 200/                 5 400 лв.

5.4. Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 7800 лв. от тях :

  • кметове на кметства 24 бр. по 300 лв.                7 200 лв.;
  • кметски наместници  3  бр. по 200 лв.                      600 лв.

5.5. Определя разходи за поддръжка на обществените територии по кметствата в размер до 18 887 лв..

5.5.1. Упълномощава Кмета да утвърди правила за заявяване и отчитане на средствата.

5.6. Определя разходи за материали в размер до 50 000 лв. за благоустрояване и поддръжка в населените места от общината.

5.6.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди условия за разпределение, съгласуване и отчитане на изразходените средства.

5.7. Определя средства в размер до 15 000 лв. за ограничаване  популацията на бездомни кучета на територията на Общината.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и за която няма кандидати от съответното населено място, както следва:

-     в общинска администрация  – директор, експерт;

- в   социално   заведение -  социален работник, медицински работник, възпитател;

6.1. Определя средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване в размер на 85 % от стойността на транспортните разходи на служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 % на пътуващи по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

6.2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименните списъци на пътуващите за 2016 година.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, РА към ДФ „Земеделие” и други програми съгласно Приложения №  7, 7”а”, 7 „б”.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 година, 2017 година, 2018 година Приложение № 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 година както следва:

9.1. Кметство Зверино;

9.2. Общински център за социални услуги и дейности;

9.3. ОбП „Чистота”;

9.4. ОУ „Христо Ботев” Мездра;

9.5. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Мездра;

9.6. СОУ „Иван Вазов” Мездра;

9.7. СОУ „Св. Климент Охридски” село Зверино;

9.8. ОУ „Васил Кънчов” село Моравица;

9.9. ОУ „Хаджи Димитър” село Елисейна;

9.10. ПГ „Алеко Константинов” Мездра;

9.11. ПГ по МСС

9.12. ЦДГ 1 и бази;

9.13. ЦДГ 2 и бази;

9.14. ОДЗ 1 и бази;

9.15. ОДЗ 2 и бази;

9.16. ОДЗ село Зверино и бази;

9.17. Комплекс за социални услуги и дейности за лица с увреждания.

10. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6  какта следва:

10.1.  Максималния размер на новия общински дълг за 2016 година – 1 500 000 лв.

10.2.  Максималния размер на общинския дълг към края на 2016 година – 5 258 751 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно Приложение № 11.

12. Определя максимален размер на  ангажиментите, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 30 %  от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължение  от 2015 година, които ще бъдат разплатени през 2016 година в размер на 1 341 606 лв., съгласно Приложение № 10;

14. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на Кмета:

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. За всеки отделен случай Кметът на общината съобразява погасяването  на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

16.2. При предоставянето  на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

17. Упълномощава Кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет при временни касови разриви по общинския бюджет.

18. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2016 година по Приложение № 12.

Решение 56

Разрешава на  Кмета на Община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № 0414BG16SPO002-004 и анекса към него с регистрационен  № 0414BG16SPO002-004-01 за проект  „Възстановяване на подпорни стени на територията на Община Мездра” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в размер на  44 134,48 лева /четиридесет и четири хиляди сто тридесет и четири лева и 48 ст./ представляващи 50 % от стойността на предоставената от Координиращия  орган безвъзмездна финансова помощ към Изпълнителния орган.

Решение 57

Приема отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 година.

Решение 58

По т.1 от дневния ред Общински Съвет – Мездра дава мандат на инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, в качеството му на представител на Община Мездра в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, за предоставяне позицията на общината по т.1 от дневния ред, да съгласува Бизнес плана на оператора – „ВиК” ООД – Враца, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 година, съгласно разпоредбите на §14, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (обн. – ДВ, бр.103 от 2013 година, изм. и доп. – ДВ, бр.58 от 2015 година).

По т.2 от дневния ред Общински Съвет – Мездра дава мандат на инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, в качеството му на представител на Община Мездра в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, за предоставяне позицията на общината по т.2 от дневния ред, да съгласува текста на Проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както и да приеме решение за сключване на договор, по реда на Закона за водите (чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „ВиК” ООД – Враца и упълномощаване на г-жа Малина Николова – Председател на Асоциацията по ВиК – Враца да подпише одобрения договор от името на Асоциацията.

3.Общински Съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише окончателните Протоколи за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Мездра, получени в Общината с Писмо с изх. № 03-02-320/21.01.2016 година на МРРБ.

Решение 59

На основание чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения, чл.16 от договор за възлагане на управлението на „МБАЛ Мездра” ЕООД Общински Съвет – Мездра приема да се поднови за нов тригодишен срок договора за възлагане на управлението на „МБАЛ Мездра” ЕООД с д-р Илиана Михайлова – Тихолова, считано от 22.02.2016 година.

Решение 60

1.Приема промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Мездра в състав от 5 члена, както следва:

Председател: Севдалина Джамбазка – Секретар на Община Мездра

Членове: Цветослав Петков – мл. експерт Общинска собственост

Нелка Маринова Илиевска – гл. спец. „Общинска

собственост и жилищен фонд”

Данаил Димитров – зам. председател на ОбС – Мездра

Д-р Ивайло Тодоров – общински съветник в ОбС – Мездра

Решение 61

1.На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра предоставя безвъзмездно за управление за нуждите на НЧ „Светлина” село Крапец на Ритуална зала в село Крапец, парцел I, кв.20 по плана на селото със застроена площ от 265,69 кв.м., съгласно АПОС №43 / 15.06.1999 година.

2.Кметът на Община Мездра да сключи договор за управление на имота с НЧ „Светлина” село Крапец.

Решение 62

На основание чл.39, ал.4 от ЗОС:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието си за продължаване с 3 (три) години срока  на договор за ползване на недвижим имот, част от източното крило от следния недвижим имот, общинска собственост – УПИ V, пл.№1300, кв.80 по плана на град Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №94, съгласно АПОС №626 от 13.06.2006 година, включващо:

  • фоайе с коридор – 45,75 кв.м;
  • портиерна – 5,10 кв.м.;
  • столова – 89,80 кв.м.;
  • сервизни помещения от 8 кв.м.;

сключен между Община Мездра и Сдружение „Спелеоклуб – Мездра” юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Национален регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове под №1-056-029 от 06.06.2013 година, представлявано от Ангел Велчов Цветков – председател на сдружението.

2.Упълномощава Кмета на Общината да сключи анекс за продължаване на срока на договор за ползване на имота с 3 (три) години при спазване на всички останали клаузи по договора.

Решение 63

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.47б, ал.2 и чл.48, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се учреди безсрочно и възмездно право на пристрояване на Етажната собственост (ЕС) на вход „А” на жилищен блок „Септемврийци” в град Мездра, регистрирана по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) с регистрационен №17/16.06.2010 година и административен адрес: ул. „Александър Стамболийски” №64, вх. А, град Мездра, област Враца в имот – урегулиран поземлен имот (УПИ) V, пл.№  993, общ. в кв. 70 с площ от 3000,00 кв. м.., по действащия план (ПУП-ПРЗ) на град Мездра, одобрен със Заповед №111/20.02.1989година, актуван с Акт №817/30.07.2008 година за частна общинска собственост, за изграждане на „Допълнителен вход (втори) и товарна рампа към вход „А” на осеметажен жилищен блок „Септемврийци” със застроена площ от 6.27 кв.м. при цена по данъчна оценка (ДО) – 154,80лева (сто петдесет и четири и 0,80) лева.

2.Кметът на Общината да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване правото на пристрояване.

Решение 64

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 година, в т. Първа – продажби, общински имот: урегулиран поземлен имот УПИ III, общ. в кв.92, по действащия план на село Зверино, община Мездра, одобрен със Заповед №400 / 26.06.1990 година, изменен в обхвата на имота със Заповед №268 / 25.05.2011 година.

2.да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в село Зверино, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ III, общ. в кв.92 по плана на село Зверино с площ по регулация 1 355,00 кв.м., общинска собственост, съгласно АЧОС №2883 / 10.12.2015 година с начална тръжна цена 4 450,00 лева (четири хиляди четиристотин и петдесет лева).

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / Яна Нинова /