Протокол №52 / 18.09.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №52 /18.09.2015 г.

Решение 820

1.Отменя решение №774, Протокол №49/25.06.2015  година на Общински Съвет – Мездра.

2.Разходите за „Възстановяване на подпорна стена – северно от жил. блок „Балкан” в кв.3 град Мездра”; „Възстановяване подпорна стена „Стадион” Мездра” и „Възстановяване на разрушена подпорна стена и укрепване на устои на мост срещу сградата на Кметството село Оселна, община Мездра”и „Възстановяване профила на корекцията на река Моравишка от моста на ЖП до моста на ДАП (моста на път Е 79) с дължина на участъка 1 700 м.” са за щети, настъпили като пряка последица от бедствието от периода 31 юли – 4 август 2014 година и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието.

3.Община Мездра ще осигури собствен принос по проекта в случай на проекти за подобрения на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна помощ.

4.Община Мездра поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по – високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 31 юли – 4 август 2014 година.

Решение 821

1.Общински Съвет – Мездра разрешава Община Мездра да предостави по три куб.м. дърва на всички пенсионерски клубове, отопляващи се на твърдо гориво на територията на общината за предстоящия отоплителен сезон 2015-1016 година.

2.На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА задължава Кмета да организира изпълнението на решението на Общински Съвет – Мездра.

3.Възлага на Кмета на Община Мездра да уведоми Общински Съвет – Мездра за изпълнението на решението.

Решение 822

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот № 017177 в местност „Манастира”, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 30,736 дка, съгласно АОС № 2848 / 17.08.2015 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 017177 в местност „Манастира”, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 30,736 дка, съгласно АОС № 2848 / 17.08.2015 година с начална тръжна цена от 36 980,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 823

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот №012258 в землището на село Типченица, местност „В село”, нива, седма категория с площ от 0,708 дка, съгласно АЧОС №2843 / 17.08.2015 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №012258 в землището на село Типченица, местност „В село”, нива, седма категория с площ от 0,708 дка, съгласно АЧОС №2843 / 17.08.2015 година с начална тръжна цена от 1 230,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 824

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.1  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година общински имот, представляващ незастроен парцел – УПИ II, пл. №203 в кв.31 по плана на село Елисейна с площ от 600 кв.м., съгласно АОС №2842 / 17.08.2015 година.

2.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроен парцел – УПИ II, пл. №203 в кв.31 по плана на село Елисейна с площ от 600 кв.м., съгласно АОС №2842 / 17.08.2015 година с начална тръжна цена 1 800,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 825

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот № 370009 в землището на село Руска бела, местност „Пясъка”, друга селскостопанска територия, пета категория с площ от 0,898 дка, съгласно АЧОС №2849 / 13.05.2015 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 370009 в землището на село Руска бела, местност „Пясъка”, друга селскостопанска територия, пета категория с площ от 0,898 дка, съгласно АЧОС №2849 / 13.05.2015 година с начална цена от 1 660,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 826

1.На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра, представляващ имот от 1070,00 кв.м. в ПИ кад. №383 в кв.67 по плана на село Зверино, одобрен със Заповед №613 / 24.08.2015 година, съгласно АОС №2858 / 08.09.2015 година на стойност 5 560,00 лева при ликвидиране на съсобственост с Живко Танов Иванов, представляващ „Камеко груп” ЕООД, съгласно Нотариален акт 125, том V, нотариално дело 540 от 2011 година и Нотариален акт 126, том V, рег. №4152, нотариално дело 541 от 2011 година на МРС.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 827

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 058065 от 3,587 дка, нива, в местност ”Оградни дел” по КВС на село Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стоян Цветков Ценов, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 828

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 031008 от 8,144 дка, изоставена нива, в местност ”Крапешка бара”, образуван от имот № 000065 по КВС на село Боденец;

2.Имот № 031007 от 1,392 дка, нива, в местност ”Страната” по КВС на село Боденец;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Коцо Иванов Вутов, бивш жител на село Боденец.

Решение 829

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 001306 от 0,236 дка, нива, в местност ”Лъката” по КВС на село Оселна за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Петров Йончев, бивш жител на село Оселна.

Решение 830

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №027040 от 6,354 дка, овощна градина, в местност ”Под страната” по КВС на село Ребърково;

2.Имот №027053 от 1,501 дка, овощна градина, в местност ”Под страната” по КВС на село Ребърково;

3.Имот №027072 от 6,404 дка, овощна градина, в местност ”Под страната” по КВС на село Ребърково;

4.Имот №030109 от 2,482 дка, овощна градина, в местност ”Орничето” по КВС на село Ребърково;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Симеон Трифонов Вълков, бивш жител на село Ребърково.

Решение 831

1.На основание на чл.11, ал.1, т.2 и чл.11а от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава за учебната 2015 / 2016 година изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в СОУ “Иван Вазов“ – Мездра и СОУ “Св. Климент Охридски” – Зверино:

по

ред

Училище

гр./с/

Общ

брой ученици

Клас/

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до

минималния

брой

Разходен стандарт

20%

Доп.средства

по чл.11,ал.2

и ал.3

Източник

на

финансиране

1.

СОУ ”Иван

Вазов”

Мездра

434 X в клас 16 2 297,60лв. 595,20 лв. Съгласно  Чл.11,ал.4

2.

СОУ ”Св.

Климент

Охридски”

Зверино

191 І клас 15 1 297,60 лв.

8 332,80 лв.

Съгласно  Чл.11,ал.4

II клас 9 7 297,60 лв.
IV клас 14 2 297,60 лв.
V клас 13 5 297,60 лв.
VII клас 14 4 297,60 лв.
VIII клас 9 9 297,60 лв.
Общо 28 297,60 лв.

1.1.На основание на чл.11,ал.4 от Наредба № 7 на МОН  СОУ “Иван Вазов“ – Мездра и СОУ “Св. Климент Охридски” – Зверино не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителните разходи.

Решение 832

1.На основание чл.11-а от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката не утвърждава за учебната 2015 / 2016 година изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни /или слети/ паралелки с по-малко от 10 ученика в ОУ ”Хаджи Димитър“ село Елисейна и ОУ “Васил Кънчов“ село Моравица.

Решение 833

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 000544 от 1,407 дка, ливада, в местност ”Край село” по КВС на село Ребърково;

2.Имот № 019026 от 0,912 дка, нива, в местност ”При кантона” по КВС на село Ребърково;

3.Имот № 000398 от 3,010 дка, нива, в местност ”Усойник” по КВС на село Ребърково

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Симеон Трифонов Вълков, бивш жител на село Ребърково.

Решение 834

Общински Съвет – Мездра отказва ликвидиране на съсобственост по     предложение от управителя на „Полимекс” ЕООД.

Решение 835

Общински Съвет – Мездра оставя предложението на Любен Владинов – прокурор при Районна прокуратура – Мездра без последствия.

Решение 836

1.Общински Съвет – Мездра сезира Районна Прокуратура – Мездра за извършване на проверка по договор за ползване на общински спортен имот (стадион „Локомотив Мездра”) сключен на 20.06.2014 година между Община Мездра и сдружение ФК „Локомотив 2012 – Мездра”. Във връзка с посочената в договора сметка – кой е титуляра на посочената сметка и има ли постъпили суми по този договор в сметката.

2.В тази връзка да бъде извършена проверка и на всички договори, сключени от Кмета на Община Мездра за периода от 2011 до 2015 година.

Решение 837

Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да осигури собствено финансиране за изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Мездра в размер на 49 459,20 с ДДС, представляващи 35% от сключения договор за изпълнение и съгласно изискването на чл.1, ал.2 от Споразумение №РД-02-30-207/28.05.2015 година за финансово подпомагане изработването на ОУПО Мездра.

Решение 838

Общински Съвет – Мездра определя д-р Галина Илиева Лещарска за представител за Община Мездра, който да вземе участие в комисията за изработване на Областна здравна карта.

Решение 839

Общински Съвет – Мездра отлага избора на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Мездра и кметове на кметства за извънредна сесия.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /